马可福音 8:1-38

8  Zàiduàn时期shíqīyòuyǒuqúnrén聚集jùjí起来qǐlái没有méiyǒu东西dōngxichī耶稣Yēsūjiào门徒méntúláiduì他们tāmenshuō  “觉得juédezhèqúnrénhěn可怜kělián+因为yīnwèi他们tāmengēn一起yìqǐzài这里zhèlǐ已经yǐjīngsāntiān现在xiànzài没有méiyǒu东西dōngxichīle+  要是Yàoshiràng他们tāmen饿èzhe肚子dùzi回家huíjiā他们tāmenjiùhuìzài路上lùshanghūndǎo而且érqiě他们tāmen有些yǒuxiērénshìcóng远方yuǎnfāngláide。”  门徒Méntú回答huídáshuō:“Zài这个zhège偏僻piānpìde地方dìfang哪里nǎlǐ可以kěyǐzhǎodào足够zúgòudebǐnggěizhèqúnrénchībǎone?”  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenyǒubǐng?”他们Tāmenshuō:“+。”  于是Yúshì耶稣Yēsū吩咐fēnfù大家dàjiāzuòzàishangbǐng感谢gǎnxiè上帝Shàngdìhòujiùbāikāijiāogěi门徒méntújiào他们tāmenfēngěirén他们Tāmenjiùfēngěi民众mínzhòng+  他们Tāmenháiyǒutiáo小鱼xiǎoyú耶稣Yēsū祷告dǎogàolejiào他们tāmenfēngěi大家dàjiā  众人Zhòngréndōuchī而且érqiěchībǎole他们Tāmen收拾shōushishèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle箩筐luókuāng+  当时Dāngshí男人nánrényuēyǒu4000。之后Zhīhòu耶稣Yēsūjiào他们tāmen离开líkāile 10  耶稣Yēsū立刻lìkègēn门徒méntú一起yìqǐshàngchuándàole达玛努他Dámǎnǔtājìngnèi+ 11  法利赛派Fǎlìsàipàideréndào那里nàlǐgēn争论zhēnglùn起来qǐláijiàoxiǎncóngtiānshangláide神迹shénjì*xiǎngyào试探shìtan+ 12  耶稣Yēsū深深shēnshēn悲叹bēitànshuō:“你们Nǐmenzhèdàirén为什么wèi shénme老是lǎoshìyàokàn神迹shénjì*+实在shízài告诉gàosu你们nǐmenhuìyǒu神迹shénjìgěizhèdàirénkàn+。” 13  耶稣Yēsūjiù离开líkāi他们tāmen再次zàicìshàngchuándào对岸duìʼàn 14  门徒Méntúwàngledàibǐngchuánshang除了chúlebǐngjiù没有méiyǒu什么shénmechīdele+ 15  耶稣Yēsū明确míngquède警告jǐnggào他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào小心xiǎoxīn*提防dīfang法利赛派Fǎlìsàipàidejiào希律Xīlǜdejiào+。” 16  于是Yúshì他们tāmen彼此bǐcǐ议论yìlùn没有méiyǒubǐngdeshì 17  耶稣Yēsū留意liúyìdàolejiùduì他们tāmenshuō:“为什么Wèi shénme议论yìlùn没有méiyǒubǐngzhèjiànshìne你们Nǐmenhái理解lǐjiěhái明白míngbaima你们Nǐmen心思xīnsi仍然réngrán那么nàme迟钝chídùnma 18  你们Nǐmenyǒu眼睛yǎnjingquèkànbujiànyǒu耳朵ěrduoquètīngbudàoma你们Nǐmen记不记得jì bu jìdé 19  bāikāi5bǐng+gěi5000rén你们nǐmenshèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle多少duōshao篮子lánzine?”他们Tāmenshuō:“12+。” 20  “bāikāi7bǐnggěi4000rén你们nǐmenshèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle多少duōshao箩筐luókuāngne?”他们Tāmenshuō:“7+。” 21  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenhái明白míngbaima?” 22  他们Tāmenzài伯赛大BósàidàkàoleànYǒuréndàile盲人mángrénláijiàn耶稣Yēsū恳求kěnqiú耶稣Yēsū+ 23  耶稣Yēsūzhe盲人mángréndeshǒudàidàocūnwài然后ránhòu唾沫tuòmozài眼睛yǎnjingshang+bìngshǒufàngzài身上shēnshangwènshuō:“看见kànjiàn什么shénmema?” 24  rén抬头táitóukànshuō:“看见kànjiànréndàn他们tāmen好像hǎoxiàngzǒuláizǒude树木shùmù一样yíyàng。” 25  耶稣Yēsūyòushǒufàngzàide眼睛yǎnjingshangjiùkàn清楚qīngchule恢复huīfùle视力shìlì所有suǒyǒu东西dōngxidōunéng清晰qīngxīde看见kànjiànle 26  耶稣Yēsūràng回家huíjiāshuō:“不要Búyàojìn村庄cūnzhuāngli。” 27  耶稣Yēsū门徒méntú离开líkāi那里nàlǐ前往qiánwǎng凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐde村庄cūnzhuāngZài路上lùshangwèn门徒méntú:“人们Rénmenshuōshìshéine+ 28  他们Tāmenshuō:“Yǒudeshuōshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn+yǒudeshuōshì以利亚Yǐlìyà+háiyǒudeshuōshì先知xiānzhīzhōngdewèi。” 29  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenne你们Nǐmenshuōshìshéi?”彼得Bǐdé回答huídá:“shì基督Jīdū+。” 30  耶稣Yēsūjiù郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàode身份shēnfèn告诉gàosurén+ 31  耶稣Yēsū开始kāishǐxiàng他们tāmen说明shuōmíng人子rénzǐ必须bìxūshòu许多xǔduōbèi长老zhǎnglǎo祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì弃绝qìjuébèirén杀害shāhài+sāntiān之后zhīhòu复活fùhuó+ 32  hěn直接zhíjiēdeshuōchū这些zhèxiēhuà彼得Bǐdéjiùdào一旁yìpáng开口kāikǒu劝阻quànzǔ+ 33  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnláikànzhe门徒méntú斥责chìzé彼得Bǐdéshuō:“撒但Sādàn退tuìdào后面hòumiàn因为Yīnwèisuǒxiǎngdeshì上帝Shàngdìde想法xiǎngfǎérshìrénde想法xiǎngfǎ+。” 34  耶稣Yēsūjiào民众mínzhònggēn门徒méntú一起yìqǐláiduì他们tāmenshuō:“Shéixiǎnglái跟从gēncóngjiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐbēi自己zìjǐde苦刑柱kǔxíngzhù*不断búduàn跟随gēnsuí+ 35  Shéixiǎngjiù自己zìjǐde生命shēngmìngjiùhuì失去shīqù生命shēngmìngshéiwèi好消息hǎo xiāoxi失去shīqù生命shēngmìngjiùhuìjiù自己zìjǐde生命shēngmìng+ 36  Rén就算jiùsuànzhuàndàoquán世界shìjièquèpéishàng自己zìjǐde生命shēngmìngyòuyǒu什么shénme益处yìchùne+ 37  Rénháinéng什么shénmeláihuàn生命shēngmìngne+ 38  Zàizhè一代yídàiyòu不忠bùzhōng*yòuyǒuzuìderén当中dāngzhōngshéide话语huàyǔwéichǐ人子rénzǐzài父亲fùqīnde荣耀róngyàolidàizhe圣天使shèng-tiānshǐláidàode时候shíhou+yàowéichǐ+。”

