马太福音 27:1-66

27  Dàole早晨zǎochen所有suǒyǒu祭司长jìsīzhǎng民众mínzhòngde长老zhǎnglǎo商议shāngyì怎样zěnyàng处置chǔzhì耶稣Yēsūyào处死chǔsǐ+  他们Tāmen捆绑kǔnbǎng起来qǐláijiāogěi总督zǒngdū彼拉多Bǐlāduō+  shí出卖chūmài耶稣Yēsūde犹大Yóudà看见kànjiàn耶稣Yēsūbèidìnglezuìjiù感到gǎndào后悔hòuhuǐ30kuài银子yínzihuángěi祭司长jìsīzhǎng长老zhǎnglǎo+  shuō:“fànlezuì出卖chūmàile无辜wúgūderén*。”他们Tāmenshuō:“Zhègēn我们wǒmenyǒu什么shénme关系guānxìZhèshì自己zìjǐdeshì!”  犹大Yóudàjiù银子yínzidiūzài圣殿shèngdiànli出去chūqù上吊shàngdiào自尽zìjìnle+  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎngle银子yínzishuō:“可以kěyǐ这些zhèxiē银子yínzifàngjìn圣殿shèngdiànde宝库bǎokùli因为yīnwèizhèshìzhānlexuèdeqián。”  他们Tāmen商议shāngyì以后yǐhòujiùyòng那些nàxiē银子yínzimǎile陶匠táojiàngdeyònglái埋葬máizàng异乡yìxiāngrén  所以Suǒyǐkuài叫做jiàozuò血地xuèdì+”,直到zhídào今天jīntiān  Zhèjiù实现shíxiànle先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐdehuà:“他们Tāmenle30kuài银子yínzi+zhèshìwèi那个nàgeréndìngde价钱jiàqián就是jiùshì有些yǒuxiē以色列Yǐsèlièrénwèidìngde价钱jiàqián 10  他们Tāmenqiánjiāo出来chūláimǎixià陶匠táojiàngdejiùxiàng耶和华Yēhéhuá吩咐fēnfùde一样yíyàng+。” 11  耶稣Yēsūzhànzài总督zǒngdū面前miànqián总督zǒngdūwèn:“shì犹太Yóutàiréndewángma?”耶稣Yēsū回答huídá:“Duìshì+。” 12  Dànbèi祭司长jìsīzhǎng长老zhǎnglǎo指控zhǐkòngde时候shíhouquè什么shénmedōu回应huíyìng+ 13  于是Yúshì彼拉多Bǐlāduōduìshuō:“他们Tāmen作证zuòzhènggào这么zhèmeduōdeshìméitīngdàoma?” 14  què回答huídáliánhuàshuōzhèràng总督zǒngdū非常fēicháng意外yìwài 15  Měidào节期jiéqīdōuyǒu惯例guànlì总督zǒngdūhuì按照ànzhào民众mínzhòngde意思yìsi释放shìfàng囚犯qiúfàngěi他们tāmen+ 16  当时Dāngshí刚好gānghǎoyǒu臭名昭著chòumíngzhāozhùde囚犯qiúfàn叫做jiàozuò巴拉巴Bālābā+ 17  所以Suǒyǐ众人zhòngrén聚集jùjí起来qǐláide时候shíhou彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào释放shìfànggěi你们nǐmenShì巴拉巴Bālābā还是háishi耶稣Yēsū那个nàge所谓suǒwèide基督Jīdū?” 18  原来Yuánlái彼拉多Bǐlāduō知道zhīdào他们tāmenshì出于chūyú嫉妒jídùcái耶稣Yēsūjiāogěide 19  另外Lìngwàizuòzài审判座shěnpànzuòshangde时候shíhou妻子qīzipàirénláiduìshuō:“Gēn那个nàge正义zhèngyìderén有关yǒuguāndeshì不要búyào插手chāshǒu今天jīntiānzàimèngliyīnshòulehěnduō。” 20  可是Kěshì祭司长jìsīzhǎng长老zhǎnglǎo劝服quànfú民众mínzhòng要求yāoqiú释放shìfàng巴拉巴Bālābā+耶稣Yēsū处死chǔsǐ+ 21  总督Zǒngdūyòuwèn他们tāmen:“Zhèliǎngrén你们nǐmenyào释放shìfànggěi你们nǐmen?”他们Tāmenshuō:“巴拉巴Bālābā。” 22  彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“那么Nàmegāi怎么zěnme处置chǔzhì耶稣Yēsū那个nàge所谓suǒwèide基督Jīdū?”他们Tāmen全都quándōushuō:“Zàizhùshang处死chǔsǐ+ 23  彼拉多Bǐlāduōshuō:“为什么Wèi shénmezuòle什么shénme坏事huàishì?”他们Tāmenquè越发yuèfā喊叫hǎnjiàoshuō:“Zàizhùshang处死chǔsǐ+ 24  彼拉多Bǐlāduōjiànzàishuō无济于事wújì-yúshì反而fǎnʼér引起yǐnqǐ骚乱sāoluànjiùshuǐzài民众mínzhòng面前miànqiánshǒushuō:“这个Zhègeréndegēn无关wúguān*你们Nǐmenyàowèizhèjiànshì负责fùzé。” 25  所有Suǒyǒuréndōu回答huídá:“deyóu我们wǒmen我们wǒmende子孙zǐsūn负责fùzéhǎole*+。” 26  于是Yúshì彼拉多Bǐlāduō释放shìfàng巴拉巴Bālābāgěi他们tāmenquèjiàorén耶稣Yēsū鞭打biāndǎledùn+zàisòngzài木柱mùzhùshang处决chǔjué+ 27  shí总督zǒngdūde士兵shìbīng耶稣Yēsūdàijìn总督府zǒngdūfǔbìng召集zhàojí全体quántǐ士兵shìbīngdào耶稣Yēsū周围zhōuwéi+ 28  他们Tāmentuōdiàode袍子páozilejiàn鲜红色xiānhóngsède外袍wàipáozài身上shēnshang+ 29  háiyòng荆棘jīngjíbiānle冠冕guānmiǎndàizàitóushanggēn芦苇lúwěifàngzài右手yòushǒuli他们Tāmenguìzài面前miànqián嘲笑cháoxiàoshuō:“犹太Yóutàiréndewánga万岁wànsuì!” 30  他们Tāmenxiàng唾沫tuòmo+yòu芦苇lúwěi过来guòláidetóu 31  他们Tāmen嘲笑cháoxiàowánlejiù外袍wàipáotuōxiàgěi穿chuānshàng原来yuánláide外衣wàiyīzǒuyàodìngzài木柱mùzhùshang+ 32  他们Tāmen出来chūláide时候shíhou遇见yùjiàn名叫míngjiào西门Xīménde昔兰尼Xīlánnírén他们Tāmen强迫qiǎngpò这个zhègerén服役fúyìyàokáng耶稣Yēsūde苦刑柱kǔxíngzhù+ 33  他们Tāmenláidào地方dìfang叫做jiàozuò各各他Gègètā意思yìsishì骷髅头kūlóutóu+”), 34  jiùhùnle胆汁dǎnzhīdejiǔgěi耶稣Yēsū+chánglechángjiùkěnle 35  他们Tāmendìngzài木柱mùzhùshanghòujiù抽签chōuqiānfēnde外衣wàiyī+ 36  并且bìngqiězuòzài那里nàlǐ看守kānshǒu 37  他们Tāmenháizàitóu上面shàngmiànde地方dìfangānle牌子páizixiěmíng罪状zuìzhuàng:“Zhèshì犹太Yóutàiréndewáng耶稣Yēsū+。” 38  shízài旁边pángbiānde木柱mùzhùshangyǒuliǎng强盗qiángdàozài右边yòubianzài左边zuǒbian+ 39  路过Lùguòderénjiù辱骂rǔmà+yáozhetóu+ 40  shuō:“shuōyào拆毁chāihuǐ圣殿shèngdiànsāntiānzhīnèizài建造jiànzào起来qǐlái+救救jiùjiu自己zìjǐba如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde儿子érzijiùcóng苦刑柱kǔxíngzhùshang下来xiàláiba+ 41  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎnggēn抄经士chāojīngshì长老zhǎnglǎo这样zhèyàng嘲笑cháoxiàoshuō+ 42  “jiùle别人biérénquèjiùbuliǎo自己zìjǐshì以色列Yǐsèlièdewángma+jiùràng现在xiànzàicóng苦刑柱kǔxíngzhùshang下来xiàláiba我们wǒmenjiù相信xiāngxìnle 43  信赖xìnlài上帝Shàngdì上帝Shàngdì如果rúguǒyào现在xiànzàijiùgāi搭救dājiù+因为yīnwèishuō:‘shì上帝Shàngdìde儿子érzi+。’” 44  Liánzài旁边pángbiān木柱mùzhùshangde强盗qiángdào这样zhèyàng侮辱wǔrǔ+ 45  Cóng中午zhōngwǔ12diǎn黑暗hēiʼàn笼罩lǒngzhào整个zhěnggè大地dàdì直到zhídào下午xiàwǔ3diǎn+ 46  大约Dàyuē下午xiàwǔ3diǎn耶稣Yēsū大声dàshēng呼喊hūhǎnshuō:“以利Yǐlì以利yǐlì拉马lāmǎ·萨巴克塔尼sàbākè-tǎní?”意思Yìsi就是jiùshì:“de上帝Shàngdìde上帝Shàngdì为什么wèi shénme离弃líqì+ 47  有些Yǒuxiēzhànzài那里nàlǐderén听见tīngjiànlejiùshuō:“这个Zhègerénzài呼唤hūhuàn以利亚Yǐlìyàne+ 48  Yǒurén立刻lìkèpǎo海绵hǎimián浸透jìntòu酸酒suānjiǔbǎngzài秆子gǎnzishanggěi+ 49  其他Qítārénquèshuō:“YóubaRàng我们wǒmen看看kànkan以利亚Yǐlìyàhuìbuhuìláijiù。” 50  耶稣Yēsū再次zàicì大声dàshēng喊叫hǎnjiàojiù断气duànqìle+ 51  忽然Hūrán圣殿shèngdiànde帷幔wéimàn+cóngshàngdàoxiàlièchéngliǎngbàn+大地dàdì震动zhèndòng岩石yánshí崩裂bēngliè 52  墓穴Mùxuédōuzhènkāilehěnduō已经yǐjīng长眠chángmiánde圣民shèngmínde尸体shītǐdōu出来chūláile 53  结果jiéguǒhěnduōréndōukàndàole。(耶稣Yēsū复活fùhuó以后yǐhòu有些yǒuxiērén经过jīngguò墓穴mùxué一带yídài进入jìnrùle圣城shèngchéng。) 54  军官Jūnguāngēn一起yìqǐ看守kānshǒu耶稣Yēsūderén看见kànjiàn地震dìzhèn发生fāshēngdeshìjiùdōu非常fēicháng害怕hàipàshuō:“Zhèzhēnshì上帝Shàngdìde儿子érzia*+。” 55  那里Nàlǐháiyǒuhěnduō妇女fùnǚcóng远处yuǎnchùkànzhe她们tāmenshìcóng加利利Jiālìlì跟着gēnzhe耶稣Yēsūlái服侍fúshide+ 56  当中Dāngzhōngyǒu末大拉Mòdàlārén马利亚Mǎlìyàyǒu雅各Yǎgè约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàháiyǒu西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn+ 57  Dàole傍晚bàngwǎn名叫míngjiào约瑟Yuēsède亚利马太Yàlìmǎtài富翁fùwēngláileshì耶稣Yēsūde门徒méntú+ 58  这个Zhègerénjiàn彼拉多Bǐlāduō请求qǐngqiú领取lǐngqǔ耶稣Yēsūde遗体yítǐ+于是Yúshì彼拉多Bǐlāduō吩咐fēnfùrénjiāogěi+ 59  约瑟Yuēsè领取lǐngqǔle遗体yítǐyòng洁净jiéjìngde上等shàngděng细麻布xìmábù包裹bāoguǒhǎo+ 60  安放ānfàngzài自己zìjǐdexīn墓穴mùxuéli+zhèshìcóng岩石yánshílizáo出来chūláidekuài石头shítougǔndào墓穴mùxuéde门口ménkǒuhòujiù离开líkāile 61  末大拉Mòdàlārén马利亚Mǎlìyàlìng马利亚Mǎlìyàquèliúzài那里nàlǐzuòzài坟墓fénmù前面qiánmiàn+ 62  èrtiān就是jiùshì预备日yùbèirì+hòudetiān祭司长jìsīzhǎng法利赛Fǎlìsàipàiderén一起yìqǐláijiàn彼拉多Bǐlāduō 63  shuō:“大人Dàren我们wǒmenxiǎng那个nàge骗子piànzi生前shēngqiánshuōguo:‘Sāntiān以后yǐhòuhuì复活fùhuó+。’ 64  所以Suǒyǐqiú吩咐fēnfùrén稳稳当当wěnwěn-dàngdàngde看守kānshǒu坟墓fénmù直到zhídàosāntiān免得miǎndede门徒méntúláide尸体shītǐtōu+bìngduì民众mínzhòngshuō:‘ér复生fùshēngle!’到时Dàoshí这个zhège最后zuìhòude骗局piànjújiù最初zuìchūdegèngzāole。” 65  彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen可以kěyǐdài守卫shǒuwèiYòng你们nǐmen懂得dǒngdede办法bànfǎ尽量jǐnliàng稳当wěndangde看守kānshǒuhǎole。” 66  他们Tāmenjiùyòngyìn石头shítoufēngzhù派驻pàizhù守卫shǒuwèi稳当wěndangde看守kānshǒu坟墓fénmù

