马太福音 28:1-20

28  安息日Ānxīrìguòhòu接着jiēzhezhōudetóutiāntiānkuàiliàngde时候shíhou末大拉Mòdàlārén马利亚Mǎlìyàlìng马利亚Mǎlìyà+láikàn坟墓fénmù+  那里Nàlǐ发生fāshēngguo地震dìzhèn耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐcóngtiānérjiàngshàngqián石头shítou滚开gǔnkāi然后ránhòuzuòzài上面shàngmiàn+  de外表wàibiǎo好像hǎoxiàng闪电shǎndiàn衣服yīfubáidexiàngxuě+  看守Kānshǒuderén因为yīnwèi害怕hàipàjiù浑身húnshēn发抖fādǒubiàndexiàng死人sǐrén一样yíyàng  天使Tiānshǐduì妇女们fùnǚmenshuō:“不要Búyào知道zhīdào你们nǐmenzàizhǎobèi处死chǔsǐzài木柱mùzhùshangde耶稣Yēsū+  不在búzài这里zhèlǐ因为yīnwèi已经yǐjīng复活fùhuólejiùxiàngshuōguode一样yíyàng+你们Nǐmenlái看看kànkantǎngguode地方dìfang  Kuài告诉gàosude门徒méntúér复生fùshēngleyào你们nǐmenxiāndào加利利Jiālìlì+你们nǐmenhuìzài那里nàlǐjiàndào现在Xiànzài已经yǐjīng告诉gàosu你们nǐmenle+。”  她们Tāmenjiù赶快gǎnkuài离开líkāi坟墓fénmùyòujīngyòupǎoxiàng耶稣Yēsūde门徒méntú报信bàoxìn+  忽然Hūrán耶稣Yēsūláidào她们tāmen面前miànqiánshuō:“你们Nǐmenhǎo!”她们Tāmenshàngqiánbàozhùdejiǎoxiàng下拜xiàbài 10  耶稣Yēsūduì她们tāmenshuō:“不要Búyào你们Nǐmenyàoxiàngde弟兄dìxiong报信bàoxìnjiào他们tāmendào加利利Jiālìlì他们Tāmenhuìzài那里nàlǐjiàndào。” 11  妇女们Fùnǚmen报信bàoxìnde时候shíhou有些yǒuxiē守卫shǒuwèi+jìnchéng发生fāshēngdeshì全都quándōuxiàng那些nàxiē祭司长jìsīzhǎng报告bàogàole 12  祭司长Jìsīzhǎnggēn长老zhǎnglǎo聚集jùjí商议shāngyìguohòugěile士兵shìbīnghěnduō银子yínzi 13  bìngshuō:“你们Nǐmenyàoshuō:‘de门徒méntú夜里yèlǐláilechèn我们wǒmen睡觉shuìjiàode时候shíhoutōuzǒule+。’ 14  要是Yàoshizhèjiànshìchuándào总督zǒngdūěrzhōng我们wǒmenhuìxiàng解释jiěshì*你们nǐmen不用búyòng担心dānxīn。” 15  士兵Shìbīngjiùle银子yínzi按照ànzhào吩咐fēnfù他们tāmendehuàzuò于是Yúshì这个zhège说法shuōfǎzài犹太Yóutàirén当中dāngzhōng广泛guǎngfàn流传liúchuán直到zhídào今天jīntiān 16  11门徒méntúdào加利利Jiālìlì+dàole耶稣Yēsū指定zhǐdìnggēn他们tāmen见面jiànmiàndeshānshang+ 17  他们Tāmen看见kànjiàn耶稣Yēsūjiù下拜xiàbài不过búguò有些yǒuxiērén仍然réngrán怀疑huáiyí 18  耶稣Yēsūshàngqiánduì他们tāmenshuō:“Tiānshangshangde权力quánlì全都quándōugěile+ 19  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào使shǐ所有suǒyǒu国族guózúderén+zuòde门徒méntúfèng天父Tiānfù儿子érzi神圣力量shénshèng lìliàngdemíngwèi他们tāmen施浸shījìn+ 20  吩咐fēnfù你们nǐmende一切yíqièdōuyào教导jiàodǎo他们tāmen遵守zūnshǒu+KànnaZàizhè一切yíqiè日子rìzi直到zhídào这个zhège制度zhìdùde末期mòqī+dōu你们nǐmentóngzài。”

脚注

直译Zhíyì劝服quànfú”。

注释

Lìng马利亚Mǎlìyà Zhǐ马太福音Mǎtài Fúyīn27:56dàode雅各Yǎgè约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà”。以下Yǐxià经文jīngwéndàole马太福音Mǎtài Fúyīn28:1;马可福音Mǎkě Fúyīn15:40,47;16:1;路加福音Lùjiā Fúyīn24:10;约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25。(Lìngjiàn3:18Yuē19:25de注释zhùshì

安息日Ānxīrì 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùZàiběnjié经文jīngwénli希腊Xīlà语词yǔcísabʹba·ton(安息日Ānxīrìde复数fùshù形式xíngshì出现chūxiànleliǎngzhǐdeshì安息日Ānxīrì就是jiùshìzhōudetiānzài这里zhèlǐzuò安息日Ānxīrì”。èrzhǐdeshìduàn为期wéiqītiānde时间shíjiānzài这里zhèlǐzuò接着jiēzhezhōu”。经文Jīngwénzhōngde安息日Ānxīrì”(尼散月Nísànyuè十五shíwǔzài日落rìluò时分shífēn结束jiéshù尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiērén认为rènwéi马太Mǎtàishuōdezhèjiànshì发生fāshēngzài安息日Ānxīrìguòhòude黄昏huánghūn时分shífēnérshìtiānkuàiliàngde时候shíhoudàn其他qítā福音书Fúyīnshū清楚qīngchu表明biǎomíng那些nàxiē妇女fùnǚláikàn坟墓fénmùde时间shíjiānshì尼散月Nísànyuè十六shíliùde大清早dàqīngzǎo当时dāngshí太阳tàiyáng已经yǐjīng出来chūláile。(16:1,2;24:1;Yuē20:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录FùlùB12

接着Jiēzhezhōudetóutiān Zhǐ尼散月Nísànyuè十六shíliùDuì犹太人Yóutàirénláishuō安息日Ānxīrì之后zhīhòudetiānshìzhōudetiān

Lìng马利亚Mǎlìyà JiànTài27:61de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ JiànTài1:20de注释zhùshì附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài28:2。

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ 这个Zhège词组cízǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng出现chūxiànguohěnduōshìzài创世记Chuàngshìjì16:7这个Zhège词组cízǔzài七十子Qīshízǐ译本yìběnde早期zǎoqī抄本chāoběnzhōng出现chūxiànshí希腊Xīlà语词yǔcíagʹge·los(意思yìsishì天使tiānshǐhuò使者shǐzhě”)de后面hòumiàndōuyǒuyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ写成xiěchéngde上帝Shàngdìde名字míngziZài以色列Yǐsèliède纳里耳Nàlǐʼěr赫贝耳Hèbèiʼěr(Nahal Hever,yòu哈弗Hāfú干河Gānhé”)发现fāxiànde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànzhōng撒迦利亚书Sājiālìyàshū3:5,6jiùyòngle这样zhèyàngde写法xiěfǎ根据Gēnjù专家zhuānjiā鉴定jiàndìng这个zhège抄本chāoběnde年代niándàijiè公元前gōngyuánqián50niándào公元gōngyuán50niánzhījiān。(Lìngjiàn附录FùlùC)有些Yǒuxiē圣经Shèngjīng译本yìběnzài翻译fānyìzhèjié经文jīngwénde耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐshí保留bǎoliúle上帝Shàngdìde名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài1:20)

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

告诉Gàosude门徒méntúér复生fùshēngle 这些Zhèxiē妇女fùnǚ不仅bùjǐnshì得知dézhī耶稣Yēsū复活fùhuóde门徒méntú而且érqiěháifèngpài这个zhège消息xiāoxi告诉gàosu其他qítā门徒méntú。(Tài28:2,5,7根据Gēnjù犹太人Yóutàirén符合fúhé圣经Shèngjīngde传统chuántǒng妇女fùnǚde证词zhèngcíhuìbèi法庭fǎtíng采纳cǎinà耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐquè这个zhège喜乐xǐlède任务rènwujiāogěi这些zhèxiē妇女fùnǚ表明biǎomíngduì她们tāmende重视zhòngshì

现在Xiànzài 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ。(LìngjiànTài1:23de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli人们rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng对方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37这个Zhègerén显然xiǎnránkànchū说话shuōhuàde对象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶稣Yēsūshì耶和华Yēhéhuá委任wěirènde未来wèilái君王jūnwáng通过tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合适héshìde。(Tài9:18关于guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

Xiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这些Zhèxiērénkànchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo他们Tāmenxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì为了wèileduì上帝Shàngdìde儿子érzi表示biǎoshì敬意jìngyìérshì当作dàngzuòshénlái崇拜chóngbài。(LìngjiànTài2:2;8:2;18:26de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。(LìngjiànTài8:2;14:33;15:25de注释zhùshì

de弟兄dìxiong 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ门徒méntúchēngwéi弟兄dìxiong”,shì因为yīnwèi他们tāmen一同yìtóng崇拜chóngbài天父Tiānfùér情同手足qíngtóngshǒuzú。(Tài28:16参看cānkànTài25:40;Yuē20:17;Lái2:10-12

长老Zhǎnglǎo JiànTài16:21de注释zhùshì

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(Tài21:23;26:3,47,57;27:1,41;28:12lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Zhèjiànshì Zhǐ他们tāmen谎称huǎngchēng自己zìjǐ睡觉shuìjiàoshì罗马Luómǎ士兵shìbīng如果rúguǒzài执行zhíxíng任务rènwushí睡觉shuìjiàojiù可能kěnénghuìbèi处死chǔsǐ

总督Zǒngdū 这里Zhèlǐzhǐdeshì本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō

见面Jiànmiàn Zài加利利Jiālìlìgēn耶稣Yēsū见面jiànmiànde看来kànláiyǒu五百wǔbǎiduōrén。(林前Lín-Qián15:6

有些Yǒuxiērén仍然réngrán怀疑huáiyí 根据Gēnjù哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:6看来kànlái仍然réngrán怀疑huáiyíderénshì使徒们shǐtúmenérshìzài加利利Jiālìlìde一些yìxiē门徒méntú他们tāmenhái没有méiyǒujiànguo耶稣Yēsū显现xiǎnxiàn

因为Yīnwèi先知xiānzhīshì先知xiānzhī 直译Zhíyìfèng先知xiānzhīdemíng”。Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ惯用语guànyòngyǔfèng……demíng表示biǎoshì尊重zūnzhòng先知xiānzhīde职务zhíwù工作gōngzuò。(参看CānkànTài28:19de注释zhùshì

天下Tiānxià……所有suǒyǒu国族guózú Zhèliǎng说法shuōfǎdōu强调qiángdiào传道chuándào工作gōngzuòde规模guīmó。“天下Tiānxià”,yòuyǒurén居住jūzhùde大地dàdì”,希腊语Xīlàyǔshìoi·kou·meʹne,zài广义guǎngyìshangzhǐ地球dìqiú这个zhège人类rénlèi居住jūzhùde地方dìfang。(4:5;17:31;Luó10:18;12:9;16:14Zài公元gōngyuán1世纪shìjì这个zhègezhǐ幅员fúyuán辽阔liáokuòde罗马Luómǎ帝国dìguó犹太人Yóutàirén散居sǎnjū其中qízhōng。(2:1;24:5zuò国族guózúde希腊Xīlà语词yǔcí(eʹthnos)chángzhǐzài血缘xuèyuánshanghuòduōhuòshǎo相互xiānghù关连guānliándeqúnrén他们tāmen使用shǐyòng共同gòngtóngde语言yǔyán这些Zhèxiē国家guójiāhuò民族mínzú通常tōngchángzài固定gùdìngde地域dìyùnèi聚居jùjū

使Shǐ……zuò……门徒méntú Yòu使shǐ……zuò……学生xuéshēng”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíma·the·teuʹode基本jīběn意思yìsishì教导jiàodǎo”,zhèzhǒng教导jiàodǎo使shǐrén成为chéngwéi学生xuéshēnghuò门徒méntúwéi目标mùbiāoZài马太福音Mǎtài Fúyīn13:52这个zhègezuòshòuguo教导jiàodǎo”。使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn14:21shuō保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábāzài特庇Tèbì帮助bāngzhù许多xǔduōrén成为chéngwéi门徒méntú”,原文yuánwényòngde就是jiùshì这个zhège这里Zhèlǐde上下文shàngxiàwényònglewèi……施浸shījìn教导jiàodǎozhèliǎng表明biǎomíng使shǐrén成为chéngwéi门徒méntúde这个zhège吩咐fēnfù牵涉qiānshèdào什么shénme。(关于Guānyú相关xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ名词míngcíma·the·tesʹ,lìngjiànTài5:1de注释zhùshì

所有Suǒyǒu国族guózúderén 原文Yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì所有suǒyǒu国族guózú”,dàn上下文shàngxiàwén显示xiǎnshì这里zhèlǐzhǐdeshì所有suǒyǒu国族guózúderén”。Zhèshì因为yīnwèizài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénliwèi他们tāmen施浸shījìn这个zhège词组cízǔzhōngde代词dàicí他们tāmenshì阳性词yángxìngcízhǐdàideshì人们rénmenérshì国族guózú”(中性词zhōngxìngcí)。Xiàng所有suǒyǒu国族guózúderén传道chuándàoshìxīnde命令mìnglìng根据Gēnjù圣经Shèngjīngzài耶稣Yēsūláidàoshang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù之前zhīqián外族人wàizúrén如果rúguǒxiǎngyào敬奉jìngfèng耶和华Yēhéhuá可以kěyǐdào以色列Yǐsèlièlái。(王上Wáng-Shàng8:41-43Dàn通过tōngguò这个zhègexīnde命令mìnglìng耶稣Yēsū吩咐fēnfù门徒méntúyàoxiàng犹太人Yóutàirén以外yǐwàiderén传道chuándào使shǐ他们tāmen成为chéngwéi基督Jīdūde门徒méntúérzhèxiàng工作gōngzuòyào扩展kuòzhǎndào世界shìjiè。(Tài10:1,5-7;7:9lìngjiànTài24:14de注释zhùshì

Fèng……demíngwèi他们tāmen施浸shījìn Yòuràng他们tāmenfèng……demíng受浸shòujìn”。zuòmíngde希腊Xīlà语词yǔcíshìoʹno·ma,不仅bùjǐn限于xiànyúzhǐ名字míngzi本身běnshēnZài这里zhèlǐ,“fèng……demíng意味着yìwèizhe承认chéngrèn天父Tiānfù儿子érzide权威quánwēi地位dìwèi承认chéngrèn神圣力量shénshèng lìliàngde角色juésè受浸Shòujìnderén承认chéngrènzhèdiǎngēn上帝Shàngdìde关系guānxìjiùhuìfānkāi崭新zhǎnxīnde。(参看CānkànTài10:41de注释zhùshì

天父Tiānfù儿子érzi神圣力量shénshèng lìliàng天父Tiānfù就是jiùshì耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì既然Jìrán创造chuàngzàole我们wǒmengěi我们wǒmen生命shēngmìng承认chéngrènde权威quánwēi地位dìwèi就是jiùshì天经地义tiānjīng-dìyìde。(Shī36:7,9;4:11圣经Shèngjīng表明biǎomíngrén如果rúguǒ承认chéngrèn上帝Shàngdìde儿子érzizàide旨意zhǐyìzhōng扮演bànyǎnde角色juésèjiù可能kěnéng得救déjiù。(Yuē14:6;4:12此外Cǐwài承认chéngrèn上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng担任dānrènde角色juésèhěn重要zhòngyào因为yīnwèi上帝Shàngdì通过tōngguòzhè力量lìliàngrén生命shēngmìng33:4),指引zhǐyǐnrén传达chuándáde信息xìnxī彼后Bǐ-Hòu1:21),gěirén力量lìliàng执行zhíxíngde旨意zhǐyìLuó15:19),以及yǐjí成就chéngjiù其他qítādeshì虽然Suīrányǒurén认为rènwéiběnjié经文jīngwénzhèsān排列páilièzài一起yìqǐjiù表明biǎomíng三位一体sānwèi-yìtǐde教义jiàoyìshìduìdedàn圣经Shèngjīngcóng没有méiyǒu表示biǎoshìsānzhědōu永恒yǒnghéng存在cúnzàihuò拥有yōngyǒu相同xiāngtóngde力量lìliàng同等tóngděngde地位dìwèiSānzhězàitóngjié经文jīngwénzhōng出现chūxiànbìngnéng证明zhèngmíngsānzhědōu具有jùyǒu神性shénxìngdōu永恒yǒnghéng存在cúnzài或者huòzhěshì同等tóngděngde。(13:32;西1:15;提前Tí-Qián5:21

神圣力量Shénshèng lìliàng 直译Zhíyì神圣shénshèngde普纽马pǔniǔmǎ”。希腊Xīlà语词yǔcí普纽马pǔniǔmǎshì中性词zhōngxìngcízài这里zhèlǐzhǐ力量lìliàngérshì个体gètǐZhè不断búduàn发挥fāhuī作用zuòyòngde力量lìliàngshìyóu上帝Shàngdì发出fāchūde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì神圣力量Shénshèng lìliàng”“鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

门徒Méntú 希腊语Xīlàyǔshìma·the·tesʹ,zhèshì圣经Shèngjīng出现chūxiàn这个zhège这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsishì学生xuéshēnghuòshòuguo教导jiàodǎoderén”。Zài原文yuánwénli这个zhège暗示ànshì学生xuéshēng老师lǎoshīzhījiānyǒuzhǒngshīshēngzhīqíngérzhèzhǒng感情gǎnqínghuìduì学生xuéshēngde一生yìshēngdōuyǒu影响yǐngxiǎng虽然Suīrányǒu许多xǔduō民众mínzhòng聚集jùjí起来qǐláiyàotīng耶稣Yēsū说话shuōhuàdàn教导jiàodǎode对象duìxiàng看来kànlái主要zhǔyàoshìzuòzài身边shēnbiānde门徒méntú。(Tài7:28,29;6:20

教导Jiàodǎo……传讲chuánjiǎng 教导Jiàodǎotóng传讲chuánjiǎng教导Jiàodǎoshí不仅bùjǐnyào传讲chuánjiǎngmǒujiànshìháiyào指导zhǐdǎo解释jiěshìchūlìngrén信服xìnfúde论据lùnjù以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;28:20de注释zhùshì

传道Chuándào 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公众gōngzhòng使者shǐzhěde身份shēnfèn宣告xuāngào”。这个Zhège强调qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公开gōngkāidexiàng大众dàzhòng宣讲xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

教导Jiàodǎo他们tāmen zuò教导jiàodǎode希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsi包括bāokuò指导zhǐdǎo解释jiěshìyòng论据lùnjù说明shuōmíng以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;4:23de注释zhùshì教导Jiàodǎorén遵守zūnshǒu耶稣Yēsū吩咐fēnfùde一切yíqièshì持续chíxù不断búduànde过程guòchéngzhè包括bāokuò帮助bāngzhù他们tāmen实践shíjiàn耶稣Yēsūde教导jiàodǎo跟从gēncóngde榜样bǎngyàng以及yǐjí帮助bāngzhù他们tāmen教导jiàodǎo别人biérén学习xuéxí耶稣Yēsūde教诲jiàohuì。(Yuē13:17;4:21;彼前Bǐ-Qián2:21

Kànna JiànTài1:23de注释zhùshì

这个Zhège制度zhìdù Yòu这个zhège时代shídài”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì制度Zhìdù”)

末期Mòqī JiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”。

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

多媒体资料

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn