马太福音 12:1-50

12  Yǒu耶稣Yēsūzài安息日Ānxīrì经过jīngguò麦田màitiánde门徒méntú饿èlejiùzhāi麦穗màisuìláichī+  法利赛Fǎlìsàipàiderén看见kànjiànjiùduìshuō:“Kànde门徒méntú竟然jìngránzài安息日Ānxīrìzuò合法héfǎdeshì+  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Yǒu大卫Dàwèi跟随gēnsuíderén饿èle当时dāngshísuǒzuòdeshì你们nǐmen没有méiyǒuguoma+  jìnle上帝Shàngdìde居所jūsuǒ他们tāmenchīle呈献chéngxiàndebǐng+按照Ànzhào法律fǎlǜzhèzhǒngbǐngde手下shǒuxià可以kěyǐchī只有zhǐyǒu祭司jìsīcái可以kěyǐchī+  再说Zàishuōzài安息日Ānxīrì圣殿shèngdiànlide祭司jìsī违犯wéifàn安息日Ānxīrìde规定guīdìngsuànyǒuzuì+你们nǐmen没有méiyǒuzài法典fǎdiǎnshangguoma  Dàn告诉gàosu你们nǐmen这里zhèlǐyǒu圣殿shèngdiàngèng重要zhòngyàoderén+  ‘yàodeshì怜悯liánmǐn+shì祭牲jìshēng+。’要是Yàoshi你们nǐmen明白míngbaizhèhuàde含意hányìjiùhuì无罪wúzuìderén定罪dìngzuìle  因为yīnwèi人子rénzǐ就是jiùshì安息日Ānxīrìdezhǔ+。”  耶稣Yēsū离开líkāi那个nàge地方dìfangjìnle会堂huìtáng 10  那里Nàlǐyǒuréndezhīshǒu萎缩wěisuō*+le有些Yǒuxiērénxiǎngzhǎo把柄bǎbǐng指控zhǐkòng耶稣Yēsūjiùwèn:“Zài安息日Ānxīrì治病zhìbìng合法héfǎma+ 11  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen中间zhōngjiānrén如果rúguǒ自己zìjǐdezhī绵羊miányángzài安息日Ānxīrìdiàojìnkēnglizhuāzhù上来shàngláine+ 12  Rén绵羊miányáng贵重guìzhòngdeduō所以Suǒyǐzài安息日Ānxīrìzuò好事hǎoshìshì合法héfǎde。” 13  于是Yúshì耶稣Yēsūduì那个nàgerénshuō:“Shēnchūshǒulái。”伸手shēnshǒushǒujiù复原fùyuánlegēnlìngzhīshǒu一样yíyàng 14  法利赛Fǎlìsàipàiderénquè出去chūqù密谋mìmóuyào对付duìfu耶稣Yēsūshādiào 15  耶稣Yēsū知道zhīdàolejiù离开líkāi那里nàlǐYǒuhěnduōrén跟随gēnsuí+他们tāmen全都quándōuzhìhǎole 16  不过Búguò严肃yánsùde吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàodeshì张扬zhāngyáng出去chūqù+ 17  Zhèshìyào实现shíxiàn先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàjiǎngdehuàshuō 18  “KànZhèshì挑选tiāoxuǎnde仆人púrén+shì深爱shēnʼàideshì认可rènkěde+huìde神圣力量shénshèng lìliàngjiàngzài身上shēnshang+huìxiàng列国lièguó阐明chǎnmíng公正gōngzhèngde含意hányì 19  争吵zhēngchǎo+高声gāoshēng喊叫hǎnjiàoshéihuìzài大街dàjiēshang听见tīngjiànde声音shēngyīn 20  shāngde芦苇lúwěizhéduànhuǒjiāngjìnde麻芯máxìn熄灭xīmiè+huì一直yìzhí这样zhèyàng直到zhídào显扬xiǎnyáng公正gōngzhèng大功告成dàgōng-gàochéng 21  列国Lièguóderéndōuhuì希望xīwàngdemíng+。” 22  shíyǒuréndàishòu邪灵xiélíng操纵cāozòngyòuxiāyòuderénláijiàn耶稣Yēsū耶稣Yēsūzhìhǎo使shǐ这个zhège哑巴yǎba可以kěyǐ说话shuōhuà可以kěyǐ看见kànjiàn 23  所有Suǒyǒuréndōu十分shífēn惊讶jīngyàshuō:“莫非Mòfēi这个zhègerén就是jiùshì大卫Dàwèide子孙zǐsūn* 24  法利赛Fǎlìsàipàiderén听见tīngjiànjiùshuō:“这个Zhège家伙jiāhuo驱逐qūzhú邪灵xiélíng不过búguòshìkàozhe邪灵xiélíngde首领shǒulǐng别西卜Biéxībǔ+。” 25  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmende想法xiǎngfǎjiùduì他们tāmenshuō:“国家guójiā分裂fēnliè内讧nèihòngjiùhuì灭亡mièwáng城市chéngshì家庭jiātíng分裂fēnliè内讧nèihòngjiù无法wúfǎ存留cúnliú 26  照样Zhàoyàng要是yàoshi撒但Sādàn驱逐qūzhú撒但Sādàn就是jiùshì自己zìjǐ分裂fēnliè内讧nèihòngdeguóyòuzěnnéng继续jìxù存在cúnzàine 27  再说Zàishuō如果rúguǒ驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe别西卜Biéxībǔ你们nǐmende弟子dìzǐ驱逐qūzhú邪灵xiélíngyòushìkàozheshéine因此Yīncǐ你们nǐmende弟子dìzǐhuì证明zhèngmíng你们nǐmenshìcuòde 