马可福音 8:1-38

8  Zàiduàn时期shíqīyòuyǒuqúnrén聚集jùjí起来qǐlái没有méiyǒu东西dōngxichī耶稣Yēsūjiào门徒méntúláiduì他们tāmenshuō  “觉得juédezhèqúnrénhěn可怜kělián+因为yīnwèi他们tāmengēn一起yìqǐzài这里zhèlǐ已经yǐjīngsāntiān现在xiànzài没有méiyǒu东西dōngxichīle+  要是Yàoshiràng他们tāmen饿èzhe肚子dùzi*回家huíjiā他们tāmenjiùhuìzài路上lùshanghūndǎo而且érqiě他们tāmen有些yǒuxiērénshìcóng远方yuǎnfāngláide。”  门徒Méntú回答huídáshuō:“Zài这个zhège偏僻piānpìde地方dìfang哪里nǎlǐ可以kěyǐzhǎodào足够zúgòudebǐnggěizhèqúnrénchībǎone?”  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenyǒubǐng?”他们Tāmenshuō:“+。”  于是Yúshì耶稣Yēsū吩咐fēnfù大家dàjiāzuòzàishangbǐng感谢gǎnxiè上帝Shàngdìhòujiùbāikāijiāogěi门徒méntújiào他们tāmenfēngěirén他们Tāmenjiùfēngěi民众mínzhòng+  他们Tāmenháiyǒutiáo小鱼xiǎoyú耶稣Yēsū祷告dǎogàolejiào他们tāmenfēngěi大家dàjiā  众人Zhòngréndōuchī而且érqiěchībǎole他们Tāmen收拾shōushishèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle箩筐luókuāng+  当时Dāngshí男人nánrényuēyǒu4000。之后Zhīhòu耶稣Yēsūjiào他们tāmen离开líkāile 10  耶稣Yēsū立刻lìkègēn门徒méntú一起yìqǐshàngchuándàole达玛努他Dámǎnǔtājìngnèi+ 11  法利赛Fǎlìsàipàideréndào那里nàlǐgēn争论zhēnglùn起来qǐláijiàoxiǎncóngtiānshangláide神迹shénjì*xiǎngyào试探shìtan+ 12  耶稣Yēsū深深shēnshēn悲叹bēitànshuō:“你们Nǐmenzhèdàirén为什么wèi shénme老是lǎoshìyàokàn神迹shénjì*+实在shízài告诉gàosu你们nǐmenhuìyǒu神迹shénjìgěizhèdàirénkàn+。” 13  耶稣Yēsūjiù离开líkāi他们tāmen再次zàicìshàngchuándào对岸duìʼàn 14  门徒Méntúwàngledàibǐngchuánshang除了chúlebǐngjiù没有méiyǒu什么shénmechīdele+ 15  耶稣Yēsū明确míngquède警告jǐnggào他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào小心xiǎoxīn*提防dīfang法利赛Fǎlìsàipàidejiào希律Xīlǜdejiào+。” 16  于是Yúshì他们tāmen彼此bǐcǐ议论yìlùn没有méiyǒubǐngdeshì 17  耶稣Yēsū留意liúyìdàolejiùduì他们tāmenshuō:“为什么Wèi shénme议论yìlùn没有méiyǒubǐngzhèjiànshìne你们Nǐmenhái理解lǐjiěhái明白míngbaima你们Nǐmen心思xīnsi仍然réngrán那么nàme迟钝chídùnma 18  你们Nǐmenyǒu眼睛yǎnjingquèkànbujiànyǒu耳朵ěrduoquètīngbudàoma你们Nǐmen记不记得jì bu jìdé 19  bāikāi5bǐng+gěi5000rén你们nǐmenshèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle多少duōshao篮子lánzine?”他们Tāmenshuō:“12+。” 20  “bāikāi7bǐnggěi4000rén你们nǐmenshèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle多少duōshao箩筐luókuāngne?”他们Tāmenshuō:“7+。” 