撒母耳记上 25:1-44

25  撒母耳Sāmǔʼěr+去世qùshìle以色列Yǐsèlièréndōu聚集jùjí起来qǐláiwèi哀哭āikūzàngzài拉玛Lāmǎ自己zìjǐdejiā+附近fùjìn大卫Dàwèijiù出发chūfādào帕兰Pàlánde旷野kuàngyě  Zài玛安Mǎʼān+yǒurénzài迦密Jiāmì*+拥有yōngyǒu产业chǎnyèshì大财主dàcáizhuyǒu绵羊miányáng3000zhī山羊shānyáng1000zhī时候shíhou正在zhèngzài迦密Jiāmìjiǎn羊毛yángmáo  这个Zhègerénjiào拿八Nábā+shì迦勒Jiālèrén+de妻子qīzijiào亚比该Yàbǐgāi+明辨míngbiàn事理shìlǐyòu美丽měilì动人dòngrén拿八Nábāquè性情xìngqíng粗暴cūbào品行pǐnxíng恶劣èliè+  大卫Dàwèizài旷野kuàngyě听说tīngshuō拿八Nábā正在zhèngzàijiǎn羊毛yángmáo  jiùpàishí年轻人niánqīngrénduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenshàng迦密Jiāmìjiàn拿八Nábāde名义míngyìxiàng问好wènhǎo  你们Nǐmenyàoshuō:‘Yuàn长寿chángshòuYuànjiādōu平安píngʼānYuàn拥有yōngyǒude一切yíqièdōu平安píngʼān  听说Tīngshuōzàijiǎn羊毛yángmáode牧人mùréngēn我们wǒmen一起yìqǐzài迦密Jiāmìde时候shíhou我们wǒmencóng没有méiyǒu伤害shānghàiguo他们tāmen+他们tāmencóng没有méiyǒu失去shīqùguo什么shénme  可以kěyǐ问问wènwende仆人púrén*他们tāmenjiùhuì告诉gàosuYuàn恩待ēndài我们wǒmen因为yīnwèi我们wǒmenzài欢乐huānlède日子rìzi*láijiànyǒu什么shénmenénggěi我们wǒmenjiùqǐngshǎnggěi我们wǒmen*de晚辈wǎnbèi*大卫Dàwèiba+。’”  大卫Dàwèide仆人púréndàolejiù大卫Dàwèide名义míngyìduì拿八Nábāshuōle这些zhèxiēhuà他们Tāmenshuōwánle 10  拿八Nábājiù回答huídá大卫Dàwèide仆人púrén:“大卫Dàwèishìshéi耶西Yēxīde儿子érzishìshéi最近Zuìjìn逃跑táopǎo离开líkāi主人zhǔrénde仆人púrénhěnduō+ 11  怎么zěnmenéngdebǐngdeshuǐwèijiǎn羊毛yángmáoderén准备zhǔnbèideròusònggěi知道zhīdàoshìcóng哪里nǎlǐláiderén?” 12  大卫Dàwèide仆人púrénjiù回去huíqùzhè一切yíqièhuàdōu告诉gàosule大卫Dàwèi 13  大卫Dàwèijiù马上mǎshàngduì手下shǒuxiàshuō:“全体Quántǐ佩剑pèijiàn+大家Dàjiādōupèishàngjiàn大卫Dàwèipèishàngjiàn跟着Gēnzhe大卫Dàwèi上去shàngqùdeyuēyǒu400rénliú下来xiàlái看守kānshǒu物品wùpǐndeyǒu200rén 14  拿八Nábāde仆人púrén告诉gàosu拿八Nábāde妻子qīzi亚比该Yàbǐgāishuō:“大卫Dàwèicóng旷野kuàngyěpài使者shǐzhěláixiàng主人zhǔrén问好wènhǎo主人zhǔrénquè高声gāoshēng辱骂rǔmà他们tāmen+ 15  但是Dànshì那些nàxiērénduì我们wǒmenhěnhǎocóng没有méiyǒu伤害shānghàiguo我们wǒmen我们Wǒmengēn他们tāmen一起yìqǐzài野外yěwàide时候shíhoucóng没有méiyǒu失去shīqùguo什么shénme+ 16  我们Wǒmenyángde时候shíhougēn他们tāmenzài一起yìqǐ他们Tāmenfēn昼夜zhòuyè一直yìzhíxiàng围墙wéiqiáng一样yíyàng保护bǎohù我们wǒmen 17  现在Xiànzàiyào想想xiǎngxianggāi怎么zěnmebàn因为yīnwèi主人zhǔrénquánjiādōu大祸dàhuò临头líntóule+这个zhègerén蛮不讲理mánbùjiǎnglǐ*+shéidehuàdōutīngbu进去jìnqù。” 