马太福音 21:1-46

21  他们Tāmen接近jiējìn耶路撒冷Yēlùsālěngdàole橄榄山Gǎnlǎn Shān+shangde伯法其Bófǎqí耶稣Yēsūjiùpàiliǎng门徒méntú出去chūqù+  duì他们tāmenshuō:“你们Nǐmendào前面qiánmiànde那个nàge村庄cūnzhuāng进去jìnqùhòujiùhuì立刻lìkè看见kànjiàntóushuānzhedeháiyǒude小驴xiǎolǘ你们Nǐmen它们tāmenjiěkāiqiānláigěi  要是Yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuō什么shénme你们nǐmenjiùshuō:‘Zhǔ需要xūyàoyòng它们tāmen。’jiùhuì马上mǎshàngràng你们nǐmenqiānzǒu。”  Zhèjiànshì后来hòulái果然guǒrán发生fāshēnglezhèshìyào实现shíxiàn先知xiānzhīshuōguodehuà  “你们Nǐmenyào告诉gàosu锡安Xīʼān Chéng:‘Kàndewángdào这里zhèlǐláile+性情xìngqíng温和wēnhé+zàishang就是jiùshìzhetóu小驴xiǎolǘtóu牲口shēngkoude幼畜yòuchù+。’”  门徒Méntújiùzhàozhe耶稣Yēsū吩咐fēnfù他们tāmendehuàzuòle+  他们Tāmen小驴xiǎolǘqiānlái自己zìjǐde外衣wàiyīzài驴背lǘbèishang耶稣Yēsūjiùzuò上去shàngqù+  人群Rénqúnzhōnghěnduōrén自己zìjǐde外衣wàiyīzài路上lùshang+háiyǒuréncóngshùshangkǎnxià枝子zhīziláizài路上lùshang  Zǒuzài前后qiánhòude人群rénqún不断búduàn喊叫hǎnjiàoshuō:“上帝Shàngdìayuàn拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn+Fèng耶和华Yēhéhuádemíngérláiderényǒule+Yuànzài高天gāotiānzhīshàng*de上帝Shàngdì拯救zhěngjiù+ 10  耶稣Yēsū进入jìnrù耶路撒冷Yēlùsālěng Chéngquánchéngdōu轰动hōngdòng起来qǐláishuō:“Zhèshìshéi?” 11  众人Zhòngrén不断búduànshuō:“Zhè就是jiùshì先知xiānzhī耶稣Yēsū+shìcóng加利利Jiālìlìde拿撒勒Násālèláide!” 12  耶稣Yēsūjìnle圣殿shèngdiàn圣殿shèngdiànlizuò买卖mǎimaide他们tāmende顾客gùkè全都quándōugǎn出去chūqùhái推倒tuīdǎo兑钱商duìqiánshāngde桌子zhuōzimài鸽子gēziderénde凳子dèngzi+ 13  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘de圣殿shèngdiànyàochēngwéi祷告dǎogàode殿diàn+。’你们Nǐmendào使shǐ成为chéngwéi强盗qiángdàode巢穴cháoxué+。” 14  失明Shīmíngde跛脚bǒjiǎodelái圣殿shèngdiànzhǎojiùzhìhǎo他们tāmen 15  祭司长Jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì看见kànjiàn耶稣Yēsūzuòde奇事qíshìyòu看见kànjiàn男孩nánháizài圣殿shèngdiànligāohǎn上帝Shàngdìayuàn拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn+”,jiùhěn恼怒nǎonù+ 16  duì耶稣Yēsūshuō:“tīngdào他们tāmenzàishuō什么shénmema?”耶稣Yēsūshuō:“Tīngdàole。‘ràng孩子háizi幼儿yòuʼérdekǒushuōchūle赞美zànměidehuà+。’Zhèhuà你们nǐmen从来cónglái没有méiyǒuguoma?” 17  之后Zhīhòu离开líkāi他们tāmendàochéngwàide伯大尼Bódànízài那里nàlǐ过夜guòyè+ 18  清晨Qīngchénhuíchéngzhōng耶稣Yēsū饿èle+ 19  看见kànjiàn路边lùbiānyǒu无花果树wúhuāguǒshùjiùzǒu过去guòqùquè发现fāxiàn除了chúle叶子yèzi什么shénme没有méiyǒu+于是yúshìduìzhèshùshuō:“今后jīnhòu永远yǒngyuǎn没有méiyǒu果实guǒshíle+。”无花果树Wúhuāguǒshùjiù立刻lìkè枯萎kūwěile 20  门徒Méntú看见kànjiànledōuhěn惊讶jīngyàshuō:“无花果树Wúhuāguǒshù怎么zěnmehuì一下子yíxiàzijiù枯萎kūwěine+ 21  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen你们nǐmen只要zhǐyàoyǒu信心xìnxīn怀疑huáiyíjiù不仅bùjǐnnéngzuòduì无花果树wúhuāguǒshùzuòdeshì就算jiùsuàn你们nǐmen吩咐fēnfùzhèzuòshānshuō,‘起来qǐláitóujìnhǎili’,huì发生fāshēng+ 22  只要Zhǐyào你们nǐmenyǒu信心xìnxīn凡是fánshì你们nǐmen祷告dǎogàoqiúdedōuhuì得到dédào+。” 23  耶稣Yēsūjìnle圣殿shèngdiàn正在zhèngzài教导jiàodǎorénde时候shíhou祭司长jìsīzhǎng民众mínzhòngde长老zhǎnglǎoláijiànshuō:“píng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshìShéigěi这样zhèyàngde权力quánlì+ 24  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“yàowèn你们nǐmenjiànshì要是Yàoshi你们nǐmen告诉gàosujiù告诉gàosu你们nǐmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshì 25  约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐyuán哪里nǎlǐShìtiānshang还是háishi人间rénjiān?”他们Tāmen彼此bǐcǐ议论yìlùn起来qǐláishuō:“要是Yàoshi我们wǒmenshuōyuántiānshang’,jiùhuìduì我们wǒmenshuō:‘既然Jìrán这样zhèyàng你们nǐmen为什么wèi shénme相信xiāngxìn+ 26  Dàn要是yàoshi我们wǒmenshuōyuán人间rénjiān’,我们wǒmenyòu害怕hàipà民众mínzhòng因为yīnwèi他们tāmen全都quándōu认为rènwéi约翰Yuēhànshì先知xiānzhī+。” 27  他们Tāmenjiù回答huídá耶稣Yēsūshuō:“我们Wǒmen知道zhīdào。”于是Yúshì耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“告诉gàosu你们nǐmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshì 28  “你们Nǐmen认为rènwéi怎样zěnyàngrényǒuliǎng儿子érziduì儿子érzishuō:‘儿子Érzi今天jīntiāndào葡萄园pútaoyuán工作gōngzuòba。’ 29  这个Zhège儿子érzi回答huídá:‘。’后来Hòulái后悔hòuhuǐjiùle 30  父亲Fùqīnduìèr儿子érzishuōle同样tóngyàngdehuà这个Zhège儿子érzi回答huídá:‘Hǎode爸爸bàba。’后来Hòuláiquè没有méiyǒu 31  Zhèliǎng儿子érzishì按照ànzhào父亲fùqīnde意思yìsizuòdene?”他们Tāmenshuō:“。”耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen现在xiànzài收税人shōushuìrén娼妓chāngjì你们nǐmenxiānjìn上帝Shàngdìde王国Wángguóle+ 32  因为Yīnwèi约翰Yuēhànláidàoxiàng你们nǐmen指明zhǐmíng正义zhèngyìde道路dàolù你们nǐmenquè相信xiāngxìn收税人shōushuìrén娼妓chāngjìdào相信xiāngxìn+你们Nǐmen看见kànjiànhòu还是háishi后悔hòuhuǐkěn相信xiāngxìn 33  “你们Nǐmen听听tīngtinglìng比喻bǐyùyǒurén拥有yōngyǒukuài土地tǔdì开垦kāikěnle葡萄园pútaoyuán+四面sìmiànwéishàng栅栏zhàlan里面lǐmiànle酒榨jiǔzhàgàile塔楼tǎlóu+葡萄园pútaoyuángěi一些yìxiē农户nónghùhòujiùdàoguówàile+ 34  Dàole采收cǎishōu葡萄pútaode季节jìjiépài奴隶núlìdào农户nónghù那里nàlǐ收取shōuqǔ果实guǒshí 35  那些Nàxiē农户nónghùquède奴隶núlìdōuzhuā起来qǐlái毒打dúdǎshādiàoyòng石头shítou+ 36  yòupàibiéde奴隶núlì之前zhīqiángèngduō农户nónghù还是háishi这样zhèyàng对待duìdài他们tāmen+ 37  最后Zuìhòupài自己zìjǐde儿子érzidào农户nónghù那里nàlǐshuō:‘他们Tāmenhuì尊重zūnzhòng儿子érzide。’ 38  农户Nónghùkàndàode儿子érzijiù商量shāngliangshuō:‘这个Zhègeshì继承人jìchéngrén+Lái我们wǒmenshāleyào继承jìchéngde产业chǎnyèduó过来guòlái!’ 39  他们Tāmenjiùzhuāzhùtuōdào葡萄园pútaoyuánwàishāle+ 40  这样Zhèyàng葡萄园pútaoyuán主人zhǔrénláide时候shíhouhuì怎样zěnyàng处置chǔzhì那些nàxiē农户nónghùne?” 41  他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“既然Jìrán他们tāmen那么nàme邪恶xiéʼè主人zhǔrénjiùyào他们tāmen彻底chèdǐ毁灭huǐmièbìng葡萄园pútaoyuángěi按时ànshíjiāo果实guǒshíde农户nónghù。” 42  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“圣经Shèngjīngshangdehuà你们nǐmen从来cónglái没有méiyǒuguoma?‘建造Jiànzàoderén弃绝qìjuéde石头shítouchéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí+Zhèshì耶和华Yēhéhuáde作为zuòwéizài我们wǒmenyǎnzhōng实在shízài奇妙qímiào+。’ 43  因此Yīncǐ告诉gàosu你们nǐmen上帝Shàngdìde王国wángguóhuìcóng你们nǐmen那里nàlǐduógěinéngjiē果实guǒshíde国族guózú 44  Shéidiàozàizhèkuài石头shítoushangjiùhuìshuāisuì+Zhèkuài石头shítoudiàozàishéide身上shēnshangjiùhuìshéide粉碎fěnsuì+。” 45  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎng法利赛Fǎlìsàipàideréntīngwánde比喻bǐyùjiùkànchū耶稣Yēsūzàishuō他们tāmen+ 46  他们Tāmen虽然suīránxiǎng拘捕jūbǔquè害怕hàipà民众mínzhòng因为yīnwèi民众mínzhòng认为rènwéi耶稣Yēsūshì先知xiānzhī+

脚注

Yòu至高zhìgāozhīchù”。

注释

伯法其Bófǎqí Zhèshì位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shānshangde村庄cūnzhuāngde名字míngziyuán希伯来语Xībóláiyǔ意思yìsihěn可能kěnéngshì初熟chūshú无花果wúhuāguǒzhījiā”。传统Chuántǒngshang认为rènwéi村庄cūnzhuāng位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng伯大尼Bódànízhījiānzài橄榄山Gǎnlǎn Shān东南面dōngnánmiàn山坡shānpō靠近kàojìn山顶shāndǐngde地方dìfang距离jùlí耶路撒冷Yēlùsālěng大约dàyuē1公里gōnglǐ。(11:1;19:29lìngjiàn附录FùlùA7de地图Dìtú6)

zhetóu小驴xiǎolǘtóu牲口shēngkoude幼畜yòuchù 尽管Jǐnguǎn马太福音Mǎtài Fúyīn21:2,7dàoleliǎngtóu牲畜shēngchùdàn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9de预言yùyán表明biǎomíngwángzhǐhuìzàitóu牲畜shēngchùshang。(LìngjiànTài21:2de注释zhùshì

tóushuānzhedeháiyǒude小驴xiǎolǘ 只有Zhǐyǒu马太Mǎtàide记载jìzǎi同时tóngshídàoletóude小驴xiǎolǘ。(11:2-7;19:30-35;Yuē12:14,15马可Mǎkě路加Lùjiā约翰Yuēhànzhǐdàotóu显然xiǎnránshì因为yīnwèi耶稣Yēsūzhǐletóu小驴xiǎolǘ。(LìngjiànTài21:5de注释zhùshì

Zhèshìyào实现shíxiàn先知xiānzhīshuōguodehuà 马太福音Mǎtài Fúyīn21:5dehuà看来kànláiyǐnliǎngjié经文jīngwénshàngbàn部分bùfenyǐn以赛亚书Yǐsàiyàshū62:11xiàbàn部分bùfenyǐn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9。(LìngjiànTài1:22de注释zhùshì

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

性情Xìngqíng温和wēnhé Yòu谦和qiānhé”。性情Xìngqíng温和wēnhéderén愿意yuànyì按照ànzhào上帝Shàngdìde意思yìsi指引zhǐyǐnzuò并且bìngqiěhuì试图shìtú支配zhīpèi别人biérénzuò性情xìngqíng温和wēnhéde希腊Xīlà语词yǔcíbìng没有méiyǒu懦弱nuòruò胆小dǎnxiǎode意思yìsiZài七十子Qīshízǐ译本yìběnzhōng这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíyònglái翻译fānyì意思yìsiwéi谦和qiānhéhuò谦卑qiānbēide希伯来Xībólái语词yǔcízài经文jīngwénliyònglái描述miáoshù摩西MóxīMín12:3)、那些nàxiē愿意yuànyì接受jiēshòu教导jiàodǎoderénShī25:9)、那些nàxiē将来jiāngláihuì拥有yōngyǒu大地dàdìderénShī37:11以及yǐjí弥赛亚Mísàiyà9:9;Tài21:5)。耶稣Yēsūshuō自己zìjǐshì性情xìngqíng温和wēnhéderén。(Tài11:29

tóushuānzhedeháiyǒude小驴xiǎolǘ 只有Zhǐyǒu马太Mǎtàide记载jìzǎi同时tóngshídàoletóude小驴xiǎolǘ。(11:2-7;19:30-35;Yuē12:14,15马可Mǎkě路加Lùjiā约翰Yuēhànzhǐdàotóu显然xiǎnránshì因为yīnwèi耶稣Yēsūzhǐletóu小驴xiǎolǘ。(LìngjiànTài21:5de注释zhùshì

锡安城Xīʼān Chéng Chéng直译zhíyì女儿nǚʼér”。圣经Shèngjīngde原文yuánwén往往wǎngwǎngyòng拟人法nǐrénfǎ城市chéngshìzuò女人nǚrén。“锡安城Xīʼān Chéng可能kěnéngzhǐchéng本身běnshēn可能kěnéngzhǐ这个zhègechéngde居民jūmín。“锡安Xīʼān这个zhège名称míngchēng常常chángchángyòngláizhǐ耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng

性情Xìngqíng温和wēnhé Yòu谦卑qiānbēi”。(LìngjiànTài5:5de注释zhùshì

zhetóu小驴xiǎolǘtóu牲口shēngkoude幼畜yòuchù 尽管Jǐnguǎn马太福音Mǎtài Fúyīn21:2,7dàoleliǎngtóu牲畜shēngchùdàn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9de预言yùyán表明biǎomíngwángzhǐhuìzàitóu牲畜shēngchùshang。(LìngjiànTài21:2de注释zhùshì

tóushuānzhedeháiyǒude小驴xiǎolǘ 只有Zhǐyǒu马太Mǎtàide记载jìzǎi同时tóngshídàoletóude小驴xiǎolǘ。(11:2-7;19:30-35;Yuē12:14,15马可Mǎkě路加Lùjiā约翰Yuēhànzhǐdàotóu显然xiǎnránshì因为yīnwèi耶稣Yēsūzhǐletóu小驴xiǎolǘ。(LìngjiànTài21:5de注释zhùshì

zhetóu小驴xiǎolǘtóu牲口shēngkoude幼畜yòuchù 尽管Jǐnguǎn马太福音Mǎtài Fúyīn21:2,7dàoleliǎngtóu牲畜shēngchùdàn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9de预言yùyán表明biǎomíngwángzhǐhuìzàitóu牲畜shēngchùshang。(LìngjiànTài21:2de注释zhùshì

小驴xiǎolǘ JiànTài21:2,5de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表示biǎoshìzài大卫Dàwèide世系shìxìzhōng耶稣Yēsū就是jiùshì实现shíxiàn耶和华Yēhéhuágēn大卫Dàwèi订立dìnglìde王国wángguózhīyuēde那个nàge后代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

大卫Dàwèiwáng 这个Zhège族谱zúpǔ虽然suīrándàole许多xǔduōwángdàn只有zhǐyǒushuōdào大卫Dàwèishíyònglewáng这个zhège头衔tóuxiánZài圣经Shèngjīngzhōng统治tǒngzhì以色列Yǐsèliède王朝wángcháochēngwéi大卫Dàwèi家族jiāzú”。(王上Wáng-Shàng12:19,20马太Mǎtàizài1jiélichēng耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,shìyào强调qiángdiào王国wángguó这个zhège主题zhǔtí并且bìngqiěràngrénkànchū耶稣Yēsūyǒuquán继承jìchéng上帝Shàngdì承诺chéngnuògěi大卫Dàwèi子孙zǐsūnde王位wángwèi。(撒下Sā-Xià7:11-16

大卫Dàwèide子孙zǐsūn Zhèliǎng盲人mángrén称呼chēnghu耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,zhè等于děngyú公开gōngkāi承认chéngrèn耶稣Yēsūshì弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25de注释zhùshì

上帝Shàngdìayuàn拯救zhěngjiù 希腊语Xīlàyǔ和散那Hésànnà贺三纳Hèsānnà)。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcíyuán希伯来Xībólái语词yǔcí后者hòuzhěde意思yìsishìyuàn……拯救zhěngjiù……”huòqiú……拯救zhěngjiù……”。Zài这里zhèlǐ这个zhègeyòngláixiàng上帝Shàngdì祈求qíqiú拯救zhěngjiùhuò胜利shènglì所以Suǒyǐ当时dāngshí民众mínzhòngshìzàixiàng上帝Shàngdì祈求qíqiúqiú拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn后来Hòulái人们rénmen开始kāishǐzài祷告dǎogào赞美zànměishídōu使用shǐyòng这个zhège对应Duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí出现chūxiànzài诗篇Shīpiān118:25zhèjié经文jīngwénshì犹太人Yóutàirénde颂赞Sòngzàn诗篇ShīpiānlideMěiféng逾越节Yúyuèjié节期jiéqī犹太人Yóutàiréndōuhuìyǒngchàng这些zhèxiē诗篇Shīpiān因此yīncǐzài这个zhège场合chǎnghé人们rénmenhuìhěn自然zìrándexiǎng这个zhège他们Tāmen祈求qíqiú上帝Shàngdì拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,上帝Shàngdì回应huíyìng这个zhège祷告dǎogàode方式fāngshì就是jiùshì使shǐ耶稣Yēsūér复生fùshēngZài马太福音Mǎtài Fúyīn21:42耶稣Yēsū引用yǐnyòngle诗篇Shīpiān118:22,23dehuàbìng经文jīngwén应用yìngyòngzàigēn弥赛亚Mísàiyà有关yǒuguāndeshìshang

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表明biǎomíng这些zhèxiērén承认chéngrèn耶稣Yēsū出自chūzì大卫Dàwèide世系shìxì承认chéngrènshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25;20:30de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì诗篇Shīpiān118:25,26zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

轰动Hōngdòng起来qǐlái Yòu震动zhèndòng起来qǐlái”。Chénglide居民jūmíndōu十分shífēn激动jīdòngzhèdiǎn可以kěyǐcóng原文yuánwén使用shǐyòngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíkàn出来chūlái这个Zhègeyònglái描述miáoshù地震dìzhènhuò风暴fēngbào引起yǐnqǐde晃动huàngdòng。(Tài27:51;6:13相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ名词míngcíshìsei·smosʹ,有时yǒushízhǐ风暴fēngbàohuò地震dìzhèn。(Tài8:24;24:7;27:54;28:2

mài东西dōngxideréngǎn出去chūqù 公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuèshí耶稣Yēsūèr使shǐ圣殿shèngdiàn恢复huīfù洁净jiéjìng马太福音Mǎtài Fúyīn21:12-17)、马可福音Mǎkě Fúyīn11:15-18路加福音Lùjiā Fúyīndōu记载jìzǎilezhèjiànshì耶稣Yēsū这样zhèyàngzuòshìzài公元gōngyuán30nián逾越节Yúyuèjiékuàidàode时候shíhoujiànshì记载jìzǎizài约翰福音Yuēhàn Fúyīn2:13-17

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐzhǐdehěn可能kěnéngshì圣殿shèngdiànlichēngwéi外族人院wàizúrényuànde地方dìfang。(Lìngjiàn附录FùlùB11

圣殿shèngdiànlizuò买卖mǎimaide……全都quándōugǎn出去chūqù Jiàn19:45de注释zhùshì

兑钱商Duìqiánshāng 当时Dāngshí流通liútōngde硬币yìngbìyǒuhěnduōzhǒngdàn显然xiǎnrán只有zhǐyǒuzhǒngcái可以kěyǐyònglái缴纳jiǎonàměiniánde圣殿税shèngdiànshuìhuò购买gòumǎi献祭xiànjìyòngde动物dòngwù因此Yīncǐcóng外地wàidìlái耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太人Yóutàirén归信guīxìn犹太教Yóutàijiàoderéndōu必须bìxū自己zìjǐde货币huòbì兑换duìhuànchéng圣殿shèngdiàn接受jiēshòude货币huòbì耶稣Yēsū显然xiǎnrán认为rènwéi兑钱商duìqiánshāng收取shōuqǔde费用fèiyongguògāo他们tāmende行为xíngwéi等同děngtóng敲诈qiāozhà

强盗Qiángdàode巢穴cháoxué Yòuzéi”。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐyòngle耶利米书Yēlìmǐshū7:11de字眼zìyǎnzuò买卖mǎimaide兑钱商duìqiánshāngchēngwéi强盗qiángdào”,看来kànláishì因为yīnwèi他们tāmenzài出售chūshòu献祭xiànjìyòngde动物dòngwùshí牟取móuqǔ暴利bàolì而且érqiězài兑换duìhuàn货币huòbìshí收取shōuqǔguògāode费用fèiyong耶稣Yēsū十分shífēn气愤qìfèn因为yīnwèi这个zhège祷告dǎogàode殿diàn这个zhège崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuáde地方dìfang竟然jìngránbèirénlái当作dàngzuò商业shāngyè活动huódòngde中心zhōngxīn

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐzhǐdehěn可能kěnéngshì圣殿shèngdiànlichēngwéi外族人院wàizúrényuànde地方dìfang。(Lìngjiàn附录FùlùB11

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐzhǐdehěn可能kěnéngshì外族人院wàizúrényuàn”。(参看CānkànTài21:12de注释zhùshì只有Zhǐyǒu马太Mǎtàide记载jìzǎidào失明shīmíngde跛脚bǒjiǎodelái圣殿shèngdiànzhǎo耶稣Yēsūér耶稣Yēsūzhìhǎole他们tāmenjiùxiàng先前xiānqiányǒu那样nàyàng。(Tài15:30Yǒurén声称shēngchēng按照ànzhào犹太人Yóutàirénde传统chuántǒng失明shīmíngderén跛脚bǒjiǎoderéndōubèi禁止jìnzhǐ进入jìnrù圣殿shèngdiàndemǒuxiē区域qūyù不过Búguò,《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànbìng没有méiyǒu具体jùtǐdào这样zhèyàngde禁令jìnlìng无论Wúlùnshìzhǒng情况qíngkuàng马太Mǎtàide记载jìzǎi也许yěxǔ表明biǎomíngzài耶稣Yēsūláidàoshang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde最后zuìhòutiānde热心rèxīn不仅bùjǐn限于xiànyú使shǐ圣殿shèngdiàn恢复huīfù洁净jiéjìng包括bāokuòzhìhǎo那些nàxiēlái圣殿shèngdiànzhǎode失明shīmíngderén跛脚bǒjiǎoderén。(Lìngjiàn附录FùlùA7

上帝Shàngdìayuàn拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn JiànTài21:9de注释zhùshì

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表明biǎomíng这些zhèxiērén承认chéngrèn耶稣Yēsū出自chūzì大卫Dàwèide世系shìxì承认chéngrènshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25;20:30de注释zhùshì

上帝Shàngdìayuàn拯救zhěngjiù 希腊语Xīlàyǔ和散那Hésànnà贺三纳Hèsānnà)。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcíyuán希伯来Xībólái语词yǔcí后者hòuzhěde意思yìsishìyuàn……拯救zhěngjiù……”huòqiú……拯救zhěngjiù……”。Zài这里zhèlǐ这个zhègeyòngláixiàng上帝Shàngdì祈求qíqiú拯救zhěngjiùhuò胜利shènglì所以Suǒyǐ当时dāngshí民众mínzhòngshìzàixiàng上帝Shàngdì祈求qíqiúqiú拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn后来Hòulái人们rénmen开始kāishǐzài祷告dǎogào赞美zànměishídōu使用shǐyòng这个zhège对应Duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí出现chūxiànzài诗篇Shīpiān118:25zhèjié经文jīngwénshì犹太人Yóutàirénde颂赞Sòngzàn诗篇ShīpiānlideMěiféng逾越节Yúyuèjié节期jiéqī犹太人Yóutàiréndōuhuìyǒngchàng这些zhèxiē诗篇Shīpiān因此yīncǐzài这个zhège场合chǎnghé人们rénmenhuìhěn自然zìrándexiǎng这个zhège他们Tāmen祈求qíqiú上帝Shàngdì拯救zhěngjiù大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,上帝Shàngdì回应huíyìng这个zhège祷告dǎogàode方式fāngshì就是jiùshì使shǐ耶稣Yēsūér复生fùshēngZài马太福音Mǎtài Fúyīn21:42耶稣Yēsū引用yǐnyòngle诗篇Shīpiān118:22,23dehuàbìng经文jīngwén应用yìngyòngzàigēn弥赛亚Mísàiyà有关yǒuguāndeshìshang

伯大尼Bódàní 这个Zhège村庄cūnzhuāng位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东南dōngnánpiāndōngde山坡shānpōshang距离jùlí耶路撒冷Yēlùsālěng大约dàyuē3公里gōnglǐ。(Yuē11:18马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiājiùzài这个zhège村庄cūnzhuāngli他们tāmendejiā看来kànláishì耶稣Yēsūzài犹地亚Yóudìyà活动huódòngshíde基地jīdì。(Yuē11:1今天Jīntiānzài这个zhège地点dìdiǎnyǒuxiǎo村庄cūnzhuāng村庄cūnzhuāngde阿拉伯语Ālābóyǔ名字míngzide意思yìsishì拉撒路Lāsālùde地方dìfang”。

发现Fāxiàn除了chúle叶子yèzi什么shénme没有méiyǒu 虽然Suīrán当时dāngshíshì无花果树wúhuāguǒshù通常tōngchángjiē果实guǒshíde时候shíhoudànzhèshùde叶子yèzi已经yǐjīngzhǎngle出来chūlái一般Yìbānláishuō无花果树wúhuāguǒshùzhǎngle叶子yèzijiù表示biǎoshì已经yǐjīngyǒule初熟chūshúde果实guǒshí由于Yóuyúzhèshùshang只有zhǐyǒu叶子yèzi耶稣Yēsū知道zhīdàohuìjiēchū任何rènhé果实guǒshí只是zhǐshì虚有其表xūyǒu-qíbiǎo而已éryǐ因此Yīncǐ耶稣Yēsū诅咒zǔzhòuzhèshùshuō永远yǒngyuǎnhuìzàiyǒu果实guǒshíle结果jiéguǒshùjiù枯萎kūwěile

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

信心Xìnxīn Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùzhǐdeshì祭司jìsī当中dāngzhōngde那些nàxiē主要zhǔyào人物rénwù包括bāokuò卸任xièrènde大祭司dàjìsī可能kěnéng包括bāokuò24bān祭司jìsīde所有suǒyǒu首领shǒulǐng如果Rúguǒ这个zhègede原文yuánwénshì单数dānshùjiùhuìzuò大祭司dàjìsī”,就是jiùshì那个nàgezài上帝Shàngdì面前miànqián代表dàibiǎo人民rénmínde主要zhǔyào人物rénwù

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(Tài21:23;26:3,47,57;27:1,41;28:12lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng JiànTài2:4de注释zhùshì

长老Zhǎnglǎo JiànTài16:21de注释zhùshì

这个Zhège儿子érzi回答huídá:“。” Zài一些yìxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnli比喻bǐyùzhōngliǎng儿子érzide回答huídá随后suíhòude行动xíngdòng出现chūxiànde顺序shùnxùgēn这里zhèlǐ一样yíyàng。(参看Cānkàn新世界Xīn-shìjiè译本Yìběn》2001niánbǎnde马太福音Mǎtài Fúyīn21:28-31比喻Bǐyùde大意dàyì仍然réngrán相同xiāngtóngdàngèngduō古老gǔlǎode抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

收税人Shōushuìrén Hěnduō犹太人Yóutàirénwèi罗马Luómǎ政府zhèngfǔzuòshōushuìde工作gōngzuò这些Zhèxiē犹太人Yóutàirénbèi民众mínzhòng憎恨zēnghèn因为yīnwèi他们tāmen不但búdànwèi人民rénmín讨厌tǎoyànde外族wàizú政权zhèngquán工作gōngzuòhái肆意sìyì征收zhēngshōu超过chāoguò政府zhèngfǔ规定guīdìng税率shuìlǜde税金shuìjīn犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuì避开bìkāi收税人shōushuìrén认为rènwéi他们tāmengēn罪人zuìrén娼妓chāngjìshìtónglèirén。(Tài11:19;21:32

收税人Shōushuìrén JiànTài5:46de注释zhùshì

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

塔楼Tǎlóu 有利yǒulì瞭望liàowàngde地方dìfangyònglái守护shǒuhù葡萄园pútaoyuán以免yǐmiǎn小偷xiǎotōu动物dòngwù入侵rùqīn。(Sài5:2

……gěi…… Zài公元gōngyuán1世纪shìjìde以色列人Yǐsèlièrén当中dāngzhōngzhèzhǒng做法zuòfǎ十分shífēnchángjiànZài这个zhège比喻bǐyùli葡萄园pútaoyuánde主人zhǔrén已经yǐjīngzuòleshǎo基础jīchǔ建设jiànshè工作gōngzuò所以suǒyǐjiùgèngyǒu理由lǐyóu期待qīdài回报huíbàole

既然Jìrán他们tāmen那么nàme邪恶xiéʼè主人zhǔrénjiùyào他们tāmen彻底chèdǐ毁灭huǐmiè彻底Chèdǐ毁灭huǐmièzài原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì邪恶xiéʼède毁灭huǐmiè”。Zài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng这里zhèlǐ刻意kèyì重复chóngfùle词根cígēn相同xiāngtóngdeliǎng从而cóngʼér使shǐ审判shěnpànde信息xìnxī更加gèngjiā有力yǒulì

圣经Shèngjīng 这里Zhèlǐzhǐdeshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。

首要Shǒuyàode房角石fángjiǎoshí Yòuzuì重要zhòngyàode石头shítou”。诗篇Shīpiān118:22使用shǐyòngde希伯来Xībólái语词yǔcí以及yǐjí这里zhèlǐ使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsidōushì“[fángjiǎodetóu”。尽管Jǐnguǎnyǒutóngde理解lǐjiě,“首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí看来kànláizhǐ安放ānfàngzàiliǎngdàoqiáng相交xiāngjiāochéngjiǎochù顶端dǐngduānde石头shítou作用zuòyòngshìjiāngliǎngdàoqiáng牢牢láoláode连接liánjiēzài一起yìqǐ耶稣Yēsū引用yǐnyòng这个zhège预言yùyánbìng表明biǎomíng就是jiùshì预言yùyánsuǒshuōde首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí”。圣经Shèngjīng那些nàxiēyóu上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎntiānshangde基督徒Jīdūtú组成zǔchéngde会众huìzhòng比喻bǐyùchéngzuò圣殿shèngdiàn耶稣Yēsū基督Jīdū就是jiùshìzhèzuò圣殿shèngdiànzuìgāozuì荣耀róngyàode房角石fángjiǎoshíjiùxiàng建筑物jiànzhùwùzuìgāodekuài房角石fángjiǎoshí一样yíyàng显眼xiǎnyǎn

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì诗篇Shīpiān118:22,23zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

多媒体资料

伯法其Bófǎqí、橄榄山Gǎnlǎn Shān和hé耶路撒冷Yēlùsālěng
伯法其Bófǎqí橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng

短片Duǎnpiàn展示zhǎnshìdeshìcóng东边dōngbian前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngdetiáocóng今天jīntiānchēngwéi杜尔Dùʼěrde村庄cūnzhuāngdào橄榄山Gǎnlǎn Shānshangjiàogāode地方dìfangYǒurén认为rènwéi杜尔Dùʼěr就是jiùshì圣经Shèngjīngdàode伯法其Bófǎqí伯大尼Bódànízài伯法其Bófǎqíde东边dōngbian位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东面dōngmiànde山坡shānpōshang今天Jīntiānzài这个zhège地点dìdiǎnyǒu村庄cūnzhuāng阿拉伯语Ālābóyǔcūnmíngjiào阿宰里耶Āzǎilǐyē艾宰里耶Àizǎilǐyē),意思yìsishì拉撒路Lāsālùde地方dìfang”。耶稣Yēsū门徒méntú耶路撒冷Yēlùsālěngde时候shíhou通常tōngchánghuìdào伯大尼Bódàní过夜guòyèZài伯大尼Bódàníshí耶稣Yēsū无疑wúyízhùzài马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiāli。(Tài21:17;11:11;21:37;Yuē11:1Cóng他们tāmenjiā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngshí耶稣Yēsūzǒude可能kěnéng就是jiùshì短片duǎnpiàn展示zhǎnshìdezhètiáo路线lùxiàn公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuèjiǔ耶稣Yēsūzhe小驴xiǎolǘfānguo橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng当时dāngshíhěn可能kěnéng就是jiùshì这样zhèyàngcóng伯法其Bófǎqí过去guòqùde

1.Cóng伯大尼Bódàní伯法其Bófǎqíde

2.伯法其Bófǎqí

3.橄榄山Gǎnlǎn Shān

4.汲沦谷Jílún Gǔ

5.圣殿山Shèngdiàn Shān

小驴Xiǎolǘ
小驴Xiǎolǘ

属于shǔyú马科mǎkēyǒu坚硬jiānyìngdeGēn相比xiāngbǐde体形tǐxíngjiàoxiǎo鬃毛zōngmáojiàoduǎn耳朵ěrduojiàocháng尾巴wěibademáojiàoduǎn只有zhǐyǒu尾巴wěibadexià半截bànjiéyǒujiàochángdemáo人们Rénmenchángshuōyòu愚蠢yúchǔnyòu倔强juéjiàngdànyǒu证据zhèngjù显示xiǎnshì其实qíshí聪明cōngmíng而且érqiě通常tōngchánghěnyǒu耐性nàixìngZài以色列Yǐsèliè无论wúlùn男人nánrén还是háishi女人nǚréndōuhuì地位dìwèi显要xiǎnyàoderén例外lìwài。(Shū15:18;Shì5:10;10:3,4;12:14;撒上Sā-Shàng25:42大卫Dàwèide儿子érzi所罗门Suǒluómén接受jiēshòu任命rènmìngzuò君王jūnwángshíjiùzài父亲fùqīndeluóshangérluóshì杂交zájiāo产生chǎnshēngde后代hòudài。(王上Wáng-Shàng1:33-40脚注jiǎozhù因此Yīncǐ作为zuòwéigèngde所罗门Suǒluómén耶稣Yēsū应验yìngyàn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9de预言yùyánshídeshìérshì小驴xiǎolǘshì非常fēicháng恰当qiàdàngde

酒榨Jiǔzhà
酒榨Jiǔzhà

Zài以色列Yǐsèliè采摘cǎizhāi葡萄pútaode时期shíqīshì8yuè9yuè具体jùtǐde采摘cǎizhāi时间shíjiānshì葡萄pútaode品种pǐnzhǒng特定tèdìng地区dìqūde气候qìhòuérdìngZhāi下来xiàláide葡萄pútaohuìfàngjìncóng石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide池子chízihuòcáoli工人Gōngrén通常tōngchánghuì赤脚chìjiǎo踩踏cǎità酒榨jiǔzhàlide葡萄pútao一边yìbiāncǎi一边yìbiān唱歌chànggē。(Sài16:10;25:30;48:33

1.Gāngzhāi下来xiàláide葡萄pútao

2.酒榨Jiǔzhà上池shàngchí

3.引流Yǐnliúgōu

4.收集Shōují果汁guǒzhīde下池xiàchí

5.Zhuāngjiǔde瓦缸wǎgāng