脚注

直译Zhíyì无辜wúgūdexuè”。
直译Zhíyì对于duìyú这个zhègeréndexuèshì清白qīngbáide”。
直译Zhíyìdexuèguīdào我们wǒmen我们wǒmende子孙zǐsūn身上shēnshang”。
zuòZhèzhēnshì神明shénmíngde儿子érzia”。

注释

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(Tài21:23;26:3,47,57;27:1,41;28:12lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

长老Zhǎnglǎo JiànTài16:21de注释zhùshì

总督Zǒngdū彼拉多Bǐlāduō 公元Gōngyuán26nián彼拉多Bǐlāduōshòu罗马Luómǎ皇帝huángdì提比略Tíbǐlüè任命rènmìngzuò犹地亚Yóudìyàde总督zǒngdū担任dānrèn总督zǒngdūzhí大约dàyuēyǒu10niánde时间shíjiān一些Yìxiē世俗shìsú作家zuòjiādàoguo彼拉多Bǐlāduō其中qízhōng包括bāokuò罗马Luómǎ历史学家lìshǐ xuéjiā塔西佗Tǎxītuó塔西佗Tǎxītuózài著作zhùzuòzhōngshuō彼拉多Bǐlāduō提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi期间qījiān下令xiàlìng处死chǔsǐle基督JīdūZài以色列Yǐsèliè凯撒里亚Kǎisālǐyàde罗马Luómǎ剧场jùchǎngyǒurén发现fāxiànle包含bāohán犹地亚Yóudìyà总督zǒngdū本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō字样zìyàngde拉丁语Lādīngyǔ碑文bēiwén。(Lìngjiàn附录FùlùB10其中qízhōng标示biāoshìle本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō统治tǒngzhìde范围fànwéi

