马太福音 4:1-25

4  之后Zhīhòu耶稣Yēsūbèi神圣力量shénshèng lìliàngdàidào旷野kuàngyěZài那里nàlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu+  禁食jìnshíle4040jiù觉得juéde饿èle  引诱yǐnyòurénde+láiduìshuō:“如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde儿子érzijiùjiào这些zhèxiē石头shítoubiànchéng食物shíwùba。”  耶稣Yēsūquè回答huídáshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Rénhuózhenéngzhǐkào食物shíwù必须bìxūkào耶和华Yēhéhuákǒulishuōdeměihuà+。’”  接着Jiēzhe魔鬼móguǐdàijìnle圣城shèngchéng+ràngzhànzài圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshang+  duìshuō:“如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde儿子érzijiùtiào下去xiàqùba因为yīnwèi圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘huìwèi命令mìnglìng天使tiānshǐ。’Yòushuō:‘他们Tāmenhuìyòngshǒutuōzheràngdejiǎopèngdào石头shítou+。’”  耶稣Yēsūduìshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘不可Bùkě试探shìtan*耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+。’”  魔鬼Móguǐyòudài耶稣Yēsūshànglezuògāodeshānxiàng展示zhǎnshì世上shìshàngde万国wànguó万国wànguóde荣耀róngyào+  然后ránhòuduìshuō:“只要Zhǐyàoguì下来xiàlái崇拜chóngbàijiùzhèjiùzhè一切yíqièdōugěi。” 10  耶稣Yēsūjiùduìshuō:“撒但Sādànzǒukāi因为Yīnwèi圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Yào崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+zhǐ可以kěyǐ敬奉jìngfèng+。’” 11  之后Zhīhòu魔鬼móguǐjiù离开líkāile+yǒu天使tiānshǐlái服侍fúshi耶稣Yēsū+ 12  耶稣Yēsū听说tīngshuō约翰Yuēhànbèi+jiùhuídào加利利Jiālìlìle+ 13  后来Hòulái离开líkāi拿撒勒Násālèláidào迦百农Jiābǎinóngzhùxià+迦百农Jiābǎinóngzài西布伦Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèi位于wèiyúhǎibiān 14  于是Yúshì先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàshuōdehuàjiù应验yìngyànle 15  “Zài西布伦Xībùlún拿弗他利Náfútālì地区dìqūtōngwǎnghǎibiāndeshang约旦Yuēdàn Héde对岸duìʼàn外族人wàizúrénde加利利Jiālìlìa 16  Zuòzài黑暗hēiʼànliderén看见kànjiànle明亮míngliàngdeguāngzuòzài死亡sǐwáng阴影yīnyǐng笼罩lǒngzhàozhīderényǒuguāng+shēngzhàoliàng他们tāmen+。” 17  Cóngshí耶稣Yēsū开始kāishǐ传道chuándàoshuō:“你们Nǐmenyào悔改huǐgǎi因为yīnwèitiānshangde王国Wángguójìnle+。” 18  耶稣Yēsū沿yánzhe加利利Jiālìlì Hǎibiānzǒuzhe看见kànjiànleliǎng兄弟xiōngdì就是jiùshì西门Xīmén+de兄弟xiōngdì安得烈Āndéliè+西门Xīményòumíng彼得Bǐdé+他们Tāmenshì渔夫yúfūzhèngwǎnghǎiliwǎng+ 19  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Lái跟从gēncóngbayào使shǐ你们nǐmen成为chéngwéirénde渔夫yúfū+。” 20  他们Tāmen立刻lìkèfàngxià渔网yúwǎng跟随gēnsuí+ 21  yòuwǎngqiánzǒu看见kànjiàn另外lìngwàiliǎng兄弟xiōngdì就是jiùshì西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn+他们Tāmenliǎngrén正在zhèngzàichuánshanggēn父亲fùqīn西庇太Xībìtài一起yìqǐwǎng耶稣Yēsūjiù呼召hūzhào他们tāmen+ 22  他们Tāmen立刻lìkè离开líkāile渔船yúchuán父亲fùqīn跟随gēnsuíle耶稣Yēsū 23  耶稣Yēsūzǒubiànle加利利Jiālìlìquánjìng+zài会堂huìtángli教导jiàodǎorén+传讲chuánjiǎng王国wángguóde好消息hǎo xiāoxizhìhǎo民众mínzhòng各种各样gèzhǒng-gèyàngde病症bìngzhèng+ 24  de名声míngshēngchuánbiànle叙利亚Xùlìyà人们Rénmenhuànzhǒng疾病jíbìngdeshòuzhǒng疼痛téngtòng折磨zhémóde+bèi邪灵xiélíng操纵cāozòngde+癫痫diānxiánde+瘫痪tānhuànde全都quándōudàidào那里nàlǐjiùzhìhǎo他们tāmen 25  于是Yúshìyǒuqúnréncóng加利利Jiālìlì德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī耶路撒冷Yēlùsālěng犹地亚Yóudìyà以及yǐjí约旦Yuēdàn Héde对岸duìʼànlái跟随gēnsuí