18  亚比该Yàbǐgāi+急忙jímángle200bǐngliǎngpíngjiǔ、5zhīzǎihǎodeyáng、5细亚xìyà*kǎohǎode麦子màizi、100葡萄饼pútaobǐng、200无花果饼wúhuāguǒbǐng全都quándōufàngzài驴背lǘbèishang+ 19  然后Ránhòuduì仆人púrénshuō:“你们Nǐmenxiānzǒu随后suíhòujiùlái。”Dàn什么shénmedōu没有méiyǒu告诉gàosu丈夫zhàngfu拿八Nábā 20  亚比该Yàbǐgāishàng悄悄qiāoqiāode*xiàleshān大卫Dàwèi手下shǒuxià刚好gānghǎoyíngzhe亚比该Yàbǐgāi下来xiàláishàngle 21  先前Xiānqián大卫Dàwèishuō:“zài旷野kuàngyě守卫shǒuwèi这个zhège家伙jiāhuode一切yíqièràngde财物cáiwùyǒu任何rènhé损失sǔnshī+这样zhèyàngzuò简直jiǎnzhíshì白费báifèi心机xīnjījìngxiàngèbàoshàn+ 22  要是Yàoshiràng手下shǒuxià任何rènhé男丁nándīnghuódào天亮tiānliàngyuàn上帝Shàngdì照样zhàoyàng处置chǔzhì加倍jiābèi惩罚chéngfá大卫Dàwèide敌人dírén*。” 23  亚比该Yàbǐgāijiàndào大卫Dàwèijiù急忙jímángcóng驴背lǘbèishang下来xiàláiguìzàishangxiàng大卫Dàwèi下拜xiàbài 24  zài大卫Dàwèijiǎoqiánshuō:“zhǔajiùràng承担chéngdān罪责zuìzébaQiú容许róngxǔ仆人púrénduìshuōhuà听听tīngting仆人púrényàoshuōdehuà 25  Qiúzhǔ不要búyào拿八Nábā这个zhège蛮不讲理mánbùjiǎnglǐderén+fàngzàixīnshangjiào拿八Nábā*rénmíng确实quèshí愚妄yúwàng仆人Púrénbìng没有méiyǒu看见kànjiànzhǔpàiláiderén 26  zhǔazài永活yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá面前miànqián发誓fāshìzài面前miànqián发誓fāshìzhèshì耶和华Yēhéhuá阻止zǔzhǐ+shārénhàimìng*+制止zhìzhǐ自行zìxíng报复bàofù*Yuànde敌人dírén那些nàxiē谋害móuhàizhǔderéndōuxiàng拿八Nábā一样yíyàng 27  zhǔ现在xiànzàiqiú仆人púrénsòngshàngde礼物lǐwù*+shǎnggěi那些nàxiē追随zhuīsuízhǔderén+ 28  Qiú赦免shèmiǎn仆人púrénde过错guòcuò耶和华Yēhéhuá一定yídìnghuìwèizhǔ建立jiànlì永久yǒngjiǔde王朝wángcháo+因为yīnwèizhǔshìwèi耶和华Yēhéhuá作战zuòzhàn+而且érqiě一生yìshēngdōu没有méiyǒuzuòguo任何rènhé恶事èshì+ 29  Yǒurénlái追赶zhuīgǎnyào性命xìngmìngde时候shíhou耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdìhuì保全bǎoquánzhǔde性命xìngmìng好像hǎoxiàngcángzài保全bǎoquán生命shēngmìngde袋子dàizili至于Zhìyú敌人dírénde性命xìngmìngquèyàoshuǎi出去chūqùxiàngyòng投石带tóushídài石子shízǐrshuǎi出去chūqù一样yíyàng 30  将来Jiānglái耶和华Yēhéhuáhuì按照ànzhàode承诺chéngnuòwèizhǔ实现shíxiàn一切yíqiè美事měishìyòu委任wěirènzuò以色列Yǐsèlièrénde领袖lǐngxiù+ 31  到时Dàoshízhǔjiùhuì因为yīnwèi曾经céngjīng无故wúgùshārén*自行zìxíng报复bàofù*+ér心里xīnlǐ懊悔àohuǐ遗憾yíhànle耶和华Yēhéhuá美福měifúgěizhǔde时候shíhouqiú不要búyào忘记wàngjì仆人púrén。” 