21  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenhái明白míngbaima?” 22  他们Tāmenzài伯赛大BósàidàkàoleànYǒuréndàile盲人mángrénláijiàn耶稣Yēsū恳求kěnqiú耶稣Yēsū+ 23  耶稣Yēsūzhe盲人mángréndeshǒudàidàocūnwài然后ránhòu唾沫tuòmozài眼睛yǎnjingshang+bìngshǒufàngzài身上shēnshangwènshuō:“看见kànjiàn什么shénmema?” 24  rén抬头táitóukàn*shuō:“看见kànjiànréndàn他们tāmen好像hǎoxiàngzǒuláizǒude树木shùmù一样yíyàng。” 25  耶稣Yēsūyòushǒufàngzàide眼睛yǎnjingshangjiùkàn清楚qīngchule恢复huīfùle视力shìlì所有suǒyǒu东西dōngxidōunéng清晰qīngxīde看见kànjiànle 26  耶稣Yēsūràng回家huíjiāshuō:“不要Búyàojìn村庄cūnzhuāngli。” 27  耶稣Yēsū门徒méntú离开líkāi那里nàlǐ前往qiánwǎng凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐde村庄cūnzhuāngZài路上lùshangwèn门徒méntú:“人们Rénmenshuōshìshéine+ 28  他们Tāmenshuō:“Yǒudeshuōshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn+yǒudeshuōshì以利亚Yǐlìyà+háiyǒudeshuōshì先知xiānzhīzhōngdewèi。” 29  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenne你们Nǐmenshuōshìshéi?”彼得Bǐdé回答huídá:“shì基督Jīdū+。” 30  耶稣Yēsūjiù郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàode身份shēnfèn告诉gàosurén+ 31  耶稣Yēsū开始kāishǐxiàng他们tāmen说明shuōmíng人子rénzǐ必须bìxūshòu许多xǔduōbèi长老zhǎnglǎo祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì弃绝qìjuébèirén杀害shāhài+sāntiān之后zhīhòu复活fùhuó+ 32  hěn直接zhíjiēdeshuōchū这些zhèxiēhuà彼得Bǐdéjiùdào一旁yìpáng开口kāikǒu劝阻quànzǔ+ 33  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnláikànzhe门徒méntú斥责chìzé彼得Bǐdéshuō:“撒但Sādàn退tuìdào后面hòumiàn因为Yīnwèisuǒxiǎngdeshì上帝Shàngdìde想法xiǎngfǎérshìrénde想法xiǎngfǎ+。” 34  耶稣Yēsūjiào民众mínzhònggēn门徒méntú一起yìqǐláiduì他们tāmenshuō:“Shéixiǎnglái跟从gēncóngjiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐbēi自己zìjǐde苦刑柱kǔxíngzhù不断búduàn跟随gēnsuí+ 35  Shéixiǎngjiù自己zìjǐde生命shēngmìngjiùhuì失去shīqù生命shēngmìngshéiwèi好消息hǎo xiāoxi失去shīqù生命shēngmìngjiùhuìjiù自己zìjǐde生命shēngmìng+ 36  Rén就算jiùsuànzhuàndàoquán世界shìjièquèpéishàng自己zìjǐde生命shēngmìngyòuyǒu什么shénme益处yìchùne+ 37  Rénháinéng什么shénmeláihuàn生命shēngmìngne+ 38  Zàizhè一代yídàiyòu不忠bùzhōngyòuyǒuzuìderén当中dāngzhōngshéide话语huàyǔwéichǐ人子rénzǐzài父亲fùqīnde荣耀róngyàolidàizhe圣天使shèng-tiānshǐláidàode时候shíhou+yàowéichǐ+。”