脚注

Yòu质疑zhìyí”,直译zhíyì试验shìyàn”。

注释

Bèi神圣力量shénshèng lìliàngdàidào…… zuò神圣力量shénshèng lìliàngde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ),zài这里zhèlǐzhǐ上帝Shàngdì发出fāchūde力量lìliàngZhè力量lìliàngnéng推动tuīdònghuò促使cùshǐrénzuògēn上帝Shàngdì旨意zhǐyì一致yízhìdeshì。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì神圣力量Shénshèng lìliàng”)

魔鬼Móguǐ Yuán希腊Xīlà语词yǔcídi·aʹbo·los,意思yìsishì诽谤者fěibàngzhě”。(Yuē6:70;提后Tí-Hòu3:3相关Xiāngguān动词dòngcídi·a·balʹlode意思yìsishì指控zhǐkònghuò控告kònggào”,zài路加福音Lùjiā Fúyīn16:1bèizuò指控zhǐkòng”。

圣经Shèngjīngshangxiězhe 耶稣Yēsūcéngsān引用yǐnyòng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn回应huíyìng撒但Sādànde引诱yǐnyòuměi引用yǐnyòng经文jīngwénqiándōushuōlezhèhuà。(Tài4:7,10

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì申命记Shēnmìngjì8:3zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

圣城Shèngchéng Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànjiùzài耶路撒冷Yēlùsālěng所以suǒyǐzhèzuòchéngchángbèichēngwéi圣城shèngchéng”。(11:1;Sài52:1

圣殿Shèngdiànde外墙wàiqiángshang Yòu圣殿shèngdiàndezuì高处gāochù”,直译zhíyì圣殿shèngdiànde”。zuò圣殿shèngdiànde希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ圣殿shèngdiànzhōng包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù可以kěyǐzhǐ整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqún因此Yīncǐ,“圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshang可能kěnéngzhǐ圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqún围墙wéiqiángde顶端dǐngduān

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì申命记Shēnmìngjì6:16zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

Xiàng展示zhǎnshì 邪灵Xiélíngde首领shǒulǐng可能kěnéngshìràng耶稣Yēsū看见kànjiànle十分shífēn真实zhēnshíde异象yìxiàng

世上Shìshàng 直译Zhíyì世界shìjiè”,希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos。Zài这里zhèlǐ世界shìjièzhǐdeshì服从fúcóng上帝Shàngdìde人类rénlèi社会shèhuì

万国Wànguó 这里Zhèlǐ泛指fànzhǐ人类rénlèide政府zhèngfǔ

崇拜Chóngbài……jiùzhè 这个Zhège词组cízǔ意思yìsiwéi崇拜chóngbài希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí原文yuánwényòngdeshì不定búdìng过去guòqùshí表示biǎoshì短暂duǎnzànde行动xíngdòng因此yīncǐzuò崇拜chóngbài……jiùzhè”。Zhè显示xiǎnshì魔鬼móguǐshì要求yāoqiú耶稣Yēsū以后yǐhòudōu崇拜chóngbàiér只是zhǐshì崇拜chóngbài

撒但Sādàn Yuán希伯来Xībólái语词yǔcísa·tanʹ,意思yìsishì敌对者díduìzhě”。

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì申命记Shēnmìngjì6:13zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

Zhǐ可以kěyǐ敬奉jìngfèng zuò敬奉jìngfèngde希腊Xīlà语词yǔcíshìla·treuʹo,基本jīběn意思yìsishìwèi……服务fúwù”。Dàn这个zhègezài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànshí经文jīngwénshuōdedōushìwèi上帝Shàngdì服务fúwù所以suǒyǐzuò敬奉jìngfènghuò崇拜chóngbàishìhěn适当shìdàngde。(1:74;2:37;4:8;7:7;Luó1:9;Féi3:3;提后Tí-Hòu1:3;Lái9:14;12:28;7:15;22:3这里Zhèlǐ耶稣Yēsū引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:13其中qízhōngzuò敬奉jìngfèngde希伯来Xībólái语词yǔcíshìʽa·vadhʹ,yòu崇拜chóngbài”。(Chū3:12脚注jiǎozhù撒下Sā-Xià15:8脚注jiǎozhù耶稣Yēsū心意xīnyì坚定jiāndìng专一zhuānyī爱戴àidài耶和华Yēhéhuá

