马太福音 9:1-38

9  耶稣Yēsūshànglechuánguòdào对岸duìʼànjìnle自己zìjǐdechéng+  Yǒurényòng担架dānjiàtáizhe瘫痪tānhuànderénláijiàn耶稣Yēsūkàndào他们tāmende信心xìnxīnjiùduì瘫痪tānhuànderénshuō:“放心Fàngxīnba孩子háizidezuì赦免shèmiǎnle+。”  有些Yǒuxiē抄经士chāojīngshì心里xīnlǐxiǎng:“这个Zhège家伙jiāhuoshuō亵渎xièdúdehuàle+。”  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmenzàixiǎng什么shénmejiùshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmezài心里xīnlǐxiǎng邪恶xiéʼèdeshì+  yàng比较bǐjiào容易róngyìneShìshuōdezuì赦免shèmiǎnle’?还是Háishishuō起来qǐláizǒuba’?+  可是Kěshì为了wèileràng你们nǐmen知道zhīdào人子rénzǐzàishangyǒuquán赦罪shèzuì —— ”耶稣Yēsūjiùduì瘫痪tānhuànderénshuō:“起来Qǐláide担架dānjià回家huíjiāba+。”  那个Nàgerénjiù起来qǐlái回家huíjiāle  人们Rénmen看见kànjiànzhèjiànshìjiùle敬畏jìngwèidexīn赞美zànměi*上帝Shàngdì因为yīnwèigěirén这样zhèyàngde权力quánlì  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐzài路上lùshang看见kànjiàn名叫míngjiào马太Mǎtàiderénzuòzài收税处shōushuìchùjiùduìshuō:“Lái跟随gēnsuíba。”马太Mǎtàijiù起来qǐlái跟随gēnsuíle耶稣Yēsū+ 10  后来Hòulái耶稣Yēsūzài房子fángzili用餐yòngcānde时候shíhouyǒuhěnduō收税人shōushuìrén罪人zuìrénláigēn耶稣Yēsū门徒méntú一起yìqǐ用餐yòngcān+ 11  法利赛Fǎlìsàipàiderén看见kànjiànjiùduì耶稣Yēsūde门徒méntúshuō:“你们Nǐmende老师lǎoshī为什么wèi shénmegēn收税人shōushuìrén罪人zuìrén一起yìqǐ用餐yòngcān+ 12  耶稣Yēsū听见tīngjiànjiùshuō:“健康Jiànkāngderén需要xūyào医生yīshēng生病shēngbìngderénquè需要xūyào+ 13  ‘yàodeshì怜悯liánmǐnshì祭牲jìshēng+。’你们Nǐmen学习xuéxí一下yíxiàzhèhuàde含意hányìbaláishìyào呼召hūzhào正义zhèngyìderénérshìyào呼召hūzhào罪人zuìrén。” 14  shí约翰Yuēhànde门徒méntúláiwèn耶稣Yēsū:“为什么Wèi shénme我们wǒmen法利赛Fǎlìsàipàiderén常常chángcháng禁食jìnshíde门徒méntúquè禁食jìnshíne+ 15  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“只要Zhǐyào新郎xīnláng+háigēn朋友péngyouzài一起yìqǐ新郎xīnlángde朋友péngyoujiù没有méiyǒu理由lǐyóu哀悼āidàoduìma可是Kěshì时候shíhouhuìdào新郎xīnlánghuìbèiréndàizǒu离开líkāi他们tāmen+到时dàoshí他们tāmenjiùhuì禁食jìnshíle 16  没有Méiyǒurénxīnzàijiù外衣wàiyīshang因为yīnwèixīnde缩水suōshuǐjiùhuì衣服yīfuchě裂口lièkǒu反而fǎnʼérgèngle+ 17  没有méiyǒurén新酒xīnjiǔzhuāngzàijiù皮袋pídàili要是yàoshi这样zhèyàngzuò皮袋pídàijiùhuìzhàng不但búdànjiǔlòu出来chūlái皮袋pídài毁坏huǐhuàile人们Rénmen总是zǒngshì新酒xīnjiǔzhuāngzàixīn皮袋pídàili结果jiéguǒliǎngyàng东西dōngxidōu可以kěyǐ保存bǎocún下来xiàlái。” 18  耶稣Yēsūxiàng他们tāmenshuō这些zhèxiēhuàde时候shíhouyǒu会堂huìtáng主管zhǔguǎnshàngqiánxiàng下拜xiàbàishuō:“现在Xiànzàide女儿nǚʼér恐怕kǒngpà已经yǐjīngle可是Kěshìqiúshǒufàngzài身上shēnshang这样zhèyàngjiùhuìhuó过来guòlái+。” 19  于是Yúshì耶稣Yēsūjiù起来qǐláigēnzǒu门徒méntú跟着gēnzhe 20  Yǒuhuànle流血liúxuè病症bìngzhèng+12niánde女人nǚréncóng后面hòumiàn靠近kàojìn耶稣Yēsū外衣wàiyīde穗边suìbiān*+ 21  心里xīnlǐ一直yìzhíxiǎng:“只要zhǐyàodàode外衣wàiyījiù可以kěyǐ痊愈quányù*+。” 22  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnlái看见kànjiànlejiùshuō:“放心Fàngxīnba女儿nǚʼérde信心xìnxīn使shǐ痊愈quányùle*+。”那个Nàge时候shíhou这个zhège女人nǚrénjiù痊愈quányùle+ 23  耶稣Yēsūláidào主管zhǔguǎndejiā看见kànjiànchuīderénqúnrén乱哄哄luànhōnghōngde+ 24  jiùshuō:“你们Nǐmendōu出去chūqùxiǎo女孩nǚhái没有méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole+。”他们Tāmendōu讥笑jīxiào 25  那些Nàxiērénbèi打发dǎfa出去chūqù以后yǐhòu耶稣Yēsū进去jìnqùzhùxiǎo女孩nǚháideshǒu+xiǎo女孩nǚháijiù起来qǐláile+ 26  于是Yúshì这个zhège消息xiāoxichuánbiànle一带yídài 27  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐzài路上lùshangyǒuliǎng盲人mángrén+跟着gēnzhe喊叫hǎnjiàoshuō:“大卫Dàwèide子孙zǐsūn可怜kělián可怜kělián我们wǒmenba!” 28  耶稣Yēsūjìnle房子fángziliǎng盲人mángrénláidào跟前gēnqián耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmen相信xiāngxìnnéngzuòzhèjiànshìma+他们Tāmen回答huídá:“Zhǔa我们wǒmenxìn。” 29  于是Yúshì耶稣Yēsū他们tāmende眼睛yǎnjingshuō:“按照Ànzhào你们nǐmende信心xìnxīn成全chéngquán你们nǐmenba。” 30  他们Tāmende眼睛yǎnjingjiùnéng看见kànjiànle+耶稣Yēsūhái郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmenshuō:“小心Xiǎoxīn不要búyàoràng别人biérén知道zhīdào+。” 31  可是Kěshì他们tāmen出去chūqù以后yǐhòuquèdeshìchuánbiànle一带yídài 32  他们Tāmenyàozǒude时候shíhouyǒurénshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngde哑巴yǎbadàidào耶稣Yēsū跟前gēnqián+ 33  耶稣Yēsū邪灵xiélínggǎn出来chūláihòu哑巴yǎbajiù说话shuōhuàle+人们Rénmendōuhěn惊讶jīngyàshuō:“Zài以色列Yǐsèliècóng没有méiyǒujiànguo这样zhèyàngdeshì+。” 34  法利赛Fǎlìsàipàiderénquèshuō:“驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe邪灵xiélíngde首领shǒulǐng+。” 35  耶稣Yēsū出发chūfā周游zhōuyóuchéngcūnzài会堂huìtángli教导jiàodǎorén传讲chuánjiǎng王国wángguóde好消息hǎo xiāoxizhìhǎo各种各样gèzhǒng-gèyàngde病症bìngzhèng+ 36  看见kànjiàn人群rénqúnjiù怜悯liánmǐn他们tāmen+因为yīnwèi他们tāmenbèirén剥削bōxuē无依无靠wúyī-wúkào好像hǎoxiàng没有méiyǒu牧人mùrénde绵羊miányáng一样yíyàng+ 37  于是Yúshìduì门徒méntúshuō:“庄稼Zhuāngjia*的确díquèhěnduō工人gōngrén实在shízàitàishǎo+ 38  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào恳求kěnqiú庄稼zhuāngjiade主人zhǔrénpài工人gōngrén出去chūqù收割shōugēde庄稼zhuāngjia+。”

脚注

Yòu荣耀róngyào”。
Yòu衣角yījiǎohuò边缘biānyuán”。
Yòu得救déjiù”。
Yòu得救déjiùle”。
Yòuyào收割shōugēde农作物nóngzuòwù”。

注释

自己Zìjǐdechéng Zhǐ迦百农Jiābǎinóng耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì一带yídài传道chuándàoshízhèzuòchéngwèi基地jīdì。(Tài4:13;2:1迦百农Jiābǎinóng距离jùlí拿撒勒Násālè迦拿Jiāná拿因Náyīn伯赛大Bósàidàděng城镇chéngzhèndōuyuǎn耶稣Yēsūzài拿撒勒Násālè长大zhǎngdàzài迦拿Jiānáshuǐbiànchéngjiǔzài拿因Náyīn寡妇guǎfude儿子érzi复活fùhuózài伯赛大Bósàidà一带yídài施行shīxíng奇迹qíjìràng大约dàyuē5000男子nánzǐchībǎobìng使shǐ盲人mángrén重见光明chóngjiàn-guāngmíng

Kàndào他们tāmende信心xìnxīn 经文Jīngwén使用shǐyòng他们tāmen这个zhège表明biǎomíng耶稣Yēsū留意liúyìdào只是zhǐshì那个nàge瘫痪tānhuànderén其实qíshízhěngqúnréndōuyǒuhěnde信心xìnxīn

孩子Háizi 耶稣Yēsūyòng这个zhège称呼chēnghulái表达biǎodá亲切qīnqiè喜爱xǐʼàizhīqíng。(提后Tí-Hòu1:2;Mén10

yàng比较bǐjiào容易róngyì Shuōdezuì赦免shèmiǎnle比较bǐjiào容易róngyì因为yīnwèi不用búyòngchū任何rènhé可见kějiànde证据zhèngjùlái支持zhīchí这个zhège说法shuōfǎ不过Búguòshuō起来qǐláizǒuba耶稣Yēsūjiù需要xūyào施行shīxíng奇迹qíjìràng所有suǒyǒurén清楚qīngchukànchūyǒuquán赦罪shèzuì这个Zhège记载jìzǎi以赛亚书Yǐsàiyàshū33:24dōujiāng疾病jíbìnggēnzuì联系liánxì起来qǐlái

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

赦罪Shèzuì—— 这里Zhèlǐde破折号pòzhéhào显示xiǎnshì耶稣Yēsūdehuàzhǐshuōdào一半yíbànjiùzài众人zhòngrén眼前yǎnqiánzhìhǎole那个nàgerén有力yǒulìde证明zhèngmíngle自己zìjǐshuōdehuà

马太Mǎtài zuò马太Mǎtàide希腊语Xīlàyǔ名字míngzi可能kěnéngshìzuò玛他提雅Mǎtātíyǎde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzide别称biéchēng。(代上Dài-Shàng15:18)“玛他提雅Mǎtātíyǎde意思yìsishì耶和华Yēhéhuáde礼物lǐwù”。

马太Mǎtài jiào利未Lìwèi。(Lìngjiàn2:145:27de注释zhùshì

马太Mǎtài Jiàn马太福音Mǎtài Fúyīn卷名juànmíng以及yǐjí10:3de注释zhùshì

收税处Shōushuìchù Yòu税关shuìguān”。Zhè可能kěnéngshì小型xiǎoxíng建筑物jiànzhùwùhuò岗亭gǎngtíng收税人shōushuìrénzuòzài里面lǐmiànduì出口chūkǒu进口jìnkǒuhuò商人shāngrén携带xiédài过境guòjìngde货物huòwùzhēngshuì马太Mǎtàide收税处shōushuìchùshèzài迦百农城Jiābǎinóng Chénglihuò附近fùjìn

Lái跟随gēnsuíba Jiàn2:14de注释zhùshì

Lái跟随gēnsuíba Zài这个zhège热切rèqiède邀请yāoqǐngzhōngzuòlái跟随gēnsuí……bade希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde基本jīběn意思yìsishìgēnzài……后面hòumiàn”“跟着gēnzhe……zǒu”,dànzài这里zhèlǐde意思yìsishì跟从gēncóngmǒurénzuòde门徒méntú”。

用餐Yòngcān Yòuxiékàozàizhuōqián”。Gēn别人biérén一起yìqǐxiékàozàizhuōqiánshìzhǒngjìn距离jùlí交流jiāoliúde方式fāngshì所以Suǒyǐ耶稣Yēsū时代shídàide犹太人Yóutàirén一般yìbāndōuhuìgēn非犹太人fēi-Yóutàirénhuò他们tāmen鄙视bǐshìde犹太人Yóutàirén一起yìqǐxiékàozàizhuōqián”,huìgēn他们tāmen一起yìqǐ用餐yòngcān

收税人Shōushuìrén Hěnduō犹太人Yóutàirénwèi罗马Luómǎ政府zhèngfǔzuòshōushuìde工作gōngzuò这些Zhèxiē犹太人Yóutàirénbèi民众mínzhòng憎恨zēnghèn因为yīnwèi他们tāmen不但búdànwèi人民rénmín讨厌tǎoyànde外族wàizú政权zhèngquán工作gōngzuòhái肆意sìyì征收zhēngshōu超过chāoguò政府zhèngfǔ规定guīdìng税率shuìlǜde税金shuìjīn犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuì避开bìkāi收税人shōushuìrén认为rènwéi他们tāmengēn罪人zuìrén娼妓chāngjìshìtónglèirén。(Tài11:19;21:32

房子Fángzi Zhǐ马太Mǎtàidejiā。(2:14,15;5:29

用餐Yòngcān Jiàn2:15de注释zhùshì

收税人Shōushuìrén JiànTài5:46de注释zhùshì

罪人Zuìrén 圣经Shèngjīng表明biǎomíng所有suǒyǒuréndōushìyǒuzuìde。(Luó3:23;5:12因此Yīncǐ这个zhègezài这里zhèlǐ显然xiǎnrán特指tèzhǐ那些nàxiēyīn惯常guàncháng犯罪fànzuìér声名狼藉shēngmíng-lángjíderén他们tāmenfànde可能kěnéngshì违反wéifǎn道德dàodédezuì可能kěnéngshì违反wéifǎn法律fǎlǜdezuì。(7:37-39;19:7,8这个Zhège可以kěyǐyòngláizhǐ外族人wàizúrén法利赛派Fǎlìsàipàiderénháiyòng这个zhègeláizhǐ那些nàxiē没有méiyǒu遵守zūnshǒu拉比Lābǐ传统chuántǒngde犹太人Yóutàirén。(Yuē9:16,24,25

yàodeshì怜悯liánmǐnshì祭牲jìshēng 耶稣Yēsūcéngliǎngdào来自láizì何西阿书Héxīʼāshū6:6dezhèhuà这里zhèlǐ以及yǐjíTài12:7)。马太Mǎtài成为chéngwéi耶稣Yēsūde亲密qīnmì伙伴huǒbàn之前zhīqiánshìshòurén鄙视bǐshìde收税人shōushuìrénzàiběn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě当中dāngzhōng只有zhǐyǒu记录jìlùlezhèhuà只有zhǐyǒu记录jìlùle怜悯liánmǐnrénde奴隶núlì这个zhège比喻bǐyù。(Tài18:21-35马太Mǎtàixiěde福音书Fúyīnshūràngrén清楚qīngchukànchū耶稣Yēsūcéng不止bùzhǐxiàngrén说明shuōmíngxiànshàng祭牲jìshēng固然gùrán重要zhòngyàodànyàoduìrén表现biǎoxiàn怜悯liánmǐn

常常Chángcháng禁食jìnshí JiànTài6:16de注释zhùshì

禁食Jìnshí Zhǐ停止tíngzhǐ进食jìnshíduàn时间shíjiān。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì。)耶稣Yēsūcóng没有méiyǒu吩咐fēnfù门徒méntúyào禁食jìnshídàn没有méiyǒushuō可以kěyǐ禁食jìnshíZài摩西Móxī法典fǎdiǎnxià怀huáiyǒu正确zhèngquè动机dòngjīde犹太人Yóutàirénzài寻求xúnqiú耶和华Yēhéhuáde帮助bāngzhùwèi自己zìjǐdezuì悔改huǐgǎishídōuhuì禁食jìnshí。(撒上Sā-Shàng7:6;代下Dài-Xià20:3

新郎Xīnlángde朋友péngyou 直译Zhíyì新房xīnfángzhī”。原文Yuánwénshì惯用语guànyòngyǔzhǐdeshì婚礼hūnlǐde宾客bīnkè特别tèbiéshì新郎xīnlángde朋友péngyou

Jiǔzhuāngzài……皮袋pídàili Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenchángyòng动物dòngwùdezhìchéngde皮袋pídàizhuāngjiǔ。(撒上Sā-Shàng16:20这些Zhèxiē皮袋pídàishìyòng绵羊miányánghuò山羊shānyángděng家畜jiāchùdezhěngzhāngzhìchéngdeJiù皮袋pídàihuì越来越yuèláiyuèyìng失去shīqù弹性tánxìngXīn皮袋pídàiyǒu弹性tánxìng可以kěyǐ延展yánzhǎn因此yīncǐ能够nénggòu承受chéngshòu新酒xīnjiǔzài发酵fājiào过程guòchéngzhōng产生chǎnshēngde气压qìyā。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì酒袋Jiǔdài”)

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli人们rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng对方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37这个Zhègerén显然xiǎnránkànchū说话shuōhuàde对象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶稣Yēsūshì耶和华Yēhéhuá委任wěirènde未来wèilái君王jūnwáng通过tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合适héshìde。(Tài9:18关于guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

会堂huìtáng主管zhǔguǎn 根据Gēnjù马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnzhōngde平行píngxíng记载jìzǎi会堂huìtáng主管zhǔguǎnde名字míngzijiào崖鲁Yálǔ。(5:22;8:41

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。(LìngjiànTài8:2de注释zhùshì

流血Liúxuè病症bìngzhèng 看来Kànláizhǐzhǒng月经yuèjīng淋漓línlíjìnde慢性病mànxìngbìng按照Ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎn这个zhège女人nǚrényīnzhèzhǒng病症bìngzhèngér处于chǔyú不洁bùjiéde状态zhuàngtài因此yīncǐgāi触碰chùpèng别人biérén。(15:19-27

女儿Nǚʼér Zài圣经Shèngjīngli耶稣Yēsū只有zhǐyǒuzhè称呼chēnghu女人nǚrénwéi女儿nǚʼér”。耶稣Yēsū这样zhèyàngzuò也许yěxǔshì因为yīnwèi情况qíngkuàng特殊tèshū而且érqiě当时dāngshí这个zhège女人nǚrénzhèng颤抖chàndǒuzhe”。(8:47耶稣Yēsū这样zhèyàng亲切qīnqiède称呼chēnghushì因为yīnwèide年龄niánlíngérshìxiǎng表达biǎodáduìde慈爱cíʼài关心guānxīn

没有Méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole Jiàn5:39de注释zhùshì

没有Méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole 圣经Shèngjīng常常chángcháng死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào。(Shī13:3;Yuē11:11-14;7:60;林前Lín-Qián7:39;15:51;帖前Tiē-Qián4:13耶稣Yēsū即将jíjiāng复活fùhuó这个zhège女孩nǚhái所以suǒyǐ这样zhèyàngshuōhěn可能kěnéngshìxiǎng表明biǎomíngderén可以kěyǐbèi复活fùhuó过来guòláijiùxiàng沉睡chénshuìzhōngderén可以kěyǐbèi唤醒huànxǐng一样yíyàng耶稣Yēsū复活fùhuó这个zhège女孩nǚháide能力nénglì来自láizì天父Tiānfù耶和华Yēhéhuáér上帝Shàngdìnéng使shǐdehuó过来guòláidehuà显示xiǎnshìhái没有méiyǒu实现shíxiàndejiù好像hǎoxiàng已经yǐjīng实现shíxiànle”。(Luó4:17

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表示biǎoshìzài大卫Dàwèide世系shìxìzhōng耶稣Yēsū就是jiùshì实现shíxiàn耶和华Yēhéhuágēn大卫Dàwèi订立dìnglìde王国wángguózhīyuēde那个nàge后代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

大卫Dàwèiwáng 这个Zhège族谱zúpǔ虽然suīrándàole许多xǔduōwángdàn只有zhǐyǒushuōdào大卫Dàwèishíyònglewáng这个zhège头衔tóuxiánZài圣经Shèngjīngzhōng统治tǒngzhì以色列Yǐsèliède王朝wángcháochēngwéi大卫Dàwèi家族jiāzú”。(王上Wáng-Shàng12:19,20马太Mǎtàizài1jiélichēng耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,shìyào强调qiángdiào王国wángguó这个zhège主题zhǔtí并且bìngqiěràngrénkànchū耶稣Yēsūyǒuquán继承jìchéng上帝Shàngdì承诺chéngnuògěi大卫Dàwèi子孙zǐsūnde王位wángwèi。(撒下Sā-Xià7:11-16

大卫Dàwèide子孙zǐsūn zhèliǎngrén称呼chēnghu耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,表明biǎomíng他们tāmen相信xiāngxìn耶稣Yēsūshì大卫Dàwèi王位wángwèide继承人jìchéngrén因此yīncǐ就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6de注释zhùshì

教导Jiàodǎo……传讲chuánjiǎng 教导Jiàodǎotóng传讲chuánjiǎng教导Jiàodǎoshí不仅bùjǐnyào传讲chuánjiǎngmǒujiànshìháiyào指导zhǐdǎo解释jiěshìchūlìngrén信服xìnfúde论据lùnjù以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;28:20de注释zhùshì

好消息Hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò福音fúyīn”。Gēn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí相关xiāngguānde词语cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

教导Jiàodǎo……传讲chuánjiǎng JiànTài4:23de注释zhùshì

好消息Hǎo xiāoxi JiànTài4:23de注释zhùshì

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

Bèirén剥削bōxuē 这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí原本yuánběnde意思yìsishìbèi……bāo”,zhèràngrénxiǎngdào绵羊miányángzāodào野兽yěshòu袭击xíjīshí或者huòzhězàiyǒude灌木丛guànmùcóng尖锐jiānruìde岩石yánshízhōng行走xíngzǒushíbèi撕扯sīchě开来kāiláide样子yàngzi后来Hòulái这个zhègeyònglái比喻bǐyùrénshòudào虐待nüèdài”“欺凌qīlínghuò伤害shānghài”。

无依无靠Wúyī-wúkào Yòubèi四处sìchù丢弃diūqì”。这个Zhègeràngrénxiǎngdào绵羊miányángzāodào遗弃yíqìhòu无助wúzhù疲累pílèide情况qíngkuàng比喻bǐyù民众mínzhòngrén关心guānxīn困苦kùnkǔ无助wúzhù沮丧jǔsàng失望shīwàng

多媒体资料

加利利海Jiālìlì Hǎi的de西北xīběi岸àn
加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiàn

1.革尼撒勒Génísālè平原píngyuán这个Zhège三角洲sānjiǎozhōu土地tǔdì肥沃féiwòchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ耶稣Yēsū就是jiùshìzàizhè一带yídàide岸边ànbiān行走xíngzǒushí邀请yāoqǐngle渔夫yúfū彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn一起yìqǐ传道chuándào。(Tài4:18-22

2.根据Gēnjù传统chuántǒngde说法shuōfǎ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ发表fābiǎo登山宝训Dēngshān Bǎoxùn”。(Tài5:1;6:17,20

3.迦百农Jiābǎinóng耶稣Yēsūcéngzài迦百农Jiābǎinóngzhùxiàzhèngshìzàizhèzuòchénghuòzhèzuòchéng附近fùjìn遇见yùjiàn马太Mǎtàide。(Tài4:13;9:1,9

耶稣Yēsū邀请yāoqǐng马太Mǎtài做zuò他tā的de门徒méntú
耶稣Yēsū邀请yāoqǐng马太Mǎtàizuòde门徒méntú

耶稣Yēsūzài迦百农Jiābǎinóng教导jiàodǎowánqún民众mínzhònghòukàndào收税人shōushuìrén马太Mǎtàizuòzài收税处shōushuìchù当时Dāngshíde收税人shōushuìréndōushòurén鄙视bǐshì因为yīnwèi他们tāmen当中dāngzhōngdehěnduōrén通过tōngguò压榨yāzhà民众mínzhònglái搜刮sōuguā钱财qiáncái不过Búguò耶稣Yēsūkànchū马太Mǎtàiyǒu一些yìxiē美好měihǎode特质tèzhìjiù邀请yāoqǐngzuò自己zìjǐde门徒méntú马太Mǎtài立即lìjí响应xiǎngyìngchéngle耶稣Yēsūde门徒méntúgēn耶稣Yēsū一起yìqǐ传道chuándào。(5:1-11,27,28后来Hòulái耶稣Yēsū挑选tiāoxuǎn马太Mǎtàiràng成为chéngwéi12使徒shǐtúzhī。(Tài10:2-4;3:16-19马太福音Mǎtài Fúyīnde内容nèiróng常常chángcháng反映fǎnyìngchū马太Mǎtàide背景bèijǐng例如Lìrúzàidào金钱jīnqián数字shùzì价值jiàzhíshídōu清楚qīngchu明确míngquè。(Tài17:27;26:15;27:3特别tèbié强调qiángdiào上帝Shàngdìde怜悯liánmǐnZhèngshì因为yīnwèi上帝Shàngdìde怜悯liánmǐn马太Mǎtài这个zhègeshòurén鄙视bǐshìde收税人shōushuìréncáiyǒu机会jīhuì悔改huǐgǎibìng参与cānyù传讲chuánjiǎng好消息hǎo xiāoxide工作gōngzuò。(Tài9:9-13;12:7;18:21-35

用Yòng来lái装zhuāng酒jiǔ的de皮袋pídài
Yòngláizhuāngjiǔde皮袋pídài

Zhèzhǒng皮袋pídài通常tōngchángyòng绵羊miányáng山羊shānyánghuòniúdezhěngzhāngzhìchéng人们Rénmenhuì除去chúqù动物dòngwùdetóujiǎo小心xiǎoxīndezhěngzhāngcóngròushangbāo下来xiàlái避免bìmiǎnnòng腹部fùbùBāo下来xiàláidejīng鞣制róuzhì加工jiāgōnghòu部分bùfen开口kāikǒudōuféngshangzhǐliúxià颈部jǐngbùhuòtiáotuǐde开口kāikǒu作为zuòwéi袋口dàikǒuyòng塞子sāizisāizhùhuòyòng绳子shéngzibǎngjǐn皮袋Pídài不单bùdānyòngláizhuāngjiǔyòngláizhuāngnǎi奶油nǎiyóu奶酪nǎilàoyóuhuòshuǐ

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de犹太Yóutài会堂huìtáng
公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài会堂huìtáng

Zhè重现chóngxiànle古代gǔdài犹太Yóutài会堂huìtángde样貌yàngmàozhōngde会堂huìtáng包含bāohánlezài迦姆拉Jiāmǔlā加马拉Jiāmǎlā发现fāxiànde1世纪shìjì犹太Yóutài会堂huìtángde一些yìxiē建筑jiànzhù特色tèsè迦姆拉Jiāmǔlā位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东北方dōngběifāngyuē10公里gōnglǐde地方dìfang