马太福音 3:1-17

3  后来Hòulái施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn+láidào犹地亚Yóudìyàde旷野kuàngyě传道chuándào+  shuō:“你们Nǐmenyào悔改huǐgǎi因为yīnwèitiānshangde王国Wángguójìnle+。”  先知Xiānzhī以赛亚Yǐsàiyà+suǒshuōdezhèngshì这个zhègerén以赛亚Yǐsàiyàshuō:“Zài旷野kuàngyěyǒurén呼喊hūhǎnshuō:‘你们Nǐmenyào预备yùbèi耶和华Yēhéhuádedào修直xiūzhíde+’”  约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfuyāo皮带pídài+chīdeshì蝗虫huángchóng+野蜜yěmì+  shí耶路撒冷Yēlùsālěngquán犹地亚Yóudìyà以及yǐjí约旦Yuēdàn Hé周围zhōuwéi所有suǒyǒu地方dìfangderéndōu出来chūláidào那里nàlǐ+  zài约旦Yuēdàn Hé接受jiēshòu施行shīxíngde浸礼jìnlǐ+公开gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐdezuì  法利赛Fǎlìsàipài+撒都该Sādūgāipài+yǒuhěnduōrénláidào约翰Yuēhàn施行shīxíng浸礼jìnlǐde地方dìfang看见kànjiànjiùduì他们tāmenshuō:“毒蛇Dúshéde子孙zǐsūna+shéi警告jǐnggào你们nǐmen逃避táobì快要kuàiyào降临jiànglínde愤怒fènnù+  你们Nǐmenyàojiēchūgēn悔改huǐgǎidexīn一致yízhìde果实guǒshí  不要Búyào自以为是zìyǐwéishìdeduì自己zìjǐshuō:‘亚伯拉罕Yàbólāhǎnshì我们wǒmende祖先zǔxiān+。’告诉gàosu你们nǐmen上帝Shàngdìnéng使shǐ这些zhèxiē石头shítougěi亚伯拉罕Yàbólāhǎn产生chǎnshēng子孙zǐsūn 10  斧头Fǔtóu已经yǐjīngzài树根shùgēnshangle所有suǒyǒujiēhǎo果实guǒshídeshùdōuyàokǎndǎorēngjìnhuǒli+ 11  yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìnshì因为yīnwèi你们nǐmen悔改huǐgǎi+Zài以后yǐhòuláide+能力nénglìqiángliántuōxié不配búpèi+yàoyòng神圣力量shénshèng lìliàng+huǒgěi你们nǐmen施浸shījìn+ 12  shǒu扬谷铲yánggǔchǎnyàode脱谷场tuōgǔchǎng收拾shōushi干净gānjìngde小麦xiǎomàishōujìn仓库cāngkùli麦糠màikāngquèyòngmièdehuǒshāojìn+。” 13  后来Hòulái耶稣Yēsūcóng加利利Jiālìlìláidào约旦Yuēdàn Héjiàn约翰Yuēhànqǐng约翰Yuēhàngěishījìn+ 14  约翰Yuēhànquèxiǎng阻止zǔzhǐshuō:“cáiyàoqǐnggěi施浸shījìnne怎么zěnme反而fǎnʼérdào这里zhèlǐlái?” 15  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Jiù这么zhèmeba因为yīnwèi我们wǒmengāi这样zhèyàngzuò一切yíqiè正义zhèngyìdeshì。”于是Yúshì约翰Yuēhànzài阻止zǔzhǐ 16  耶稣Yēsūshòulejìn立刻lìkècóngshuǐli上来shàngláiKànnaTiānkāile+约翰Yuēhàn看见kànjiàn上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng好像hǎoxiàng鸽子gēzijiàngzài耶稣Yēsū身上shēnshang+ 17  忽然Hūrányǒu声音shēngyīncóngtiānshang发出fāchūshuō+:“Zhèshìde儿子érzi+shì深爱shēnʼàideshì认可rènkěde+。”