耶稣Yēsū听说tīngshuō 11jiéběnjié经文jīngwén记录jìlùdeshì大概dàgài相隔xiānggéniánde时间shíjiānér约翰福音Yuēhàn Fúyīn1:29dào4:3记录jìlùdeshìdōushìzàizhèduàn时间shíjiānli发生fāshēngde约翰Yuēhànde记载jìzǎihái补充bǔchōngle一些yìxiē细节xìjié耶稣Yēsūcóng犹地亚Yóudìyàhuídào加利利Jiālìlìshízhōng经过jīngguò撒马利亚Sāmǎlìyàbìngzài叙加Xùjiādekǒujǐngpángdàole撒马利亚Sāmǎlìyà女人nǚrén。(Yuē4:4-43lìngjiàn附录FùlùA7zhōngde图表túbiǎo耶稣Yēsū开始kāishǐ执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù地图Dìtú2)

迦百农Jiābǎinóng 这个Zhège地名dìmíngyuán希伯来语Xībóláiyǔ意思yìsishì那鸿Nàhóngde村庄cūnzhuānghuògěirén安慰ānwèide村庄cūnzhuāng”。(鸿Hóng1:1脚注jiǎozhù迦百农Jiābǎinóng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiànzhèzuòchéng对于duìyú耶稣Yēsūzàishangde传道chuándào活动huódòng十分shífēn重要zhòngyàoZài马太福音Mǎtài Fúyīn9:1zhèzuòchéngbèichēngwéi耶稣Yēsū自己zìjǐdechéng”。

西布伦Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèi Zhǐ加利利海Jiālìlì Hǎi西边xībian北边běibiande地区dìqū位于wèiyú以色列Yǐsèlièdezuì北部běibù范围fànwéi几乎jīhū涵盖hángài整个zhěnggè加利利Jiālìlì地区dìqū。(Shū19:10-16,32-39拿弗他利Náfútālì地区dìqūde部分bùfen边界biānjièshì加利利海Jiālìlì Hǎidezhěngtiáo西海岸线hǎiʼànxiàn

先知Xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàshuōdehuàjiù应验yìngyànle JiànTài1:22de注释zhùshì

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

Tōngwǎnghǎibiānde 可能Kěnéngshìzhǐtiáo沿yán加利利海Jiālìlì Hǎitōngwǎng地中海Dìzhōng Hǎide古道gǔdào

约旦河Yuēdàn Héde对岸duìʼàn Zài这里zhèlǐ,“对岸duìʼàn看来kànláishìzhǐ西岸xīʼàn

外族人Wàizúrénde加利利Jiālìlì 以赛亚Yǐsàiyà这么zhèmeshuō可能kěnéngshì因为yīnwèi加利利Jiālìlì位于wèiyú以色列Yǐsèliè周边zhōubiān国族guózú接壤jiērǎngde地方dìfang由于Yóuyú加利利Jiālìlì位于wèiyú边境biānjìng地带dìdài而且érqiěyǒushǎo道路dàolù经过jīngguò这个zhège地区dìqū因此yīncǐhěn容易róngyì成为chéngwéi外族人wàizúrén入侵rùqīn定居dìngjūde地方dìfangDàole公元gōngyuán1世纪shìjì许多xǔduō非犹太人Fēi-Yóutàirénzhùzài这里zhèlǐ所以suǒyǐ这样zhèyàngde描述miáoshùjiùgèng贴切tiēqièle

明亮Míngliàngdeguāng 耶稣Yēsūde传道chuándào工作gōngzuò应验yìngyànle以赛亚书Yǐsàiyàshū关于guānyú弥赛亚Mísàiyàde预言yùyánde部分bùfen传道chuándào活动huódòngdōushìzài西布伦Xībùlún拿弗他利Náfútālìjìngnèide加利利Jiālìlì进行jìnxíngde。(Tài4:13,15这个Zhège地区dìqūderénbèi犹地亚Yóudìyàde犹太Yóutài同胞tóngbāo歧视qíshìbèishìwéishēnchǔ黑暗hēiʼànzhīzhōngderén。(Yuē7:52通过Tōngguò传道chuándào工作gōngzuò耶稣Yēsūwèi他们tāmendàiláile明亮míngliàngde真理zhēnlǐzhīguāng

死亡Sǐwáng阴影yīnyǐng 这里Zhèlǐ运用yùnyòngle修辞xiūcí手法shǒufǎ死亡sǐwáng描述miáoshùwéi仿佛fǎngfúyǒu阴影yīnyǐng一样yíyàng笼罩lǒngzhàozài濒临bīnlín死亡sǐwángderén身上shēnshang耶稣Yēsūdàiláide真理zhēnlǐzhīguāng可以kěyǐ消除xiāochú死亡sǐwángde阴影yīnyǐng人们rénmencóng死亡sǐwáng当中dāngzhōng解救jiějiù出来chūlái

传道Chuándào 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公众gōngzhòng使者shǐzhěde身份shēnfèn宣告xuāngào”。这个Zhège强调qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公开gōngkāidexiàng大众dàzhòng宣讲xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

传道Chuándào 意思Yìsishìxiàng大众dàzhòng宣告xuāngào。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

Tiānshangde王国Wángguójìnle Zhèshì耶稣Yēsū传道chuándàode主题zhǔtí内容nèirónggēn统治tǒngzhì世界shìjièdexīn政府zhèngfǔ有关yǒuguān。(Tài10:7;1:15大约Dàyuēzài耶稣Yēsū受浸shòujìnqiánbànnián施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn已经yǐjīng开始kāishǐ宣讲xuānjiǎng类似lèisìde信息xìnxī。(Tài3:1,2Dànzàigèngshēncéngde意义yìyìshang耶稣Yēsū可以kěyǐshuō王国wángguójìnle”,因为yīnwèi上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎnde未来wèilái君王jūnwángde身份shēnfènláidào世人shìrén当中dāngzhōngle没有Méiyǒu记录jìlù显示xiǎnshì耶稣Yēsūde门徒méntúzài去世qùshìhòu继续jìxù传讲chuánjiǎngshuōtiānshangde王国Wángguójìnle”。

叫做Jiàozuò彼得Bǐdéde西门Xīmén Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōng彼得Bǐdéyǒutóngde名字míngzi:(1)“西满Xīmǎn”(Symeon),yòng希腊字母Xīlà zìmǔ拼写pīnxiěde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi;(2)“西门Xīmén”(Simon),希腊语Xīlàyǔ名字míngzi(“西满Xīmǎn西门Xīméndōuyuán意思yìsiwéitīnghuò听见tīngjiànde希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí);(3)“彼得Bǐdé”(Peter),希腊语Xīlàyǔ名字míngzi意思yìsishìkuài磐石pánshí”,圣经Shèngjīngzhōng只有zhǐyǒujiào这个zhège名字míngzi;(4)“矶法Jīfǎ”(Cephas),gēn彼得Bǐdé对应duìyìngde闪米特Shǎnmǐtè名字míngzi也许yěxǔgēn约伯记Yuēbójì30:6耶利米书Yēlìmǐshū4:29lide希伯来Xībólái语词yǔcíke·phimʹ(意思yìsishì岩石yánshí”)有关yǒuguān;(5)“西门Xīmén·彼得Bǐdé”,yóuliǎng希腊语Xīlàyǔ名字míngzi合并hébìngérchéng。(15:14;Yuē1:42;Tài16:16

加利利海Jiālìlì Hǎi 以色列Yǐsèliè北部běibùde内陆nèilù淡水湖dànshuǐhú。(zuòhǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ”。)加利利海Jiālìlì Hǎijiào基尼烈海Jīníliè HǎiMín34:11)、革尼撒勒湖Génísālè Hú5:1)、提比里亚海Tíbǐlǐyà HǎiYuē6:1)。加利利海Jiālìlì Hǎi海平面hǎipíngmiàn210cóngběidàonáncháng21公里gōnglǐcóngdōngdào西kuān12公里gōnglǐzuìshēnde地方dìfangyuē48。(Lìngjiàn附录FùlùA7zhōngde地图Dìtú3B“Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídàide活动huódòng”)

西门Xīményòumíng彼得Bǐdé 西门Xīménshì本来běnláide名字míngzi后来Hòulái耶稣Yēsūgěile闪米特Shǎnmǐtè名字míngzi矶法Jīfǎ(Ke·phasʹ),这个zhège名字míngzi翻译fānyìchéng希腊语Xīlàyǔ就是jiùshì彼得Bǐdé(Peʹtros)。(3:16;Yuē1:42lìngjiànTài10:2de注释zhùshì

渔夫Yúfū zài加利利Jiālìlìshì普遍pǔbiànde行业hángyè彼得Bǐdéde兄弟xiōngdì安得烈Āndélièshì独自dúzì工作gōngzuòde渔夫yúfūérshì一起yìqǐ经营jīngyíng生意shēngyi看来Kànlái西庇太Xībìtàideliǎng儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn他们tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò。(1:16-21;5:7,10

wǎng 渔夫Yúfūwǎngde时候shíhou可以kěyǐzài小船xiǎochuánshanghuòzhànzàishuǐzhōngYǒu经验jīngyànde渔夫yúfū可以kěyǐ熟练shúliànde圆形yuánxíngde渔网yúwǎngpāo出去chūqù使shǐ渔网yúwǎngzhāngkāiluòzài水面shuǐmiànshang渔网Yúwǎngde直径zhíjìngyuēwéi6-8边缘biānyuánbǎngzhe重物zhòngwù这样zhèyàng渔网yúwǎngjiùhuìchén下去xiàqùkùnzài里面lǐmiàn

rénde渔夫yúfū 西门Xīmén安得烈Āndéliède职业zhíyèshì渔夫yúfū耶稣Yēsū巧妙qiǎomiàode借用jièyòngzhèdiǎnlái说明shuōmíng他们tāmenhuìxiàng渔夫yúfū一样yíyàngwèi王国wángguó得到dédào活人huórén”。(5:10脚注jiǎozhù这个Zhège说法shuōfǎ可能kěnéng暗示ànshì帮助bāngzhùrén成为chéngwéi基督Jīdūde门徒méntújiùxiàng一样yíyàngshì相当xiāngdāng辛苦xīnkǔde工作gōngzuò需要xūyào大量dàliàngde人力rénlìháiyào坚持不懈jiānchí-búxiè有时yǒushíquè没有méiyǒu什么shénme成果chéngguǒ

跟随Gēnsuí 彼得Bǐdé安得烈Āndéliè成为chéngwéi耶稣Yēsūde门徒méntúdàozhèshí已经yǐjīngyǒubànniándàoniánde时间shíjiānle。(Yuē1:35-42现在Xiànzài耶稣Yēsūqǐng他们tāmenfàngxià事业shìyè全时quánshí跟随gēnsuí。(5:1-11lìngjiànTài4:22de注释zhùshì

他们Tāmen立刻lìkè离开líkāile Zài这里zhèlǐ20jiédōu出现chūxiànlezuò立刻lìkède希腊Xīlà语词yǔcíeu·theʹos。Xiàng彼得Bǐdé安得烈Āndéliè一样yíyàng雅各Yǎgè约翰Yuēhàn马上mǎshàng接受jiēshòule耶稣Yēsūde邀请yāoqǐng全时quánshí跟随gēnsuí

西庇太Xībìtài 西庇太Xībìtài可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐde丈夫zhàngfuér撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàde姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng约翰Yuēhàn雅各Yǎgè就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25lìngjiàn15:40de注释zhùshì

雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn 雅各Yǎgè兄弟xiōngdì约翰Yuēhànde名字míngzi总是zǒngshì同时tóngshí出现chūxiàn而且érqiězài大多数dàduōshù情况qíngkuàngxiàdōushì雅各Yǎgède名字míngzixiān出现chūxiànZhè表明biǎomíng可能kěnéngshì约翰Yuēhànde哥哥gēge。(Tài4:21;10:2;17:1;1:29;3:17;5:37;9:2;10:35,41;13:3;14:33;5:10;6:14;8:51;9:28,54;1:13

撒罗米Sāluómǐ 这个Zhège名字míngzi可能kěnéngyuán意思yìsiwéi和平hépíng”“和睦hémù”“安宁ānníng”“平安píngʼānde希伯来Xībólái语词yǔcí撒罗米Sāluómǐshì耶稣Yēsūde门徒méntú对照Duìzhào马太福音Mǎtài Fúyīn27:56、马可福音Mǎkě Fúyīn3:1715:40de经文jīngwén可以kěyǐ推断tuīduànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马太Mǎtàishuōshì西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”,ér马可Mǎkěchēngwéi撒罗米Sāluómǐ”。进一步Jìnyíbù对照duìzhào约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25可以kěyǐkànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàdeqīn姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng雅各Yǎgè约翰Yuēhàn就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì此外Cǐwài根据gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn27:55,56、马可福音Mǎkě Fúyīn15:41路加福音Lùjiā Fúyīn8:3撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì那些nàxiē跟着gēnzhe耶稣Yēsūbìngchū财物cáiwùwèi服务fúwùde妇女fùnǚzhī

他们Tāmen立刻lìkè离开líkāile Zài这里zhèlǐ20jiédōu出现chūxiànlezuò立刻lìkède希腊Xīlà语词yǔcíeu·theʹos。Xiàng彼得Bǐdé安得烈Āndéliè一样yíyàng雅各Yǎgè约翰Yuēhàn马上mǎshàng接受jiēshòule耶稣Yēsūde邀请yāoqǐng全时quánshí跟随gēnsuí

传道Chuándào 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公众gōngzhòng使者shǐzhěde身份shēnfèn宣告xuāngào”。这个Zhège强调qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公开gōngkāidexiàng大众dàzhòng宣讲xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

教导Jiàodǎo他们tāmen zuò教导jiàodǎode希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsi包括bāokuò指导zhǐdǎo解释jiěshìyòng论据lùnjù说明shuōmíng以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;4:23de注释zhùshì教导Jiàodǎorén遵守zūnshǒu耶稣Yēsū吩咐fēnfùde一切yíqièshì持续chíxù不断búduànde过程guòchéngzhè包括bāokuò帮助bāngzhù他们tāmen实践shíjiàn耶稣Yēsūde教导jiàodǎo跟从gēncóngde榜样bǎngyàng以及yǐjí帮助bāngzhù他们tāmen教导jiàodǎo别人biérén学习xuéxí耶稣Yēsūde教诲jiàohuì。(Yuē13:17;4:21;彼前Bǐ-Qián2:21

Zǒubiànle加利利Jiālìlìquánjìng 耶稣Yēsū开始kāishǐlezài加利利Jiālìlìde传道chuándào旅程lǚchéngGēn同行tóngxíngdeshì刚刚gānggāng邀请yāoqǐngde门徒méntú彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè约翰Yuēhàn。(Tài4:18-22lìngjiàn附录FùlùA7

会堂Huìtáng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

教导Jiàodǎo……传讲chuánjiǎng 教导Jiàodǎotóng传讲chuánjiǎng教导Jiàodǎoshí不仅bùjǐnyào传讲chuánjiǎngmǒujiànshìháiyào指导zhǐdǎo解释jiěshìchūlìngrén信服xìnfúde论据lùnjù以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;28:20de注释zhùshì

好消息Hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò福音fúyīn”。Gēn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí相关xiāngguānde词语cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

叙利亚Xùlìyà Zhǐ罗马Luómǎ帝国dìguóde叙利亚Xùlìyà行省xíngshěng外族人wàizúrénde地区dìqū位于wèiyú加利利Jiālìlìde北方běifāngzài大马士革Dàmǎshìgé地中海Dìzhōng Hǎizhījiān

癫痫Diānxiánde 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishìbèi月亮yuèliang打击dǎjīde”。Dàn马太Mǎtàishìcóng医学yīxuéde角度jiǎodù使用shǐyòng这个zhègedebìngshì迷信míxìndezhèzhǒngbìnggēn月相yuèxiàng联系liánxìzài一起yìqǐ马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiā描述miáoshùde症状zhèngzhuàng显然xiǎnrángēn癫痫diānxián有关yǒuguān

德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì附录FùlùB10

约旦河Yuēdàn Héde对岸duìʼàn 这里Zhèlǐzhǐde显然xiǎnránshì位于wèiyú约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànchēngwéi比利阿Bǐlìʼāyuán希腊Xīlà语词yǔcípeʹran,意思yìsishìzàilìng一边yìbiān”)de地区dìqū

多媒体资料

旷野Kuàngyě
旷野Kuàngyě

Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōngzuò旷野kuàngyěde词语cíyǔ希伯来语Xībóláiyǔ:midh·barʹ;希腊语Xīlàyǔ:eʹre·mos)通常tōngchángzhǐ人烟rényān稀少xīshǎowèijīng开垦kāikěnde土地tǔdì这些zhèxiē地方dìfang常常chángchángshì灌木guànmù丛生cóngshēngde草原cǎoyuán甚至shènzhìshì牧草地mùcǎodìLìng方面fāngmiànzhèliǎng可以kěyǐzhǐxiàng沙漠shāmò一样yíyàng没有méiyǒushuǐde地区dìqū福音书Fúyīnshūzhōngdàode旷野kuàngyě通常tōngchángshìzhǐ犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě约翰Yuēhàncéngzài这个zhège旷野kuàngyě居住jūzhù传道chuándào耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu。(1:12

约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn的de犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě
约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼànde犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě

这个Zhège地区dìqūcǎo稀疏xīshū施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuò耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu

圣殿Shèngdiàn的de外墙wàiqiáng上shang
圣殿Shèngdiànde外墙wàiqiángshang

撒但Sādàn可能kěnéngràng耶稣Yēsū实际shíjìzhànzài圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshangyòu圣殿shèngdiàndezuìgāochù]”,jiàotiào下去xiàqùdàn耶稣Yēsū具体jùtǐzhànde位置wèizhì无法wúfǎ确定quèdìng。“圣殿Shèngdiàn这个zhège可以kěyǐzhǐ整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqún因此yīncǐ耶稣Yēsū可能kěnéngshìzhànzài这个zhège建筑群jiànzhùqúnde东南角dōngnánjiǎo(1),可能kěnéngzhànzài其他qítā角落jiǎoluò无论如何Wúlùn-rúhé如果rúguǒ没有méiyǒu耶和华Yēhéhuá出手chūshǒuxiāngjiùcóng那么nàmegāode地方dìfangtiào下去xiàqùdōu无疑wúyí

加利利海Jiālìlì Hǎi的de西北xīběi岸àn
加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiàn

1.革尼撒勒Génísālè平原píngyuán这个Zhège三角洲sānjiǎozhōu土地tǔdì肥沃féiwòchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ耶稣Yēsū就是jiùshìzàizhè一带yídàide岸边ànbiān行走xíngzǒushí邀请yāoqǐngle渔夫yúfū彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn一起yìqǐ传道chuándào。(Tài4:18-22

2.根据Gēnjù传统chuántǒngde说法shuōfǎ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ发表fābiǎo登山宝训Dēngshān Bǎoxùn”。(Tài5:1;6:17,20

3.迦百农Jiābǎinóng耶稣Yēsūcéngzài迦百农Jiābǎinóngzhùxiàzhèngshìzàizhèzuòchénghuòzhèzuòchéng附近fùjìn遇见yùjiàn马太Mǎtàide。(Tài4:13;9:1,9

加利利海Jiālìlì Hǎi的de鱼yú
加利利海Jiālìlì Hǎide

圣经Shèngjīngdào加利利海Jiālìlì Hǎishíduōdào渔夫yúfū加利利海Jiālìlì Hǎi大约dàyuēyǒu18zhǒng其中qízhōng10zhǒngshì渔夫yúfūhuì捕捞bǔlāodeZhè10zhǒngàn商业shāngyè价值jiàzhífēnwéisān主要zhǔyào类别lèibiélèichēngwéibinny(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒngjiào长头鲃chángtóubā学名xuémíngshìBarbus longiceps)(1),属于shǔyú鲤科lǐkēzài当地dāngdìyǒusān品种pǐnzhǒngZhèlèide嘴角zuǐjiǎodōuyǒu因此yīncǐ它们tāmende闪米特Shǎnmǐtè名字míngzishìbiny,意思yìsishì须发xūfà”。Zhèlèi软体动物ruǎntǐ-dòngwù蜗牛wōniú小鱼xiǎoyúwèishí长头鲃chángtóubāde长度chángdù75厘米límǐ重量zhòngliàng超过chāoguò7公斤gōngjīnèrlèichēngwéimusht(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìTilapia galilea)(2),gēn非洲鲫fēizhōujìyòumíng罗非鱼luófēiyú吴郭鱼wúguōyútóngzhǒngZhèlèide名称míngchēngzài阿拉伯语Ālābóyǔde意思yìsishì梳子shūzi”,因为yīnwèi它们tāmende背鳍bèiqíxiàng梳子shūzi一样yíyàngZhèlèizài当地dāngdìyǒu品种pǐnzhǒng其中qízhōngzhǒngde长度chángdù45厘米límǐ重量zhòngliàng2公斤gōngjīnsānlèishì基尼烈Jīníliè沙丁鱼shādīngyú这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìAcanthobrama terrae sanctae)(3),zhèlèide外形wàixínggēnzhǒng小型xiǎoxíng鲱鱼fēiyú相似xiāngsì自古Zìgǔ以来yǐlái人们rénmendōuhuì盐水yánshuǐ腌制yānzhìde方式fāngshì保存bǎocúnzhèlèi

撒Sā网wǎng
wǎng

加利利海Jiālìlì Hǎide渔夫yúfūhuì使用shǐyòngliǎngzhǒng手抛网shǒupāowǎngzhǒngshì网眼wǎngyǎn细小xìxiǎode渔网yúwǎngyònglái小鱼xiǎoyúlìngzhǒngshì网眼wǎngyǎnjiàode渔网yúwǎngyònglái大鱼dàyú手抛网Shǒupāowǎnggēn拖网tuōwǎngtóng使用shǐyòng拖网tuōwǎngshí通常tōngcháng需要xūyào至少zhìshǎotiáochuán并且bìngqiě需要xūyàorén合力hélì工作gōngzuò使用shǐyòng手抛网shǒupāowǎngshízhǐ需要xūyàorén可以kěyǐzhànzàichuánshang可以kěyǐzhànzài岸边ànbiānhuòshuǐqiǎnde地方dìfang手抛网Shǒupāowǎngde直径zhíjìng可能kěnéng至少zhìshǎoyǒu5边缘biānyuánbǎngzhe石头shítouhuò铅块qiānkuài如果Rúguǒpāowǎngde动作dòngzuò正确zhèngquèwǎngjiùhuìxiàngbiǎnpíngde圆盘yuánpán一样yíyàngluòzài水面shuǐmiànshangBǎngzhe重物zhòngwùde边缘biānyuánhuìxiānchén下去xiàqù接着jiēzhe整个zhěnggèwǎngchéndào水底shuǐdǐjiùhuìbèikùnzài里面lǐmiàn渔夫Yúfū可能kěnénghuì潜入qiánrùshuǐzhōngcóngchénzàishuǐxiàdewǎngli出来chūlái可能kěnéng小心xiǎoxīndewǎngdàoànshangXiǎngyào有效yǒuxiàode使用shǐyòng手抛网shǒupāowǎngjiù需要xūyàoyǒuhěnhǎode技巧jìqiǎo体力tǐlì

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de渔船yúchuán
公元Gōngyuán1世纪shìjìde渔船yúchuán

这个Zhège复原图fùyuántúshì根据gēnjùtiáo公元gōngyuán1世纪shìjì渔船yúchuánde残骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuà绘制huìzhìérchéngde渔船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸边ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuàbèi发现fāxiànde地方dìfangshì海滨hǎibīn古镇gǔzhèn米格达勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世纪shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船员chuányuán可能kěnéngyǒurénshì桨手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中间zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看来kànlái可以kěyǐ容纳róngnà超过chāoguò13rén

修补Xiūbǔ渔网yúwǎng
修补Xiūbǔ渔网yúwǎng

Zài古代gǔdài渔网yúwǎngbìng便宜piányi保养bǎoyǎng渔网yúwǎngde工作gōngzuò容易róngyì渔夫Yúfūhuìyòng部分bùfen时间shíjiānlái修补xiūbǔ清洗qīngxǐshàigān渔网yúwǎngérměi回来huíláihòudōuyàozuò这些zhèxiē工作gōngzuò。(5:2马太Mǎtàiyònglesāntóngde希腊Xīlà语词yǔcíláizhǐ渔网yúwǎng意义Yìyìjiào广guǎngdeshìdiʹkty·on,看来kànlái可以kěyǐzhǐzhǒng类型lèixíngde渔网yúwǎng。(Tài4:21Lìngshìsa·geʹne,zhǐdeshìcóngchuánshangfàngdàoshuǐlide大型dàxíng拖网tuōwǎng。(Tài13:47,48Háiyǒushìam·phiʹble·stron,意思yìsishìrēng出去chūqùde东西dōngxi”,zhǐdeshìzhǒngjiàoxiǎode渔网yúwǎng渔夫Yúfūzhèzhǒng渔网yúwǎng出去chūqùshí看来kànláihuìzhànzàishuǐqiǎnde地方dìfanghuòànshang。(Tài4:18

加利利Jiālìlì的de渔船yúchuán残骸cánhái
加利利Jiālìlìde渔船yúchuán残骸cánhái

Zài1985dào1986年间niánjiānchǎng干旱gānhàn导致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde残骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古学家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode时间shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世纪shìjìdào公元gōngyuán1世纪shìjìzhījiān现在Xiànzàichuánde残骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物馆bówùguǎnli展出zhǎnchū这里Zhèlǐyòng3D图像túxiàng复原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D图像túxiàng可见kějiànzài两千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì这个zhège样子yàngzide

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de犹太Yóutài会堂huìtáng
公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài会堂huìtáng

Zhè重现chóngxiànle古代gǔdài犹太Yóutài会堂huìtángde样貌yàngmàozhōngde会堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加马拉Jiāmǎlā发现fāxiànde1世纪shìjì犹太Yóutài会堂huìtángde一些yìxiē建筑jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang