路加福音 7:1-50

7  耶稣Yēsūyàoduì民众mínzhòngshuōdehuàdōushuōwánle后来Hòuláidàole迦百农Jiābǎinóng  Yǒu军官jūnguān器重qìzhòngde奴隶núlìshēngle重病zhòngbìng快要kuàiyàole+  听说tīngshuō耶稣Yēsūdeshìjiùqǐng犹太人Yóutàirénde长老zhǎnglǎojiàn耶稣Yēsūqiú耶稣Yēsūlái救治jiùzhìde奴隶núlì  他们Tāmendàole耶稣Yēsū那里nàlǐ恳求kěnqiúshuō:“实在shízàipèiwèizuòzhèjiànshì  因为yīnwèiài我们wǒmende族人zúrénháiwèi我们wǒmen建造jiànzào会堂huìtáng。”  耶稣Yēsūjiùgēn他们tāmen一起yìqǐKuàidào军官jūnguānjiāde时候shíhou军官jūnguāntuōle朋友péngyouláiduì耶稣Yēsūshuō:“先生Xiānsheng不用búyòng麻烦máfanle实在shízài不配búpèiqǐngdàojiālilái+  自己zìjǐ觉得juéde不配búpèijiàn只要zhǐyàoshuōhuàde仆人púrénjiù可以kěyǐ痊愈quányù  shìshòu别人biérén指挥zhǐhuīde自己zìjǐ手下shǒuxiàyǒu士兵shìbīngduì这个zhègeshuō:‘!’jiùduì那个nàgeshuō:‘Lái!’jiùláiduìde奴隶núlìshuō:‘Zuòzhèjiànshì!’jiùzuò。”  耶稣Yēsū听见tīngjiànzhè一切yíqièjiùhěn惊讶jīngyà转身zhuǎnshēnduì跟随gēnsuíde众人zhòngrénshuō:“告诉gàosu你们nǐmen这么zhèmeyǒu信心xìnxīnderén就是jiùshìzài以色列Yǐsèliè没有méiyǒujiànguo+。” 10  那些Nàxiē受托shòutuōderénhuídào军官jūnguānjiāli看见kànjiàn那个nàge奴隶núlì已经yǐjīng康复kāngfùle+ 11  Guòle不久bùjiǔ耶稣Yēsūdàozuòjiào拿因Náyīndechénggēn一起yìqǐdeyǒu门徒méntúqúnrén 12  耶稣Yēsūzǒujìn城门chéngménde时候shíhou刚巧gāngqiǎoyǒuréntáizhe死人sǐrén出来chūlái死者sǐzhěshì独生子dúshēngzǐ+母亲mǔqīnyòushì寡妇guǎfuChéngliyǒuqúnrénpéizhe 13  Zhǔ看见kànjiànjiù十分shífēn可怜kělián+duìshuō:“不要Búyàole+。” 14  耶稣Yēsūshàngqiánànzhù担架dānjià*táiderénjiù站住zhànzhùshuō:“年轻人Niánqīngrén吩咐fēnfù起来qǐlái*+ 15  死者Sǐzhějiùzuò起来qǐlái开口kāikǒu说话shuōhuà耶稣Yēsūjiāogěide母亲mǔqīn+ 16  人人Rénréndōule敬畏jìngwèidexīn赞美zànměi*上帝Shàngdìshuō:“wèi伟大wěidàde先知xiānzhīzài我们wǒmen当中dāngzhōng出现chūxiànle+。”Háishuō:“上帝Shàngdì关注guānzhùde子民zǐmínle+。” 17  关于Guānyú耶稣Yēsūde这个zhège消息xiāoxijiùchuánbiànle犹地亚Yóudìyà附近fùjìn一带yídài 18  约翰Yuēhànde门徒méntúzhè一切yíqiè告诉gàosule约翰Yuēhàn+ 19  约翰Yuēhànjiùjiàoliǎng门徒méntúláipài他们tāmenwènzhǔ:“就是jiùshì我们wǒmen等待děngdàidewèi*ma+还是Háishi我们wǒmenyào期待qīdàilìngwèine?” 20  于是Yúshì他们tāmenláijiàn耶稣Yēsūshuō:“施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànpài我们wǒmenláiwèn:‘就是jiùshì我们wǒmen等待děngdàidewèima还是Háishi我们wǒmenyào期待qīdài别人biérénne?’” 21  时候shíhou耶稣Yēsū许多xǔduōhuànbìngderéndōuzhìhǎole+不管bùguǎn他们tāmendebìngshìzhòngshìqīngháizhìhǎolebèi邪灵xiélíng附身fùshēnderénshīēngěi许多xǔduō盲人mángrén使shǐ他们tāmen复明fùmíng 22  于是Yúshì耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmen回去huíqù自己zìjǐkàndàotīngdàodeshìdōu告诉gàosu约翰Yuēhàn失明Shīmíngde看见kànjiàn+跛脚bǒjiǎode走路zǒulùhuàn麻风máfēngde痊愈quányù*ěrlóngde听见tīngjiàn+死人sǐrén复活fùhuó穷人qióngréntīngdào好消息hǎo xiāoxi+ 23  没有Méiyǒu因为yīnwèiérdiēdǎoderén*多么duōmeyǒu*+。” 24  约翰Yuēhànpàiláiderénzǒule以后yǐhòu耶稣Yēsūjiùduì众人zhòngrén谈论tánlùn约翰Yuēhànshuō:“你们Nǐmen从前cóngqiándào旷野kuàngyěyàokàn什么shénmeneShìsuífēng摇摆yáobǎide芦苇lúwěima+ 25  你们Nǐmen出去chūqùyàokàn什么shénmeneShì衣着yīzhuó华丽huálì*derénma+服装Fúzhuāng华丽huálì生活shēnghuó奢侈shēchǐderénshìzài王宫wánggōnglide 26  那么Nàme你们nǐmen到底dàodǐyàokàn什么shénmeneShìyàokàn先知xiānzhīma告诉gàosu你们nǐmenshìde而且érqiějué只是zhǐshì先知xiānzhī+ 27  圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Kànyàopàide使者shǐzhězǒuzài前面qiánmiàn*huìzài前面qiánmiànwèi准备zhǔnbèi道路dàolù。’Zhèhuàshuōde就是jiùshì+ 28  告诉gàosu你们nǐmenzài世人shìrén当中dāngzhōng*没有méiyǒu约翰Yuēhànde可是kěshìzài上帝Shàngdìde王国Wángguólizàixiǎode+。” 29  (民众Mínzhòng收税人shōushuìréntīngdào这些zhèxiēhuà因为yīnwèishòuguo约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐ+jiùdōu宣告xuāngào上帝Shàngdìshì正义zhèngyìde 30  可是Kěshì法利赛派Fǎlìsàipài精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén没有méiyǒushòuguo约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐjiù漠视mòshì上帝Shàngdìgěi他们tāmende劝告quàngào*+。) 31  “那么Nàmegāizhèdàirénzuòshéine他们Tāmenxiàngshéi一样yíyàngne+ 32  他们Tāmen好比hǎobǐqún小孩xiǎoháirzuòzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang彼此bǐcǐ呼唤hūhuànshuō:‘我们Wǒmengěi你们nǐmenchuī你们nǐmenquè跳舞tiàowǔ我们wǒmenchàng哀歌āigē你们nǐmenquè哭泣kūqì。’ 33  照样Zhàoyàng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànláidào吃饭chīfànjiǔ+你们nǐmenjiùshuō:‘yǒu邪灵xiélíng附身fùshēn。’ 34  人子Rénzǐláidàochī你们nǐmenquèshuō:‘Kàn这个Zhègeréntānshíhàojiǔgēn收税人shōushuìrén罪人zuìrénzuò朋友péngyou+ 35  可是Kěshì智慧zhìhuìshìyóu行为xíngwéilái证实zhèngshí*de+。” 36  Yǒu法利赛派Fǎlìsàipàiderén再三zàisānqǐng耶稣Yēsū吃饭chīfàn耶稣Yēsūjiùdàojiāli用餐yòngcān+ 37  Yǒu女人nǚrénshìchéngli公认gōngrènde罪人zuìrén知道zhīdào耶稣Yēsūzài这个zhège法利赛派Fǎlìsàipàiderénjiāli吃饭chīfàn*jiùdàile雪花石xuěhuāshí瓶子píngzilái里面lǐmiànzhuāngzhe馨香油xīnxiāngyóu+ 38  zǒudào耶稣Yēsū后面hòumiànzài耶稣Yēsūdejiǎobiānde眼泪yǎnlèi湿shīle耶稣Yēsūdejiǎojiùyòng头发tóufagānyòu温柔wēnróudewěn耶稣Yēsūdejiǎoháishàngle馨香油xīnxiāngyóu 39  那个Nàge邀请yāoqǐng耶稣Yēsūde法利赛派Fǎlìsàipàiderén看见kànjiànle心里xīnlǐshuō:“这个Zhègerén如果rúguǒzhēnshì先知xiānzhījiùgāi知道zhīdàodeshìshéishì怎样zěnyàngde女人nǚréngāi知道zhīdàoshì罪人zuìrén+。” 40  耶稣Yēsūjiùduìshuō:“西门Xīményǒuhuàyàoduìshuō。”shuō:“老师Lǎoshīqǐngshuō!” 41  “Yǒuliǎngrénqiànle债主zhàizhǔdeqiánqiàn500银元yínyuánqiàn50银元yínyuán 42  他们Tāmendōu无力wúlì偿还chánghuán债主zhàizhǔjiù甘心gānxīnmiǎnle他们tāmendezhài究竟Jiūjìng他们tāmenhuìgèngàine?” 43  西门Xīmén回答huídáshuō:“xiǎngshìbèimiǎnlejiàoduōzhàide那个nàgerén。”耶稣Yēsūshuō:“判断pànduàndeduì。” 44  于是Yúshì转向zhuǎnxiàng那个nàge女人nǚrénduì西门Xīménshuō:“kàndào这个zhège女人nǚrénmajìnledejiā没有méiyǒugěishuǐjiǎo这个zhège女人nǚrénquèyòng眼泪yǎnlèi湿shīdejiǎo+yòng头发tóufagān 45  没有méiyǒuwěn这个zhège女人nǚrénquècóng进来jìnlái以后yǐhòujiù不断búduàn温柔wēnróudewěndejiǎo 46  没有méiyǒuyòngyóudetóu这个zhège女人nǚrénquèyòng馨香油xīnxiāngyóudejiǎo 47  所以Suǒyǐ告诉gàosu尽管jǐnguǎnyǒu许多xǔduōzuì*dōubèi赦免shèmiǎnle+因为yīnwèi*àideduō+可是Kěshì获得huòdé赦免shèmiǎn比较bǐjiàoshǎodeàideshǎo。” 48  耶稣Yēsūduì那个nàge女人nǚrénshuō:“dezuì赦免shèmiǎnle+。” 49  Gēn一起yìqǐ用餐yòngcānderénjiù彼此bǐcǐshuō:“这个Zhègerénshìshéi竟然Jìngrán赦免shèmiǎnréndezuì+ 50  耶稣Yēsūduì那个nàge女人nǚrénshuō:“de信心xìnxīnjiùle+回去Huíqùbayuàn平安píngʼān。”

脚注

Yòu:“Xǐnglái!”
Yòu抬尸架táishījià”。
Yòu荣耀róngyào”。
我们Wǒmen等待děngdàidewèiyòuwèiyàoláide”。
直译Zhíyì洁净jiéjìng”。
Yòu觉得juédeyǒu理由lǐyóu怀疑huáiyíderén”。
Yòu快乐kuàilè”。
华丽Huálì直译zhíyì柔软róuruǎn”。
直译Zhíyì面前miànqián”。
直译Zhíyìzài女人nǚrénshēngderén当中dāngzhōng”。
Yòu指引zhǐyǐnhuò指示zhǐshì”。
Yòu证明zhèngmíngshì正确zhèngquè”。
吃饭Chīfànyòuxiékàozàizhuōqián”。
Yòuhěndezuì”。
zuò因此yīncǐ”。

注释

迦百农Jiābǎinóng 这个Zhège地名dìmíngyuán希伯来语Xībóláiyǔ意思yìsishì那鸿Nàhóngde村庄cūnzhuānghuògěirén安慰ānwèide村庄cūnzhuāng”。(鸿Hóng1:1脚注jiǎozhù迦百农Jiābǎinóng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiànzhèzuòchéng对于duìyú耶稣Yēsūzàishangde传道chuándào活动huódòng十分shífēn重要zhòngyàoZài马太福音Mǎtài Fúyīn9:1zhèzuòchéngbèichēngwéi耶稣Yēsū自己zìjǐdechéng”。

迦百农Jiābǎinóng JiànTài4:13de注释zhùshì

军官jūnguān Yòu百夫长bǎifūzhǎng”,就是jiùshì罗马Luómǎ军队jūnduìzhōng统领tǒnglǐng大约dàyuē100士兵shìbīngderén

Qǐng犹太人Yóutàirénde长老zhǎnglǎo 平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn8:5shuō:“Yǒu军官jūnguānláijiàn耶稣Yēsū]。”看来Kànlái这些zhèxiē犹太人Yóutàirénde长老zhǎnglǎoshì代表dàibiǎo这个zhège军官jūnguānchū请求qǐngqiúde只有Zhǐyǒu路加Lùjiādàole这个zhège细节xìjié

Guòle不久bùjiǔ 有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnxiědeshìèrtiān”,dàn古老gǔlǎo而且érqiěyǒu权威quánwēide抄本chāoběndōu支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

拿因Náyīn 加利利Jiālìlìdezuòchéng位于wèiyú迦百农Jiābǎinóng西南xīnányuē35公里gōnglǐchù看来Kànlái耶稣Yēsū当时dāngshí就是jiùshìcóng迦百农Jiābǎinóng拿因Náyīnde。(7:1-10)《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn只有zhǐyǒuzhèdào拿因Náyīn一般Yìbān认为rènwéi拿因城Náyīn Chéng就是jiùshì现今xiànjīn位于wèiyú摩利山Mólì Shān西北xīběide内因NèiyīnCūnzài拿撒勒Násālè东南dōngnánpiānnányuē10公里gōnglǐchù今天Jīntiān这个zhège村庄cūnzhuānghěnxiǎodànzhè一带yídàide遗址yízhǐ显示xiǎnshìzàiduō世纪shìjì以前yǐqiánzhèzuòchéng现在xiànzài拿因城Náyīn Chéng俯瞰fǔkàn耶斯列Yēsīliè平原Píngyuán周围zhōuwéi景色jǐngsè迷人mírén福音书Fúyīnshū记载jìzǎi耶稣Yēsūcéngsān使shǐrén复活fùhuó过来guòlái就是jiùshìzài拿因Náyīn另外lìngwàiliǎng分别fēnbiézài迦百农Jiābǎinóng伯大尼Bódàní。(8:49-56;Yuē11:1-44Zàizhè之前zhīqián大约dàyuē900nián先知xiānzhī以利沙Yǐlìshāzài附近fùjìnde书念城Shūniàn Chéng复活fùhuóle书念Shūniàn妇人fùrénde儿子érzi。(王下Wáng-Xià4:8-37

城门Chéngmén 经文Jīngwénzàidào拿因Náyīnshísānyòngle希腊Xīlà语词yǔcípoʹlis(chéng)。这个Zhège通常tōngchángzhǐzuòyǒu外墙wàiqiáng环绕huánràodechéng至于zhìyú拿因Náyīn是否shìfǒuyǒu城墙chéngqiángjiù确定quèdìngle如果Rúguǒ没有méiyǒu城墙chéngqiángběnjié经文jīngwénshuōdemén可能kěnéng只是zhǐshìmǒuxiē房屋fángwūzhījiāndetiáo通道tōngdàoràngrén可以kěyǐ经由jīngyóu进入jìnrù拿因Náyīn不过Búguò有些yǒuxiē考古学家kǎogǔ xuéjiā认为rènwéi拿因Náyīnshìyǒu城墙chéngqiáng环绕huánràode无论如何Wúlùn-rúhé耶稣Yēsū门徒méntú可能kěnéngshìzài拿因城Náyīn Chéng东面dōngmiàn入口rùkǒudemén那里nàlǐdào送葬sòngzàng队伍duìwude当时dāngshízhèzhī队伍duìwu也许yěxǔzhèng前往qiánwǎng位于wèiyú现今xiànjīn内因NèiyīnCūn东南dōngnánde墓地mùdì

独生Dúshēng 希腊语Xīlàyǔshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。这个Zhège可以kěyǐyònglái形容xíngróngrén无论wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizizàiběnjié经文jīngwén就是jiùshì这样zhèyàngde用法yòngfǎTóng希腊Xīlà语词yǔcíyòngláizhǐ崖鲁Yálǔ独生dúshēngde女儿nǚʼér以及yǐjíbèi耶稣Yēsūzhìhǎode孩子háizishìrén独生dúshēngde儿子érzi。(8:41,42;9:38士师记Shìshījì11:34tándào耶弗他Yēfútāde女儿nǚʼérshíshuō:“耶弗他Yēfútājiù只有zhǐyǒu这么zhème女儿nǚʼér没有méiyǒubiéde孩子háizi。”希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyìzhèhuàshíyònglemo·no·ge·nesʹZài使徒shǐtú约翰Yuēhàn执笔zhíbǐde书卷shūjuànzhōng这个zhège出现chūxiànledōushìyòngláizhǐ耶稣Yēsū。(关于Guānyú这个zhègeyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshangshíyǒu什么shénme含意hányìlìngjiànYuē1:14;3:16de注释zhùshì

独生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò独生dúshēngde)”de希腊Xīlà语词yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。Zài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde书卷shūjuànli这个zhègezhǐyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshang。(Yuē1:14;3:18;约一Yuē-Yī4:9lìngjiànYuē1:14de注释zhùshì尽管Jǐnguǎn其他qítā灵体língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde儿子们érzimen”,dàn只有zhǐyǒu耶稣Yēsūbèichēngwéi独生子dúshēngzǐ”。(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde头生子tóushēngzǐ只有zhǐyǒushì天父Tiānfù亲自qīnzì创造chuàngzàode因此yīncǐ独一无二dúyī-wúʼèrgēn上帝Shàngdìde其他qítā儿子érzidōu一样yíyàng他们tāmendōushì耶和华Yēhéhuá通过tōngguò这个zhège头生子tóushēngzǐ创造chuàngzàode保罗Bǎoluóshuō以撒Yǐsāshì亚伯拉罕Yàbólāhǎnde独生子dúshēngzǐ”(mo·no·ge·nesʹ)shí表达biǎodádeshì类似lèisìde意思yìsi。(Lái11:17虽然Suīrán亚伯拉罕Yàbólāhǎngēn夏甲Xiàjiǎshēngle以实玛利Yǐshímǎlìgēn基杜拉Jīdùlāshēngle儿子érziChuàng16:15;25:1,2;代上Dài-Shàng1:28,32),dàn以撒Yǐsāzàizhǒng特别tèbiéde意义yìyìshangshìde独生子dúshēngzǐ”。以撒Yǐsā既是jìshì亚伯拉罕Yàbólāhǎn唯一wéiyīyīn上帝Shàngdì承诺chéngnuòéryǒude儿子érzishì撒拉Sālā唯一wéiyīde儿子érzi。(Chuàng17:16-19

独生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò独生dúshēngde)”de希腊Xīlà语词yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。圣经Shèngjīngyòng这个zhègelái形容xíngróngrén无论wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizi。(Lìngjiàn7:12;8:42;9:38de注释zhùshìZài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde书卷shūjuànli这个zhègezhǐyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshangYuē3:16,18;约一Yuē-Yī4:9),dàncóng没有méiyǒuyòngláizhǐ降生jiàngshēngwéirénshíhuò之后zhīhòude耶稣Yēsū约翰Yuēhàn总是zǒngshìyòng这个zhègelái形容xíngróng降生jiàngshēngwéirénqiánde耶稣Yēsūshíshì话语huàyǔ”,“zài最初zuìchūjiùgēn上帝Shàngdìtóngzài”,甚至shènzhìhái没有méiyǒu世人shìrén以前yǐqiánjiù已经yǐjīnggēn上帝Shàngdìtóngzàile。(Yuē1:1,2;17:5,24耶稣Yēsūshì独生子dúshēngzǐ”,因为yīnwèishì耶和华Yēhéhuáde头生子tóushēngzǐ”,只有zhǐyǒushì上帝Shàngdì亲自qīnzì创造chuàngzàode尽管Jǐnguǎn其他qítā灵体língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde儿子们érzimen”(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7),dàn他们tāmendōushì耶和华Yēhéhuá通过tōngguòde头生子tóushēngzǐ创造chuàngzào出来chūláide西1:15,16)。Zǒngdeláishuō希腊Xīlà语词yǔcímo·no·ge·nesʹyònglái描述miáoshù耶稣Yēsūshízhǐshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“无与伦比wúyǔlúnbǐde”,zhǐshì唯一wéiyībèi上帝Shàngdì亲自qīnzì创造chuàngzào出来chūláide儿子érzi。(约一Yuē-Yī5:18lìngjiànLái11:17de注释zhùshì

十分Shífēn可怜kělián Yòu怜悯liánmǐn”。Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde强烈qiángliè情感qínggǎn

Liǎng门徒méntú 平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn11:2,3只是zhǐshì简单jiǎndāndeshuō施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànpàile自己zìjǐde门徒méntú路加Lùjiā补充bǔchōngle细节xìjiéshuō门徒méntúde数目shùmùshìliǎng

Huàn麻风máfēngde JiànTài8:2de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì麻风Máfēng”。

麻风Máfēng Zhǐzhǒng严重yánzhòngde皮肤病pífūbìng圣经Shèngjīngdàode麻风máfēng不仅仅bùjǐnjǐnzhǐ今天jīntiān人们rénmensuǒzhīde麻风病máfēngbìng任何Rènhérénbèi诊断zhěnduànhuànshàng麻风病máfēngbìngjiù必须bìxūgēn别人biérén隔离gélí直到zhídào痊愈quányù。(13:2脚注jiǎozhù45,46lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

象征Xiàngzhēng悔改huǐgǎide浸礼jìnlǐ 直译Zhíyì悔改huǐgǎide浸礼jìnlǐ”。浸礼Jìnlǐ本身běnshēnbìnghuìréndezuì接受Jiēshòu约翰Yuēhàn浸礼jìnlǐderén公开gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐfànlezuì违犯wéifànle法典fǎdiǎn从而cóngʼér表明biǎomíng他们tāmen决心juéxīnzuòchū改变gǎibiànZhèzhǒng衷心zhōngxīn悔改huǐgǎide态度tàidùnéng带领dàilǐng他们tāmendào基督Jīdū那里nàlǐ。(Jiā3:24通过Tōngguòwèirén施浸shījìn约翰Yuēhànràngqúnrénzuòtuǒ准备zhǔnbèi可以kěyǐkàndào上帝Shàngdì任用rènyòngde救主jiùzhǔ”。(3:3-6LìngjiànTài3:2,8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì浸礼jìnlǐ”“悔改huǐgǎi”)

浸礼Jìnlǐ 希腊语Xīlàyǔshìbaʹpti·sma,意思yìsishìjìnshuǐzhōng]”。(LìngjiànTài3:11;1:4de注释zhùshì

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

吃饭chīfànjiǔ JiànTài11:18de注释zhùshì

chī Zhè显然xiǎnránshìzài描述miáoshù约翰Yuēhàn克己kèjǐ自律zìlǜde生活shēnghuó方式fāngshì包括bāokuò禁食jìnshí以及yǐjí为了wèile严格yángé遵守zūnshǒu离俗人lísúrénde要求yāoqiúér任何rènhé酒精jiǔjīng饮料yǐnliào。(Mín6:2-4;Tài9:14,15;1:15;7:33

收税人Shōushuìrén JiànTài5:46de注释zhùshì

收税人Shōushuìrén Hěnduō犹太人Yóutàirénwèi罗马Luómǎ政府zhèngfǔzuòshōushuìde工作gōngzuò这些Zhèxiē犹太人Yóutàirénbèi民众mínzhòng憎恨zēnghèn因为yīnwèi他们tāmen不但búdànwèi人民rénmín讨厌tǎoyànde外族wàizú政权zhèngquán工作gōngzuòhái肆意sìyì征收zhēngshōu超过chāoguò政府zhèngfǔ规定guīdìng税率shuìlǜde税金shuìjīn犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuì避开bìkāi收税人shōushuìrén认为rènwéi他们tāmengēn罪人zuìrén娼妓chāngjìshìtónglèirén。(Tài11:19;21:32

行为Xíngwéi Yòu结果jiéguǒ”,直译Zhíyìde所有suǒyǒu孩子háizi”。原文Yuánwénzài这里zhèlǐyòngle拟人法nǐrénfǎtándào智慧zhìhuìde孩子háiziBěnjié经文jīngwén以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn11:19tándàode行为xíngwéi”,shìzhǐ施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn以及yǐjí耶稣Yēsūde正义zhèngyì行为xíngwéi这些zhèxiē行为xíngwéi证明zhèngmíng针对zhēnduì他们tāmende指控zhǐkòngdōushì错误cuòwùdeZài这里zhèlǐ耶稣Yēsū等于děngyúshìshuō:“看看Kànkan我们wǒmen正义zhèngyìde行为xíngwéi你们nǐmenjiùhuì知道zhīdào那些nàxiē指控zhǐkòngdōushìcuòde!”

Dàojiāli Zàijuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu路加Lùjiādào法利赛派Fǎlìsàipàiderén邀请yāoqǐng耶稣Yēsū他们tāmendejiāli吃饭chīfànér耶稣Yēsū接受jiēshòule邀请yāoqǐng另外Lìngwàiliǎng记载jìzǎizài路加福音Lùjiā Fúyīn11:3714:1

Yǒu女人nǚrénshì……公认gōngrènde罪人zuìrén 圣经Shèngjīng表明biǎomíng所有suǒyǒuréndōushìyǒuzuìde。(代下Dài-Xià6:36;Luó3:23;5:12因此Yīncǐ,“罪人zuìrénzài这里zhèlǐ显然xiǎnrán特指tèzhǐ那些nàxiēyīn惯常guàncháng犯罪fànzuìér声名狼藉shēngmíng-lángjíderén他们tāmenfànde可能kěnéngshì违反wéifǎn道德dàodédezuì可能kěnéngshì违反wéifǎn法律fǎlǜdezuì。(19:7,8只有Zhǐyǒu路加Lùjiā记载jìzǎile这个zhègeyǒuzuìde女人nǚrényòng馨香油xīnxiāngyóu耶稣Yēsūdejiǎoshì这个zhège女人nǚrén也许yěxǔshì妓女jìnǚzuòshì……公认gōngrèndede希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐ直译zhíyìwéishì”,dànzài这里zhèlǐ看来kànlái表示biǎoshìrényǒu怎样zěnyàngde品性pǐnxìnghuò属于shǔyú怎样zěnyàngde群体qúntǐ

dezhài取消qǔxiāole 取消Qǔxiāoyòu宽恕kuānshù”。“Zhài可以kěyǐyònglái比喻bǐyùzuì”。(LìngjiànTài6:12de注释zhùshì

Liǎngrénqiànle……qián 公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàiréndōu熟悉shúxi债主zhàizhǔ欠债qiànzhàiderénzhījiānshì什么shénme关系guānxì耶稣Yēsū有时yǒushíjiùyòng欠债qiànzhàilái比喻bǐyù。(Tài18:23-35;16:1-8只有Zhǐyǒu路加Lùjiā记载jìzǎile耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōde比喻bǐyù比喻bǐyùzhōngrénqiàndeqiánshìlìngréndeshíbèi当时Dāngshí耶稣Yēsū正在zhèngzài西门Xīméndejiāli吃饭chīfànyǒu女人nǚrén进来jìnláiyòng馨香油xīnxiāngyóudejiǎo耶稣Yēsū知道zhīdào西门Xīmén怎样zěnyàng看待kàndài这个zhège女人nǚrén所以suǒyǐshuōle这个zhège比喻bǐyù。(7:36-40耶稣Yēsūzuìzuòhuánqīngde巨债jùzhàibìngzhǐchū事实shìshí:“获得huòdé赦免shèmiǎn比较bǐjiàoshǎodeàideshǎo。”(7:47lìngjiànTài6:12;18:27;11:4de注释zhùshì

银元Yínyuán 直译Zhíyì第纳流斯dìnàliúsī”,zhǐdeshì罗马Luómǎ银元yínyuánměizhòngyuē3.85一面yímiànyǒu凯撒Kǎisādexiàng正如Zhèngrú马太福音Mǎtài Fúyīn20:2显示xiǎnshìzài耶稣Yēsūde时代shídài工人gōngrénměitiānzuò农业nóngyè工作gōngzuò12小时xiǎoshíde工资gōngzī通常tōngchángshì银元yínyuán。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì第纳流斯Dìnàliúsī以及yǐjí附录FùlùB14

Zuì 直译Zhíyìzhài”。我们Wǒmen得罪dézuìle别人biérénjiù好像hǎoxiàngqiànle对方duìfāngzhài必须bìxū寻求xúnqiú对方duìfāng宽恕kuānshùcáinénghuánqīngzhèzhài我们Wǒmenxiǎngyào得到dédào上帝Shàngdìde宽恕kuānshùjiùyào宽恕kuānshù那些nàxiē得罪dézuì我们wǒmenderén或者huòzhěshuō宽恕kuānshùqiàn我们wǒmenzhàiderén”。(Tài6:14,15;18:35;11:4脚注jiǎozhù

得罪Dézuì我们wǒmenderén 直译Zhíyìqiàn我们wǒmenzhàiderén”。我们Wǒmen得罪dézuìle别人biérénjiù好像hǎoxiàngqiànle对方duìfāngzhài必须bìxū寻求xúnqiú对方duìfāng宽恕kuānshùcáinénghuánqīng根据Gēnjù圣经Shèngjīng原文yuánwénzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnde模范mófàn祷告dǎogàoli耶稣Yēsūyòngde就是jiùshìzhàiérshìzuì。(LìngjiànTài6:12de注释zhùshìzuò宽恕kuānshùde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishìfàngguo”,就是jiùshìfàngguo欠债qiànzhàiderénzài追讨zhuītǎo债务zhàiwù

Gěishuǐjiǎo Gēn今天jīntiān许多xǔduō地方dìfangderén一样yíyàng古代gǔdàideréntóngde地方dìfang主要zhǔyàokào走路zǒulù有些Yǒuxiē平民píngmín百姓bǎixìng走路zǒulùshí穿chuānxiéhěnduōrénhuì穿chuānzhǒng凉鞋liángxiézhèzhǒngxié只有zhǐyǒu鞋底xiédǐgēn皮制pízhì带子dàizi人们Rénmenjìnqián一般yìbānhuìtuōxiéWèi客人kèrénjiǎoshì表现biǎoxiàn好客hàokèzhīdàode重要zhòngyào方式fāngshì主人Zhǔrén可能kěnénghuì亲自qīnzìwèi客人kèrénjiǎo或者huòzhějiào仆人púrén这么zhèmezuòzuì起码qǐmǎhuìgěi客人kèrén提供tígōngjiǎoyòngdeshuǐ。(Chuàng18:4;24:32;撒上Sā-Shàng25:41;7:37,38

没有méiyǒuwěn Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenhuìyòng亲吻qīnwěnlái表示biǎoshì喜爱xǐʼàihuò尊敬zūnjìng亲吻Qīnwěnde方式fāngshì包括bāokuòyòng嘴唇zuǐchún触碰chùpèng对方duìfāngde嘴唇zuǐchúnZhēn24:26),wěn对方duìfāngde脸颊liǎnjiázàimǒuzhǒng特殊tèshū情况qíngkuàngxià甚至shènzhìhuìwěn对方duìfāngdejiǎo7:37,38)。除了Chúle男女nánnǚ亲属qīnshǔhuì互相hùxiāng亲吻qīnwěnChuàng29:11;31:28),男性nánxìng亲属qīnshǔ互相hùxiāng亲吻qīnwěnhěnchángjiànChuàng27:26,27;45:15;Chū18:7;撒下Sā-Xià14:33)。同样Tóngyàng好友hǎoyǒuzhījiānhuì亲吻qīnwěnlái表达biǎodá友爱yǒuʼài。(撒上Sā-Shàng20:41,42;撒下Sā-Xià19:39

多媒体资料

王宫Wánggōng
王宫Wánggōng

Dāng耶稣Yēsūdào王宫wánggōngliderénshí7:25;Tài11:8),tīng说话shuōhuàderén可能kěnénghuìxiǎngdào希律Xīlǜ大帝dàdì建造jiànzàode许多xǔduō奢华shēhuáde宫殿gōngdiàn照片Zhàopiànzhōngde宫殿gōngdiàn遗址yízhǐshì希律Xīlǜzài耶利哥Yēlìgē修建xiūjiànde冬宫dōnggōng建筑群jiànzhùqúnde部分bùfen这个Zhège宫殿gōngdiàn包括bāokuòyǒu柱廊zhùlángde宴会厅yànhuìtīngcháng29kuān19duōyǒu柱廊zhùlángde庭院tíngyuàn周围zhōuwéiyǒuhěnduō房间fángjiānpèiyǒu加热jiārè冷却lěngquè系统xìtǒngde浴场yùchǎngGēn这个zhège宫殿gōngdiàn连接liánjiēdeháiyǒu阶梯jiētīshì花园huāyuán这个Zhège宫殿gōngdiàn可能kěnéngzài起义qǐyìzhōngbèi烧毁shāohuǐ时间shíjiān大约dàyuēshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn开始kāishǐ传道chuándào职务zhíwù之前zhīqián几十jǐshínián后来Hòulái希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi阿基劳斯Ājīláosī重建chóngjiànlezhèzuò宫殿gōngdiàn

骨头Gǔtou制zhì成chéng的de笛子dízi
骨头Gǔtouzhìchéngde笛子dízi

Zài圣经Shèngjīng时代shídàiyònglái制作zhìzuò笛子dízide材料cáiliào可能kěnéngshì芦苇lúwěihuò竹子zhúzi甚至shènzhì可能kěnéngshì骨头gǔtouhuò象牙xiàngyá笛子Dízishì当时dāngshízuì流行liúxíngde乐器yuèqìzhīZài宴会yànhuì婚礼hūnlǐděng欢乐huānlède场合chǎnghé一般yìbāndōuyǒurénchuī助兴zhùxìng。(王上Wáng-Shàng1:40;Sài5:12;30:29孩子们Háizimen常常chángchángzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang模仿mófǎngzhè习俗xísúZài悲伤bēishāngde场合chǎnghéhuìyǒurénchuī笛子díziZài葬礼zànglǐshangchuīrénhuì吹奏chuīzòu哀乐āiyuèwèi专门zhuānmén哭丧kūsāngderén伴奏bànzòu照片Zhàopiànzhōng展示zhǎnshìde笛子dízishìzài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngdecéng瓦砾wǎlìzhōng发现fāxiànde可以kěyǐ追溯zhuīsùdào圣殿shèngdiànbèi罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐde时候shíhouZhèzhī笛子dízichángyuē15厘米límǐhěn可能kěnéngyóuniú腿部tuǐbùdegēn骨头gǔtouzhìchéng

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen

雪花石Xuěhuāshí瓶子píngzi
雪花石Xuěhuāshí瓶子píngzi

Zhèzhǒngyòngláizhuāng馨香油xīnxiāngyóude花瓶huāpíngzhuàng小型xiǎoxíng容器róngqì最初zuìchūshìyòng埃及Āijíde阿拉巴斯特龙Ālābāsītèlóng附近fùjìn出产chūchǎnde石头shítou制造zhìzàodeZhèzhǒng碳酸钙tànsuāngàiwèi主要zhǔyào成分chéngfènde石头shítou后来hòulái出产地chūchǎndì命名mìngmíng中文Zhōngwén名称míngchēngshì雪花石xuěhuāshí图片Túpiànzhōngde雪花石xuěhuāshí瓶子píngzishìzài埃及Āijí发现fāxiànde制造zhìzào年份niánfènjiè公元前gōngyuánqián150niándào公元gōngyuán100niánzhījiānZài古代gǔdài人们rénmenyòng石膏shígāoděng那么nàme昂贵ángguìde材料cáiliào制造zhìzào类似lèisìde瓶子píngzi由于yóuyú用途yòngtú没有méiyǒu改变gǎibiàn这些zhèxiē瓶子píngzibèichēngwéi雪花石xuěhuāshí瓶子píngzi不过Búguò真正zhēnzhèngde雪花石xuěhuāshí瓶子píngzi通常tōngchánghuìyòngláizhuāng贵重guìzhòngde膏油gāoyóu馨香油xīnxiāngyóu曾经Céngjīngyǒuliǎngyǒurén贵重guìzhòngde馨香油xīnxiāngyóudàozài耶稣Yēsūtóushangshìzài加利利Jiālìlì法利赛派Fǎlìsàipàiderénjiālilìngshìzài伯大尼Bódàníde麻风病人máfēngbìngrén西门XīménjiāliZhèliǎngsuǒyòngde馨香油xīnxiāngyóudōushìzhuāngzài雪花石xuěhuāshí瓶子píngzilide