脚注

注释

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。“施浸者Shījìnzhě显然xiǎnránshì别号biéhào表明biǎomíng约翰Yuēhànshìgěirén施浸shījìnérwéirénsuǒzhīde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsījiùcéngchēngwéi约翰Yuēhàn别号biéhào施浸者Shījìnzhě”。

约翰Yuēhàn Yuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánhuò约哈南Yuēhānán”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngshīēnhuò耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde”。

犹地亚Yóudìyàde旷野kuàngyě Zhǐ犹大Yóudà山区shānqū东面dōngmiànde山坡shānpō人迹罕至rénjì hǎnzhìcǎo稀疏xīshūZhèpiàn旷野kuàngyěxiàngxià延伸yánshēndào约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn死海Sǐ Hǎi高度gāodù落差luòchāyuēwéi1200约翰Yuēhàn开始kāishǐ传道chuándàode地方dìfang就是jiùshìzài这个zhège旷野kuàngyězhōng位于wèiyú死海Sǐ Hǎi北面běimiànde一带yídài

传道Chuándào 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公众gōngzhòng使者shǐzhěde身份shēnfèn宣告xuāngào”。这个Zhège强调qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公开gōngkāidexiàng大众dàzhòng宣讲xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

悔改Huǐgǎi Zài这里zhèlǐbèizuò悔改huǐgǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ直译zhíyìwéi改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”,zhǐdeshì改变gǎibiàn思想sīxiǎng态度tàidùhuò意向yìxiàngZàizhèjié经文jīngwénzhōng,“悔改huǐgǎizhǐrén为了wèilelìng上帝Shàngdì喜悦xǐyuèérzuòchū改变gǎibiàn这样zhèyàngjiùnénggēn上帝Shàngdìyǒu良好liánghǎode关系guānxì。(LìngjiànTài3:8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

Tiānshangde王国Wángguó 这个Zhège词组cízǔzài马太福音Mǎtài Fúyīnzhōng出现chūxiànle差不多chàbuduō30zài其他qítā福音书Fúyīnshūli没有méiyǒu出现chūxiànguoZài马可Mǎkě路加Lùjiā执笔zhíbǐde福音书Fúyīnshūzhōng对应duìyìngde词组cízǔshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”,zhè表明biǎomíng上帝Shàngdìde王国Wángguóshìzàitiānshangde灵界língjiè建立jiànlìde而且érqiězàitiānshang施行shīxíng统治tǒngzhì。(Tài21:43;1:15;4:43;Dàn2:44;提后Tí-Hòu4:18

王国Wángguó 希腊语Xīlàyǔshìba·si·leiʹa,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège。“王国Wángguózhǐdeshì国王guówángwéi元首yuánshǒude国家guójiāzhǐzài国王guówáng统治tǒngzhìxiàde土地tǔdì人民rénmínZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànle162其中qízhōngyǒu55出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīnli部分bùfengēn上帝Shàngdìcóngtiānshang施行shīxíngde统治tǒngzhì有关yǒuguān由于Yóuyú马太Mǎtài经常jīngcháng使用shǐyòng这个zhège所以suǒyǐxiěde福音书Fúyīnshū可以kěyǐchēngwéi王国wángguó福音fúyīn”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”)

Jìnle 这里Zhèlǐde意思yìsishì将要jiāngyào统治tǒngzhìtiānshang王国Wángguóde君王jūnwánghěnkuàijiùhuì出现chūxiàn

悔改Huǐgǎi 直译Zhíyì改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”。(LìngjiànTài3:2,8de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

Yàojiēchūgēn悔改huǐgǎidexīn一致yízhìde果实guǒshí Yòuyàoyòng行动xíngdònglái表明biǎomíng自己zìjǐ已经yǐjīng悔改huǐgǎi”。那些Nàxiētīng约翰Yuēhàn讲话jiǎnghuàderén需要xūyàoyòng行动xíngdòngděng证据zhèngjùlái表明biǎomíng他们tāmende想法xiǎngfǎ态度tàidù已经yǐjīng改变gǎibiànle。(3:8;26:20lìngjiànTài3:2,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénlizhèjié经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)马太Mǎtàizhǐchū以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyándàode就是jiùshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànwèi耶稣Yēsū预备yùbèi道路dàolùzhèjiànshìZài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde福音书Fúyīnshūzhōng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzhǐchū预言yùyánsuǒshuōderén就是jiùshì自己zìjǐ。(Yuē1:23