脚注

Yòu征象zhēngxiàng”。
Yòu征象zhēngxiàng”。
Yòuzhēng眼睛yǎnjing”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“苦刑柱Kǔxíngzhù”。
直译Zhíyì通奸tōngjiān”。

注释

多媒体资料

希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzào的de钱币qiánbì
希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzàode钱币qiánbì

照片Zhàopiàn展示zhǎnshìdeshìméitóng合金héjīn钱币qiánbìdezhèngfǎnliǎngmiàn铸造zhùzào时间shíjiān大约dàyuēshì耶稣Yēsū从事cóngshì传道chuándào工作gōngzuòde时期shíqī下令Xiàlìng铸造zhùzào钱币qiánbìdeshì分封侯fēnfēnghóu希律Xīlǜ·安提帕Āntípà管辖guǎnxiáde地区dìqūshì加利利Jiālìlì比利阿BǐlìʼāYǒu耶稣Yēsū经由jīngyóu比利阿Bǐlìʼā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěnghěn可能kěnéng就是jiùshìzàizhèduàn路途lùtúzhōng法利赛派Fǎlìsàipàiderén告诉gàosu耶稣Yēsū希律Xīlǜxiǎngyàoshā耶稣Yēsū回应huíyìngshí希律Xīlǜchēngwéizhī狐狸húli”。(Lìngjiàn13:32de注释zhùshì希律Xīlǜ辖区xiáqūnèide百姓bǎixìng部分bùfenshì犹太人Yóutàirén因此yīncǐzài钱币qiánbìshang使用shǐyònglehuì冒犯màofàn犹太人Yóutàirénde图案túʼàn例如lìrú棕榈枝zōnglǘzhī(1)花环huāhuán(2)。