32  大卫Dàwèiduì亚比该Yàbǐgāishuō:“以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá应当yīngdāngshòudào赞美zànměi因为Yīnwèi今天jīntiānpàiláijiàn 33  Yuàn上帝Shàngdìgěi因为yīnwèi明白míngbai事理shìlǐ今天jīntiān阻止zǔzhǐshārénhàimìng*+制止zhìzhǐ自行zìxíng报复bàofù* 34  以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì就是jiùshì阻止zǔzhǐhài+de永活yǒnghuó耶和华Yēhéhuá可以kěyǐ作证zuòzhèng要不是yàobúshìgǎnláijiàn+dào明天míngtiān早上zǎoshang拿八Nábāde所有suǒyǒu男丁nándīngjiùhuìliúle+。” 35  大卫Dàwèi接受jiēshòule亚比该Yàbǐgāisòngláide礼物lǐwùduìshuō:“回去huíqùbayuàn平安píngʼānkàntīngledehuàhuì答应dāyingde请求qǐngqiú。” 36  亚比该Yàbǐgāihuídào拿八Nábā那里nàlǐzhǐjiànzàijiālishèyàn好像hǎoxiàngwángde宴席yànxí一样yíyàng拿八Nábā心情xīnqíng愉快yúkuàide烂醉lànzuì亚比该Yàbǐgāi什么shénmeshìdōu没有méiyǒu告诉gàosu直到zhídàoèrtiān天亮tiānliàng 37  Dàole早上zǎoshang拿八Nábājiǔxǐnglede妻子qīzicái这些zhèxiēshì告诉gàosudexīnjiùxiàngle一样yíyàngtǎngzhedòngdòng好像hǎoxiàng石头shítou 38  Guòleshítiān左右zuǒyòu耶和华Yēhéhuá打击dǎjī拿八Nábājiùle 39  大卫Dàwèi听说tīngshuō拿八Nábālejiùshuō:“耶和华Yēhéhuá应当yīngdāngshòudào赞美zànměi因为Yīnwèiwèi申冤shēnyuān+除去chúqùle拿八Nábāgěide羞辱xiūrǔ+yòu阻止zǔzhǐ仆人púrén作恶zuòʼè+耶和华Yēhéhuá使shǐ拿八Nábā自食恶果zìshí-èguǒle。”于是Yúshì大卫Dàwèipàirénjiàn亚比该Yàbǐgāixiàng求婚qiúhūn 40  大卫Dàwèide仆人púrénláidào迦密Jiāmìjiàn亚比该Yàbǐgāiduìshuō:“大卫Dàwèipài我们wǒmenláixiǎngzuò妻子qīzi。” 41  亚比该Yàbǐgāi立即lìjíguìzàishang下拜xiàbàishuō:“愿意yuànyìzuò仆人púrénwèizhǔde仆人púrénjiǎo+。” 42  于是Yúshì亚比该Yàbǐgāi+连忙liánmáng起来qǐláishàngdàizhe女仆nǚpúgēn大卫Dàwèide使者shǐzhě一起yìqǐ离开líkāi这样Zhèyàngjiùzuòle大卫Dàwèide妻子qīzi 43  先前Xiānqián大卫Dàwèile耶斯列Yēsīlièrén+亚希暖Yàxīnuǎn+她们tāmenliǎngréndōu成为chéngwéi大卫Dàwèide妻子qīzi+ 44  扫罗Sǎoluó已经yǐjīng女儿nǚʼér米甲Mǐjiǎ+就是jiùshì大卫Dàwèide妻子qīzigěile迦琳Jiālínrén拉亿Lāyìde儿子érzi帕提Pàtí+zuò妻子qīzi

脚注

犹大Yóudà地区dìqūdezuòchéngshì迦密Jiāmì Shān
Yòu年轻人niánqīngrén”。
欢乐Huānlède日子rìzi直译zhíyì好日子hǎorìzi”。
Yòude仆人们púrénmen”。
直译Zhíyìde儿子érzi”。
Yòu一无是处yìwúshìchù”。
相当Xiāngdāng36.65shēngJiàn附录fùlùB14
Yòuzàishānde掩护yǎnhùxià”。
大卫Dàwèide敌人dírénzuò大卫Dàwèi”。
意思Yìsishì愚妄yúwànghuò愚昧yúmèi”。
Yòuqiànxià血债xuèzhài”。
Yòu妄图wàngtú自救zìjiù”。
直译Zhíyì祝福zhùfú”。
Shārényòuràngrén流血liúxuè”。
Yòu妄图wàngtú自救zìjiù”。
Yòu妄图wàngtú自救zìjiù”。
Yòuqiànxià血债xuèzhài”。

注释

多媒体资料