修直Xiūzhíde 这个Zhège说法shuōfǎ可能kěnéngyuán古代gǔdàide习俗xísú统治者tǒngzhìzhě出行chūxíngqiánhuìpàirénwèide马车mǎchē开路kāilù例如lìrúbānzǒu路上lùshangde石块shíkuài甚至shènzhìshāndào

Shēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfu 约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfuyāo皮带pídài这样zhèyàngde衣着yīzhuó使shǐrénxiǎngdào先知xiānzhī以利亚Yǐlìyà。(王下Wáng-Xià1:8;Yuē1:21

蝗虫Huángchóng zhǒng富含fùhán蛋白质dànbáizhìde昆虫kūnchóng摩西Móxī法典fǎdiǎn蝗虫huángchónglièwéi洁净jiéjìngde生物shēngwù可以kěyǐ食用shíyòng。(11:21,22

野蜜Yěmì Zhǐ旷野kuàngyěde野生yěshēng蜂蜜fēngmì并非bìngfēi来自láizì人工réngōng养殖yǎngzhíde蜜蜂mìfēng对于Duìyúzhùzài旷野kuàngyěderénláishuōchī蝗虫huángchóng野蜜yěmìshìhěn平常píngchángdeshì

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

浸礼Jìnlǐ JiànTài3:11de注释zhùshì

公开Gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐdezuì 意思Yìsishì当众dāngzhòng承认chéngrèn自己zìjǐfànlezuì违反wéifǎnle法典fǎdiǎnzhīyuē

法利赛派Fǎlìsàipài Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

撒都该派Sādūgāipài Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

毒蛇Dúshéde子孙zǐsūn 这些Zhèxiērénbèichēngwéi毒蛇dúshéde子孙zǐsūn”,shì因为yīnwèi他们tāmen为人wéirén邪恶xiéʼè教导jiàodǎo民众mínzhòng错误cuòwùde道理dàolǐ毒害dúhài没有méiyǒu戒心jièxīnderén

Yàojiēchūgēn悔改huǐgǎidexīn一致yízhìde果实guǒshí Yòuyàoyòng行动xíngdònglái表明biǎomíng自己zìjǐ已经yǐjīng悔改huǐgǎi”。那些Nàxiētīng约翰Yuēhàn讲话jiǎnghuàderén需要xūyàoyòng行动xíngdòngděng证据zhèngjùlái表明biǎomíng他们tāmende想法xiǎngfǎ态度tàidù已经yǐjīng改变gǎibiànle。(3:8;26:20lìngjiànTài3:2,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

悔改Huǐgǎi 直译Zhíyì改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”。(LìngjiànTài3:2,8de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

悔改Huǐgǎi Zài这里zhèlǐbèizuò悔改huǐgǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ直译zhíyìwéi改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”,zhǐdeshì改变gǎibiàn思想sīxiǎng态度tàidùhuò意向yìxiàngZàizhèjié经文jīngwénzhōng,“悔改huǐgǎizhǐrén为了wèilelìng上帝Shàngdì喜悦xǐyuèérzuòchū改变gǎibiàn这样zhèyàngjiùnénggēn上帝Shàngdìyǒu良好liánghǎode关系guānxì。(LìngjiànTài3:8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

悔改Huǐgǎi 直译Zhíyì改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”。(LìngjiànTài3:2,8de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

能力Nénglìqiáng 意思Yìsishì拥有yōngyǒugèngde权力quánlì”。

tuōxié 无论Wúlùnshìréntuōxié还是háishirénjiěkāi鞋带xiédài1:7;3:16;Yuē1:27),dōushì卑微bēiwēide工作gōngzuò通常tōngchángshì奴隶núlìzuòde

Yòng神圣力量shénshèng lìliànghuǒ……施浸shījìn Yòng神圣力量shénshèng lìliàng施浸shījìnzhǐdeshìyòng神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìngyònghuǒ施浸shījìnzhǐdeshìyònghuǒ毁灭huǐmièYòng神圣力量shénshèng lìliàng施行shīxíngde浸礼jìnlǐshǐ公元gōngyuán33nián五旬节Wǔxúnjiéyònghuǒ施行shīxíngde浸礼jìnlǐ发生fāshēngzài公元gōngyuán70niánZài公元gōngyuán70nián罗马Luómǎ大军dàjūn摧毁cuīhuǐle耶路撒冷Yēlùsālěngbìng烧毁shāohuǐle圣殿shèngdiàn

悔改Huǐgǎi Zài这里zhèlǐbèizuò悔改huǐgǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ直译zhíyìwéi改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”,zhǐdeshì改变gǎibiàn思想sīxiǎng态度tàidùhuò意向yìxiàngZàizhèjié经文jīngwénzhōng,“悔改huǐgǎizhǐrén为了wèilelìng上帝Shàngdì喜悦xǐyuèérzuòchū改变gǎibiàn这样zhèyàngjiùnénggēn上帝Shàngdìyǒu良好liánghǎode关系guānxì。(LìngjiànTài3:8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

Yàojiēchūgēn悔改huǐgǎidexīn一致yízhìde果实guǒshí Yòuyàoyòng行动xíngdònglái表明biǎomíng自己zìjǐ已经yǐjīng悔改huǐgǎi”。那些Nàxiētīng约翰Yuēhàn讲话jiǎnghuàderén需要xūyàoyòng行动xíngdòngděng证据zhèngjùlái表明biǎomíng他们tāmende想法xiǎngfǎ态度tàidù已经yǐjīng改变gǎibiànle。(3:8;26:20lìngjiànTài3:2,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

扬谷铲Yánggǔchǎn 可能Kěnéngshì木制mùzhìdeyònglái脱粒tuōlìde谷物gǔwùyángdào空中kōngzhōng这样zhèyàng麦秆màigǎn麦糠màikāngjiùhuìbèifēngchuīzǒu

麦糠Màikāng 大麦Dàmài小麦xiǎomàiděng谷物gǔwù籽实zǐshídebáohuòbáoKāng一般yìbānhuìbèi收集shōují起来qǐláishāodiào以免yǐmiǎnbèifēngchuī起来qǐláihùnjìn籽实zǐshíduīli约翰Yuēhànyòngyángde过程guòchénglái说明shuōmíng弥赛亚Mísàiyàhuìrén分别fēnbié开来kāiláijiùxiàng小麦xiǎomàikāng分开fēnkāi一样yíyàng

mièdehuǒ Zhè表明biǎomíng耶路撒冷Yēlùsālěngchéngzhōngde圣殿shèngdiàn遭受zāoshòude毁灭huǐmièjiānghuìshì彻底chèdǐde

zuò一切yíqiè正义zhèngyìdeshì 耶稣Yēsū接受jiēshòude浸礼jìnlǐshì代表dàibiǎo悔改huǐgǎi因为yīnwèi没有méiyǒuzuì而且érqiě一直yìzhí完美wánměide遵守zūnshǒu上帝Shàngdìde正义zhèngyì法律fǎlǜde浸礼jìnlǐshì象征xiàngzhēng献身xiànshēn因为yīnwèi已经yǐjīngshìxiànleshēnde国族guózúdeyuán耶稣Yēsūde浸礼jìnlǐ象征xiàngzhēng愿意yuànyìxiànchū自己zìjǐ按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde意思yìsi执行zhíxínggēnde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn有关yǒuguānde任务rènwu包括bāokuòxiànchū自己zìjǐ作为zuòwéi赎价shújià根据Gēnjù希伯来书Xībóláishū10:5-9de解释jiěshì耶稣Yēsūsuǒzuòdeshì应验yìngyànle诗篇Shīpiān40:7,8de预言yùyán

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

Kànna JiànTài1:23de注释zhùshì

Tiān 可以Kěyǐzhǐ实际shíjìde天空tiānkōng可以kěyǐzhǐ耶和华Yēhéhuá居住jūzhùde地方dìfang

Tiānkāile 看来Kànlái上帝Shàngdì使shǐ耶稣Yēsūxiǎng降世jiàngshìwéirén之前zhīqiánzàitiānshangde生活shēnghuó包括bāokuòcóng天父Tiānfù那里nàlǐxuéguode真理zhēnlǐ

好像Hǎoxiàng鸽子gēzi 耶稣Yēsū受浸shòujìnshí上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàngjiàngzài身上shēnshang情形qíngxing看来kànláijiùxiàng鸽子gēzi拍动pāidòngzhe翅膀chìbǎng降落jiàngluò一样yíyàng鸽子Gēziyǒu神圣shénshèngde用途yòngtúyǒu象征xiàngzhēng意义yìyì鸽子Gēzi可以kěyǐyònglái献祭xiànjì11:15;Yuē2:14-16),象征xiàngzhēng清白qīngbái无邪wúxiéTài10:16)。挪亚Nuóyàfàng出去chūqùde鸽子gēzipiàn橄榄叶gǎnlǎnyèdàihuí方舟fāngzhōu表明biǎomíng洪水hóngshuǐ退tuìleChuàng8:11),表明biǎomíngduàn安舒ānshūde日子rìzi即将jíjiāngláidàoChuàng5:29)。因此Yīncǐzài耶稣Yēsū受浸shòujìnshí耶和华Yēhéhuá可能kěnéngshìjièzhe鸽子gēziláiràngrén留意liúyìde儿子érzi耶稣Yēsūshēnwéi弥赛亚Mísàiyàsuǒ肩负jiānfùde使命shǐmìng清白qīngbái无罪wúzuìde耶稣Yēsūjiāngwèi人类rénlèi牺牲xīshēng生命shēngmìngjièdiànxià基础jīchǔràng人类rénlèinéngzàide统治tǒngzhìxià进入jìnrùduàn安舒ānshūde时期shíqī

忽然Hūrán 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ。(LìngjiànTài1:23de注释zhùshì

Yǒu声音shēngyīncóngtiānshang发出fāchū 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsānyòngrénnéng听见tīngjiànde声音shēngyīnxiàngrén说话shuōhuàZhèshì。(LìngjiànTài17:5Yuē12:28de注释zhùshì

Zhèshìde儿子érzi 耶稣Yēsū还是háishi灵体língtǐde时候shíhou已经yǐjīngshì上帝Shàngdìde儿子érzi。(Yuē3:16降世Jiàngshìwéirénhòugēn完美wánměishíde亚当Yàdāng一样yíyàngshì上帝Shàngdìde儿子érzi”。(1:35;3:38不过Búguòzàiběnjié经文jīngwénzhōng上帝Shàngdìdehuàhěn可能kěnéng不仅bùjǐnshìyào说明shuōmíng耶稣Yēsūde身份shēnfèn上帝Shàngdì神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàláihòushuōlezhèhuà显然xiǎnránshìyào表明biǎomíng作为zuòwéirénde耶稣Yēsū已经yǐjīngcóng神圣力量shénshèng lìliàngérshēng就是jiùshìshuō耶稣Yēsū已经yǐjīng再次zàicì出生chūshēng成为chéngwéi上帝Shàngdìde儿子érziyǒu希望xīwànghuídàotiānshang生活shēnghuó上帝Shàngdìdehuàshìyào表明biǎomíng已经yǐjīngyòng神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìng耶稣Yēsūzuò君王jūnwáng大祭司dàjìsī。(Yuē3:3-6;6:51参看cānkàn1:31-33;Lái2:17;5:1,4-10;7:1-3

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàdehuò十分shífēn喜爱xǐʼàide”。Zhèhuà出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn12:18经文jīngwénde内容nèiróngyǐn以赛亚书Yǐsàiyàshū42:1后者hòuzhěgēn上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà基督Jīdū有关yǒuguān上帝Shàngdì除了chúle神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàlái亲自qīnzìwèide儿子érzi发言fāyánzhè清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài12:18de注释zhùshì

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàde”。(LìngjiànTài3:17de注释zhùshì

Yǒu声音shēngyīn 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsānyòngrénnéng听见tīngjiànde声音shēngyīnxiàngrén说话shuōhuàZhèshìèr。(LìngjiànTài3:17Yuē12:28de注释zhùshì

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

多媒体资料

约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn的de犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě
约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼànde犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě

这个Zhège地区dìqūcǎo稀疏xīshū施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuò耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu

旷野Kuàngyě
旷野Kuàngyě

Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōngzuò旷野kuàngyěde词语cíyǔ希伯来语Xībóláiyǔ:midh·barʹ;希腊语Xīlàyǔ:eʹre·mos)通常tōngchángzhǐ人烟rényān稀少xīshǎowèijīng开垦kāikěnde土地tǔdì这些zhèxiē地方dìfang常常chángchángshì灌木guànmù丛生cóngshēngde草原cǎoyuán甚至shènzhìshì牧草地mùcǎodìLìng方面fāngmiànzhèliǎng可以kěyǐzhǐxiàng沙漠shāmò一样yíyàng没有méiyǒushuǐde地区dìqū福音书Fúyīnshūzhōngdàode旷野kuàngyě通常tōngchángshìzhǐ犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě约翰Yuēhàncéngzài这个zhège旷野kuàngyě居住jūzhù传道chuándào耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu。(1:12

野蜜Yěmì
野蜜Yěmì

这里Zhèlǐde图片túpiàn分别fēnbiéshì野生yěshēng蜜蜂mìfēngzhùde蜂巢fēngcháo(1)充满chōngmǎnde蜂房fēngfáng(2)。约翰Yuēhànchīde蜂蜜fēngmì可能kěnéngshì当地dāngdìzhǒng野生yěshēng蜜蜂mìfēng学名xuémíngApis mellifica syriaca酿造niàngzàodeZhèzhǒng蜜蜂mìfēng攻击性gōngjīxìngqiángnénghěnhǎode适应shìyìng犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě炎热yánrè干旱gānhànde气候qìhòudàn适合shìhé人工réngōng养殖yǎngzhíTándào蜜蜂mìfēngzǎozài公元前gōngyuánqián9世纪shìjì以色列人Yǐsèlièrénjiùyòng圆柱形yuánzhùxíngde泥制nízhì器皿qìmǐn养殖yǎngzhí蜜蜂mìfēngleZài约旦河谷Yuēdànhé Gǔde古城gǔchéng现今xiànjīnchēngwéi泰勒雷霍夫Tàilèléihuòfū废墟fèixūde中央zhōngyāng考古学家kǎogǔxuéjiā发现fāxiànle养蜂场yǎngfēngchǎngde遗址yízhǐ其中qízhōngyǒu许多xǔduō蜂巢fēngcháoZài这些zhèxiē蜂巢fēngcháozhōng酿造niàngzào蜂蜜fēngmìde蜜蜂mìfēng可能kěnéng来自láizì今天jīntiānchēngwéi土耳其Tǔʼěrqíde地区dìqū

蝗虫Huángchóng
蝗虫Huángchóng

Zài圣经Shèngjīngli,“蝗虫huángchóng可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng触角chùjiǎojiàoduǎndehuáng昆虫kūnchóng特别tèbiéshìzhǐhuìqún迁移qiānyíde蝗虫huángchóng根据Gēnjù专家zhuānjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng进行jìnxíngdexiàng研究yánjiū沙漠shāmò蝗虫huángchóngde蛋白质dànbáizhì含量hánliànggāobǎifēnzhī75。今天Jīntiānzài中东Zhōngdōng地区dìqū人们rénmenchī蝗虫huángchóngqiánhuìdiào蝗虫huángchóngdetóu腹部fùbù翅膀chìbǎngshèngxiàde胸部xiōngbùhuì生吃shēngchī或者huòzhěnòngshúhòuzàichī蝗虫Huángchóng富含fùhán蛋白质dànbáizhì据说jù shuō味道wèidàogēnxiāhuòxiè差不多chàbuduō

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn的de衣着yīzhuó与yǔ外貌wàimào
施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànde衣着yīzhuó外貌wàimào

约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode外衣wàiyī腰间yāojiānzhe可以kěyǐyòngláifàngxiǎojiàn物品wùpǐnde皮制pízhì腰带yāodài这样Zhèyàngde打扮dǎbangēn先知xiānzhī以利亚Yǐlìyàhěn相似xiāngsì。(王下Wáng-Xià1:8Yòng骆驼luòtuomáozhīchéngde衣服yīfu十分shífēn粗糙cūcāo通常tōngcháng只有zhǐyǒu穷人qióngréncáihuì穿chuān富有Fùyǒuderénquèhuì穿chuān材质cáizhì柔软róuruǎnde衣服yīfu例如lìrúyòng丝绸sīchóuhuò细麻xìmázhìchéngde衣服yīfu。(Tài11:7-9脚注jiǎozhù约翰Yuēhàn出生chūshēng就是jiùshì离俗人lísúrén因此yīncǐ可能kěnéngcóng没有méiyǒujiǎnguo头发tóufa约翰Yuēhànde衣着yīzhuó外貌wàimàoràngrénhěn容易róngyìkànchūguòzhe简朴jiǎnpǔde生活shēnghuó全心全意quánxīn-quányìde遵行zūnxíng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì

耶稣Yēsū时代shídài法利赛派Fǎlìsàipài的de服饰fúshì
耶稣Yēsū时代shídài法利赛派Fǎlìsàipàide服饰fúshì

法利赛派Fǎlìsàipàiderén按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiě申命记Shēnmìngjì6:6-811:18de经文jīngwén他们Tāmenhuì经文jīngwén匣子xiázibǎngzàizuǒ胳膊gēboshang有时yǒushíháihuìlìngbǎngzài额头étóushang他们Tāmen这样zhèyàngzuò不但búdànshì由于yóuyú以为yǐwéi正义zhèngyìshì出于chūyú迷信míxìn另外Lìngwài他们tāmen不但búdàn按照ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎnde规定guīdìngzài衣服yīfushangjiāle穗边suìbiānhái为了wèile引人注目yǐnrén zhùmùér穗边suìbiānjiācháng。(Mín15:38;Tài23:5

角蝰Jiǎokuí
角蝰Jiǎokuí

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn耶稣Yēsūdōu抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderénchēngwéi毒蛇dúshéde子孙zǐsūn”,因为yīnwèi这些zhèxiērén教导jiàodǎo民众mínzhòng错误cuòwùde道理dàolǐ毒害dúhài没有méiyǒu戒心jièxīnderén。(Tài3:7;12:34图片Túpiàn显示xiǎnshìdeshì角蝰jiǎokuízhèzhǒngshéde特征tèzhēngshìliǎngyǎn上方shàngfāngzhǎngzhezhī小角xiǎojiǎoZài以色列Yǐsèlièháiyǒuzhǒnghěn危险wēixiǎnde毒蛇dúshé包括bāokuò生活shēnghuózài约旦河谷Yuēdànhé Gǔde沙蝰shākuí学名xuémíngVipera ammodytes以及yǐjí巴勒斯坦Bālèsītǎn山蝰shānkuí学名xuémíngVipera palaestina)。

鞋Xié
Xié

Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmen穿chuāndexiéshìzhǒng凉鞋liángxiéyòng带子dàizi鞋底xiédǐ固定gùdìngzàijiǎoshang鞋底xiédǐshìpíngdeyòng皮革pígéhuò其他qítā纤维xiānwéi材料cáiliàozhìchéngXié曾经céngjīngbèiyòngzuò交易jiāoyìde凭证píngzhèngbèiyòngláizuò比喻bǐyù例如Lìrú根据gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn要是yàoshiyǒurén拒绝jùjué兄弟xiōngdìde遗孀yíshuāng这个zhège兄弟xiōngdìde遗孀yíshuāngjiùyàotuōdiàodexiéhuì因此yīncǐ得到dédào光彩guāngcǎide名号mínghào:“Bèituōxiézhěde家族jiāzú”。(Shēn25:9,10另外Lìngwàizài转让zhuǎnràng购赎权gòushúquánhuò产业chǎnyèshí当事人dāngshìréndōuyàotuōxiégěi对方duìfāng作为zuòwéi凭证píngzhèng。(4:7rénjiě鞋带xiédàihuòtuōxiébèishìwéi卑微bēiwēide工作gōngzuò通常tōngchángshì奴隶núlìzuòde施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànjiè表明biǎomíng自己zìjǐ基督Jīdū低微dīwēi

扬Yáng谷gǔ
Yáng

农夫Nóngfūhuìyòng扬谷叉yánggǔchāhuò扬谷铲yánggǔchǎn已经yǐjīng脱粒tuōlìde谷物gǔwùyángdào空中kōngzhōng这样zhèyàngjiàozhòngde籽实zǐshíjiùhuìluòdào脱谷场tuōgǔchǎngshangérkānghuìbèifēngchuīsàn反复fǎnfùzuò这个zhège动作dòngzuò直到zhídào谷粒gǔlìbèi彻底chèdǐ分离fēnlí出来chūlái

脱Tuō谷gǔ工具gōngjù
Tuō工具gōngjù

这里Zhèlǐ展示zhǎnshìdeliǎngjià碾谷橇niǎngǔqiāode复制品fùzhìpǐn(1)bèi翻转fānzhuǎn过来guòlái可以kěyǐkàndào碾谷橇niǎngǔqiāo底部dǐbù镶嵌xiāngqiànzhehěnduō锋利fēnglìdexiǎo石子shízǐr。(Sài41:15Zàilìngzhāng照片zhàopiàn(2)li农夫nóngfūzhànzài碾谷橇niǎngǔqiāoshang农夫Nóngfūhuìxiān一捆捆yìkǔnkǔnde谷物gǔwùjiěkāizài脱谷场tuōgǔchǎngshang然后ránhòuyóuniúhuò其他qítā牲畜shēngchùzhe碾谷橇niǎngǔqiāocóng谷物gǔwùshangniǎnguo牲畜Shēngchùde碾谷橇niǎngǔqiāo下面xiàmiàn锋利fēnglìde石子shízǐrhuì使shǐ麦秆màigǎnduànkāi籽实zǐshíjiùhuì脱离tuōlí麦秆màigǎn之后Zhīhòu农夫nóngfūhuìyòng扬谷叉yánggǔchāhuò扬谷铲yánggǔchǎn(3),tuō之后zhīhòude谷物gǔwùyángdào空中kōngzhōngFēnghuìkāngchuīzǒujiàozhòngde籽实zǐshíhuìdiàozàishang圣经Shèngjīngyòngtuōde过程guòchénglái象征xiàngzhēng耶和华Yēhéhuáde敌人dírénhuìbèi击打jīdǎ粉碎fěnsuìzhèshì十分shífēn贴切tiēqiède。(51:33;4:12,13施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànyòngtuōde过程guòchénglái说明shuōmíng正义zhèngyìderénhuì怎样zěnyànggēn邪恶xiéʼèderén分开fēnkāi

约旦河Yuēdàn Hé
约旦河Yuēdàn Hé

约翰Yuēhànzài约旦河Yuēdàn Hédemǒu地方dìfangwèi耶稣Yēsū施浸shījìn确切quèqiè地点dìdiǎn不详bùxiáng