希伯来书 9:1-28

9  Qián誓约shìyuē包含bāohán敬奉jìngfèng上帝Shàngdìde法律fǎlǜ规定guīdìng涉及shèjíshangde圣幕shèngmù+  圣幕Shèngmùjiànchéng房间fángjiānyǒu灯台dēngtái+桌子zhuōzihái摆放bǎifàngzhe呈献chéngxiàndebǐng*+Zhè部分bùfen叫做jiàozuò圣所shèngsuǒ+”。  Zài圣幕shèngmùdeèrdào帷幔wéimàn+后面hòumiànháiyǒu房间fángjiān叫做jiàozuò至圣所zhìshèngsuǒ+”,  里面lǐmiànyǒu烧香shāoxiāngde金盘jīnpán+整个zhěnggè包金bāojīnde约柜yuēguì+guìliyǒuzhuāngzhe吗哪mǎnǎ*de金罐jīnguàn+亚伦Yàlúngēnguodezhàng+háiyǒuliǎngkuài约版yuēbǎn+  约柜Yuēguì上面shàngmiànyǒuliǎng荣耀róngyàode基路伯Jīlùbó天使tiānshǐdexiàngzhēzhe求恩盖qiúʼēngài*+不过Búguò现在xiànzàishì详细xiángxì谈论tánlùn这些zhèxiē东西dōngxide时候shíhou  Zhè一切yíqièdōu这样zhèyàngzàohǎole祭司jìsījiù经常jīngcháng进入jìnrù圣幕shèngmùde房间fángjiān敬奉jìngfèng上帝Shàngdì+  至于Zhìyúèr房间fángjiān只有zhǐyǒu大祭司dàjìsīcáinéng进去jìnqùnián+必须bìxūdàizhexuè进去jìnqù+wèi自己zìjǐxiàngěi上帝Shàngdì+wèi人民rénmínyīn无知wúzhīérfàndezuìxiàngěi上帝Shàngdì+  由此可见Yóucǐ-kějiàn神圣力量shénshèng lìliàng清楚qīngchu显示xiǎnshì只要zhǐyào先前xiānqiánde圣幕shèngmùháizài进入jìnrù至圣所zhìshèngsuǒdejiùhái没有méiyǒu出现chūxiàn*+  这个Zhège圣幕shèngmùshì象征xiàngzhēngyào说明shuōmíngdeshì现在xiànzài发生fāshēngdeshì+礼物Lǐwù祭牲jìshēng就是jiùshì根据gēnjù这个zhège安排ānpáixiànshàngde+dàn这些zhèxiē东西dōngxinéng使shǐ敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderényǒu完全wánquán无愧wúkuì*de良心liángxīn+ 10  只是zhǐshìgēn饮食yǐnshízhǒng洁净jiéjìng仪式yíshì*有关yǒuguān+这些Zhèxiēshìgēn外在wàizài事物shìwù*+有关yǒuguānde法律fǎlǜ规定guīdìngdàole修正xiūzhèng问题wèntíde时候shíhoujiùzài有效yǒuxiào 11  基督Jīdū已经yǐjīngchéngle大祭司dàjìsīràng我们wǒmen体验tǐyàndàodàiláide福分fúfenláizuò大祭司dàjìsīde时候shíhou穿chuānguògèng伟大wěidàgèng完备wánbèi*de圣幕shèngmù这个Zhège圣幕shèngmùshìrénshǒu建造jiànzàode就是jiùshìshuōshì属于shǔyú这个zhègeshòuzào世界shìjiède 12  shìdàizhe山羊shānyáng牛犊niúdúdexuèérshìdàizhe自己zìjǐdexuè+zhǐjìnle至圣所zhìshèngsuǒjiùwèi我们wǒmen取得qǔdéle永恒yǒnghéngde救赎jiùshú+ 13  Niúyángdexuè+牛犊niúdúdehuīzài污秽wūhuìderén身上shēnshang尚且shàngqiě使shǐrén成圣chéngshèng*身体shēntǐ洁净jiéjìng+ 14  何况hékuàng基督Jīdūdexuène+按照ànzhào永恒yǒnghéngde神圣力量shénshèng lìliàngde指引zhǐyǐn自己zìjǐxiàngěi上帝Shàngdìháo瑕疵xiácīdexuèshìgèngnéng使shǐ我们wǒmen良心liángxīn清白qīngbái摆脱bǎituōde行为xíngwéi+使shǐ我们wǒmen可以kěyǐ敬奉jìngfèng永活yǒnghuóde上帝Shàngdìma+ 15  