脚注

Yòu没有méiyǒu食物shíwù”。
Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
Yòuzhēng眼睛yǎnjing”。
抬头Táitóukànyòu恢复huīfùle视力shìlìhuò再次zàicìkàndejiànle”。

注释

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

觉得juédezhèqúnrénhěn可怜kělián Yòu怜悯liánmǐnzhèqúnrén”。(LìngjiànTài9:36de注释zhùshì

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(Lìngjiàn8:19,20de注释zhùshì

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(Lìngjiàn6:43de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

男人Nánrényuēyǒu4000 关于Guānyú这个zhège奇迹qíjì只有zhǐyǒu平行píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn15:38dào在场zàichǎngdeháiyǒu妇女fùnǚ小孩xiǎoháir当时Dāngshíyīn耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjìér得到dédào食物shíwùde人数rénshù可能kěnéng超过chāoguò1wàn2000。

马加丹Mǎjiādān 今天Jīntiān加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídài没有méiyǒu地区dìqūjiào马加丹Mǎjiādān不过Búguò有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi马加丹Mǎjiādān末大拉Mòdàlā其实qíshíshìtóng地方dìfangér末大拉Mòdàlāhěn可能kěnéng位于wèiyú提比里亚城Tíbǐlǐyà Chéng西北xīběipiānběiyuē6公里gōnglǐchù现今xiànjīnde米格达勒Mǐgédálède所在地suǒzàidìZài平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn8:10li这个zhège地区dìqūchēngwéi达玛努他Dámǎnǔtā。(Lìngjiàn附录FùlùB10

达玛努他Dámǎnǔtā 这个Zhège地名dìmíngzhǐ出现chūxiànzài马可福音Mǎkě Fúyīnli圣经Shèngjīng其他qítā经文jīngwén圣经Shèngjīng以外yǐwàide资料zīliàodōu没有méiyǒuguo尽管Jǐnguǎn具体jùtǐ地点dìdiǎn无法wúfǎ确定quèdìng达玛努他Dámǎnǔtā看来kànláishì加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼàn附近fùjìnde地区dìqū因为yīnwèi马太Mǎtàide平行píngxíng记载jìzǎi这个zhège地区dìqūchēngwéi马加丹Mǎjiādān。(LìngjiànTài15:39de注释zhùshì达玛努他Dámǎnǔtā可能kěnéngshì马加丹Mǎjiādāndelìng名称míngchēng

深深Shēnshēn悲叹bēitàn 马可Mǎkě常常chángchángdào耶稣Yēsūduì事情shìqingde反应fǎnyìng感受gǎnshòu。(3:5;7:34;9:36;10:13-16,21zài这里zhèlǐyòngde动词dòngcízài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànlizhǐ出现chūxiànguo这个Zhège动词dòngcíshì马可福音Mǎkě Fúyīn7:34lìngjiàn注释zhùshìzhōng相关xiāngguān动词dòngcíde强调qiángdiào词形cíxíngyònglái表达biǎodázhǒngyóu强烈qiángliè情感qínggǎn引发yǐnfāde反应fǎnyìng耶稣Yēsū深深shēnshēn悲叹bēitàn”,也许yěxǔshì因为yīnwèiduì法利赛派Fǎlìsàipàiderén感到gǎndào愤慨fènkǎi这些Zhèxiērén明明míngmíngkàndào展示zhǎnshìde力量lìliàngquè一再yízài视若无睹shìruòwúdǔ还是háishi要求yāoqiúxiǎn神迹shénjì

深深Shēnshēn叹息tànxī 马可Mǎkě常常chángchángdào耶稣Yēsūde感受gǎnshòu这些zhèxiē细节xìjié可能kěnéngshì感情gǎnqíng丰富fēngfùde彼得Bǐdé告诉gàosude。(Lìngjiàn马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)zuò深深shēnshēn叹息tànxīde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí可能kěnéngzhǐbiān叹息tànxībiān祷告dǎogàozhè表明biǎomíng耶稣Yēsū不但búdàn非常fēicháng同情tóngqíng那个nàgerén甚至shènzhìwèiquán人类rénlèi遭受zāoshòude苦难kǔnànér感到gǎndào痛苦tòngkǔ罗马书Luómǎshū8:22dàoshòuzàode众生zhòngshēng一起yìqǐ呻吟shēnyín”,原文yuánwénjiùyòngle相关xiāngguānde动词dòngcí

Jiào Yòu酵母jiàomǔ”。Zài圣经Shèngjīnglijiào常常chángchángyònglái代表dàibiǎozuì腐败fǔbàizài这里zhèlǐzhǐ错误cuòwùde教义jiàoyì不良bùliángde影响yǐngxiǎng。(Tài16:6,11,12;林前Lín-Qián5:6-8Běnjié经文jīngwén先后xiānhòuliǎngdàojiào这个zhègezhè表明biǎomíng法利赛派Fǎlìsàipàidejiàogēn希律Xīlǜ党徒dǎngtúdejiàoshì一样yíyàngde希律党徒Xīlǜdǎngtú关心guānxīnde主要zhǔyàoshì政治zhèngzhìérshì宗教zōngjiào他们Tāmendejiàodàiyǒu国家主义guójiā zhǔyì色彩sècǎi例如lìrú他们tāmengēn法利赛派Fǎlìsàipàiderén一起yìqǐwèn耶稣Yēsū关于guānyú纳税nàshuìde问题wèntíxiǎngyàocóngdehuàzhōngzhǎo把柄bǎbǐng。(12:13-15

希律Xīlǜ 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnxiědeshì希律党人Xīlǜdǎngrén”。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì希律党徒Xīlǜdǎngtú”)

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(Lìngjiàn8:19,20de注释zhùshì

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(Lìngjiàn6:43de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

箩筐Luókuāng Jiàn8:8,19de注释zhùshì

篮子Lánzi 耶稣Yēsūcéngliǎng施行shīxíng奇迹qíjìràng群众qúnzhòngchībǎo而且érqiěměidōuyòng容器róngqì剩余shèngyúde食物shíwù收拾shōushi起来qǐlái关于Guānyúzhèliǎng使用shǐyòngde容器róngqìlìngjiàn6:43;8:8,20de注释zhùshì以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎiTài14:20;15:37;16:9,10),圣经Shèngjīngyòngleliǎng完全wánquántóngde加以jiāyǐ区分qūfēn:5000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹphi·nos(“篮子lánzi”);4000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ(“箩筐luókuāng”)。这个Zhège细节xìjié表明biǎomíngliǎngwèi执笔者zhíbǐzhě要么yàome当时dāngshí在场zàichǎng要么yàomeshìcóng可靠kěkàode目击者mùjīzhě那里nàlǐ获得huòdéle这些zhèxiē信息xìnxī

篮子Lánzi 耶稣Yēsūcéngliǎng施行shīxíng奇迹qíjìràng群众qúnzhòngchībǎo而且érqiěměidōuyòng容器róngqì剩余shèngyúde食物shíwù收拾shōushi起来qǐlái关于Guānyúzhèliǎng使用shǐyòngde容器róngqìlìngjiàn6:43;8:8,20de注释zhùshì以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎiTài14:20;15:37;16:9,10),圣经Shèngjīngyòngleliǎng完全wánquántóngde加以jiāyǐ区分qūfēn:5000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹphi·nos(“篮子lánzi”);4000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ(“箩筐luókuāng”)。这个Zhège细节xìjié表明biǎomíngliǎngwèi执笔者zhíbǐzhě要么yàome当时dāngshí在场zàichǎng要么yàomeshìcóng可靠kěkàode目击者mùjīzhě那里nàlǐ获得huòdéle这些zhèxiē信息xìnxī

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(Lìngjiàn6:43de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

箩筐Luókuāng Jiàn8:8,19de注释zhùshì

盲人mángrén Zài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkědào耶稣Yēsūzhìhǎole这个zhège盲人mángrén。(8:22-26

凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ JiànTài16:13de注释zhùshì

凯撒里亚腓立比城Kǎisālǐyà Féilìbǐ Chéng 坐落Zuòluòzài约旦河Yuēdàn Hé源头yuántóude城镇chéngzhèn海拔hǎibá350Zhèzuòchéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎiběi大约dàyuē40公里gōnglǐde地方dìfang靠近kàojìn黑门山Hēimén Shānde西南xīnánjiǎo为了Wèile尊崇zūnchóng罗马Luómǎ皇帝huángdì希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi分封侯fēnfēnghóu腓力Féilìzhèzuòchéngchēngwéi凯撒里亚Kǎisālǐyà为了Wèilegēn同名tóngmíngde港口gǎngkǒu城市chéngshì区分qūfēn开来kāiláizhèzuòchéngbèichēngwéi凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ意思yìsishì腓力Féilìde凯撒里亚Kǎisālǐyà”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn JiànTài3:1;1:4de注释zhùshì

以利亚Yǐlìyà JiànTài11:14de注释zhùshì

以利亚Yǐlìyà 这个Zhège名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhōngde意思yìsishìde上帝Shàngdìshì耶和华Yēhéhuá”。

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。Zàiběnjié经文jīngwén马可福音Mǎkě Fúyīn6:14,24,“施浸者Shījìnzhěde原文yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíbaptizode分词fēncí形式xíngshì可以kěyǐ翻译fānyìwéigěirén施浸shījìnde”。马可福音Mǎkě Fúyīn6:258:28以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnde经文jīngwénquèyòng希腊语Xīlàyǔ名词míngcíBa·pti·stesʹlái称呼chēnghu约翰Yuēhàn尽管Jǐnguǎnliǎng希腊Xīlà语词yǔcíde形态xíngtàiyǒusuǒtóngdàn意思yìsishì一样yíyàngde中文Zhōngwéndōu翻译fānyìwéi施浸者shījìnzhě”。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。“施浸者Shījìnzhě显然xiǎnránshì别号biéhào表明biǎomíng约翰Yuēhànshìgěirén施浸shījìnérwéirénsuǒzhīde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsījiùcéngchēngwéi约翰Yuēhàn别号biéhào施浸者Shījìnzhě”。

约翰Yuēhàn Yuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánhuò约哈南Yuēhānán”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngshīēnhuò耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde”。

基督Jīdū JiànTài16:16de注释zhùshì

基督Jīdū 彼得Bǐdéshuō耶稣Yēsū就是jiùshì基督Jīdū”(希腊语XīlàyǔKhri·stosʹ),这个zhège头衔tóuxián相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来语Xībóláiyǔma·shiʹach),liǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài这里zhèlǐzuò基督Jīdūde希腊Xīlà语词yǔcí前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn。(LìngjiànTài1:1;2:4de注释zhùshì

祭司长Jìsīzhǎng Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùzhǐdeshì祭司jìsī当中dāngzhōngde那些nàxiē主要zhǔyào人物rénwù包括bāokuò卸任xièrènde大祭司dàjìsī可能kěnéng包括bāokuò24bān祭司jìsīde所有suǒyǒu首领shǒulǐng如果Rúguǒ这个zhègede原文yuánwénshì单数dānshùjiùhuìzuò大祭司dàjìsī”,就是jiùshì那个nàgezài上帝Shàngdì面前miànqián代表dàibiǎo人民rénmínde主要zhǔyào人物rénwù

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(Tài21:23;26:3,47,57;27:1,41;28:12lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

抄经士Chāojīngshì 原本Yuánběnzhǐ抄写chāoxiě圣经Shèngjīngderéndànzài耶稣Yēsūde时代shídài,“抄经士chāojīngshìzhǐ精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnde法律fǎlǜ导师dǎoshī。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(11:27;14:43,53;15:1lìngjiànTài16:21de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

抄经士Chāojīngshì JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

撒但Sādàn 耶稣Yēsū称呼chēnghu彼得Bǐdéwéi撒但Sādàn”(希伯来语Xībóláiyǔsa·tanʹ),看来kànláishìshuō彼得Bǐdéshì敌对者díduìzhě”,就是jiùshìsa·tanʹzài希伯来语Xībóláiyǔzhōngde意思yìsi耶稣Yēsūdehuà可能kěnéng暗示ànshì彼得Bǐdézhède行为xíngwéi说明shuōmíng已经yǐjīngràng自己zìjǐshòudào撒但Sādànde影响yǐngxiǎng

绊脚石Bànjiǎoshí 关于Guānyúzuò绊脚石bànjiǎoshíde希腊Xīlà语词yǔcískanʹda·lon,有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège原本yuánběnshìzhǐ陷阱xiànjǐng有些yǒuxiē认为rènwéishìzhǐ陷阱xiànjǐnglibǎngzhe诱饵yòuʼěrdegēn棍子gùnzi后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ任何rènhé导致dǎozhìrénbàndǎohuòdiēdǎode障碍物zhàngʼàiwùYòngzuò比喻bǐyùshí这个zhègezhǐ导致dǎozhìrén犯罪fànzuìshàng歧途qítúhuòzài道德dàodéshang失足shīzúdemǒuzhǒng行为xíngwéihuò情况qíngkuàng相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcískan·da·liʹzozài马太福音Mǎtài Fúyīn18:8,9lizuò使shǐ……失足shīzú”,这个zhège动词dòngcíhái可以kěyǐzuò成为chéngwéi……陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì……犯罪fànzuì”。

撒但Sādàn JiànTài16:23de注释zhùshì

退Tuìdào后面hòumiàn 根据Gēnjù平行píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn16:23耶稣Yēsūjiē下去xiàqùháishuōlehuà:“shìde绊脚石bànjiǎoshí”。(LìngjiànTài18:7de注释zhùshì这样Zhèyàng耶稣Yēsū严厉yánlìde斥责chìzéle彼得Bǐdé耶稣Yēsūjuéhuìràng任何rènhé事情shìqing妨碍fángʼài自己zìjǐ遵行zūnxíng天父Tiānfùde旨意zhǐyìDuì彼得Bǐdéláishuō耶稣Yēsūdehuà可能kěnéngshì提醒tíxǐng作为zuòwéi耶稣Yēsūde门徒méntúběngāi支持zhīchí耶稣Yēsūcáiduì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Jiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ Yòujiù必须bìxū放弃fàngqì自己zìjǐde所有suǒyǒu权利quánlì”。这样Zhèyàngzuòderén甘愿gānyuànzài各个gègè方面fāngmiàn克制kèzhì自己zìjǐ就是jiùshì甘愿gānyuàn放弃fàngqìduì自己zìjǐde掌控zhǎngkòngquán自己zìjǐ完完全全wánwán-quánquánjiāogěi上帝ShàngdìZhèhuàde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuòjiù必须bìxūduì自己zìjǐshuō”。这个Zhège译法yìfǎhěn恰当qiàdàng因为yīnwèi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ可能kěnéng意味着yìwèizheduì自己zìjǐde欲望yùwàng抱负bàofù便利biànlìshuō”。(林后Lín-Hòu5:14,15

苦刑柱Kǔxíngzhù JiànTài16:24de注释zhùshì

生命Shēngmìng Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì尼发希nífāxī普绪克pǔxùkè”。

生命Shēngmìng Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì尼发希nífāxī普绪克pǔxùkè”。

生命Shēngmìng Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì尼发希nífāxī普绪克pǔxùkè”。

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎ意思yìsishìduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng。(Lìngjiàn8:38de注释zhùshì

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎ意思yìsishìduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng。(Lìngjiàn8:38de注释zhùshì

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎzhǐ那些nàxiēgēn上帝Shàngdìleyuēderénduì不忠bùzhōng血统Xuètǒngshangde以色列人Yǐsèlièrén跟随gēnsuí错误cuòwù宗教zōngjiàode习俗xísú违背wéibèile法典fǎdiǎnzhīyuē结果jiéguǒzài比喻bǐyù意义yìyìshangfànle通奸罪tōngjiānzuì。(3:8,9;5:7,8;9:2;13:27;23:10;7:4基于Jīyú同样tóngyàngde理由lǐyóu耶稣Yēsū谴责qiǎnzé那些nàxiēgēntóng时代shídàide犹太人Yóutàirénshuō他们tāmenshì通奸tōngjiānderén。(LìngjiànTài12:3916:4de注释zhùshìGēn上帝Shàngdì缔结dìjiéle新约xīnyuēde基督徒Jīdūtú如果rúguǒgēn世界shìjiè同流合污tóngliú-héwū就是jiùshìzài比喻bǐyù意义yìyìshang通奸tōngjiānle原则Yuánzéshangzhè适用shìyòng所有suǒyǒuxiànleshēngěi耶和华Yēhéhuáderén。(4:4

多媒体资料

希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzào的de钱币qiánbì
希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzàode钱币qiánbì

照片Zhàopiàn展示zhǎnshìdeshìméitóng合金héjīn钱币qiánbìdezhèngfǎnliǎngmiàn铸造zhùzào时间shíjiān大约dàyuēshì耶稣Yēsū从事cóngshì传道chuándào工作gōngzuòde时期shíqī下令Xiàlìng铸造zhùzào钱币qiánbìdeshì分封侯fēnfēnghóu希律Xīlǜ·安提帕Āntípà管辖guǎnxiáde地区dìqūshì加利利Jiālìlì比利阿BǐlìʼāYǒu耶稣Yēsū经由jīngyóu比利阿Bǐlìʼā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěnghěn可能kěnéng就是jiùshìzàizhèduàn路途lùtúzhōng法利赛派Fǎlìsàipàiderén告诉gàosu耶稣Yēsū希律Xīlǜxiǎngyàoshā耶稣Yēsū回应huíyìngshí希律Xīlǜchēngwéizhī狐狸húli”。(Lìngjiàn13:32de注释zhùshì希律Xīlǜ辖区xiáqūnèide百姓bǎixìng部分bùfenshì犹太人Yóutàirén因此yīncǐzài钱币qiánbìshang使用shǐyònglehuì冒犯màofàn犹太人Yóutàirénde图案túʼàn例如lìrú棕榈枝zōnglǘzhī(1)花环huāhuán(2)。