感到Gǎndào后悔hòuhuǐ 虽然Suīránzuò感到gǎndào后悔hòuhuǐde希腊Xīlà语词yǔcíme·ta·meʹlo·mai可以kěyǐyǒu正面zhèngmiànde意味yìwèiTài21:29,32;林后Lín-Hòu7:8),Dàn没有méiyǒu证据zhèngjù表明biǎomíng犹大Yóudà真心zhēnxīn悔改huǐgǎileDāngyòngláizhǐzài上帝Shàngdì面前miànqián悔改huǐgǎishí圣经Shèngjīngyòngdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíme·ta·no·eʹo(Tài3:2;4:17;15:7;3:19),表示biǎoshì想法xiǎngfǎ态度tàidù目标mùbiāodōu发生fāshēngle巨大jùdàde改变gǎibiàn犹大Yóudà回去huíqùzhǎo那些nàxiēgēn一起yìqǐ谋害móuhài耶稣Yēsūderén后来hòuláigèng上吊shàngdiào自尽zìjìn这些zhèxiē行为xíngwéi表明biǎomíngde思想sīxiǎng仍然réngránshì扭曲niǔqūdebìng没有méiyǒuxiànghǎode方向fāngxiàng转变zhuǎnbiàn

无辜Wúgū 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnxiědeshì正义zhèngyì”。(参看CānkànTài23:35

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐ使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíshìna·osʹ,可以kěyǐzhǐ包括bāokuò院子yuànzi在内zàinèide整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnérshìjǐnzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù

上吊Shàngdiào自尽zìjìn 关于Guānyú犹大Yóudàde路加Lùjiāzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:18报导bàodǎoshuō犹大Yóudàdiàole下去xiàqù肚子dùzi爆裂bàoliè”。看来Kànlái马太Mǎtàidàodeshì犹大Yóudà自杀zìshāde方式fāngshìér路加Lùjiā描述miáoshùdeshì结果jiéguǒ如果Rúguǒ马太Mǎtài路加Lùjiāde记载jìzǎi结合jiéhé起来qǐlái当时dāngshíde情形qíngxing看来kànláishì这样zhèyàngde犹大Yóudà上吊shàngdiào自尽zìjìnde地方dìfangshì悬崖xuányádàn后来hòulái绳子shéngzihuò树枝shùzhīduànlejiùshuāidào下面xiàmiànde岩石yánshíshang身体shēntǐ爆裂bàoliè耶路撒冷Yēlùsālěng一带yídàide地形dìxíng表明biǎomíng这个zhège推论tuīlùnshì可以kěyǐ成立chénglìde

圣殿Shèngdiànde宝库bǎokù 这个Zhège可能kěnéngzhǐ约翰福音Yuēhàn Fúyīn8:20dàode圣殿shèngdiànlifàng钱箱qiánxiāngde区域qūyù这个zhège地方dìfang看来kànlái位于wèiyú女院nǚyuàn其中qízhōngshèyǒu13宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng”。(Lìngjiàn附录FùlùB11据说Jù shuō圣殿shèngdiànháiyǒu宝库bǎokùcóng钱箱qiánxiāng收集shōujídàodeqiándōuhuìfàngjìn里面lǐmiàn

Zhānlexuèdeqián 直译Zhíyì血价xuèjià”,zhǐyīn流血liúxuèhàimìngér得到dédàodeqián

他们Tāmen……yòng那些nàxiē银子yínzi 只有Zhǐyǒu马太Mǎtàidàoshì那些nàxiē祭司长jìsīzhǎngyòng30kuài银子yínzimǎilekuài虽然Suīrán使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:18,19shuōmǎideshì犹大Yóudàdànzhè显然xiǎnránshì因为yīnwèimǎideqiánshì来自láizì犹大Yóudàde

陶匠Táojiàngde Cóng公元gōngyuán4世纪shìjì人们rénmenjiù认为rènwéizhèshì欣嫩谷Xīnnèn Gǔnánshangdekuài靠近kàojìn欣嫩谷Xīnnèn Gǔgēn汲沦谷Jílún Gǔde交汇处jiāohuìchù看来Kànlái曾经céngjīngyǒu陶匠táojiàngzàizhèkuàishang制作zhìzuò陶器táoqì马太福音Mǎtài Fúyīn27:8使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:19shuōzhèkuài后来hòuláibèichēngwéi血地Xuèdìhuò亚革大马Yàgédàmǎ”。(Lìngjiàn附录FùlùB12

异乡Yìxiāngrén Zhǐ外族人wàizúrénhuòcóng其他qítā地方dìfangláide犹太人Yóutàirén

直到Zhídào今天jīntiān 这个Zhège词组cízǔ显示xiǎnshìcóng事情shìqing发生fāshēngdào记载jìzǎi下来xiàlái中间zhōngjiānleduàn时间shíjiān马太福音Mǎtài Fúyīnhěn可能kěnéngshìzài公元gōngyuán41nián左右zuǒyòu写成xiěchéngde

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

Zhèjiù实现shíxiànle先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐdehuà Zhèhuà之后zhīhòude引文yǐnwén看来kànlái主要zhǔyào撒迦利亚书Sājiālìyàshū11:12,13dàn马太Mǎtàiyòng自己zìjǐdehuàshuōchūle经文jīngwénde大意dàyìbìngzài上帝Shàngdìde指引zhǐyǐnxià说明shuōmíng经文jīngwén已经yǐjīng应验yìngyànleZài马太Mǎtàide时代shídài耶利米书Yēlìmǐshūbèipáizài先知书xiānzhīshūdejuànzhèjuànshū可能kěnéngbèiyòngláizhǐdài先知书xiānzhīshūde所有suǒyǒu经卷jīngjuàn其中qízhōng包括bāokuò撒迦利亚书Sājiālìyàshū。(LìngjiànTài1:22de注释zhùshì

Zhèjiù实现shíxiànle先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐdehuà Zhèhuà之后zhīhòude引文yǐnwén看来kànlái主要zhǔyào撒迦利亚书Sājiālìyàshū11:12,13dàn马太Mǎtàiyòng自己zìjǐdehuàshuōchūle经文jīngwénde大意dàyìbìngzài上帝Shàngdìde指引zhǐyǐnxià说明shuōmíng经文jīngwén已经yǐjīng应验yìngyànleZài马太Mǎtàide时代shídài耶利米书Yēlìmǐshūbèipáizài先知书xiānzhīshūdejuànzhèjuànshū可能kěnéngbèiyòngláizhǐdài先知书xiānzhīshūde所有suǒyǒu经卷jīngjuàn其中qízhōng包括bāokuò撒迦利亚书Sājiālìyàshū。(LìngjiànTài1:22de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde经文jīngwénlìngjiànTài27:9de注释zhùshì),zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

