列王纪上 1:1-53

1  大卫Dàwèiwánglǎole+年事niánshìgāo虽然suīrángàile许多xǔduō毯子tǎnzi*还是háishi觉得juéde不够búgòu暖和nuǎnhuo  于是Yúshì臣仆chénpúduìshuō:“Ràng我们wǒmenwèizhǔwángzhǎo年轻niánqīngde处女chǔnǚjiào服侍fúshi照顾zhàogùwángshuìzàiwángde怀huáilizhǔwángjiùhuì暖和nuǎnhuo。”  他们Tāmenjiùzài以色列Yǐsèlièquánguó物色wùsè美貌měimàode少女shàonǚ结果jiéguǒzhǎodàole书念Shūniànrén+亚比莎Yàbǐshā+jiùdàidàowáng那里nàlǐ  这个Zhège少女shàonǚ美丽měilì绝伦juélún照顾zhàogùwáng服侍fúshiwángdànwáng没有méiyǒugēn发生fāshēng关系guānxì  时候shíhou哈及Hājíshēngde儿子érzi亚多尼雅Yàduōníyǎ+自高自大zìgāo-zìdàshuō:“一定yídìnghuìzuò国王guówáng!”wèi自己zìjǐ预备yùbèile马车mǎchē骑兵qíbīngyòupài50rénzài前面qiánmiàn奔跑bēnpǎowèi开路kāilù+  de父亲fùqīncóng没有méiyǒu质问zhìwènguo*:“为什么wèi shénmeyào这样zhèyàngzuò?”zài押沙龙Yāshālóng之后zhīhòu出生chūshēng非常fēicháng英俊yīngjùn  亚多尼雅Yàduōníyǎgēn洗鲁雅Xǐlǔyǎde儿子érzi约押Yuēyā祭司jìsī亚比亚他Yàbǐyàtā+商议shāngyì他们tāmenliǎngrénjiù答应dāyinghuì帮助bāngzhù支持zhīchí+  可是Kěshì祭司jìsī撒督Sādū+耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ+先知xiānzhī拿单Nádān+示每Shìměi+利以Lìyǐ大卫Dàwèi手下shǒuxià勇猛yǒngměngde将士jiàngshì+dōu支持zhīchí亚多尼雅Yàduōníyǎ  后来Hòulái亚多尼雅Yàduōníyǎzài隐罗结Yǐnluójié附近fùjìnde琐希列Suǒxīlièshí旁边pángbiānxiànshàngniúyáng肥畜féichùzuò祭牲jìshēng+邀请yāoqǐnglede所有suǒyǒu兄弟xiōngdì就是jiùshìwángde儿子们érzimenyòu邀请yāoqǐngle犹大Yóudà地区dìqū所有suǒyǒuzuòwáng臣仆chénpúderén 10  Dàn没有méiyǒu邀请yāoqǐng先知xiānzhī拿单Nádān比拿雅Bǐnáyǎ大卫Dàwèi手下shǒuxià勇猛yǒngměngde将士jiàngshì以及yǐjíde弟弟dìdi所罗门Suǒluómén 11  拿单Nádān+duì所罗门Suǒluóménde母亲mǔqīn+拔示巴Báshìbā+shuō:“没有méiyǒu听说tīngshuō哈及Hājíde儿子érzi亚多尼雅Yàduōníyǎ+zuòle国王guówángma我们Wǒmendezhǔ大卫Dàwèihái知道zhīdàozhèjiànshì 12  现在Xiànzàiqǐngtīnggěide建议jiànyì这样zhèyàngjiù可以kěyǐbǎozhù儿子érzi所罗门Suǒluóménde性命xìngmìng+ 13  yàojiàn大卫Dàwèiwángduìshuō:‘zhǔwángshì曾经céngjīngxiàng仆人púrén发誓fāshìshuō,“de儿子érzi所罗门Suǒluóménhuì继承jìchéngde王位wángwèiyàozuòzàide宝座bǎozuòshangma+那么Nàme为什么wèi shénme亚多尼雅Yàduōníyǎ竟然jìngránzuòle国王guówángne?’ 14  正在zhèngzài那里nàlǐgēnwáng说话shuōhuàde时候shíhoujiùhuì进去jìnqù证实zhèngshíshuōdehuà。” 15  于是Yúshì拔示巴Báshìbājìn内室nèishìjiànwángWánghěnlǎole书念Shūniànrén亚比莎Yàbǐshā+正在zhèngzàiwángde身边shēnbiān服侍fúshi 16  拔示巴Báshìbāguìzàishangxiàngwáng下拜xiàbàiWángwèn:“yǒu什么shénme请求qǐngqiú?” 17  回答huídá:“zhǔ曾经céngjīngzài耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì面前miànqiánxiàng仆人púrén发誓fāshìshuō:‘de儿子érzi所罗门Suǒluóménhuì继承jìchéngde王位wángwèiyàozuòzàide宝座bǎozuòshang+。’ 18  可是Kěshì现在xiànzài亚多尼雅Yàduōníyǎzuòle国王guówángzhǔwángquè知道zhīdào+ 19  xiànle许多xǔduōgōngniú肥畜féichù绵羊miányángzuò祭牲jìshēng邀请yāoqǐnglewángde所有suǒyǒu儿子érzi祭司jìsī亚比亚他Yàbǐyàtā元帅yuánshuài约押Yuēyā+què没有méiyǒu邀请yāoqǐngde仆人púrén所罗门Suǒluómén+ 20  zhǔwánga以色列Yǐsèlièrén现在xiànzàidōukànzheděng告诉gàosu他们tāmenshéihuìzuòzàizhǔwángde宝座bǎozuòshang继承jìchéngde王位wángwèi 21  如果Rúguǒ这样zhèyàngzuòzhǔwáng一旦yídànsuí祖先zǔxiān长眠chángmián儿子érzi所罗门Suǒluóménjiùhuìbèi当作dàngzuò叛徒pàntúle。” 22  拔示巴Báshìbāháizàigēnwáng说话shuōhuàde时候shíhou先知xiānzhī拿单Nádānjiùláile+ 23  Yǒurén禀告bǐnggàowángshuō:“先知Xiānzhī拿单Nádānláile!”拿单Nádānláidàowáng面前miànqiánguìzàishangxiàngwáng下拜xiàbài 24  拿单Nádānshuō:“zhǔwáng曾经céngjīngshuōguo亚多尼雅Yàduōníyǎhuì继承jìchéngde王位wángwèiyàozuòzàide宝座bǎozuòshangma+ 25  今天jīntiān下去xiàqùxiànle许多xǔduōgōngniú肥畜féichù绵羊miányángzuò祭牲jìshēng+yòu邀请yāoqǐnglewángde所有suǒyǒu儿子érzi将领jiànglǐng祭司jìsī亚比亚他Yàbǐyàtā+他们Tāmengēn亚多尼雅Yàduōníyǎ一起yìqǐ吃喝chīhē不断búduàndeshuō:‘亚多尼雅Yàduōníyǎwáng万岁wànsuì!’ 26  可是Kěshì亚多尼雅Yàduōníyǎ没有méiyǒu邀请yāoqǐngde仆人púrén没有méiyǒu邀请yāoqǐng祭司jìsī撒督Sādū耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ+以及yǐjíde仆人púrén所罗门Suǒluómén 27  Zhèjiànshìshìzhǔwáng授权shòuquándema可是Kěshìwánghái没有méiyǒu告诉gàosu仆人púrénshéigāizuòzàizhǔwángde宝座bǎozuòshang继承jìchéng王位wángwèi。” 28  大卫Dàwèiwáng回应huíyìngshuō:“Gěichuán拔示巴Báshìbālái。”拔示巴Báshìbājiù进来jìnláizhànzàiwáng面前miànqián 29  Wáng发誓fāshìshuō:“拯救Zhěngjiù*脱离tuōlí一切yíqiè苦难kǔnànde永活yǒnghuó耶和华Yēhéhuá+可以kěyǐ作证zuòzhèng 30  既然jìránzài以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá面前miànqiánxiàngguoshìshuō,‘de儿子érzi所罗门Suǒluóménhuì继承jìchéngde王位wángwèiyàozuòzàide宝座bǎozuòshang接替jiētì’,今天jīntiānjiùhuì实践shíjiàn诺言nuòyán。” 31  于是Yúshì拔示巴Báshìbāguìzàishangxiàngwáng下拜xiàbàishuō:“zhǔ大卫Dàwèiwáng万岁wànsuì!” 32  大卫Dàwèiwáng立刻lìkèshuō:“Gěichuán祭司jìsī撒督Sādū先知xiānzhī拿单Nádān耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ+lái+。”他们Tāmenjiùláidàowáng面前miànqián 33  Wángduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyàodàizhede仆人púrénràng儿子érzi所罗门Suǒluóménshàngde骡子luózi*+护送hùsòngxiàdào基训Jīxùn+ 34  祭司Jìsī撒督Sādū先知xiānzhī拿单Nádānyàozài那里nàlǐ任命rènmìng*+zuò以色列Yǐsèlièdewáng之后Zhīhòu你们nǐmenyàochuīxiǎng号角hàojiǎoshuō:‘所罗门Suǒluóménwáng万岁wànsuì+ 35  然后Ránhòu你们nǐmenyàogēn一起yìqǐhuídào这里zhèlǐláiyàozuòzàide宝座bǎozuòshang继承jìchéngde王位wángwèiyào委任wěirènzuò以色列Yǐsèliè犹大Yóudà地区dìqūde领袖lǐngxiù。” 36  耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ马上mǎshàngduìwángshuō:“阿们Āmen*Yuànzhǔwángde上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá使shǐzhèjiànshì实现shíxiàn 37  耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàngzhǔwángtóngzàiyuàn照样zhàoyàng所罗门Suǒluóméntóngzài+使shǐde王权wángquánzhǔ大卫Dàwèiwángde王权wángquángèng显赫xiǎnhè+。” 38  于是Yúshì祭司jìsī撒督Sādū先知xiānzhī拿单Nádān耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ+基利提Jīlìtírén比利提Bǐlìtírén+一起yìqǐ下去xiàqùràng所罗门Suǒluóménshàng大卫Dàwèiwángde骡子luózi+护送hùsòngdào基训Jīxùn+ 39  祭司Jìsī撒督Sādūcóng圣幕shèngmù+lichūchéngyóudejiǎo+lái膏油gāoyóudàozài所罗门Suǒluóméntóushang*+他们Tāmenchuīxiǎng号角hàojiǎo人民rénmín全都quándōu呼喊hūhǎn:“所罗门Suǒluóménwáng万岁wànsuì!” 40  接着Jiēzhe所有suǒyǒuréndōu跟着gēnzhe上去shàngqù他们tāmenchuīzhe笛子dízi十分shífēn欢乐huānlè声音shēngyīn震撼zhènhàn大地dàdì*+ 41  亚多尼雅Yàduōníyǎ在场zàichǎngde所有suǒyǒu宾客bīnkè用餐yòngcān+完毕wánbìjiùtīngdàole这些zhèxiē声音shēngyīn约押Yuēyātīngdào号角声hàojiǎoshēngjiùshuō:“Chéngli为什么wèi shénmeyǒu这么zhèmede喧闹声xuānnàoshēng?” 42  háizài说话shuōhuàde时候shíhou祭司jìsī亚比亚他Yàbǐyàtāde儿子érzi约拿单Yuēnádān+láile亚多尼雅Yàduōníyǎshuō:“进来Jìnláibashì好人hǎorén一定yídìngdàiláile好消息hǎo xiāoxi。” 43  约拿单Yuēnádān回答huídá亚多尼雅Yàduōníyǎ:“shì好消息hǎo xiāoxi我们Wǒmendezhǔ大卫Dàwèiwáng所罗门Suǒluóménwéi国王guówángle 44  Wángpài祭司jìsī撒督Sādū先知xiānzhī拿单Nádān耶何耶大Yēhéyēdàde儿子érzi比拿雅Bǐnáyǎ基利提Jīlìtírén比利提Bǐlìtíréngēn所罗门Suǒluómén一起yìqǐháiràngshàngwángde骡子luózi+ 45  祭司Jìsī撒督Sādū先知xiānzhī拿单Nádānzài基训Jīxùn任命rènmìng*zuò国王guówáng然后ránhòu他们tāmencóng那里nàlǐ欢欢喜喜huānhuān-xǐxǐdehuíchéngquánchéngjiùdōu闹哄哄nàohōnghōngdeZhè就是jiùshì你们nǐmen听见tīngjiànde喧闹声xuānnàoshēngle 46  所罗门Suǒluómén已经yǐjīngzuòshàngwángde宝座bǎozuòle 47  wángde臣仆chénpúlái祝贺zhùhè我们wǒmendezhǔ大卫Dàwèiwángshuō:‘Yuànwángde上帝Shàngdì使shǐ所罗门Suǒluóméndemíngwángdemínggèng尊贵zūnguì使shǐde王权wángquánde王权wángquángèng显赫xiǎnhè!’Wángjiùzàichuángshangxiàng上帝Shàngdì下拜xiàbài 48  Wángyòushuō:‘Yuàn以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshòudào赞美zànměi因为yīnwèi今天jīntiānxiàrénzuòshàngde王位wángwèi而且érqiěràng亲眼qīnyǎn看见kànjiànle!’” 49  亚多尼雅Yàduōníyǎqǐngláide所有suǒyǒu宾客bīnkèjiùdōu害怕hàipà起来qǐlái纷纷fēnfēn 50  亚多尼雅Yàduōníyǎ非常fēicháng惧怕jùpà所罗门Suǒluóménjiùtáodào祭坛jìtán那里nàlǐzhuāzhùtánshangdejiǎo*+ 51  Yǒurén告诉gàosu所罗门Suǒluómén:“亚多尼雅Yàduōníyǎhěn所罗门Suǒluóménwángzhuāzhù祭坛jìtándejiǎofàngshuō:‘Qǐng所罗门Suǒluóménwángxiānxiàng发誓fāshìhuìyòngjiànshāde仆人púrén。’” 52  所罗门Suǒluóménshuō:“如果Rúguǒ规规矩矩guīguī-jǔjǔdejiùliángēn头发tóufahuìdiàozàishangdàn如果rúguǒzuò坏事huàishì+jiù无疑wúyí。” 53  所罗门Suǒluóménwángpàirén亚多尼雅Yàduōníyǎcóng祭坛jìtán那里nàlǐdàiláijiùláixiàng所罗门Suǒluóménwáng下拜xiàbài所罗门Suǒluóménduìshuō:“回家huíjiāba。”

脚注

Yòu衣服yīfu”。
Yòuràng高兴gāoxìnghuò责备zébèi”。
直译Zhíyì救赎jiùshú”。
Yòu母骡mǔluó”。
Yòu膏立gāolì”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“膏立Gāolì”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“阿们Āmen”。
Yòu膏立gāolì所罗门Suǒluómén”。
震撼Zhènhàn大地dàdì直译zhíyì大地dàdìzhènlièle”。
Yòu膏立gāolì”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“祭坛Jìtándejiǎo”。

注释

多媒体资料