28  Dàn如果rúguǒ驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng上帝Shàngdìde王国Wángguójiù已经yǐjīng临到líndào你们nǐmenle*+ 29  Shéinéngchuǎngjìn壮汉zhuànghàndejiāduóde财物cáiwùne只有Zhǐyǒuxiānbǎng起来qǐláicái可以kěyǐ劫掠jiélüèdejiā 30  zhànzàizhè一边yìbiānde就是jiùshì反对fǎnduìdegēn一起yìqǐ聚集jùjíde就是jiùshìzài拆散chāisàn+ 31  “所以Suǒyǐ告诉gàosu你们nǐmenrén各种各样gèzhǒng-gèyàngdezuì亵渎xièdúdeshìdōuhuì得到dédào宽恕kuānshù唯有wéiyǒu亵渎xièdú神圣力量shénshèng lìliàngdequèhuì得到dédào宽恕kuānshù+ 32  比方Bǐfangshuōshéi说话shuōhuà冒犯màofàn人子rénzǐdōuhuì得到dédào宽恕kuānshù+可是kěshìshéi说话shuōhuà冒犯màofàn神圣力量shénshèng lìliàngzài目前mùqiánde制度zhìdùzài将来jiāngláide制度zhìdùdōuhuì得到dédào宽恕kuānshù+ 33  “你们Nǐmenshìzhònghǎoshùjiēhǎo果实guǒshí就是jiùshìzhònghuàishùjiēhuài果实guǒshíPíngzhe果实guǒshíjiù知道zhīdàoshùshì怎样zěnyàngdele+ 34  毒蛇Dúshéde子孙zǐsūn+你们nǐmen既然jìrán邪恶xiéʼèzěnnéngshuōchū良善liángshàndehuàne因为Yīnwèi心里xīnlǐsuǒ充满chōngmǎndekǒulijiùshuō出来chūlái+ 35  良善Liángshànderén积存jīcún良善liángshànjiù发出fāchū良善liángshàn邪恶xiéʼèderén积存jīcún邪恶xiéʼèjiù发出fāchū邪恶xiéʼè+ 36  告诉gàosu你们nǐmenzài审判日shěnpànrìrényàowèi自己zìjǐshuōguodeměi无益wúyìdehuà*负责fùzé+ 37  huìpíng自己zìjǐdehuàbèichēngwéi正义zhèngyìderénhuìpíng自己zìjǐdehuàbèipànyǒuzuì。” 38  shí有些yǒuxiē抄经士chāojīngshì法利赛Fǎlìsàipàiderénshuō:“老师Lǎoshīgěi我们wǒmen神迹shénjì*看看kànkanba+。” 39  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“Zhè一代yídài邪恶xiéʼè不忠bùzhōngderén老是lǎoshìyàokàn神迹shénjì*可是kěshì除了chúle先知xiānzhī约拿Yuēnáde神迹shénjìzài没有méiyǒu神迹shénjìgěi他们tāmenle+ 40  正如Zhèngrú约拿Yuēnázàizhōngsānsān+人子rénzǐhuìzàilisānsān+ 41  审判Shěnpànde时候shíhou尼尼微Níníwēirénhuìgēnzhèdàirén一同yìtóng起来qǐlái而且érqiěhuìdìngzhèdàirényǒuzuì因为yīnwèi尼尼微Níníwēiréntīngle约拿Yuēná传讲chuánjiǎngde信息xìnxījiù悔改huǐgǎile+Dàn你们nǐmenkàn这里zhèlǐyǒu约拿Yuēnágèng重要zhòngyàoderén+ 42  审判Shěnpànde时候shíhou南方nánfāng女王nǚwánghuìgēnzhèdàirén一同yìtóng起来qǐlái而且érqiěhuìdìngzhèdàirényǒuzuì因为yīnwèi曾经céngjīngcóng遥远yáoyuǎnde地方dìfang*láitīng所罗门Suǒluóménde智慧zhìhuìzhīyán+Dàn你们nǐmenkàn这里zhèlǐyǒu所罗门Suǒluóméngèng重要zhòngyàoderén+ 43  “邪灵xiélíngcóngrén身上shēnshang出来chūláizǒubiàn干旱gānhànde地方dìfangyàozhǎo地方dìfang休息xiūxiquèzhǎobudào+ 44  于是Yúshìshuō:‘yàohuídàobān出来chūláidejiā。’dàole以后yǐhòu发现fāxiàn里面lǐmiànkōngzhe打扫dǎsǎo干净gānjìng装饰zhuāngshì一新yìxīn 45  jiùdài自己zìjǐgèng邪恶xiéʼède灵体língtǐlái进去jìnqùzhùzài里面lǐmiàn那个Nàgerén最终zuìzhōngde情形qíngxingjiù先前xiānqiángèngzāole+Zhè一代yídài邪恶xiéʼèderénhuì这样zhèyàng。” 46  耶稣Yēsūxiàng众人zhòngrén说话shuōhuàde时候shíhoude母亲mǔqīn弟弟们dìdimen+zhànzài外面wàimiànyàogēn说话shuōhuà+ 47  Yǒurénduìshuō:“kànde母亲mǔqīn兄弟xiōngdìzhànzài外面wàimiànyàogēn说话shuōhuàne。” 48  jiùduì告诉gàosuderénshuō:“Shéishìde母亲mǔqīnshéishìde兄弟xiōngdì?” 49  xiàng门徒méntú伸手shēnshǒushuō:“KànZhè就是jiùshìde母亲mǔqīnde兄弟xiōngdì+ 50  Shéi遵照zūnzhào天父Tiānfùde旨意zhǐyìzuòshéi就是jiùshìde兄弟xiōngdì姐妹jiěmèi母亲mǔqīnle+。”