因此Yīncǐ基督Jīdūzuòle新约xīnyuēde居间人jūjiānrén+Zhèshìyàoràngshòu呼召hūzhàoderén可以kěyǐ得到dédào上帝Shàngdìde承诺chéngnuò能够nénggòu承受chéngshòu永恒yǒnghéngde产业chǎnyè+Zhè一切yíqiè得以déyǐ成就chéngjiùshì因为yīnwèi基督Jīdūde死亡sǐwángràng他们tāmen得到dédào救赎jiùshú释放shìfàng+摆脱bǎituōlezàiqián誓约shìyuēzhīxiàsuǒfàndezuì 16  Měiféng订立dìnglì誓约shìyuē负责fùzé立约lìyuēderéndōu必须bìxū牺牲xīshēng生命shēngmìng 17  因为Yīnwèiyǒu生命shēngmìng牺牲xīshēngle誓约shìyuēcáinéng生效shēngxiào只要Zhǐyào负责fùzé立约lìyuēderénháihuózhe誓约shìyuējiù始终shǐzhōng无效wúxiào 18  所以Suǒyǐqián誓约shìyuēshìyònglexuècái生效shēngxiàode 19  当时Dāngshí摩西Móxīxiàng全体quántǐ人民rénmín宣读xuāndúle法典fǎdiǎndeměitiáo诫命jièmìngjiùshuǐ牛犊niúdú山羊shānyángdexuèláiyòng胭红色yānhóngsède羊毛yángmáo牛膝草niúxīcǎozài书卷shūjuànshang全体quántǐ人民rénmín身上shēnshang 20  shuō:“Zhèshì立约lìyuēzhīxuè上帝Shàngdì命令mìnglìng你们nǐmenyào遵守zūnshǒu这个zhège誓约shìyuē+。” 21  háixuèzài圣幕shèngmù履行lǚxíng圣职shèngzhí*suǒyòngde一切yíqiè器皿qìmǐnshang+ 22  按照Ànzhào法典fǎdiǎn几乎jīhū一切yíqièdōushìyòngxuè洁净jiéjìngde+没有Méiyǒu流血liúxuèjiù没有méiyǒu赦免shèmiǎn+ 23  既然Jìrántiānshang事物shìwùde象征xiàngzhēng+必须bìxū这样zhèyàngzuòcáinéng洁净jiéjìng+tiānshangde事物shìwù自然zìrán需要xūyàogènghǎode祭牲jìshēngle 24  基督Jīdūshìjìnlerénshǒu建造jiànzàode至圣所zhìshèngsuǒ+不过búguòshì按照ànzhào实体shítǐ仿造fǎngzàode+其实Qíshíjìnletiānshang+如今rújīnwèi我们wǒmen出现chūxiànzài上帝Shàngdì面前miànqián+ 25  不用búyòngduōxiànshàng自己zìjǐxiàng大祭司dàjìsīměiniándōudàizheshì自己zìjǐdexuè进入jìnrù至圣所zhìshèngsuǒ一样yíyàng+ 26  不然Bùrándehuàcóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláijiù必须bìxūduō受苦shòukǔle如今Rújīnzài这些zhèxiē制度zhìdù*de末期mòqīzhǐ显现xiǎnxiàn牺牲xīshēng自己zìjǐjiùnéngzuì永远yǒngyuǎn除去chúqù+ 27  Rén难免nánmiǎnhuìzhǐ以后yǐhòuhuìshòudào审判shěnpàn 28  同样Tóngyàng基督Jīdūzhǐxiànshàngle自己zìjǐjiùnéng承担chéngdān许多xǔduōréndezuì+Dàoèr显现xiǎnxiànjiùzuì无关wúguānle*那些Nàxiē恳切kěnqiè仰望yǎngwàngqiú得救déjiùderéndōuhuì看见kànjiàn+

脚注

Yòu陈设饼chénshèbǐng”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“吗哪Mǎnǎ”。
Yòu赎罪shúzuìzhīchù”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“求恩盖Qiúʼēngài”。
Yòuhái没有méiyǒu揭示jiēshì出来chūlái”。
完全Wánquán无愧wúkuìyòu完美wánměi”。
外在Wàizài事物shìwùyòu身体shēntǐ”,直译zhíyì肉体ròutǐ”。
直译Zhíyìzhǒng浸礼jìnlǐ”。
Yòugèng完美wánměi”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
Yòu神圣shénshèng服务fúwùhuò公职gōngzhí”。
Zhǐdeshì犹太Yóutàirénde制度zhìdù制度Zhìdùyòu时代shídài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
Yòujiùshì为了wèilechúzuìle”。

注释

多媒体资料