约翰福音 9:1-41

9  耶稣Yēsūzǒuzài路上lùshangshí看见kànjiàn生来shēngláijiù失明shīmíngderén*  门徒Méntúwènshuō:“老师Lǎoshī*+这个zhègerén生来shēngláijiù失明shīmíngshìshéifànlezuìShì这个zhègerénne还是Háishide父母fùmǔne?”  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“shì这个zhègerénfànlezuìshìde父母fùmǔfànlezuìérshìyào上帝Shàngdìde作为zuòwéi可以kěyǐzài身上shēnshang显现xiǎnxiàn出来chūlái+  Chènzhe白天báitiān我们wǒmen必须bìxūzuòpàiláidewèide工作gōngzuò+黑夜hēiyèdàojiù没有méiyǒurénnéng工作gōngzuòle  háizài世上shìshàng就是jiùshì世界shìjièdeguāng+。”  shuōle这些zhèxiēhuàjiù唾沫tuòmozàishang混合hùnhélexiē泥土nítǔzài那个nàgerénde眼睛yǎnjingshang+  duìshuō:“Dào西罗亚Xīluóyàchíyiba。”(西罗亚Xīluóyà翻译fānyì出来chūlái就是jiùshìfèngpài出去chūqù”。)jiùyi回来huílái已经yǐjīngnéng看见kànjiànle+  邻居Línjū那些nàxiēkànguo讨饭tǎofànderénjiùshuō:“shì一向yíxiàngzuòzhe讨饭tǎofànde那个nàgerénma?”  Yǒudeshuō:“Shìa。”Yǒudeshuō:“shì不过búguòhěnxiàng。”这个Zhègerénjiùtíngdeshuō:“就是Jiùshì。” 10  他们Tāmenjiùwèn:“de眼睛yǎnjingshì怎样zěnyàngkāidene?” 11  回答huídáshuō:“那个Nàgejiào耶稣Yēsūderénhuólexiēzàide眼睛yǎnjingshangduìshuō:‘Dào西罗亚Xīluóyàchíyi+。’jiùkàndejiànle。” 12  他们Tāmenshuō:“那个Nàgerénzài哪里nǎlǐ?”shuō:“知道zhīdào。” 13  他们Tāmen这个zhège曾经céngjīng失明shīmíngderéndàidào法利赛Fǎlìsàipàiderén那里nàlǐ 14  耶稣Yēsūhuókāi眼睛yǎnjing+detiān正好zhènghǎoshì安息日Ānxīrì+ 15  于是Yúshì法利赛Fǎlìsàipàiwènshì怎样zěnyàngkàndejiànde告诉gàosu他们tāmenshuō:“zàide眼睛yǎnjingshangjiùnéng看见kànjiànle。” 16  法利赛Fǎlìsàipài有些yǒuxiērénjiùshuō:“这个Zhègerénshìcóng上帝Shàngdì那里nàlǐláide因为yīnwèishǒu安息日Ānxīrì+。”Lìng一些yìxiērénshuō:“yǒuzuìderénzěnnéng施行shīxíngzhèzhǒng神迹shénjìne+他们Tāmen中间zhōngjiānjiùle分裂fēnliè+ 17  他们Tāmenyòuwèn那个nàge盲人mángrénshuō:“既然jìránkāilede眼睛yǎnjingshuōshì什么shénmerén?”shuō:“shì先知xiānzhī+。” 18  可是Kěshì犹太Yóutàirén相信xiāngxìn这个zhègerén曾经céngjīngkànbujiàn现在xiànzàikàndejiàn于是yúshì这个zhège恢复huīfù视力shìlìderénde父母fùmǔjiàolái 19  wèn他们tāmenshuō:“Zhè就是jiùshì你们nǐmenshuō生来shēngláijiù失明shīmíngde儿子érzima现在Xiànzài怎么zěnmenéng看见kànjiànle?” 20  父母fùmǔjiù回答huídáshuō:“shì我们wǒmende儿子érzi生来shēnglái就是jiùshì失明shīmíngdezhèshì我们wǒmen知道zhīdàode 21  至于Zhìyú现在xiànzài怎么zěnmenéng看见kànjiàn我们wǒmenquè知道zhīdàoShéikāilede眼睛yǎnjing我们wǒmen知道zhīdào你们Nǐmenwènba成年chéngniánlegāi自己zìjǐ说明shuōmíng自己zìjǐdeshì。” 22  父母fùmǔ这样zhèyàngshuōshì由于yóuyú犹太Yóutàirén+原来Yuánlái犹太Yóutàirén商量shānglianghǎoshéi承认chéngrèn耶稣Yēsūshì基督Jīdūshéijiùyàobèi会堂huìtáng开除kāichú+ 23  因此Yīncǐ父母fùmǔshuō:“成年chéngniánle你们nǐmenwènba。” 24  于是Yúshì他们tāmen再次zàicì曾经céngjīng失明shīmíngderénjiàoláiduìshuō:“yàozài上帝Shàngdì面前miànqiánshuō真话zhēnhuà我们Wǒmen知道zhīdào那个nàgerénshì罪人zuìrén。” 25  回答huídáshuō:“shìbushì罪人zuìrén知道zhīdàoDànyǒujiànshì知道zhīdào就是jiùshì以前yǐqiánkànbujiàn现在xiànzàinéng看见kànjiànle。” 26  他们Tāmenjiùwèn:“duìzuòle什么shénme怎样zěnyàngkāilede眼睛yǎnjing?” 27  回答huídáshuō:“已经yǐjīng告诉gàosu你们nǐmenle你们nǐmenquètīng为什么Wèi shénme现在xiànzàiyòuxiǎngtīngbiànne难道Nándào你们nǐmenxiǎngzuòde门徒méntúma?” 28  他们Tāmenjiù轻蔑qīngmièdeduìshuō:“cáishì那个nàgerénde门徒méntú我们wǒmenshì摩西Móxīde门徒méntú 29  我们Wǒmen知道zhīdào上帝Shàngdìduì摩西Móxīshuōguohuà至于Zhìyú这个zhègerén我们wǒmen知道zhīdàoshìcóng哪里nǎlǐláide。” 30  那个Nàgerénjiùshuō:“Zhèjiùguàilekāilede眼睛yǎnjing你们nǐmen竟然jìngrán知道zhīdàoshìcóng哪里nǎlǐláide 31  我们Wǒmen知道zhīdào上帝Shàngdìtīng罪人zuìrén+Shéi敬畏jìngwèi上帝Shàngdì按照ànzhàode旨意zhǐyìzuò上帝Shàngdìjiùtīngshéi+ 32  自古Zìgǔláicóng没有méiyǒu听说tīngshuōguoyǒurénjìng可以kěyǐkāile天生tiānshēng失明shīmíngderénde眼睛yǎnjing 33  这个Zhègerén要不是yàobúshìcóng上帝Shàngdì那里nàlǐláidejiù什么shénmezuòbuliǎo+。” 34  他们Tāmenshuō:“完全wánquánshēngzàizuìli居然jūránháiyào教训jiàoxùn我们wǒmen?”他们Tāmenjiùgǎnle出去chūqù+ 35  耶稣Yēsū听说tīngshuō他们tāmen那个nàgerén赶走gǎnzǒule后来Hòulái耶稣Yēsūjiàndàojiùshuō:“信从xìncóng人子rénzǐma?” 36  那个Nàgerén回答huídáshuō:“先生Xiānshengshéishì人子rénzǐ告诉gàosujiù可以kěyǐ信从xìncóng。” 37  耶稣Yēsūshuō:“已经yǐjīng看见kànjiànle其实qíshí现在xiànzàigēn说话shuōhuàde就是jiùshì+。” 38  那个Nàgerénshuō:“Zhǔa信从xìncóng。”于是Yúshìxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài 39  耶稣Yēsūshuō:“láidào世人shìrén当中dāngzhōng就是jiùshì为了wèile使shǐ他们tāmenshòudào审判shěnpàn使shǐkànbujiàndenéng看见kànjiàn+néng看见kànjiàndedàoxiāleyǎn+。” 40  当时Dāngshí法利赛Fǎlìsàipài有些yǒuxiēréngēn耶稣Yēsūzài一起yìqǐ他们tāmen听见tīngjiàn这些zhèxiēhuàjiùduì耶稣Yēsūshuō:“难道Nándào我们wǒmenxiāleyǎnma+ 41  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen要是yàoshixiāleyǎnjiù没有méiyǒuzuìle可是Kěshì现在xiànzài你们nǐmenshuō,‘我们wǒmennéng看见kànjiàn’,所以suǒyǐ你们nǐmen仍旧réngjiùyǒuzuì+。”

