路加福音 7:1-50

7  耶稣Yēsūyàoduì民众mínzhòngshuōdehuàdōushuōwánle后来Hòuláidàole迦百农Jiābǎinóng  Yǒu军官jūnguān器重qìzhòngde奴隶núlìshēngle重病zhòngbìng快要kuàiyàole+  听说tīngshuō耶稣Yēsūdeshìjiùqǐng犹太人Yóutàirénde长老zhǎnglǎojiàn耶稣Yēsūqiú耶稣Yēsūlái救治jiùzhìde奴隶núlì  他们Tāmendàole耶稣Yēsū那里nàlǐ恳求kěnqiúshuō:“实在shízàipèiwèizuòzhèjiànshì  因为yīnwèiài我们wǒmende族人zúrénháiwèi我们wǒmen建造jiànzào会堂huìtáng。”  耶稣Yēsūjiùgēn他们tāmen一起yìqǐKuàidào军官jūnguānjiāde时候shíhou军官jūnguāntuōle朋友péngyouláiduì耶稣Yēsūshuō:“先生Xiānsheng不用búyòng麻烦máfanle实在shízài不配búpèiqǐngdàojiālilái+  自己zìjǐ觉得juéde不配búpèijiàn只要zhǐyàoshuōhuàde仆人púrénjiù可以kěyǐ痊愈quányù  shìshòu别人biérén指挥zhǐhuīde自己zìjǐ手下shǒuxiàyǒu士兵shìbīngduì这个zhègeshuō:‘!’jiùduì那个nàgeshuō:‘Lái!’jiùláiduìde奴隶núlìshuō:‘Zuòzhèjiànshì!’jiùzuò。”  耶稣Yēsū听见tīngjiànzhè一切yíqièjiùhěn惊讶jīngyà转身zhuǎnshēnduì跟随gēnsuíde众人zhòngrénshuō:“告诉gàosu你们nǐmen这么zhèmeyǒu信心xìnxīnderén就是jiùshìzài以色列Yǐsèliè没有méiyǒujiànguo+。” 10  那些Nàxiē受托shòutuōderénhuídào军官jūnguānjiāli看见kànjiàn那个nàge奴隶núlì已经yǐjīng康复kāngfùle+ 11  Guòle不久bùjiǔ耶稣Yēsūdàozuòjiào拿因Náyīndechénggēn一起yìqǐdeyǒu门徒méntúqúnrén 12  耶稣Yēsūzǒujìn城门chéngménde时候shíhou刚巧gāngqiǎoyǒuréntáizhe死人sǐrén出来chūlái死者sǐzhěshì独生子dúshēngzǐ+母亲mǔqīnyòushì寡妇guǎfuChéngliyǒuqúnrénpéizhe 13  Zhǔ看见kànjiànjiù十分shífēn可怜kělián+duìshuō:“不要Búyàole+。” 14  耶稣Yēsūshàngqiánànzhù担架dānjià*táiderénjiù站住zhànzhùshuō:“年轻人Niánqīngrén吩咐fēnfù起来qǐlái+ 15  死者Sǐzhějiùzuò起来qǐlái开口kāikǒu说话shuōhuà耶稣Yēsūjiāogěide母亲mǔqīn+ 16  人人Rénréndōule敬畏jìngwèidexīn赞美zànměi*上帝Shàngdìshuō:“wèi伟大wěidàde先知xiānzhīzài我们wǒmen当中dāngzhōng出现chūxiànle+。”Háishuō:“上帝Shàngdì关注guānzhùde子民zǐmínle+。” 17  关于Guānyú耶稣Yēsūde这个zhège消息xiāoxijiùchuánbiànle犹地亚Yóudìyà附近fùjìn一带yídài 18  约翰Yuēhànde门徒méntúzhè一切yíqiè告诉gàosule约翰Yuēhàn+ 19  约翰Yuēhànjiùjiàoliǎng门徒méntúláipài他们tāmenwènzhǔ:“就是jiùshì我们wǒmen等待děngdàidewèi*ma+还是Háishi我们wǒmenyào期待qīdàilìngwèine?” 20  于是Yúshì他们tāmenláijiàn耶稣Yēsūshuō:“施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànpài我们wǒmenláiwèn:‘就是jiùshì我们wǒmen等待děngdàidewèima还是Háishi我们wǒmenyào期待qīdài别人biérénne?’” 21  时候shíhou耶稣Yēsū许多xǔduōhuànbìngderéndōuzhìhǎole+不管bùguǎn他们tāmendebìngshìzhòngshìqīngháizhìhǎolebèi邪灵xiélíng附身fùshēnderénshīēngěi许多xǔduō盲人mángrén使shǐ他们tāmen复明fùmíng 22  于是Yúshì耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmen回去huíqù自己zìjǐkàndàotīngdàodeshìdōu告诉gàosu约翰Yuēhàn失明Shīmíngde看见kànjiàn+跛脚bǒjiǎode走路zǒulùhuàn麻风máfēngde痊愈quányù*ěrlóngde听见tīngjiàn+死人sǐrén复活fùhuó穷人qióngréntīngdào好消息hǎo xiāoxi+ 23  没有Méiyǒu因为yīnwèiérdiēdǎoderén*多么duōmeyǒu*+。” 24  约翰Yuēhànpàiláiderénzǒule以后yǐhòu耶稣Yēsūjiùduì众人zhòngrén谈论tánlùn约翰Yuēhànshuō:“你们Nǐmen从前cóngqiándào旷野kuàngyěyàokàn什么shénmeneShìsuífēng摇摆yáobǎide芦苇lúwěima+ 25  你们Nǐmen出去chūqùyàokàn什么shénmeneShì衣着yīzhuó华丽huálì*derénma+服装Fúzhuāng华丽huálì生活shēnghuó奢侈shēchǐderénshìzài王宫wánggōnglide 26  那么Nàme你们nǐmen到底dàodǐyàokàn什么shénmeneShìyàokàn先知xiānzhīma告诉gàosu你们nǐmenshìde而且érqiějué只是zhǐshì先知xiānzhī+ 27  圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Kànyàopàide使者shǐzhězǒuzài前面qiánmiàn*huìzài前面qiánmiànwèi准备zhǔnbèi道路dàolù。’Zhèhuàshuōde就是jiùshì+ 28  告诉gàosu你们nǐmenzài世人shìrén当中dāngzhōng*没有méiyǒu约翰Yuēhànde可是kěshìzài上帝Shàngdìde王国Wángguólizàixiǎode+。” 29  (民众Mínzhòng收税人shōushuìréntīngdào这些zhèxiēhuà因为yīnwèishòuguo约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐ+jiùdōu宣告xuāngào上帝Shàngdìshì正义zhèngyìde 30  可是Kěshì法利赛派Fǎlìsàipài精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén没有méiyǒushòuguo约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐjiù漠视mòshì上帝Shàngdìgěi他们tāmende劝告quàngào*+。) 31  “那么Nàmegāizhèdàirénzuòshéine他们Tāmenxiàngshéi一样yíyàngne+ 32  他们Tāmen好比hǎobǐqún小孩xiǎoháirzuòzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang彼此bǐcǐ呼唤hūhuànshuō:‘我们Wǒmengěi你们nǐmenchuī你们nǐmenquè跳舞tiàowǔ我们wǒmenchàng哀歌āigē你们nǐmenquè哭泣kūqì。’ 33  照样Zhàoyàng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànláidào吃饭chīfànjiǔ+你们nǐmenjiùshuō:‘yǒu邪灵xiélíng附身fùshēn。’ 34  人子Rénzǐláidàochī你们nǐmenquèshuō:‘Kàn这个Zhègeréntānshíhàojiǔgēn收税人shōushuìrén罪人zuìrénzuò朋友péngyou+ 35  可是Kěshì智慧zhìhuìshìyóu行为xíngwéi*lái证实zhèngshí*de+。” 36  Yǒu法利赛派Fǎlìsàipàiderén再三zàisānqǐng耶稣Yēsū吃饭chīfàn耶稣Yēsūjiùdàojiāli用餐yòngcān 37  Yǒu女人nǚrénshìchéngli公认gōngrènde罪人zuìrén知道zhīdào耶稣Yēsūzài这个zhège法利赛派Fǎlìsàipàiderénjiāli吃饭chīfàn*jiùdàile雪花石xuěhuāshí瓶子píngzilái里面lǐmiànzhuāngzhe馨香油xīnxiāngyóu+ 38  zǒudào耶稣Yēsū后面hòumiànzài耶稣Yēsūdejiǎobiānde眼泪yǎnlèi湿shīle耶稣Yēsūdejiǎojiùyòng头发tóufagānyòu温柔wēnróudewěn耶稣Yēsūdejiǎoháishàngle馨香油xīnxiāngyóu 39  那个Nàge邀请yāoqǐng耶稣Yēsūde法利赛派Fǎlìsàipàiderén看见kànjiànle心里xīnlǐshuō:“这个Zhègerén如果rúguǒzhēnshì先知xiānzhījiùgāi知道zhīdàodeshìshéishì怎样zěnyàngde女人nǚréngāi知道zhīdàoshì罪人zuìrén+。” 40  耶稣Yēsūjiùduìshuō:“西门Xīményǒuhuàyàoduìshuō。”shuō:“老师Lǎoshīqǐngshuō!” 41  “Yǒuliǎngrénqiànle债主zhàizhǔdeqiánqiàn500银元yínyuán*qiàn50银元yínyuán 42  他们Tāmendōu无力wúlì偿还chánghuán债主zhàizhǔjiù甘心gānxīnmiǎnle他们tāmendezhài究竟Jiūjìng他们tāmenhuìgèngàine?” 43  西门Xīmén回答huídáshuō:“xiǎngshìbèimiǎnlejiàoduōzhàide那个nàgerén。”耶稣Yēsūshuō:“判断pànduàndeduì。” 44  于是Yúshì转向zhuǎnxiàng那个nàge女人nǚrénduì西门Xīménshuō:“kàndào这个zhège女人nǚrénmajìnledejiā没有méiyǒugěishuǐjiǎo这个zhège女人nǚrénquèyòng眼泪yǎnlèi湿shīdejiǎoyòng头发tóufagān 45  没有méiyǒuwěn这个zhège女人nǚrénquècóng进来jìnlái以后yǐhòujiù不断búduàn温柔wēnróudewěndejiǎo 46  没有méiyǒuyòngyóudetóu这个zhège女人nǚrénquèyòng馨香油xīnxiāngyóudejiǎo 47  所以Suǒyǐ告诉gàosu尽管jǐnguǎnyǒu许多xǔduōzuì*dōubèi赦免shèmiǎnle+因为yīnwèi*àideduō可是Kěshì获得huòdé赦免shèmiǎn比较bǐjiàoshǎodeàideshǎo。” 48  耶稣Yēsūduì那个nàge女人nǚrénshuō:“dezuì赦免shèmiǎnle+。” 49  Gēn一起yìqǐ用餐yòngcānderénjiù彼此bǐcǐshuō:“这个Zhègerénshìshéi竟然Jìngrán赦免shèmiǎnréndezuì+ 50  耶稣Yēsūduì那个nàge女人nǚrénshuō:“de信心xìnxīnjiùle+回去Huíqùbayuàn平安píngʼān。”

脚注

Yòu抬尸架táishījià”。
Yòu荣耀róngyào”。
我们Wǒmen等待děngdàidewèiyòuwèiyàoláide”。
直译Zhíyì洁净jiéjìng”。
Yòu觉得juédeyǒu理由lǐyóu怀疑huáiyíderén”。
Yòu快乐kuàilè”。
华丽Huálì直译zhíyì柔软róuruǎn”。
直译Zhíyì面前miànqián”。
直译Zhíyìzài女人nǚrénshēngderén当中dāngzhōng”。
Yòu指引zhǐyǐn”。
Yòu结果jiéguǒ”,直译zhíyìde所有suǒyǒu孩子háizi”。
Yòu证明zhèngmíngshì正确zhèngquè”。
吃饭Chīfànyòuxiékàozàizhuōqián”。
直译Zhíyì第纳流斯dìnàliúsī”。Jiàn附录fùlùB14
Yòuhěndezuì”。
zuò因此yīncǐ”。

注释

多媒体资料

王宫Wánggōng
王宫Wánggōng

Dāng耶稣Yēsūdào王宫wánggōngliderénshí7:25;Tài11:8),tīng说话shuōhuàderén可能kěnénghuìxiǎngdào希律Xīlǜ大帝dàdì建造jiànzàode许多xǔduō奢华shēhuáde宫殿gōngdiàn照片Zhàopiànzhōngde宫殿gōngdiàn遗址yízhǐshì希律Xīlǜzài耶利哥Yēlìgē修建xiūjiànde冬宫dōnggōng建筑群jiànzhùqúnde部分bùfen这个Zhège宫殿gōngdiàn包括bāokuòyǒu柱廊zhùlángde宴会厅yànhuìtīngcháng29kuān19duōyǒu柱廊zhùlángde庭院tíngyuàn周围zhōuwéiyǒuhěnduō房间fángjiānpèiyǒu加热jiārè冷却lěngquè系统xìtǒngde浴场yùchǎngGēn这个zhège宫殿gōngdiàn连接liánjiēdeháiyǒu阶梯jiētīshì花园huāyuán这个Zhège宫殿gōngdiàn可能kěnéngzài起义qǐyìzhōngbèi烧毁shāohuǐ时间shíjiān大约dàyuēshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn开始kāishǐ传道chuándào职务zhíwù之前zhīqián几十jǐshínián后来Hòulái希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi阿基劳斯Ājīláosī重建chóngjiànlezhèzuò宫殿gōngdiàn

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen

骨头Gǔtou制zhì成chéng的de笛子dízi
骨头Gǔtouzhìchéngde笛子dízi

Zài圣经Shèngjīng时代shídàiyònglái制作zhìzuò笛子dízide材料cáiliào可能kěnéngshì芦苇lúwěihuò竹子zhúzi甚至shènzhì可能kěnéngshì骨头gǔtouhuò象牙xiàngyá笛子Dízishì当时dāngshízuì流行liúxíngde乐器yuèqìzhīZài宴会yànhuì婚礼hūnlǐděng欢乐huānlède场合chǎnghé一般yìbāndōuyǒurénchuī助兴zhùxìng。(王上Wáng-Shàng1:40;Sài5:12;30:29孩子们Háizimen常常chángchángzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang模仿mófǎngzhè习俗xísúZài悲伤bēishāngde场合chǎnghéhuìyǒurénchuī笛子díziZài葬礼zànglǐshangchuīrénhuì吹奏chuīzòu哀乐āiyuèwèi专门zhuānmén哭丧kūsāngderén伴奏bànzòu照片Zhàopiànzhōng展示zhǎnshìde笛子dízishìzài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngdecéng瓦砾wǎlìzhōng发现fāxiànde可以kěyǐ追溯zhuīsùdào圣殿shèngdiànbèi罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐde时候shíhouZhèzhī笛子dízichángyuē15厘米límǐhěn可能kěnéngyóuniú腿部tuǐbùdegēn骨头gǔtouzhìchéng

雪花石Xuěhuāshí瓶子píngzi
雪花石Xuěhuāshí瓶子píngzi

Zhèzhǒngyòngláizhuāng馨香油xīnxiāngyóude花瓶huāpíngzhuàng小型xiǎoxíng容器róngqì最初zuìchūshìyòng埃及Āijíde阿拉巴斯特龙Ālābāsītèlóng附近fùjìn出产chūchǎnde石头shítou制造zhìzàodeZhèzhǒng碳酸钙tànsuāngàiwèi主要zhǔyào成分chéngfènde石头shítou后来hòulái出产地chūchǎndì命名mìngmíng中文Zhōngwén名称míngchēngshì雪花石xuěhuāshí图片Túpiànzhōngde雪花石xuěhuāshí瓶子píngzishìzài埃及Āijí发现fāxiànde制造zhìzào年份niánfènjiè公元前gōngyuánqián150niándào公元gōngyuán100niánzhījiānZài古代gǔdài人们rénmenyòng石膏shígāoděng那么nàme昂贵ángguìde材料cáiliào制造zhìzào类似lèisìde瓶子píngzi由于yóuyú用途yòngtú没有méiyǒu改变gǎibiàn这些zhèxiē瓶子píngzibèichēngwéi雪花石xuěhuāshí瓶子píngzi不过Búguò真正zhēnzhèngde雪花石xuěhuāshí瓶子píngzi通常tōngchánghuìyòngláizhuāng贵重guìzhòngde膏油gāoyóu馨香油xīnxiāngyóu曾经Céngjīngyǒuliǎngyǒurén贵重guìzhòngde馨香油xīnxiāngyóudàozài耶稣Yēsūtóushangshìzài加利利Jiālìlì法利赛派Fǎlìsàipàiderénjiālilìngshìzài伯大尼Bódàníde麻风病人máfēngbìngrén西门XīménjiāliZhèliǎngsuǒyòngde馨香油xīnxiāngyóudōushìzhuāngzài雪花石xuěhuāshí瓶子píngzilide