自己zìjǐ心里xīnlǐ清楚qīngchu 直译Zhíyì自己zìjǐshuōle”,zhèshì犹太人Yóutàirénde惯用语guànyòngyǔzài这里zhèlǐyǒu确认quèrènde意味yìwèi犹大Yóudàzàiběnjié经文jīngwénlide问题wèntí可以kěyǐ翻译fānyìchéng:“老师Lǎoshīshìma?”耶稣Yēsūde回答huídá看来kànlái表明biǎomíng犹大Yóudà这样zhèyàngshuō等于děngyú承认chéngrèn自己zìjǐ就是jiùshì出卖chūmài耶稣Yēsūderén对比Duìbǐ约翰福音Yuēhàn Fúyīn13:21-30de记载jìzǎijiùnéngkànchū犹大Yóudàzàizhèfān对话duìhuà之后zhīhòu肯定kěndìng离开líkāile他们tāmen所在suǒzàide那个nàge房间fángjiān然后ránhòu耶稣Yēsūcái创立chuànglìleZhǔde晚餐wǎncān纪念jìniàn仪式yíshì马太Mǎtàixiàdào犹大Yóudàshìzài马太福音Mǎtài Fúyīn26:47当时dāngshí犹大Yóudàzài客西马尼园Kèxīmǎníyuányǒuqúnrén跟着gēnzhe

Duìshì 直译Zhíyì自己zìjǐshuōle”。耶稣Yēsū没有méiyǒu回避huíbì该亚法Gāiyàfǎchūde问题wèntí因为yīnwèi知道zhīdào大祭司dàjìsīyǒuquán命令mìnglìng发誓fāshì要求yāoqiú如实rúshí回答huídá。(Tài26:64原文Yuánwénshì犹太人Yóutàirénde惯用语guànyòngyǔzài这里zhèlǐyǒu确认quèrènde意味yìwèi马可Mǎkěde平行píngxíng记载jìzǎigēn这个zhège理解lǐjiěshì一致yízhìde耶稣Yēsūde回答huídá翻译fānyìwéishì”。(14:62lìngjiànTài26:25;27:11de注释zhùshì

shì犹太人Yóutàiréndewángma Zài罗马Luómǎ帝国dìguójìngnèiwèijīng凯撒Kǎisā许可xǔkě任何rènhéréndōuwángde身份shēnfèn施行shīxíng统治tǒngzhì因此Yīncǐ彼拉多Bǐlāduō审讯shěnxùnde焦点jiāodiǎn看来kànlái集中jízhōngzài耶稣Yēsūshìbushìwángzhèjiànshìshang

Duìshì 直译Zhíyì自己zìjǐshuōle”,这个zhège回答huídáhěn可能kěnéngyǒu确认quèrènde意味yìwèi。(参看CānkànTài26:25,64de注释zhùshì虽然Suīrán耶稣Yēsūxiàng彼拉多Bǐlāduō承认chéngrèn自己zìjǐ的确díquèshìwángdàngēn彼拉多Bǐlāduō想象xiǎngxiàngdewáng一样yíyàng因为yīnwèide王国wángguó属于shǔyú这个zhège世界shìjiè”,huìduì罗马Luómǎ帝国dìguó构成gòuchéng威胁wēixié。(Yuē18:33-37

Yǒu惯例guànlì……释放shìfàng囚犯qiúfàn juàn福音书Fúyīnshūdōudàolezhèjiànshì。(15:6-15;23:16-25;Yuē18:39,40)《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngbìng没有méiyǒu这个zhège惯例guànlìde依据yījùhuò先例xiānlìdàn看来kànláidàole耶稣Yēsūde时代shídài犹太人Yóutàirén已经yǐjīngyǒule这个zhège传统chuántǒng这个Zhège做法zuòfǎduì罗马人Luómǎrénláishuōbìng陌生mòshēng因为yīnwèiyǒu证据zhèngjù表明biǎomíng他们tāmen曾经céngjīng为了wèile讨好tǎohǎo民众mínzhòngér释放shìfàng囚犯qiúfàn

审判座Shěnpànzuò 通常Tōngchángshèzàishìwàide高台gāotáishang官员guānyuánhuìzuòzài上面shàngmiànxiàng民众mínzhòng发表fābiǎo演说yǎnshuōhuò宣布xuānbù判决pànjué

Mèng 看来Kànlái这个zhègemèng来自láizì上帝ShàngdìZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马太Mǎtàizài上帝Shàngdìde指引zhǐyǐnxià记载jìzǎilezhèjiànshì

shǒu Zài这里zhèlǐshǒushìyǒu象征xiàngzhēng意义yìyìde举动jǔdòngyònglái表明biǎomíng当事人dāngshìrénzàimǒujiànshìshangshì无辜wúgūdeyǒu任何rènhé责任zérèn申命记Shēnmìngjì21:6,7诗篇Shīpiān26:6dōudàole犹太人Yóutàirénde这个zhège习俗xísú

鞭打Biāndǎ 罗马人Luómǎrén执行zhíxíng鞭刑biānxíngshíhuì使用shǐyòngzhǒng可怕kěpàde刑具xíngjù拉丁语Lādīngyǔ名称míngchēngshìflagellum,zuò鞭打biāndǎde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíphra·gel·loʹojiùyuán这个zhège拉丁Lādīng语词yǔcíZhèzhǒng刑具xíngjùyóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshangde绳索shéngsuǒhuòlejiédetiáo组成zǔchéng有时Yǒushítiáoshangháihuìyǒujiānde骨头gǔtouhuò金属jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔZhèzhǒng鞭打biāndǎhuì造成zàochénghěnshēnde挫伤cuòshāng使shǐ肌肉jīròu撕裂sīlièchéngtiáozhuàng甚至shènzhì可能kěnéng导致dǎozhì死亡sǐwáng

总督府Zǒngdūfǔ 希腊语Xīlàyǔshìprai·toʹri·on(yuán拉丁语Lādīngyǔpraetorium),zhǐ罗马Luómǎ总督zǒngdūde官邸guāndǐ耶路撒冷Yēlùsālěngde总督府zǒngdūfǔhěn可能kěnéngshì希律Xīlǜ大帝dàdì建造jiànzàodezuò宫殿gōngdiàn位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng南部nánbù上城区Shàngchéng Qūde西北角xīběijiǎo。(Lìngjiàn附录FùlùB12其中qízhōng标示biāoshìle总督府zǒngdūfǔde位置wèizhì彼拉多Bǐlāduōzhǐhuìzài节期jiéqīděng特别tèbiéde时候shíhouzhùzài耶路撒冷Yēlùsālěng因为yīnwèiyǒu可能kěnéng发生fāshēng暴乱bàoluàn平时Píngshízhùzài凯撒里亚Kǎisālǐyàde官邸guāndǐ

鲜红色Xiānhóngsède外袍wàipáo Zhèzhǒng外袍wàipáo主要zhǔyàoshìwáng地方dìfāng法官fǎguānhuò军官jūnguān穿chuānde马可福音Mǎkě Fúyīn15:17约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:2shuō袍子páozishì紫色zǐsèdeDànzài古代gǔdài,“紫色zǐsè可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng混合hùnhéle红色hóngsè蓝色lánsède颜色yánsè此外Cǐwài背景bèijǐng观看guānkànde角度jiǎodù以及yǐjí光线guāngxiànde折射zhéshèdōuhuì影响yǐngxiǎngrén实际shíjìkàndàode颜色yánsè福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhě记载jìzǎide颜色yánsèyǒusuǒtóngzhè表明biǎomíng他们tāmen没有méiyǒu互相hùxiāng照抄zhàochāo

Guìxià Zài古代gǔdàide中东Zhōngdōng地区dìqūguìxià这个zhège姿势zīshì表示biǎoshì尊重zūnzhòng特别tèbiéshìzàixiàng地位dìwèi比较bǐjiào尊贵zūnguìderénchū请求qǐngqiúde时候shíhou

冠冕Guānmiǎn……芦苇lúwěi 除了Chúle马太福音Mǎtài Fúyīn27:28提及tíjíde鲜红色xiānhóngsè外袍wàipáo士兵们shìbīngmenháigěile耶稣Yēsūyòng荆棘jīngjíbiānchéngde冠冕guānmiǎngēn当作dàngzuò权杖quánzhàngde芦苇lúwěiyòng这些zhèxiē代表dàibiǎo君王jūnwáng身份shēnfènde东西dōngxilái取笑qǔxiào

Guìzài面前miànqián Guìxià这个zhège举动jǔdòng通常tōngchángyòngláiduì地位dìwèi尊贵zūnguìderén表示biǎoshì尊重zūnzhòngdàn士兵们shìbīngmen这样zhèyàngzuòquèshìzàiyònglìngzhǒng方式fāngshì取笑qǔxiào耶稣Yēsū。(LìngjiànTài17:14de注释zhùshì

万岁Wànsuì Yòuhǎo”,字面zìmiàn意思yìsishìyuàn欢乐huānlè”。士兵们Shìbīngmenyòngxiàng凯撒Kǎisā致敬zhìjìngde方式fāngshìxiàng耶稣Yēsū致敬zhìjìng显然xiǎnránshì嘲笑cháoxiàoshuō自己zìjǐshìwángzhèjiànshì

强迫Qiǎngpò服役fúyì 罗马Luómǎ政府zhèngfǔhuì强迫qiǎngpò人民rénmín服役fúyì例如Lìrú他们tāmenhuì强迫qiǎngpò人民rénmín牲畜shēngchù服役fúyì或者huòzhězàiyǒu需要xūyàoshí征用zhēngyòng任何rènhé东西dōngxilái执行zhíxíng公务gōngwù名叫míngjiào西门Xīménde昔兰尼人Xīlánnírénjiù经历jīnglìguo这样zhèyàngdeshì罗马Luómǎ士兵shìbīngcéng强迫qiǎngpò服役fúyìyàokáng耶稣Yēsūde苦刑柱kǔxíngzhù。(Tài27:32

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。这里Zhèlǐshì希腊Xīlà语词yǔcístau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī出现chūxiànde地方dìfangZài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng这个zhège主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

昔兰尼Xīlánní 非洲Fēizhōu北岸běiʼànde城市chéngshì位于wèiyú克里特岛Kèlǐtè Dǎo西南xīnánpiānnán。(Lìngjiàn附录FùlùB13

强迫Qiǎngpò这个zhègerén服役fúyì JiànTài5:41de注释zhùshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;关于guānyú这个zhègede比喻bǐyù意义yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注释zhùshì

骷髅头Kūlóutóu 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshìKra·niʹou Toʹpos,希伯来Xībólái语词yǔcígul·goʹleth。(LìngjiànYuē19:17de注释zhùshì

各各他Gègètā Yuán意思yìsiwéi骷髅头kūlóutóude希伯来Xībólái语词yǔcígul·goʹleth。(JiànYuē19:17参看cānkànShì9:53zài那里nàlǐgul·goʹlethzuò头骨tóugǔ”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài各各他Gègètā位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde城墙chéngqiáng外面wàimiàndàn具体jùtǐ位置wèizhìshàng定论dìnglùn。(Lìngjiàn附录FùlùB12圣经Shèngjīng没有méiyǒushuō各各他Gègètā位于wèiyúshānshangdàndào有些yǒuxiēréncóng远处yuǎnchùkàndào耶稣Yēsūbèi处决chǔjuéde情形qíngxing。(15:40;23:49

骷髅头Kūlóutóu Jiàn15:22de注释zhùshì

胆汁Dǎnzhī 希腊语Xīlàyǔshìkho·leʹ,zài这里zhèlǐzhǐzhǒngdàiyǒuwèide植物zhíwù汁液zhīyèhuò任何rènhézhǒngdàiyǒuwèide东西dōngxi为了Wèile表明biǎomíngzhèjiànshì应验yìngyànle预言yùyán马太Mǎtàiyòngle诗篇Shīpiān69:21de字眼zìyǎnZàijié经文jīngwénli七十子Qīshízǐ译本yìběnyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcíkho·leʹlái翻译fānyì意思yìsiwéi毒药dúyàode希伯来Xībólái语词yǔcí看来Kànláizhèzhǒnghùnle胆汁dǎnzhīdejiǔshì耶路撒冷Yēlùsālěngde妇女fùnǚ准备zhǔnbèide目的mùdìshì减轻jiǎnqīngbèi处决chǔjuéderénde痛苦tòngkǔér罗马人Luómǎrénbìng反对fǎnduìgěi死刑犯sǐxíngfànzhèzhǒngjiǔ平行Píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn15:23shuōjiǔlihùnle没药mòyào”,看来kànláizhèzhǒngjiǔjiāle胆汁dǎnzhījiāle没药mòyào

……jiùkěnle 耶稣Yēsūzài面对miànduìzhèchǎng信心xìnxīnde考验kǎoyànshí看来kànláixiǎngyǒu任何rènhé感官gǎnguānshòudào麻痹mábì

他们Tāmen……fēnde外衣wàiyī 约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:23,24补充bǔchōngle马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiā没有méiyǒudàode细节xìjié综合Zōnghéjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi看来kànlái罗马Luómǎ士兵shìbīngwèi耶稣Yēsūde外衣wàiyī内袍nèipáodōuchōuleqiān他们Tāmen耶稣Yēsūde外衣wàiyīfēnchéngfènměi士兵shìbīngfèn”,然后ránhòu抽签chōuqiān决定juédìngshéi得到dédàofèn他们tāmenxiǎng耶稣Yēsūde内袍nèipáo所以suǒyǐwèi内袍nèipáochōuleqiānWèi弥赛亚Mísàiyàde衣裳yīshang抽签chōuqiānzhèjiànshì应验yìngyànle诗篇Shīpiān22:18de预言yùyán执行Zhíxíng死刑sǐxíngderén犯人fànrénde衣服yīfu据为己有jùwéijǐyǒuzhèzài当时dāngshí看来kànláishì惯常guànchángde做法zuòfǎZàibèi处决chǔjuéqián死刑犯sǐxíngfànhuìbèirénbāo身上shēnshangde所有suǒyǒu衣物yīwùzhè使shǐ他们tāmen遭受zāoshòugèngde羞辱xiūrǔ

抽签Chōuqiān Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

强盗Qiángdào Yòu匪徒fěitú”。希腊语Xīlàyǔshìlei·stesʹ,可以kěyǐzhǐyòng暴力bàolì夺取duóqǔ他人tārén财物cáiwùderén有时yǒushí可以kěyǐzhǐ发动fādòng革命gémìngderén约翰福音Yuēhàn Fúyīn18:40同样tóngyàngyòngle这个zhègelái形容xíngróng巴拉巴Bālābāér根据gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn23:19巴拉巴Bālābā坐牢zuòláoshì因为yīnwèi叛乱pànluànshārén”。平行Píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn23:32,33,39shuō耶稣Yēsū旁边pángbiāndeliǎngrénshì罪犯zuìfàn”。“罪犯Zuìfàn希腊Xīlà语词yǔcíka·kourʹgos,字面zìmiàn意思yìsishì为非作歹wéifēi-zuòdǎiderén”。

Yáozhetóu 这个Zhège举动jǔdòng表示biǎoshì讥讽jīfěng蔑视mièshìhuò嘲笑cháoxiào人们rénmen这样zhèyàngzuòshí通常tōngchángháihuìshuō一些yìxiēhuà那些Nàxiē路过lùguòderén不知不觉bùzhī-bùjuézhōng应验yìngyànle诗篇Shīpiān22:7de预言yùyán