脚注

Yòu男人nánrén”。
直译Zhíyì拉比Lābǐ”。

注释

黑暗Hēiʼàn掌权zhǎngquánle 这里Zhèlǐshuōde黑暗hēiʼànzhǐdeshìzài比喻bǐyù意义yìyìshang处于chǔyú黑暗hēiʼànderén。(参看Cānkàn西1:13使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn26:18zàitándào黑暗hēiʼànde同时tóngshítándàole撒但Sādàndequánxià”。撒但Sādàn促使cùshǐrénzuòchū黑暗hēiʼànde行为xíngwéi导致dǎozhì耶稣Yēsūbèi处决chǔjuézài这个zhège意义yìyìshang撒但Sādàn掌权zhǎngquánle例如Lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn22:3tándào加略人Jiālüèrén犹大Yóudàshíshuō,“撒但Sādànjìnledexīn”,之后zhīhòujiù出卖chūmàile耶稣Yēsū。(Chuàng3:15;Yuē13:27-30

黑夜Hēiyèdào Zài圣经Shèngjīngli,“黑夜hēiyè有时yǒushíyòngzuò比喻bǐyù耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdeshìshòu审讯shěnxùnbèi处决chǔjué以及yǐjí牺牲xīshēng生命shēngmìngde时候shíhoushíjiùnéngzàizuò天父Tiānfù交托jiāotuōde工作gōngzuòle。(10:21,22;Chuán9:10参看cānkàn22:53de注释zhùshì

唾沫Tuòmo 圣经Shèngjīngzhōngyǒusān记载jìzǎidào耶稣Yēsūzài施行shīxíng奇迹qíjìwèirén治病zhìbìngshíyòngle自己zìjǐde唾沫tuòmo。(7:31-37;8:22-26;Yuē9:1-7民间Mínjiān流传liúchuánde疗法liáofǎ常常chángchánghuìyòngdào唾沫tuòmodàn耶稣Yēsūde奇迹qíjìshìkàozhe上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng施行shīxíngde因此Yīncǐzhìhǎo病人bìngréndebìngshì耶稣Yēsūde唾沫tuòmoZài那个nàge生来shēngláijiù失明shīmíngderénjiàn光明guāngmíng之前zhīqián耶稣Yēsū吩咐fēnfùdào西罗亚池Xīluóyàchíyi”。(Yuē9:7耶稣Yēsū这样zhèyàng吩咐fēnfù无疑wúyíshìyào试验shìyàn那个nàgerénde信心xìnxīnjiùxiàng乃缦Nǎimànde麻风病máfēngbìngbèizhìhǎo之前zhīqián以利沙Yǐlìshā要求yāoqiúdào约旦河Yuēdàn Hé沐浴mùyù一样yíyàng。(王下Wáng-Xià5:10-14

西罗亚池Xīluóyàchí 考古Kǎogǔ人员rényuánzài圣殿山Shèngdiàn Shānde南面nánmiàn发现fāxiànle公元gōngyuán1世纪shìjì池子chízide遗迹yíjìyǒurén认为rènwéi这个zhège池子chízi就是jiùshì西罗亚池Xīluóyàchí耶路撒冷Yēlùsālěng古城gǔchéng最初zuìchūjiànzài圣殿山Shèngdiàn Shān南面nánmiànhěngāode山坡shānpōshang西罗亚池Xīluóyàchíjiù位于wèiyú这个zhège山坡shānpōdejiǎoxià靠近kàojìn泰路平谷Tàilùpíng Gǔ汲沦谷Jílún Gǔde交汇处jiāohuìchù。(Lìngjiàn附录FùlùB12希腊语Xīlàyǔ名字míngzi西罗亚Xīluóyà”(Si·loʹam)gēn希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi西罗雅Xīluóyǎ”(Shi·loʹah)xiāng对应duìyìng后者hòuzhě可能kěnénggēn意思yìsiwéi差遣chāiqiǎn”“pàichūde希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcísha·lachʹ有关yǒuguān因此Yīncǐ约翰Yuēhànshuō西罗亚Xīluóyà翻译fānyì出来chūlái就是jiùshìfèngpài出去chūqùZài以赛亚书Yǐsàiyàshū8:6希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi西罗雅Xīluóyǎzhǐdeshìwèi耶路撒冷Yēlùsālěnggōngshuǐdetiáo引水道yǐnshuǐdào,《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì这个zhège名字míngzishíyòngde就是jiùshì西罗亚Xīluóyà”。西罗亚池Xīluóyàchídeshuǐ来自láizì基训泉Jīxùn Quánzhèyǎnquánhuì间歇性jiànxiēxìngdepēnchūshuǐlái仿佛fǎngfúshuǐsòng出去chūqùhuòpài出去chūqù一样yíyàng。“西罗亚Xīluóyà这个zhège名字míngzijiù可能kěnéngjiùgēnzhèdiǎn有关yǒuguānZài约翰福音Yuēhàn Fúyīn9:7,《圣经Shèngjīng希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùC4lideJ7-14,16-18,22yòngdeshì西罗雅Xīluóyǎ

犹太人Yóutàirén 看来Kànláizhǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(LìngjiànYuē7:1de注释zhùshì

犹太人Yóutàirén Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn这个zhègezàitóngde语境yǔjìngliyǒutóngde意思yìsi。“犹太人Yóutàirén可以kěyǐ泛指fànzhǐ属于shǔyú犹太Yóutài民族mínzúderénzhùzài犹地亚Yóudìyàderén以及yǐjízài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénglihuò附近fùjìn居住jūzhùderén这个Zhègehái可以kěyǐyòngláizhǐqún特定tèdìngde犹太人Yóutàirén他们tāmen固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde传统chuántǒngér这些zhèxiē传统chuántǒng往往wǎngwǎnggēn法典fǎdiǎnde精神jīngshénxiāng违背wéibèi。(Tài15:3-6Zài这些zhèxiē犹太人Yóutàirén当中dāngzhōngzuìyǒu势力shìlìde就是jiùshì仇视chóushì耶稣Yēsūde犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùCóng上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū,“犹太人Yóutàirénzàizhèduàn记载jìzǎi以及yǐjí约翰福音Yuēhàn Fúyīn7zhāngde其他qítā一些yìxiē经文jīngwénlizhǐdedōushì犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(Yuē7:13,15,35shànglìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

成年chéngniánle 这里Zhèlǐshuōde可能kěnéngshì按照ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎnde规定guīdìng男子nánzǐ可以kěyǐdāngbīngde年龄niánlíng就是jiùshì20suì。(Mín1:3Gēn这个zhège理解lǐjiě一致yízhìdeshì经文jīngwén这个zhège一向yíxiàngzuòzhe讨饭tǎofànderén描述miáoshùwéi男人nánrénérshì小孩xiǎoháir。(Yuē9:1,8脚注jiǎozhù有些Yǒuxiērén认为rènwéi这里zhèlǐshuōdeshì犹太Yóutài社会shèhuìde法定fǎdìng成年chéngnián年龄niánlíng就是jiùshì13suì

犹太人Yóutàirén 看来Kànláizhǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(LìngjiànYuē7:1de注释zhùshì

Bèi会堂huìtáng开除kāichú Yòubèizhúchū会堂huìtáng”。原文Yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ形容词xíngróngcía·po·sy·naʹgo·gos,这个zhègezhǐ出现chūxiànzàiběnjié经文jīngwén以及yǐjí约翰福音Yuēhàn Fúyīn12:4216:2rénbèi会堂huìtáng开除kāichújiùhuìshòudào排斥páichì鄙视bǐshì成为chéngwéibèi社会shèhuì遗弃yíqìderén由于Yóuyú其他qítā犹太人Yóutàirénhuìgēn完全wánquán断绝duànjué来往láiwǎngzhèjiù意味着yìwèizhe家人jiāréndōuhuìzài经济jīngjì方面fāngmiàn陷入xiànrù困境kùnjìng虽然Suīrán犹太Yóutài会堂huìtáng主要zhǔyàoyòngzuò教育jiàoyù中心zhōngxīndàn有时yǒushíyòngzuò地方dìfāng法庭fǎtíng而后érhòuzhěyǒuquánduìrén施行shīxíng鞭打biāndǎde刑罚xíngfá以及yǐjírénzhúchū会堂huìtáng。(LìngjiànTài10:17de注释zhùshì

地方Dìfāng法庭fǎtíng zuò地方dìfāng法庭fǎtíngde希腊Xīlà语词yǔcíshìsy·neʹdri·onde复数fùshù形式xíngshìZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng,sy·neʹdri·onzuìchángyòngláizhǐ公议会gōngyìhuì就是jiùshì位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì公议会Gōngyìhuì以及yǐjíTài5:22;26:59de注释zhùshì不过Búguò这个zhège泛指fànzhǐ公众gōngzhòng集会jíhuìhuò聚会jùhuìBěnjié经文jīngwénlide地方dìfāng法庭fǎtíngshìzhǐzài会堂huìtángli运作yùnzuòde法庭fǎtíngyǒuquánduìrén施行shīxíng鞭打biāndǎde刑罚xíngfá可以kěyǐrénzhúchū会堂huìtáng。(Tài23:34;13:9;21:12;Yuē9:22;12:42;16:2

犹太人Yóutàirén Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn这个zhègezàitóngde语境yǔjìngliyǒutóngde意思yìsi。“犹太人Yóutàirén可以kěyǐ泛指fànzhǐ属于shǔyú犹太Yóutài民族mínzúderénzhùzài犹地亚Yóudìyàderén以及yǐjízài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénglihuò附近fùjìn居住jūzhùderén这个Zhègehái可以kěyǐyòngláizhǐqún特定tèdìngde犹太人Yóutàirén他们tāmen固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde传统chuántǒngér这些zhèxiē传统chuántǒng往往wǎngwǎnggēn法典fǎdiǎnde精神jīngshénxiāng违背wéibèi。(Tài15:3-6Zài这些zhèxiē犹太人Yóutàirén当中dāngzhōngzuìyǒu势力shìlìde就是jiùshì仇视chóushì耶稣Yēsūde犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùCóng上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū,“犹太人Yóutàirénzàizhèduàn记载jìzǎi以及yǐjí约翰福音Yuēhàn Fúyīn7zhāngde其他qítā一些yìxiē经文jīngwénlizhǐdedōushì犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(Yuē7:13,15,35shànglìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

yàozài上帝Shàngdì面前miànqiánshuō真话zhēnhuà 直译Zhíyìyào荣耀róngyào归于guīyú上帝Shàngdì”。原文Yuánwénshì惯用语guànyòngyǔyònglái督促dūcùmǒurénshuō实话shíhuà强调qiángdiàozhèshìde义务yìwù这个Zhège惯用语guànyòngyǔxiǎngyào表达biǎodáde意思yìsigēn以下yǐxiàdehuà类似lèisì:“yàoshuō真话zhēnhuà从而cóngʼér荣耀róngyào归于guīyú上帝Shàngdì。”(参看CānkànShū7:19

Xiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài Yòuxiàng耶稣Yēsū表示biǎoshì敬意jìngyì”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。(Tài4:10;4:8Dàn这里zhèlǐde上下文shàngxiàwén表明biǎomíng那个nàge生来shēngláijiù失明shīmíng后来hòuláiquèbèizhìhǎoderénshì由于yóuyúkànchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎocáixiàng下拜xiàbàideZài那个nàgerényǎnzhōng耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìhuòmǒu神明shénmíngérshì圣经Shèngjīng预告yùgàode人子rénzǐ得到dédào上帝Shàngdì授予shòuyǔ权力quánlìde弥赛亚Mísàiyà。(Yuē9:35xiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài看来kànláigēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàodeshǎorénsuǒzuòde类似lèisì那些Nàxiērénzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshídōuhuì下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37他们Tāmen这样zhèyàngzuòshì为了wèile表示biǎoshì感谢gǎnxiè上帝Shàngdìxià启示qǐshìhuò表示biǎoshì他们tāmenkànchū对方duìfāngshì上帝Shàngdì认可rènkěde代表dàibiǎo类似Lèisìde人们rénmenxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì为了wèile感谢gǎnxiè上帝Shàngdìràng他们tāmen明白míngbai耶稣Yēsūde身份shēnfèn以及yǐjí表示biǎoshì他们tāmenkànchū耶稣Yēsūshìshòu上帝Shàngdì认可rènkěde。(Tài14:32,33;28:5-10,16-18;24:50-52lìngjiànTài2:2;8:2;14:33;15:25de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli人们rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng对方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37这个Zhègerén显然xiǎnránkànchū说话shuōhuàde对象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶稣Yēsūshì耶和华Yēhéhuá委任wěirènde未来wèilái君王jūnwáng通过tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合适héshìde。(Tài9:18关于guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

Xiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这些Zhèxiērénkànchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo他们Tāmenxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì为了wèileduì上帝Shàngdìde儿子érzi表示biǎoshì敬意jìngyìérshì当作dàngzuòshénlái崇拜chóngbài。(LìngjiànTài2:2;8:2;18:26de注释zhùshì

下拜Xiàbài 希腊语Xīlàyǔshìpro·sky·neʹo。这个Zhège如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Dàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén占星zhānxīng术士shùshìxiǎngyàojiàndeshì犹太人Yóutàiréndewáng”,因此yīncǐ这里zhèlǐ显然xiǎnránshìzhǐxiàng君王jūnwáng下拜xiàbài表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushénZài马可福音Mǎkě Fúyīn15:18,19这个zhègede用法yòngfǎ类似lèisì经文jīngwénshuō那些nàxiē士兵shìbīng嘲弄cháonòng耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbài”,bìngjiào犹太人Yóutàiréndewáng”。(LìngjiànTài18:26de注释zhùshì

多媒体资料

西罗亚池Xīluóyàchí
西罗亚池Xīluóyàchí

传统Chuántǒngshang认为rènwéi位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde名叫míngjiào锡勒万池Xīlèwàn Chídexiǎo池子chízi就是jiùshì西罗亚池Xīluóyàchíde所在地suǒzàidìDànzài2004niánzài这个zhègexiǎo池子chízide东南dōngnán方向fāngxiàngdào100de地方dìfang考古kǎogǔ人员rényuán发现fāxiànle面积miànjīdeduōde池子chízide遗迹yíjìZài挖掘wājué过程guòchéngzhōng发现fāxiànde钱币qiánbì年份niánfèn可以kěyǐ追溯zhuīsùdào犹太人Yóutàirén反叛fǎnpàn罗马Luómǎ政府zhèngfǔde时期shíqī公元gōngyuán66~70nián),zhè表明biǎomíng直到zhídào耶路撒冷Yēlùsālěngbèi罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐ之前zhīqián池子chízi一直yìzhízài使用shǐyòng现在Xiànzài一般yìbān认为rènwéi这个zhège比较bǐjiàode池子chízi就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn9:7dàode西罗亚池Xīluóyàchí正如Zhèngrú照片zhàopiàn显示xiǎnshìyǒuduàn台阶táijiē台阶táijiē平台píngtáitōngwǎng池子chízide底部dǐbù现在xiànzàidōushì泥土nítǔ植被zhíbèi),因此yīncǐ无论wúlùn水位shuǐwèi怎样zěnyàng变化biànhuà人们rénmendōu可以kěyǐxiàdào池子chízili

1.西罗亚池Xīluóyàchí

2.圣殿山Shèngdiàn Shān