脚注

Yòu瘫痪tānhuàn”。
子孙Zǐsūn直译zhíyì儿子érzi”。
Yòu上帝Shàngdìde王国Wángguózài你们nǐmen意想不到yìxiǎngbúdàode时候shíhoujiù已经yǐjīng临到líndàole”。
Yòuyǒuhàidehuà”。
Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
遥远Yáoyuǎnde地方dìfangyòu地极dìjí”。

注释

安息日Ānxīrì Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì安息日Ānxīrì安息年Ānxīnián”。

经过Jīngguò麦田màitián 意思Yìsi也许yěxǔshì沿yánzhe田地tiándì分隔fēngé开来kāiláide田间tiánjiān小径xiǎojìng穿chuānguò麦田màitián

合法héfǎdeshì 耶和华Yēhéhuá吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrénzài安息日Ānxīrì不可bùkě工作gōngzuò。(Chū20:8-10犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù声称shēngchēng他们tāmenyǒuquán定义dìngyì什么shénmeshì工作gōngzuò按照Ànzhào他们tāmende说法shuōfǎ耶稣Yēsūde门徒méntúzhāi麦穗màisuìjiù等于děngyú收割shōugē庄稼zhuāngjiacuō麦穗màisuìjiù等于děngyútuō所以suǒyǐ违犯wéifànle法律fǎlǜ。(6:1,2Dàn这样zhèyàngde定义dìngyì严厉yánlì苛刻kēkèshìduì耶和华Yēhéhuá诫命jièmìngde错误cuòwù解读jiědú

上帝Shàngdìde居所jūsuǒ 这里Zhèlǐzhǐ圣幕shèngmù耶稣Yēsūtándàode历史lìshǐ事件shìjiàn撒上Sā-Shàng21:1-6发生fāshēngshí圣幕shèngmù位于wèiyú挪伯NuóbóZhèzuòchéng看来kànlái位于wèiyú便雅悯Biànyǎmǐnjìngnèi靠近kàojìn耶路撒冷Yēlùsālěng。(Lìngjiàn附录fùlùB7de小图xiǎotú

上帝Shàngdìde居所jūsuǒ Zhǐ圣幕shèngmù。(Lìngjiàn2:26de注释zhùshì

呈献Chéngxiàndebǐng Yòu陈设饼chénshèbǐng”。希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénde意思yìsishì面前miànqiándebǐng”。Zhèzhǒngbǐng作为zuòwéi祭物jìwù时刻shíkèbǎizài圣幕shèngmùhuò圣殿shèngdiànli仿佛fǎngfúbǎizài耶和华Yēhéhuá面前miànqián。(Chū25:30lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì陈设饼Chénshèbǐng以及yǐjí附录FùlùB5

违犯Wéifàn安息日Ānxīrìde规定guīdìng Zhǐ祭司jìsī安息日Ānxīrì当作dàngzuò平常píngchángde日子rìzi例如lìrú他们tāmenhuìzài安息日Ānxīrì照常zhàocháng宰杀zǎishā祭牲jìshēngzuò其他qítāgēn献祭xiànjì有关yǒuguānde工作gōngzuò。(Mín28:9,10

yàodeshì怜悯liánmǐnshì祭牲jìshēng 耶稣Yēsūcéngliǎngdào来自láizì何西阿书Héxīʼāshū6:6dezhèhuà这里zhèlǐ以及yǐjíTài12:7)。马太Mǎtài成为chéngwéi耶稣Yēsūde亲密qīnmì伙伴huǒbàn之前zhīqiánshìshòurén鄙视bǐshìde收税人shōushuìrénzàiběn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě当中dāngzhōng只有zhǐyǒu记录jìlùlezhèhuà只有zhǐyǒu记录jìlùle怜悯liánmǐnrénde奴隶núlì这个zhège比喻bǐyù。(Tài18:21-35马太Mǎtàixiěde福音书Fúyīnshūràngrén清楚qīngchukànchū耶稣Yēsūcéng不止bùzhǐxiàngrén说明shuōmíngxiànshàng祭牲jìshēng固然gùrán重要zhòngyàodànyàoduìrén表现biǎoxiàn怜悯liánmǐn

yàodeshì怜悯liánmǐnshì祭牲jìshēng JiànTài9:13de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

安息日Ānxīrìdezhǔ 耶稣Yēsū自己zìjǐchēngwéi安息日Ānxīrìdezhǔ”(2:28;6:5),表明biǎomíngzài安息日Ānxīrì可以kěyǐsuí自己zìjǐde心意xīnyìzuò天父Tiānfùjiāogěide工作gōngzuò。(参看CānkànYuē5:19;10:37,38耶稣Yēsūcéngzài安息日Ānxīrì施行shīxíng一些yìxiē著名zhùmíngde奇迹qíjì包括bāokuòwèirén治病zhìbìng。(13:10-13;Yuē5:5-9;9:1-14Zhè显然xiǎnrán预示yùshìde王国wángguó统治tǒngzhìhuìxiàng安息日Ānxīrì一样yíyànggěiréndàiláihěnde纾解shūjiě。(Lái10:1

Shǒu zuòshǒude希腊Xīlà语词yǔcí意思yìsihěn广guǎng可以kěyǐzhǐshǒu可以kěyǐzhǐ手臂shǒubìhuò手指头shǒuzhǐtou。(LìngjiànTài12:13

不可Bùkě透露tòulùde身份shēnfèn Yòu不要búyàodeshì张扬zhāngyáng出去chūqù”。尽管Jǐnguǎn邪灵xiélíng知道zhīdào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdìde儿子érzi”,并且bìngqiě这样zhèyàng称呼chēnghu11jié),耶稣Yēsūquè容许róngxǔ任何rènhé邪灵xiélíngwèizuò见证jiànzhèng这些Zhèxiēbèi上帝Shàngdì弃绝qìjuéde邪灵xiélíngshì叛徒pàntú他们tāmen仇恨chóuhèn神圣shénshèng事物shìwùshì上帝Shàngdìde敌人dírén。(Lìngjiàn1:25de注释zhùshì后来Hòulái邪灵xiélíng使shǐ女仆nǚpúnéng占卜zhānbǔbìng使shǐgēnzài保罗Bǎoluó西拉Xīlāde后面hòumiàn喊叫hǎnjiàoshuō:“这些Zhèxiērénshì至高zhìgāo上帝Shàngdìde奴隶núlìyào告诉gàosu你们nǐmen怎样zěnyàngcáinéng得救déjiù。”之后Zhīhòu保罗Bǎoluó这个zhège邪灵xiélíngcóng女仆nǚpú身上shēnshanggǎnle出来chūlái。(16:16-18

不要Búyàodeshì张扬zhāngyáng出去chūqù Jiàn3:12de注释zhùshì

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

实现Shíxiàn先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàjiǎngdehuà JiànTài1:22de注释zhùshì

Kàn JiànTài1:23de注释zhùshì

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàde”。(LìngjiànTài3:17de注释zhùshì

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàdehuò十分shífēn喜爱xǐʼàide”。Zhèhuà出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn12:18经文jīngwénde内容nèiróngyǐn以赛亚书Yǐsàiyàshū42:1后者hòuzhěgēn上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà基督Jīdū有关yǒuguān上帝Shàngdì除了chúle神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàlái亲自qīnzìwèide儿子érzi发言fāyánzhè清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài12:18de注释zhùshì

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

huǒjiāngjìnde麻芯máxìn Zài圣经Shèngjīng时代shídài一般yìbān家用jiāyòngdedēngshìzhǒng小型xiǎoxíng陶器táoqì里面lǐmiànzhuāngzhe橄榄油gǎnlǎnyóuZhèzhǒngdēng通过tōngguò亚麻yàmá灯芯dēngxīnyóu上来shànglái使shǐ灯火dēnghuǒ持续chíxù燃烧ránshāozuòhuǒjiāngjìnde麻芯máxìnde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzhǐmàozheyānde灯芯dēngxīn这样Zhèyàngde灯芯dēngxīnháiyǒu余烬yújìn不过búguò火焰huǒyàn非常fēicháng微弱wēiruò甚至shènzhì已经yǐjīng熄灭xīmiè以赛亚书Yǐsàiyàshū42:3预告yùgào弥赛亚Mísàiyàhuìduì那些nàxiē饱受bǎoshòu压迫yāpòde平民píngmín百姓bǎixìng满怀mǎnhuái怜悯liánmǐnjuéhuì熄灭xīmiè他们tāmenxīnzhōng最后zuìhòu一点yìdiǎnr希望xīwàngde火光huǒguāng

直到Zhídào显扬xiǎnyáng公正gōngzhèng大功告成dàgōng-gàochéng Yòu直到zhídào使shǐ公正gōngzhèng得到dédào胜利shènglì”。zuò大功告成dàgōng-gàochéngde希腊Xīlà语词yǔcíniʹkoszài哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:55,57zuò胜利shènglì”。

别西卜Biéxībǔ 这个Zhège名称míngchēngzhǐdeshì撒但Sādàn。(LìngjiànTài10:25de注释zhùshì

别西卜Biéxībǔ Zài原文yuánwénli,“别西卜Biéxībǔ”(Beelzebub)可能kěnéngshì巴力西卜Bālìxībǔ”(Baal-zebub)delìngzhǒng拼法pīnfǎ。“巴力西卜Bālìxībǔshì以革伦Yǐgélúnde非利士人Fēilìshìrén崇拜chóngbàide巴力神Bālìshén王下Wáng-Xià1:3),这个zhège名字míngzide意思yìsishì苍蝇cāngyingde主人zhǔrén”。有些Yǒuxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnsuǒyòngde拼法pīnfǎshāoyǒutóng包括bāokuòBeelzeboulBeezeboul,意思yìsi也许yěxǔshì高处gāochù居所jūsuǒde主人zhǔrén”。Dàn如果rúguǒzhèliǎng拼法pīnfǎshì特意tèyìyàogēn希伯来Xībólái语词yǔcízeʹvel(意即yìjí粪便fènbiàn这个zhège没有méiyǒuzài圣经Shèngjīng出现chūxiàn相似xiāngsì那么nàme意思yìsi也许yěxǔshì粪便fènbiànde主人zhǔrén”。马太福音Mǎtài Fúyīn12:24显示xiǎnshì,“别西卜Biéxībǔzhǐdeshì邪灵xiélíngde首领shǒulǐng撒但Sādàn

家庭Jiātíng Zài原文yuánwénli这个zhège可以kěyǐzhǐ家庭jiātínghuò家族jiāzú可以kěyǐ泛指fànzhǐjiālide所有suǒyǒurén例如lìrú君王jūnwángjiāliderén。(7:10;Féi4:22这个Zhègechángyòngláizhǐ当时dāngshí正在zhèngzài统治tǒngzhìde王朝wángcháo例如lìrú希律Xīlǜ王朝wángcháo这些Zhèxiē王朝wángcháochángyǒu分裂fēnliè内讧nèihòng最终zuìzhōngzǒuxiàng灭亡mièwáng马太福音Mǎtài Fúyīndezhèjié经文jīngwén同时tóngshídào家庭jiātíng城市chéngshì表明biǎomíng分裂fēnliè内讧nèihònghuìzài各个gègè层面céngmiàn造成zàochéng破坏性pòhuàixìngde影响yǐngxiǎng不管bùguǎnshìzài城市chéngshì还是háishizài家庭jiātíng

撒但Sādàn JiànTài4:10de注释zhùshì

撒但Sādàn Yuán希伯来Xībólái语词yǔcísa·tanʹ,意思yìsishì敌对者díduìzhě”。

弟子Dìzǐ Zài这里zhèlǐde意思yìsishì跟随者gēnsuízh씓门徒méntú”。

证明Zhèngmíng你们nǐmenshìcuòde 直译Zhíyìhuìzuò你们nǐmende审判官shěnpànguān”,意思yìsishì法利赛派Fǎlìsàipàide弟子dìzǐsuǒzuòdeshì驳倒bódǎole法利赛派Fǎlìsàipài自己zìjǐde指控zhǐkòng

上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng 耶稣Yēsū后来hòuláigēnrényǒuguo类似lèisìde对话duìhuà11:20),shíshuō自己zìjǐ驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ”。(Lìngjiàn11:20de注释zhùshì

上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ Zhǐdeshì上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàngzhè可以kěyǐcóng马太Mǎtài记载jìzǎideduàn类似lèisìde对话duìhuàkàn出来chūlái根据Gēnjù这里zhèlǐ路加Lùjiāde记载jìzǎi耶稣Yēsūshuō驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ”,ér根据gēnjù马太Mǎtàide记载jìzǎi耶稣Yēsū之前zhīqiánshuō驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng”。(Tài12:28

亵渎Xièdú Zài这里zhèlǐzhǐyòng恶毒èdúde言辞yáncí污蔑wūmiè诋毁dǐhuǐ上帝Shàngdìhuò神圣shénshèngde事物shìwù神圣力量Shénshèng lìliàng来自láizì上帝Shàngdì因此yīncǐrén如果rúguǒ故意gùyìgēn神圣力量shénshèng lìliàng作对zuòduìhuò否认fǒurèn神圣力量shénshèng lìliàng发挥fāhuīde作用zuòyòngjiù等于děngyú亵渎xièdú上帝Shàngdì马太福音Mǎtài Fúyīn12:24,28显示xiǎnshì犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùkàndào耶稣Yēsūkàozhe上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng施行shīxíng奇迹qíjìquè声称shēngchēng耶稣Yēsū这样zhèyàngzuòshìkàozhe魔鬼móguǐ撒但Sādànde力量lìliàng

制度Zhìdù zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì时代shídài”,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqīhuò时代shídài区分qūfēn开来kāiláide情势qíngshìhuò特征tèzhēng目前Mùqiánde制度zhìdùshìzhǐ目前mùqián这个zhègeshòu撒但Sādàn统治tǒngzhì藐视miǎoshì上帝Shàngdìde制度zhìdù林后Lín-Hòu4:4;2:2;Duō2:12),将来jiāngláide制度zhìdùshìzhǐ将来jiānglái那个nàgeshòu上帝Shàngdì统治tǒngzhìde制度zhìdù到时dàoshí人类rénlèihuì得到dédào上帝Shàngdì承诺chéngnuòde永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”(18:29,30)。耶稣Yēsūde意思yìsishì亵渎xièdú神圣力量shénshèng lìliàngderén无论wúlùnshìzài目前mùqián还是háishi将来jiāngláide制度zhìdùdōuhuì得到dédào宽恕kuānshù。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

毒蛇Dúshéde子孙zǐsūn JiànTài23:33de注释zhùshì

你们Nǐmen这些zhèxiēshé毒蛇dúshéde子孙zǐsūna最初Zuìchūdetiáoshé撒但Sādàn12:9),可以kěyǐshuōshì所有suǒyǒu反对fǎnduì正确zhèngquè崇拜chóngbàiderénde祖先zǔxiān因此Yīncǐ耶稣Yēsū那些nàxiē宗教zōngjiào领袖lǐngxiùchēngwéi毒蛇dúshéde子孙zǐsūn非常fēicháng恰当qiàdàng。(Yuē8:44;约一Yuē-Yī3:12Rén如果rúguǒbèi他们tāmende邪恶xiéʼèsuǒ毒害dúhàigēn上帝Shàngdìde关系guānxìjiùhuìshòudào严重yánzhòngde破坏pòhuài施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn同样tóngyàngyòngguo毒蛇dúshéde子孙zǐsūn这个zhège说法shuōfǎ。(Tài3:7

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎ意思yìsishìduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng。(Lìngjiàn8:38de注释zhùshì

约拿Yuēnáde神迹shénjì 约拿Yuēnázài鱼腹yúfùzhōng大约dàyuēsāntiānhòu得救déjiù这个zhège经历jīnglìzuòcóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó。(1:17-2:2正如Zhèngrú约拿Yuēnázhēndecóng鱼腹yúfùzhōng得救déjiùle耶稣Yēsūhuìzhēndecóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó不过Búguò尽管jǐnguǎn耶稣Yēsūsāntiānhòudànshì整整zhěngzhěngsāntiān确实quèshí复活fùhuóle批评pīpíngderén还是háishi顽固不化wángù-búhuà没有méiyǒuduìxiǎnchū信心xìnxīn

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎzhǐ那些nàxiēgēn上帝Shàngdìleyuēderénduì不忠bùzhōng血统Xuètǒngshangde以色列人Yǐsèlièrén跟随gēnsuí错误cuòwù宗教zōngjiàode习俗xísú违背wéibèile法典fǎdiǎnzhīyuē结果jiéguǒzài比喻bǐyù意义yìyìshangfànle通奸罪tōngjiānzuì。(3:8,9;5:7,8;9:2;13:27;23:10;7:4基于Jīyú同样tóngyàngde理由lǐyóu耶稣Yēsū谴责qiǎnzé那些nàxiēgēntóng时代shídàide犹太人Yóutàirénshuō他们tāmenshì通奸tōngjiānderén。(LìngjiànTài12:3916:4de注释zhùshìGēn上帝Shàngdì缔结dìjiéle新约xīnyuēde基督徒Jīdūtú如果rúguǒgēn世界shìjiè同流合污tóngliú-héwū就是jiùshìzài比喻bǐyù意义yìyìshang通奸tōngjiānle原则Yuánzéshangzhè适用shìyòng所有suǒyǒuxiànleshēngěi耶和华Yēhéhuáderén。(4:4

Sānsān 圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíng这个zhège说法shuōfǎ可以kěyǐzhǐsāntiāndàn一定yídìngshì整整zhěngzhěngsāntiānér完整wánzhěngdetiān可以kěyǐsuànzuòtiān。(Chuàng42:17,18;王上Wáng-Shàng12:5,12;Tài27:62-66;28:1-6

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

Kàn JiànTài1:23de注释zhùshì

南方Nánfāng女王nǚwáng Zhǐ示巴Shìbā女王nǚwáng有些Yǒuxiērén认为rènwéide王国wángguó位于wèiyú阿拉伯Ālābóde西南部xīnánbù。(王上Wáng-Shàng10:1

邪灵Xiélíng 直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

弟弟Dìdi 直译Zhíyì兄弟xiōngdì”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹ可以kěyǐzhǐyǒu相同xiāngtóng信仰xìnyǎngderéndànzài这里zhèlǐzhǐ耶稣Yēsū同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi就是jiùshì约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyàde其他qítā儿子érzi有些Yǒuxiērén相信xiāngxìn马利亚Mǎlìyàzàishēngxià耶稣Yēsū之后zhīhòu继续jìxù保持bǎochí处女chǔnǚzhīshēn他们tāmen声称shēngchēnga·del·phosʹzài这里zhèlǐzhǐdeshì表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdì可是Kěshì,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndào表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdìshí使用shǐyòngdequèshì完全wánquántóngde希腊Xīlà语词yǔcía·ne·psi·osʹ,出现chūxiànzài歌罗西书Gēluóxīshū4:10)。此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīn21:16yòngleliǎngtóngde希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹsyg·ge·nesʹ分别fēnbiézhǐ兄弟xiōngdì亲戚qīnqi”。这些Zhèxiē例子lìzi说明shuōmíngzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli表示biǎoshì亲属qīnshǔ关系guānxìdede用法yòngfǎbìngshì宽泛kuānfàn笼统lǒngtǒngde

弟弟们Dìdimen Zhǐ耶稣Yēsū同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟们dìdimen马太福音Mǎtài Fúyīn13:55马可福音Mǎkě Fúyīn6:3dàole他们tāmende名字míngzi。(关于Guānyúzuò弟弟dìdide希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde意思yìsilìngjiànTài13:55de注释zhùshì

Yǒurén……ne 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběn没有méiyǒuzhèjié经文jīngwén

KànZhè就是jiùshìde母亲mǔqīnde兄弟xiōngdì 耶稣Yēsūde一些yìxiēqīn兄弟xiōngdì当时dāngshí显然xiǎnránduì缺乏quēfá信心xìnxīn。(Yuē7:5Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūshìdeqīn兄弟xiōngdì信仰xìnyǎngshangde兄弟xiōngdìde门徒méntú区分qūfēn开来kāilái耶稣Yēsū表明biǎomíng不管bùguǎngēn亲人qīnrénzhījiānde关系guānxì多么duōme宝贵bǎoguìgēn那些nàxiē遵照zūnzhào天父Tiānfù旨意zhǐyìzuòderénzhījiānde关系guānxìdōu更加gèngjiā宝贵bǎoguì。(Tài12:50

多媒体资料

谷粒Gǔlì
谷粒Gǔlì

耶稣Yēsūde门徒méntúzhāi下来xiàláichīde谷粒gǔlì可能kěnéngshì小麦xiǎomài籽粒zǐlì例如lìrú图片túpiànzhōngdezhèzhǒng籽粒zǐlì

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de犹太Yóutài会堂huìtáng
公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài会堂huìtáng

Zhè重现chóngxiànle古代gǔdài犹太Yóutài会堂huìtángde样貌yàngmàozhōngde会堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加马拉Jiāmǎlā发现fāxiànde1世纪shìjì犹太Yóutài会堂huìtángde一些yìxiē建筑jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang

角蝰Jiǎokuí
角蝰Jiǎokuí

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn耶稣Yēsūdōu抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderénchēngwéi毒蛇dúshéde子孙zǐsūn”,因为yīnwèi这些zhèxiērén教导jiàodǎo民众mínzhòng错误cuòwùde道理dàolǐ毒害dúhài没有méiyǒu戒心jièxīnderén。(Tài3:7;12:34图片Túpiàn显示xiǎnshìdeshì角蝰jiǎokuízhèzhǒngshéde特征tèzhēngshìliǎngyǎn上方shàngfāngzhǎngzhezhī小角xiǎojiǎoZài以色列Yǐsèlièháiyǒuzhǒnghěn危险wēixiǎnde毒蛇dúshé包括bāokuò生活shēnghuózài约旦河谷Yuēdànhé Gǔde沙蝰shākuí学名xuémíngVipera ammodytes以及yǐjí巴勒斯坦Bālèsītǎn山蝰shānkuí学名xuémíngVipera palaestina)。