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;关于guānyú这个zhègede比喻bǐyù意义yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注释zhùshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(LìngjiànTài27:32de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”)

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;关于guānyú这个zhègede比喻bǐyù意义yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注释zhùshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(LìngjiànTài27:32de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì木柱mùzhù”“苦刑柱kǔxíngzhù”)

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

黑暗Hēiʼàn 平行Píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn23:44,45补充bǔchōngshuō当时dāngshí没有méiyǒu一丝yìsī阳光yángguāng”。Zhèchǎng黑暗hēiʼàn肯定kěndìngshì上帝Shàngdì施行shīxíngde奇迹qíjìér可能kěnéngshìyóu日食rìshí引起yǐnqǐde日食Rìshízhǐhuì发生fāshēngzài新月xīnyuède时候shíhoudàn当时dāngshíshì逾越节Yúyuèjié期间qījiānshì满月mǎnyuède时候shíhou此外Cǐwài日食rìshí持续chíxùde时间shíjiānzuìduōhuì超过chāoguò8分钟fēnzhōngdànzhèchǎng黑暗hēiʼànquècháng3小时xiǎoshí

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

中午Zhōngwǔ12diǎn 直译Zhíyìliù小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

黑暗Hēiʼàn Jiàn15:33de注释zhùshì

下午Xiàwǔ3diǎn 直译Zhíyìjiǔ小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

以利Yǐlì以利Yǐlì拉马lāmǎ·萨巴克塔尼sàbākè-tǎní 尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiērén认为rènwéizhèhuàshì阿拉米语Ālāmǐyǔdànzhèyǒu可能kěnéngshì当时dāngshí通用tōngyòngde希伯来语Xībóláiyǔ就是jiùshìzhǒng稍微shāowēishòudào阿拉米语Ālāmǐyǔ影响yǐngxiǎngde希伯来语XībóláiyǔDānpíng马太Mǎtài马可Mǎkě记载jìzǎide希腊语Xīlàyǔ译音yìyīnbìngnéng确定quèdìng耶稣Yēsū原本yuánběnsuǒyòngde语言yǔyán

de上帝Shàngdìde上帝Shàngdì 耶稣Yēsūxiàng天父Tiānfù大声dàshēng呼喊hūhǎnchēngwéide上帝Shàngdì”,从而cóngʼér应验yìngyànle诗篇Shīpiān22:1de预言yùyán耶稣Yēsū痛苦tòngkǔde呼求hūqiú也许yěxǔhuìràngtīngdàoderénxiǎng诗篇Shīpiān22piānháiyǒu许多xǔduō关于guānyúde预言yùyán例如lìrúYǒurénhuì嘲笑cháoxiào讥讽jīfěngyǒurénhuìnòngshāngdeshǒujiǎoyǒurénhuì抽签chōuqiānfēnde衣服yīfu。(Shī22:6-8,16,18

以利亚Yǐlìyà Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhōng这个zhège名字míngzide意思yìsishìde上帝Shàngdìshì耶和华Yēhéhuá”。

酸酒Suānjiǔ Yòu酒醋jiǔcù”。希腊语Xīlàyǔshìoʹxos,可能kěnéngzhǐchēngwéiacetum(拉丁语Lādīngyǔ意思yìsishìdeyòuyòusuāndejiǔ或者huòzhězhǐchēngwéiposca(拉丁语Lādīngyǔ波斯卡酒bōsīkǎjiǔdejiǔ就是jiùshìacetumjiāshuǐ稀释xīshìérchéngde饮料yǐnliàoZhèshìzhǒng廉价liánjiàde饮料yǐnliào包括bāokuò罗马Luómǎ士兵shìbīng在内zàinèide穷人qióngrénchángzhèzhǒng饮料yǐnliàolái解渴jiěkě。《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì诗篇Shīpiān69:21shíyòngleoʹxos这个zhège经文jīngwén预告yùgàoyǒurénhuìgěi弥赛亚Mísàiyà

秆子Gǎnzi Yòu芦苇lúwěi”,zài约翰Yuēhànde记载jìzǎilichēngwéi牛膝草niúxīcǎode枝条zhītiáo”。(Yuē19:29lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì牛膝草Niúxīcǎo”)

Jiù 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnzài这里zhèlǐ加插jiāchāle以下yǐxià文字wénzì:“Lìngrénmáodelèipángjiùyǒuxuèshuǐliú出来chūlái。”其他Qítā重要zhòngyàode抄本chāoběndōu没有méiyǒu这些zhèxiē文字wénzì虽然Suīrán类似lèisìdehuà出现chūxiànzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:34dàn根据gēnjù约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:33士兵shìbīngyòngmáo耶稣Yēsūdelèipángshí已经yǐjīngle大多数Dàduōshù权威quánwēi学者xuézhě包括bāokuò内斯特莱Nèisītèlái阿兰Ālán(Nestle-Aland)联合Liánhé圣经Shèngjīng公会Gōnghuìde希腊语Xīlàyǔ文本wénběnde编辑们biānjímendōu认为rènwéi约翰福音Yuēhàn Fúyīnde这些zhèxiē文字wénzìshì抄经士chāojīngshì后来hòulái加插jiāchādào马太福音Mǎtài Fúyīnlide尽管Jǐnguǎn韦斯科特Wéisīkētè霍特Huòtèzài他们tāmende希腊语Xīlàyǔ文本wénběnli保留bǎoliúle这些zhèxiē文字wénzìquèfàngzàile双方括号shuāng fāngkuòhàoli并且bìngqiěshuōyǒuqiángér有力yǒulìde根据gēnjù可以kěyǐ认为rènwéi这些zhèxiē文字wénzìshìyóu抄经士chāojīngshìjiājìn原文yuánwénde”。既然Jìrán马太Mǎtàide这个zhège记载jìzǎizàitóngde抄本chāoběnli存在cúnzài差异chāyìér约翰Yuēhànde记载jìzǎiquè没有méiyǒu争议zhēngyì约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:33,34记录jìlùde先后xiānhòu顺序shùnxù显然xiǎnránshì正确zhèngquède耶稣Yēsūhòu罗马Luómǎ士兵shìbīngcáiyòngmáoledelèipáng因此Yīncǐběn译本yìběnzài马太福音Mǎtài Fúyīn27:49没有méiyǒu包含bāohánzhèhuà

断气Duànqìle zuòde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ),zài这里zhèlǐ可以kěyǐzhǐ气息qìxīhuò生命力shēngmìnglì”。平行Píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn15:37支持zhīchí这个zhège理解lǐjiě因为yīnwèizài那里nàlǐzuò断气duànqìde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì动词dòngcíek·pneʹo(直译zhíyìchū]”)。Běnjié经文jīngwénzhōngde断气duànqì可以kěyǐ直译zhíyìwéijiāochū普纽马pǔniǔmǎ”。Yǒurén认为rènwéizuòjiāochūde希腊Xīlà语词yǔcí表示biǎoshì耶稣Yēsū主动zhǔdòng停止tíngzhǐ挣扎zhēngzhá求生qiúshēng因为yīnwèide任务rènwu已经yǐjīng全部quánbù完成wánchéngle。(Yuē19:30甘愿gānyuànqīngjìn生命shēngmìng死而后已sǐʼérhòuyǐ”。(Sài53:12;Yuē10:11

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

忽然Hūrán 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ。(LìngjiànTài1:23de注释zhùshì

圣殿Shèngdiàn 希腊语Xīlàyǔshìna·osʹ,zài这里zhèlǐ特指tèzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù

帷幔Wéimàn Zhè精美jīngměide布幔bùmànguàzài圣殿shèngdiànlijiāng圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒ分隔fēngé开来kāilái根据Gēnjù犹太人Yóutàirénde传统chuántǒng说法shuōfǎzhè厚重hòuzhòngde帷幔wéimànchángyuē18kuānyuē9hòuyuē7厘米límǐ耶和华Yēhéhuá使shǐ帷幔wéimànlièchéngliǎngbànzhèjiànshì不但búdàn表明biǎomíngduì那些nàxiēshā儿子érziderén多么duōme愤怒fènnùhái象征xiàngzhēngtōngwǎngtiānshangde从此cóngcǐ开通kāitōngle。(Lái10:19,20lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

出来Chūlái 这里Zhèlǐyòngdeshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíe·geiʹro,意思yìsishì使shǐ……起来qǐlái”。这个Zhège可以kěyǐzhǐ复活fùhuódàn可以kěyǐyòng其他qítā情况qíngkuàng例如lìrúzhǐ……上来shànglái”、cóngshang起来qǐláihuò……起来qǐlái”。(Tài12:11;17:7;3:7根据Gēnjù马太Mǎtàide记载jìzǎi,“出来chūláideshì那些nàxiē圣民shèngmín”,érshì他们tāmende尸体shītǐ”。显然Xiǎnrán当时dāngshíde地震dìzhèn十分shífēn猛烈měngliè这些zhèxiē墓穴mùxuédōuzhènkāile结果jiéguǒhěnduō尸体shītǐbèipāole出来chūlái

圣城Shèngchéng Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànjiùzài耶路撒冷Yēlùsālěng所以suǒyǐzhèzuòchéngchángbèichēngwéi圣城shèngchéng”。(11:1;Sài52:1

有些Yǒuxiērén经过jīngguò…… Yòu他们tāmen……出来chūlái”。这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài表明biǎomíng主语zhǔyǔshì复数fùshù阳性词yángxìngcízhǐdeshì人们rénmen”,érshì52jiézhōngde尸体shītǐ”(zài希腊语Xīlàyǔlishì中性词zhōngxìngcí)。看来Kànlái这里zhèlǐzhǐdeshì路过lùguòderén他们tāmenkàndàobèi地震dìzhèn51jiépāochū墓穴mùxuéwàide尸体shītǐhòujiùjìnchéngkàndàodeshì告诉gàosu别人biérén

圣城Shèngchéng Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng。(LìngjiànTài4:5de注释zhùshì

军官Jūnguān Yòu百夫长bǎifūzhǎng”,zhǐ罗马Luómǎ军队jūnduìli统领tǒnglǐng大约dàyuē100士兵shìbīngde军官jūnguān耶稣Yēsūzài彼拉多Bǐlāduō面前miànqián受审shòushěnshí这个zhège军官jūnguān可能kěnéng在场zàichǎng而且érqiě可能kěnéngtīngdào犹太人Yóutàirénshuō耶稣Yēsūcéng自称zìchēngshì上帝Shàngdìde儿子érzi。(Tài27:27;Yuē19:7

马加丹Mǎjiādān 今天Jīntiān加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídài没有méiyǒu地区dìqūjiào马加丹Mǎjiādān不过Búguò有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi马加丹Mǎjiādān末大拉Mòdàlā其实qíshíshìtóng地方dìfangér末大拉Mòdàlāhěn可能kěnéng位于wèiyú提比里亚城Tíbǐlǐyà Chéng西北xīběipiānběiyuē6公里gōnglǐchù现今xiànjīnde米格达勒Mǐgédálède所在地suǒzàidìZài平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn8:10li这个zhège地区dìqūchēngwéi达玛努他Dámǎnǔtā。(Lìngjiàn附录FùlùB10

西庇太Xībìtài 西庇太Xībìtài可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐde丈夫zhàngfuér撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàde姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng约翰Yuēhàn雅各Yǎgè就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25lìngjiàn15:40de注释zhùshì

西庇太Xībìtàide妻子qīzi Yòu西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”。shì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马可Mǎkěde记载jìzǎishuōláizhǎo耶稣Yēsūdeshì雅各Yǎgè约翰Yuēhàn。(10:35Xiǎngyàochū请求qǐngqiúde看来kànláishì他们tāmenliǎngrén不过búguò他们tāmenshì通过tōngguò母亲mǔqīn这样zhèyàngzuòde他们Tāmende母亲mǔqīn可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐér撒罗米Sāluómǐ看来kànláishì耶稣Yēsū母亲mǔqīnde姐妹jiěmèi。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25

末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà Zài原文yuánwénli,“末大拉人Mòdàlārénde意思yìsishì属于shǔyú末大拉Mòdàlāde”,可能kěnénggēnmíngwéi末大拉Mòdàlāde城镇chéngzhèn有关yǒuguān末大拉Mòdàlā坐落zuòluòzài加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼàn位于wèiyú迦百农Jiābǎinóng提比里亚Tíbǐlǐyà中间zhōngjiānYǒurén认为rènwéi末大拉Mòdàlāshì马利亚Mǎlìyàde家乡jiāxiānghuò居住jūzhùde地方dìfang。(LìngjiànTài15:398:2de注释zhùshì

雅各Yǎgè Yòuchēngwéixiǎo雅各Yǎgè”。(15:40

约西Yuēxī 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnxiědeshì约瑟Yuēsèérshì约西Yuēxī”。Zài平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn15:40大多数dàduōshù古抄本gǔchāoběnxiědedōushì约西Yuēxī”。

西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn 使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn。(LìngjiànTài4:21;20:20de注释zhùshì

约瑟Yuēsè 关于Guānyú约瑟Yuēsè福音书Fúyīnshūdewèi执笔者zhíbǐzhě提供tígōngletóngde细节xìjié可见kějiàn他们tāmenshì各自gèzì进行jìnxíng写作xiězuòde收税人Shōushuìrén马太Mǎtàishuō约瑟Yuēsèshì富翁fùwēng罗马人Luómǎrénwèi目标mùbiāo读者dúzhěde马可Mǎkěshuō约瑟Yuēsèshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuánhěnyǒu名望míngwàng向来xiànglái等待děngdài上帝Shàngdìde王国Wángguó”。路加Lùjiāzhèwèi富有fùyǒu同情心tóngqíngxīnde医生yīshēngshuō约瑟Yuēsè为人wéirén良善liángshàn正义zhèngyì”,没有méiyǒu投票tóupiào支持zhīchí公议会gōngyìhuì谋害móuhài耶稣Yēsūde行动xíngdòng只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàndào约瑟Yuēsè犹太人Yóutàirén所以suǒyǐshì暗中ànzhōngzuò门徒méntúde”。(15:43-46;23:50-53;Yuē19:38-42

亚利马太Yàlìmǎtài Zhèzuòchéngde名称míngchēngyuán意思yìsiwéigāode希伯来Xībólái语词yǔcíZài路加福音Lùjiā Fúyīn23:51亚利马太Yàlìmǎtàibèichēngwéi犹地亚人Yóudìyàréndechéng”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。Zhèzhǒng墓穴mùxuéhuò墓室mùshìshì天然tiānránde洞穴dòngxuéérshìcóng硬度yìngdùgāode石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide这些Zhèxiē墓穴mùxuéde石壁shíbìshang通常tōngchángyǒuzáo出来chūláide长长chángchángde平台píngtáihuòshēndòngyònglái摆放bǎifàng尸体shītǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

kuài石头shítou 看来Kànláizhèshìkuài圆形yuánxíngde石头shítou因为yīnwèi经文jīngwénshuō石头shítoushìbèigǔndào那里nàlǐde而且érqiě马可Mǎkěde记载jìzǎishuō耶稣Yēsū复活fùhuóshí石头shítou已经yǐjīngbèi滚开gǔnkāile”。(16:4脚注jiǎozhùZhèkuài石头shítoude重量zhòngliàng也许yěxǔ超过chāoguò1dūn

亚勒腓Yàlèféide儿子érzi雅各Yǎgè 这个Zhège雅各Yǎgè显然xiǎnrángēn马可福音Mǎkě Fúyīn15:40dàodexiǎo雅各Yǎgèshìtóngrén一般Yìbān认为rènwéiběnjié经文jīngwénde亚勒腓Yàlèféi就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25dàode克罗巴Kèluóbā如果Rúguǒshì这样zhèyàng可能kěnéng就是jiùshìlìng马利亚Mǎlìyàde丈夫zhàngfu。(Tài27:56;28:1;15:40;16:1;24:10这个Zhège亚勒腓Yàlèféigēn马可福音Mǎkě Fúyīn2:14dàode利未Lìwèide父亲fùqīn亚勒腓Yàlèféi显然xiǎnránshìtóngrén

Lìng马利亚Mǎlìyà Zhǐ马太福音Mǎtài Fúyīn27:56dàode雅各Yǎgè约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà”。以下Yǐxià经文jīngwéndàole马太福音Mǎtài Fúyīn28:1;马可福音Mǎkě Fúyīn15:40,47;16:1;路加福音Lùjiā Fúyīn24:10;约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25。(Lìngjiàn3:18Yuē19:25de注释zhùshì

èrtiān 尼散月Nísànyuè十五shíwǔ尼散月Nísànyuè十四shísì之后zhīhòudetiān无论wúlùnshìzhōudetiāndōushì安息日Ānxīrì此外Cǐwài公元gōngyuán33niánde尼散月Nísànyuè十五shíwǔ碰巧pèngqiǎoshì平时píngshíde安息日Ānxīrì因此yīncǐ这个zhège安息日Ānxīrìshì双重shuāngchóngde安息日Ānxīrì就是jiùshì大安息日Dàʼānxīrì”。(Yuē19:31lìngjiàn附录FùlùB12

预备日Yùbèirì Měizhōu安息日Ānxīrìdeqiántiāndōuchēngwéi预备日yùbèirì”。犹太人Yóutàirénhuìzàizhètiānwèi安息日Ānxīrìzuò准备zhǔnbèi包括bāokuò预备yùbèi额外éwàide食物shíwù以及yǐjí完成wánchéng那些nàxiē无法wúfǎ等到děngdào安息日Ānxīrì之后zhīhòuzàizuòdeshìZhède预备日yùbèirì正好zhènghǎoshì尼散月Nísànyuè十四shísì。(15:42lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Sānsān 圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíng这个zhège说法shuōfǎ可以kěyǐzhǐsāntiāndàn一定yídìngshì整整zhěngzhěngsāntiānér完整wánzhěngdetiān可以kěyǐsuànzuòtiān。(Chuàng42:17,18;王上Wáng-Shàng12:5,12;Tài27:62-66;28:1-6

Sāntiān 这个Zhège说法shuōfǎ可以kěyǐzhǐsāntiāndàn一定yídìngshì整整zhěngzhěngsāntiānZhèdiǎncóng马太福音Mǎtài Fúyīn27:64可以kěyǐkàn出来chūlái经文jīngwénshuō宗教zōngjiào领袖lǐngxiù要求yāoqiúpàirén看守kānshǒu耶稣Yēsūde坟墓fénmù直到zhídàosāntiān”,érshìtiān。(LìngjiànTài12:40de注释zhùshì

到时Dàoshí这个zhège最后zuìhòude骗局piànjújiù最初zuìchūdegèngzāole 显然Xiǎnránzài那些nàxiē反对fǎnduì耶稣Yēsūderén看来kànlái最后zuìhòude骗局piànjúzhǐdeshì耶稣Yēsūde复活fùhuó最初zuìchūde骗局piànjúzhǐdeshì自称zìchēng弥赛亚Mísàiyàér他们tāmen认为rènwéi这个zhège最后zuìhòude骗局piànjúhuì最初zuìchūdegèngzāo这些Zhèxiērén看来kànlái知道zhīdào假如jiǎrú耶稣Yēsūzhēnde复活fùhuóle之前zhīqiánde声称shēngchēngjiùhuì得到dédào证实zhèngshí的确díquè就是jiùshì弥赛亚Mísàiyàle

守卫Shǒuwèi 这些Zhèxiē守卫shǒuwèi看来kànláishì总督zǒngdū彼拉多Bǐlāduōpàichūde罗马Luómǎ士兵shìbīngérshì犹太人Yóutàirénde圣殿shèngdiàn警卫jǐngwèi否则fǒuzé犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùjiù不用búyòngwèizhèjiànshìqiú罗马Luómǎ总督zǒngdūle此外Cǐwài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù后来hòulái承诺chéngnuò如果rúguǒ总督zǒngdū听说tīngshuō耶稣Yēsūde遗体yítǐ不见bújiànle他们tāmenhuìxiàng总督zǒngdū交代jiāodài。(Tài28:14

多媒体资料

刻Kè有yǒu本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō名字míngzi的de石版shíbǎn
yǒu本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō名字míngzide石版shíbǎn

1961nián一些yìxiēzài以色列Yǐsèliède凯撒里亚Kǎisālǐyà工作gōngzuòde考古学家kǎogǔ xuéjiāzài当地dāngdì罗马Luómǎ剧场jùchǎngde遗址yízhǐ发现fāxiànlekuài特别tèbiéde石版shíbǎn石版Shíbǎnshangyòng拉丁语Lādīngyǔ清楚qīngchuzhe本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduōde名字míngzi。(zhōngshìgāi石版shíbǎnde复制品fùzhìpǐn彼拉多Bǐlāduōde名字míngzi出现chūxiànzài其他qítā一些yìxiētóng时代shídàide历史lìshǐ记录jìlùzhōng

被Bèi钉子dīngzi穿chuān过guò的de跟骨gēngǔ
Bèi钉子dīngzi穿chuānguòde跟骨gēngǔ

1968nián考古学家kǎogǔ xuéjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng北部běibù发掘fājuéchūjiàn罗马Luómǎ时代shídàide文物wénwùkuàibèi钉子dīngzi穿chuānguòde人类rénlèi跟骨gēngǔ脚后跟jiǎohòugenkuài骨头gǔtou),钉子dīngzicháng11.5厘米límǐzhōngshìzhèjiàn文物wénwùde复制品fùzhìpǐn这个Zhège发现fāxiàn提供tígōngle考古学kǎogǔxué方面fāngmiànde证据zhèngjù表明biǎomíng罗马人Luómǎrénzài处决chǔjué罪犯zuìfànshí可能kěnénghuìyòng钉子dīngzi犯人fànréndìngzài木柱mùzhùshang罗马Luómǎ士兵shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangshí可能kěnéngjiùyòngle类似lèisìde钉子dīngziZhèkuài跟骨gēngǔ原本yuánběn存放cúnfàngzài特制tèzhìdeshíxiānglizhèzhǒng箱子xiāngzi专门zhuānményònglái保存bǎocún尸体shītǐ腐化fǔhuàhòushèngxiàde骨头gǔtou这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíngzài木柱mùzhùshangbèi处决chǔjuéderén可能kěnénghuì得到dédào安葬ānzàng

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn