马可福音 7:1-37

7  有些Yǒuxiē法利赛派Fǎlìsàipàiderén抄经士chāojīngshìcóng耶路撒冷Yēlùsālěnglái聚集jùjízài耶稣Yēsū那里nàlǐ+  他们Tāmen看见kànjiàn耶稣Yēsūde门徒méntúzhōngyǒurényòng不洁bùjiédeshǒu就是jiùshì没有méiyǒuguodeshǒu*chī东西dōngxi  (原来Yuánlái法利赛派Fǎlìsàipài所有suǒyǒu犹太人Yóutàiréndōu紧守jǐnshǒu前人qiánrénde传统chuántǒngshǒudào手肘shǒuzhǒujiùchī东西dōngxi  cóng市场shìchǎng回来huíláiyòngshuǐ使shǐ自己zìjǐ洁净jiéjìngjiùchī东西dōngxi他们Tāmenháiyào紧守jǐnshǒuhěnduō前人qiánrénde传统chuántǒng例如lìrúwèizhǒngbēi铜器tóngqì施行shīxíng浸礼jìnlǐ+。)  法利赛派Fǎlìsàipài抄经士chāojīngshìwèn耶稣Yēsū:“de门徒méntú为什么wèi shénme遵守zūnshǒu前人qiánrénde传统chuántǒng竟然jìngrányòng不洁bùjiédeshǒuchī东西dōngxi+  耶稣Yēsūshuō:“虚伪Xūwěiderén以赛亚Yǐsàiyàzhǐzhe你们nǐmenshuōde预言yùyán一点yìdiǎnr不错búcuò圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘这个Zhège民族mínzú口头kǒutóushang尊敬zūnjìngxīnquèyuǎn+  他们Tāmen不断búduàn崇拜chóngbàishìméiyòngde因为yīnwèi他们tāmenrén制定zhìdìngde规条guītiáo当作dàngzuò教义jiàoyìjiāorén+。’  上帝Shàngdìde诫命jièmìng你们nǐmenzhìzhīrénde传统chuántǒng+你们nǐmenquè紧守jǐnshǒu。”  耶稣Yēsūháiduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen为了wèile固守gùshǒu传统chuántǒngjìngyòng狡猾jiǎohuáde方法fāngfǎlái废弃fèiqì上帝Shàngdìde诫命jièmìng+ 10  例如Lìrú摩西Móxīshuōyào尊敬zūnjìng*父母fùmǔ+’,háishuō咒骂zhòumà父母fùmǔde必须bìxū处死chǔsǐ+’。 11  你们Nǐmenquèshuō任何rènhéréndōu可以kěyǐ告诉gàosu父母fùmǔ,‘néng奉养fèngyǎngde东西dōngxidōuzuòle科珥班kēʼěrbān”(意思yìsishì奉献fèngxiàngěi上帝Shàngdìde礼物lǐwù)’, 12  你们nǐmenràngrén不用búyòngzàiwèi父母fùmǔzuò什么shénme+ 13  这样Zhèyàng你们nǐmenyòng自己zìjǐchuángěirénde传统chuántǒng使shǐ上帝Shàngdìde话语huàyǔ作废zuòfèile+Zhèlèideshì你们nǐmenzuòdehěnduō+。” 14  耶稣Yēsūyòujiào民众mínzhòngláiduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen所有suǒyǒurényàotīngshuōyào明白míngbai意思yìsi+ 15  Cóng外面wàimiàndàorén里面lǐmiànde没有méiyǒu什么shénmenéng玷污diànwūrén只有zhǐyǒucóngrén里面lǐmiàn出来chūláidecáinéng玷污diànwūrén+。” 16  ---* 17  耶稣Yēsū离开líkāi人群rénqúnjìnle房子fángzi门徒méntújiùwèn比喻bǐyùde意思yìsi+ 18  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenxiàng他们tāmen一样yíyàng明白míngbaima难道Nándào你们nǐmen知道zhīdàocóng外面wàimiàndàorén里面lǐmiànde没有méiyǒu什么shénmenéng玷污diànwūrénma 19  因为Yīnwèi进去jìnqùdeshìjìndào心里xīnlǐérshìjìndào肚子dùzi然后ránhòupáidào厕所cèsuǒli。”这样Zhèyàng表明biǎomíng所有suǒyǒu食物shíwùdōushì洁净jiéjìngde 20  háishuō:“Cóngrén里面lǐmiàn出来chūláidecáinéng玷污diànwūrén+ 21  因为Yīnwèicóng里面lǐmiàncóngrén心里xīnlǐ出来chūláide+yǒuzhǒnghàirénde念头niàntou导致dǎozhì淫乱yínluàn*偷窃tōuqiè凶杀xiōngshā 22  通奸tōngjiān贪婪tānlán恶行èxíng欺诈qīzhà无耻wúchǐde行为xíngwéi*眼红yǎnhóng别人biérén亵渎xièdú高傲gāoʼào无理wúlǐ 23  Zhè一切yíqiè恶事èshìdōushìcóng里面lǐmiàn出来chūláide能够nénggòu玷污diànwūrén。” 24  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐ起程qǐchéngdàole泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùnjìngnèi+jìnle房子fángziběnxiǎngràngrén知道zhīdàodàn还是háishibèi注意zhùyìdàole 25  Yǒu女人nǚréndexiǎo女儿nǚʼérbèi邪灵xiélíng*附身fùshēn听说tīngshuō耶稣Yēsūdeshìjiùláiguìzàijiǎoqián+ 26  这个Zhège女人nǚrénshì希腊人Xīlàrén出生chūshēngzài叙利亚Xùlìyàde腓尼基Féiníjī不断búduànqiú耶稣Yēsū女儿nǚʼér身上shēnshangde邪灵xiélínggǎn出去chūqù 27  耶稣Yēsūduìshuō:“Xiānràng儿女érnǚchībǎocáixíng儿女érnǚdebǐngrēnggěi小狗xiǎogǒushì不对búduìde+。” 28  回答huídáshuō:“先生Xiānshengshuōdeduì可是kěshì桌子zhuōzi底下dǐxiade小狗xiǎogǒuchī孩子háizichīshèngde碎屑suìxiène!” 29  耶稣Yēsūduìshuō:“Yīnzhèhuà可以kěyǐ回去huíqùle邪灵xiélíng已经yǐjīngcóng女儿nǚʼér身上shēnshang出来chūláile+。” 30  回家huíjiājiàn孩子háizitǎngzàichuángshang邪灵xiélíng果然guǒránzǒule+ 31  耶稣Yēsū离开líkāi泰尔Tàiʼěr地区dìqū穿chuānguò西顿Xīdùn经过jīngguò德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī*jìngnèihuídào加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídài+ 32  Yǒuréndàileyǒu言语yányǔ障碍zhàngʼàide聋人lóngrén+láijiàn耶稣Yēsū恳求kěnqiú耶稣Yēsūshǒufàngzài身上shēnshang 33  耶稣Yēsūdàidàoyuǎn人群rénqúnde地方dìfangyòng手指shǒuzhǐtànde耳朵ěrduobìng唾沫tuòmode舌头shétou+ 34  然后ránhòu抬头táitóuwàngtiān深深shēnshēn叹息tànxīduìshuō:“厄法塔Èfǎtǎ。”意思Yìsishìkāileba”。 35  de耳朵ěrduojiùkāile+言语yányǔ障碍zhàngʼài消失xiāoshīle可以kěyǐ正常zhèngcháng说话shuōhuà 36  耶稣Yēsū吩咐fēnfù大家dàjiā不要búyào告诉gàosurén+可是Kěshìyuè吩咐fēnfù他们tāmen他们tāmenyuè宣扬xuānyáng出去chūqù+ 37  众人Zhòngréndōu非常fēicháng惊讶jīngyà+shuō:“zuòde一切yíqièdōu那么nàmehǎo甚至shènzhì使shǐ聋人lóngrén听见tīngjiàn哑巴yǎba说话shuōhuà+。”

脚注

意思Yìsishì没有méiyǒu举行jǔxíngshǒude仪式yíshì
Yòu孝敬xiàojìng”。
Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdànde行径xíngjìng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòu十城区Shíchéng Qū”。

注释

多媒体资料