希伯来书 10:1-39

10  摩西Móxī法典fǎdiǎn只是zhǐshì将来jiānglái美好měihǎo事物shìwùde影子yǐngzi+érshì实体shítǐ所以Suǒyǐ按照ànzhào法典fǎdiǎn*měinián不断búduànxiànshàng相同xiāngtóngde祭牲jìshēngbìngnéng使shǐ那些nàxiēdào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderénbiànde完美wánměi+  如果Rúguǒ敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderénzhǐxiànjiù永远yǒngyuǎn洁净jiéjìngzài觉得juédeyǒuzuìshìzǎojiù不用búyòngzài献祭xiànjìlema  可是Kěshì这些zhèxiē祭牲jìshēng反而fǎnʼérràngrén年年niánniándōuxiǎng自己zìjǐyǒuzuì+  因为yīnwèigōngniú山羊shānyángdexuè可能kěnéngzuì除去chúqù  因此Yīncǐ基督Jīdūláidào世人shìrén当中dāngzhōngde时候shíhoushuō:“‘祭牲Jìshēng供品gòngpǐndōushìxiǎngyàodedànwèi准备zhǔnbèile身体shēntǐ  全烧祭Quánshāojì赎罪祭shúzuìjìshì喜欢xǐhuande*+。’  于是Yúshìshuō:‘上帝Shàngdìakànláishìyàozhàode旨意zhǐyìzuòdeshìjiùxiězài书卷shūjuànshang+。’”  首先shǒuxiānshuō:“祭牲Jìshēng供品gòngpǐn全烧祭quánshāojì赎罪祭shúzuìjìdōushìxiǎngyàodeshì喜欢xǐhuande。”(Zhè一切yíqièdōushì按照ànzhào法典fǎdiǎnxiànde。)  然后Ránhòushuō:“kànláishìyàozhàode旨意zhǐyìzuò+。”由此可见Yóucǐ-kějiàn废除fèichúle以前yǐqiánde安排ānpáiwèideshì设立shèlì后来hòuláide安排ānpái 10  Píngzhe这个zhège旨意zhǐyì+”,jièzhe耶稣Yēsū基督Jīdūzhǐxiànshàngde身体shēntǐ我们wǒmenjiù成圣chéngshèngle*+ 11  此外Cǐwài凡是fánshìzuò祭司jìsīde天天tiāntiāndōuyào侍立shìlì履行lǚxíng圣职shèngzhí*+经常jīngchángxiànshàng相同xiāngtóngde祭牲jìshēng+因为yīnwèi这些zhèxiē祭牲jìshēngyǒngnéng完全wánquánchúzuì+ 12  可是Kěshì基督Jīdūzhǐxiànlejiùzuì永远yǒngyuǎn除去chúqùzuòzài上帝Shàngdìde右边yòubian+ 13  从此cóngcǐ等候děnghòu上帝Shàngdì使shǐde敌人dírén成为chéngwéide脚凳jiǎodèng+ 14  zhǐxiànlejiù使shǐ成圣chéngshèngderén永远yǒngyuǎn完美wánměile+ 15  神圣力量Shénshèng lìliàng*xiàng我们wǒmen作证zuòzhèngxiānshuō 16  “耶和华Yēhéhuá*shuō:‘duàn时期shíqīguòhòuyàogēn他们tāmen这样zhèyàngdeyuēyàode法律fǎlǜfàngzài他们tāmende心坎xīnkǎnlixiězài他们tāmende脑海nǎohǎizhōng+。’” 17  然后Ránhòushuō:“zài回想huíxiǎng他们tāmende罪恶zuìʼè不法bùfǎde行为xíngwéi+。” 18  既然Jìrán这些zhèxiēzuìdōu得到dédào宽恕kuānshùjiù不必búbìzài献祭xiànjì赎罪shúzuìle 19  弟兄们Dìxiongmen我们wǒmenpíngzhe耶稣Yēsūdexuèjiù可以kěyǐ放胆fàngdǎn*shàngtōngwǎng至圣所zhìshèngsuǒde+ 20  wèi我们wǒmen开拓kāituò*lezhètiáotōngwǎng生命shēngmìngde新路xīnlùràngrén穿chuānguò帷幔wéimàn+帷幔Wéimàn象征xiàngzhēngde身体shēntǐ 21  shì我们wǒmen伟大wěidàde祭司jìsī负责fùzé管理guǎnlǐ上帝Shàngdìdejiā+ 22  既然Jìrán如此rúcǐ我们wǒmen应该yīnggāi诚心诚意chéngxīn-chéngyì信心xìnxīn十足shízúdeláidào上帝Shàngdì面前miànqián我们Wǒmendexīn已经yǐjīng洁净jiéjìng*良心liángxīnzài污秽wūhuì*+身体shēntǐ好像hǎoxiàngyòng清水qīngshuǐjìngle+ 23  Yào坚定不移jiāndìng-bùyíde宣讲xuānjiǎng我们wǒmende希望xīwàngháo动摇dòngyáo+因为yīnwèizuòchū承诺chéngnuòde上帝Shàngdì信实xìnshí可靠kěkào 24  Yào互相hùxiāng关心guānxīn*qiú激发jīfā爱心àixīn促进cùjìn善行shànxíng*+ 25  不要Búyào放弃fàngqì聚会jùhuì+biéxiàng有些yǒuxiērén常常chángcháng*缺席quēxídàoyào彼此bǐcǐ鼓励gǔlì+你们Nǐmen既然jìrán看见kànjiàn那个nàge日子rìzi临近línjìnjiùgèngyào这样zhèyàngzuò+ 26  我们Wǒmen确切quèqiè认识rènshi真理zhēnlǐ以后yǐhòu如果rúguǒhái故意gùyì常常chángcháng犯罪fànzuì+jiùzài没有méiyǒu祭物jìwù可以kěyǐ赎罪shúzuìle+ 27  只好zhǐhǎo惶恐huángkǒngde等候děnghòu判决pànjué承受chéngshòu吞灭tūnmiè敌对者díduìzhědehuǒ义愤yìfèn+ 28  Rén无视wúshì摩西Móxī法典fǎdiǎnyǒu两三liǎng-sānrén指证zhǐzhèng尚且shàngqiěhuìbèi处死chǔsǐhuì得到dédào怜恤liánxù+ 29  何况hékuàngrén践踏jiàntà上帝Shàngdìde儿子érzilián使shǐ自己zìjǐ成圣chéngshèngde立约lìyuēzhīxuè+shìzuò等闲děngxiánhái侮辱wǔrǔdàilái分外fènwài恩典ēndiǎnde神圣力量shénshèng lìliàng你们Nǐmen想想xiǎngxiangzhèzhǒngrénshìgāishòugèng严厉yánlìde惩罚chéngfáma+ 30  我们Wǒmen知道zhīdào上帝Shàngdìshuōguo:“huì惩罚chéngfáhuì治罪zhìzuì。”háishuō:“耶和华Yēhéhuá*huì审判shěnpànde子民zǐmín+。” 31  Luòzài真神zhēnshén*shǒuli实在shízàilìngrén恐惧kǒngjù 32  Yào回想huíxiǎng以前yǐqiánde日子rìzi你们nǐmen接受jiēshòule真理zhēnlǐde亮光liàngguāng以后yǐhòu+zài激烈jīliède搏斗bódòuzhōng忍耐rěnnàichījìn苦头kǔtóu 33  有时yǒushí当众dāngzhòng*shòu侮辱wǔrǔshòu患难huànnàn有时yǒushígēn遭遇zāoyù这些zhèxiēshìderéngòng难关nánguān* 34  你们Nǐmen不但búdàn体恤tǐxùbèi监禁jiānjìnderénlián自己zìjǐde财物cáiwùbèirénqiǎngzǒu欣然xīnrán*接受jiēshòu+因为yīnwèi知道zhīdào自己zìjǐyǒugèng美好měihǎo而且érqiě长存chángcúnde产业chǎnyè+ 35  因此Yīncǐyào勇敢yǒnggǎn*不要búyào放弃fàngqì因为yīnwèihuìyǒu丰厚fēnghòude奖赏jiǎngshǎng+ 36  你们Nǐmen必须bìxū忍耐rěnnài+这样zhèyàng你们nǐmen遵行zūnxíngle上帝Shàngdìde旨意zhǐyì之后zhīhòujiù可以kěyǐ得到dédào承诺chéngnuòde福分fúfen 37  Zàiguò一会儿yíhuìr+”,“yàoláidewèijiùhuìláidàohuì延迟yánchí+”。 38  “正义zhèngyìde仆人púrénhuìyīn信心xìnxīnérhuó下去xiàqù+”。“如果Rúguǒ退缩tuìsuōjiù喜欢xǐhuan+”。 39  我们Wǒmenshì退缩tuìsuō以致yǐzhì灭亡mièwángderén+érshìyǒu信心xìnxīn得以déyǐ保全bǎoquán生命shēngmìngderén

脚注

按照Ànzhào法典fǎdiǎnzuòrén”,zhǐ祭司jìsī
Yòu认可rènkěde”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
Yòu神圣shénshèng服务fúwùhuò公职gōngzhí”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“神圣力量Shénshèng lìliàng”。
Yòu坦然tǎnrán无惧wújù”。
直译Zhíyì启用qǐyòng”。
Yòu邪恶xiéʼè”。
直译Zhíyìbèiguo”,yòngdeshì耶稣Yēsūdexuè
Yòu彼此bǐcǐ关注guānzhù”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“良善Liángshàn”。
Yòu习惯xíguàn”。
直译Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì”。
当众Dāngzhòng直译zhíyìxiàngzài剧场jùchǎngli示众shìzhòng”。
Gòng难关nánguānyòuzhànzài一起yìqǐ支持zhīchí他们tāmen”。
Yòu喜乐xǐlède”。
Yòuyào放胆fàngdǎn发言fāyán”。

注释

多媒体资料