路加福音 5:1-39

5  Yǒu耶稣Yēsūzhànzài革尼撒勒湖Génísālè Hú+deànbiān民众mínzhòng紧紧jǐnjǐnzàishēnpángyàotīng上帝Shàngdìde话语huàyǔ  jiànyǒuliǎngtiáochuántíngzàibiān渔夫yúfūchuánwǎngle+  耶稣Yēsūjiùshàngle其中qízhōngtiáochuánshì西门Xīméndechuánbìngqǐng稍微shāowēihuáànbiān然后Ránhòu耶稣Yēsūzuò下来xiàláicóngchuánshang教导jiàodǎo民众mínzhòng  耶稣Yēsūjiǎngwánlehuàjiùduì西门Xīménshuō:“Huádàoshuǐshēnde地方dìfangba你们Nǐmenyào下网xiàwǎng。”  西门Xīmén回答huídáshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen劳碌láolùlezhěngbìng没有méiyǒudào什么shénme+不过Búguò这样zhèyàng吩咐fēnfùjiù下网xiàwǎngba。”  他们Tāmenzhàozhezuò竟然jìngrándàoqún渔网yúwǎng几乎jīhūlièkāi+  他们Tāmen马上mǎshàng手势shǒushìjiàolìngtiáochuánde伙伴huǒbàn过来guòlái帮忙bāngmáng他们Tāmenláileliǎngtiáochuándōuzhuāngmǎnlechuán差点chàdiǎnrchén下去xiàqù  西门Xīmén·彼得Bǐdé看见kànjiàn这个zhège情景qíngjǐngjiùguìzài耶稣Yēsūqiánshuō:“Zhǔ*a离开líkāibashì罪人zuìrén。”  因为Yīnwèidào这么zhèmeduō西门Xīméngēn一起yìqǐderéndōu十分shífēn惊讶jīngyà 10  西门Xīménde伙伴huǒbàn西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàn+shì这样zhèyàng耶稣Yēsūduì西门Xīménshuō:“不要Búyàocóngjīn以后yǐhòuhuì得到dédào*活人huórénle+。” 11  他们Tāmenchuánkàoànhòujiùpiēxià一切yíqiè跟随gēnsuíle耶稣Yēsū+ 12  Yǒu耶稣Yēsūzàizuòchéngli那里nàlǐyǒumǎnshēn麻风máfēngderén看见kànjiàn耶稣Yēsūjiùguìzàishang下拜xiàbài恳求kěnqiúshuō:“Zhǔa只要zhǐyào愿意yuànyìjiùnéng使shǐ痊愈quányù*+。” 13  耶稣Yēsūshēnchūshǒuláishuō:“hěn愿意yuànyì痊愈quányùba。”麻风Máfēng立刻lìkècóng身上shēnshang消失xiāoshīle+ 14  耶稣Yēsū吩咐fēnfù不要búyào告诉gàosu任何rènhérén+dànshuō:“Yàoràng祭司jìsī查看chákàn并且bìngqiěxiànshàng摩西Móxī规定guīdìngde祭物jìwù+xiàng他们tāmen证明zhèngmíng*已经yǐjīng洁净jiéjìngle+。” 15  可是Kěshì耶稣Yēsūde名声míngshēng越发yuèfā传扬chuányáng出去chūqùZǒngyǒuqúnrén聚集jùjí起来qǐláiyàotīng讲话jiǎnghuà希望xīwàngzhìhǎo他们tāmendebìng+ 16  不过Búguò耶稣Yēsū还是háishi经常jīngcháng没有méiyǒurénde地方dìfang祷告dǎogào 17  Yǒutiān耶稣Yēsūzài教导jiàodǎorén法利赛派Fǎlìsàipàiderén法典fǎdiǎnde导师dǎoshīzuòzài那里nàlǐ他们Tāmenshìcóng加利利Jiālìlì犹地亚Yóudìyà村庄cūnzhuāng耶路撒冷Yēlùsālěngláide耶和华Yēhéhuáde力量lìliàng耶稣Yēsūtóngzài使shǐnéng医治yīzhì疾病jíbìng+ 18  Yǒurényòng担架dānjiàtáizhe瘫痪tānhuànderénxiǎngsòng进去jìnqùfàngzài耶稣Yēsū面前miànqián+ 19  可是Kěshì因为yīnwèiréntàiduō他们tāmen无法wúfǎ瘫痪tānhuànderéntái进去jìnqùjiùshàng屋顶wūdǐngjiēkāi瓦片wǎpiànlián担架dānjià一起yìqǐfàngdào下面xiàmiànde人群rénqúnzhōngluòzài耶稣Yēsūde面前miànqián 20  耶稣Yēsūkàndào他们tāmende信心xìnxīnjiùshuō:“朋友Péngyoudezuì赦免shèmiǎnle+。” 21  抄经士Chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderénzài心里xīnlǐxiǎng*:“这个Zhègerénshìshéi竟然jìngránshuō亵渎xièdúdehuà除了Chúle上帝Shàngdìwèishéinéng赦罪shèzuì+ 22  耶稣Yēsūkànchū他们tāmenzàixiǎng*什么shénmejiùshuō:“你们Nǐmenzài心里xīnlǐxiǎng什么shénme 23  yàng比较bǐjiào容易róngyìneShìshuōdezuì赦免shèmiǎnle’?还是Háishishuō起来qǐláizǒuba’? 24  可是Kěshì为了wèileràng你们nǐmen知道zhīdào人子rénzǐzàishangyǒuquán赦罪shèzuì —— ”耶稣Yēsūduì瘫痪tānhuànderénshuō:“吩咐fēnfù起来qǐláide担架dānjià回家huíjiāba+。” 25  那个Nàgerén立刻lìkèzài众人zhòngrén面前miànqián起来qǐláitǎngguode担架dānjià回家huíjiāle一路yílù赞美zànměi*上帝Shàngdì 26  人人Rénréndōu惊叹jīngtàn不已bùyǐ+赞美zànměi*上帝Shàngdì满心mǎnxīn敬畏jìngwèideshuō:“我们Wǒmen今天jīntiān看见kànjiàndeshìtài神奇shénqíle!” 27  之后Zhīhòu耶稣Yēsū出去chūqù看见kànjiàn收税人shōushuìrén名叫míngjiào利未Lìwèizuòzài收税处shōushuìchùjiùduìshuō:“Lái跟随gēnsuíba+。” 28  利未Lìwèijiùpiēxià一切yíqiè起来qǐlái跟随gēnsuí耶稣Yēsū+ 29  后来Hòulái利未Lìwèizàijiāli盛宴shèngyàn款待kuǎndài耶稣Yēsūyǒuqún收税人shōushuìrén其他qítāréngēn他们tāmen一起yìqǐ用餐yòngcān+ 30  法利赛派Fǎlìsàipàiderén他们tāmende抄经士chāojīngshìxiàng耶稣Yēsūde门徒méntú埋怨mányuànshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmegēn收税人shōushuìrén罪人zuìrén一起yìqǐ吃喝chīhē+ 31  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“健康Jiànkāngderén需要xūyào医生yīshēng生病shēngbìngderénquè需要xūyào+ 32  láishìyào呼召hūzhào正义zhèngyìderénérshìyào呼召hūzhào罪人zuìrén悔改huǐgǎi+。” 33  Yǒurénduì耶稣Yēsūshuō:“约翰Yuēhànde门徒méntú常常chángcháng禁食jìnshí恳切kěnqiè祈求qíqiú法利赛派Fǎlìsàipàide门徒méntúshì这样zhèyàngde门徒méntúquèyòuchīyòu+。” 34  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“新郎Xīnlánggēn朋友péngyouzài一起yìqǐde时候shíhou你们nǐmenzěnnéngjiào这些zhèxiē朋友péngyou禁食jìnshíne 35  可是Kěshì时候shíhouhuìdào新郎xīnláng+huìbèiréndàizǒu离开líkāi他们tāmenDàoduàn时期shíqī他们tāmenjiùhuì禁食jìnshíle+。” 36  耶稣Yēsūháiyòng比喻bǐyùduì他们tāmenshuō:“没有Méiyǒurénhuìcóngxīnde外衣wàiyīxiàkuàizàijiùde外衣wàiyīshang如果Rúguǒ这样zhèyàngxīndehuìchějiùde而且érqiěcóngxīn衣服yīfushang下来xiàláidegēnjiù衣服yīfu相配xiāngpèi+ 37  没有méiyǒurén新酒xīnjiǔzhuāngzàijiù皮袋pídàili如果Rúguǒ这样zhèyàng新酒xīnjiǔhuì皮袋pídàizhàng不但búdànjiǔhuìlòu出来chūlái皮袋pídàihuì毁坏huǐhuài 38  新酒Xīnjiǔ必须bìxūzhuāngzàixīn皮袋pídàili 39  没有Méiyǒurénguo陈酒chénjiǔháihuìxiǎng新酒xīnjiǔ总是zǒngshìshuō:‘陈酒Chénjiǔhǎo。’”

脚注

Yòu主人zhǔrén”。
直译Zhíyìdào”。
直译Zhíyì洁净jiéjìng”。
Yòuxiàng他们tāmenzuò见证jiànzhèng”。
Xiǎngyòu推理tuīlǐ”。
Xiǎngyòu推理tuīlǐ”。
Yòu荣耀róngyào”。
Yòu荣耀róngyào”。

注释

加利利海Jiālìlì Hǎi就是jiùshì提比里亚海Tíbǐlǐyà Hǎi 加利利海Jiālìlì Hǎi有时yǒushíchēngwéi提比里亚海Tíbǐlǐyà Hǎishì因为yīnwèi西岸xīʼànyǒuzuò罗马Luómǎ皇帝huángdì凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüède名字míngzi命名mìngmíngdechéng叫做jiàozuò提比里亚Tíbǐlǐyà。(Yuē6:23提比里亚海Tíbǐlǐyà Hǎi这个zhège名称míngchēng出现chūxiànzàiběnjié经文jīngwén约翰福音Yuēhàn Fúyīn21:1。(LìngjiànTài4:18de注释zhùshì

革尼撒勒湖Génísālè Hú 加利利海Jiālìlì Hǎidelìng名称míngchēngTài4:18),jiào基尼烈海Jīníliè HǎiMín34:11提比里亚海Tíbǐlǐyà HǎilìngjiànYuē6:1de注释zhùshì)。Zhèshì以色列Yǐsèliè北部běibùde内陆nèilù淡水湖dànshuǐhú这个Zhège海平面hǎipíngmiàn210cóngběidàonáncháng21公里gōnglǐCóngdōngdào西Kuān12公里gōnglǐzuìshēnde地方dìfangyuē48革尼撒勒Génísālèshìde西北xīběiàn面积miànjīde平原píngyuánde名字míngzi有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi革尼撒勒Génísālèhěn可能kěnéngshì基尼烈Jīníliè希伯来语Xībóláiyǔ这个zhège早期zǎoqī名字míngzide希腊语Xīlàyǔ译名yìmíng。(LìngjiànTài14:34de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7de地图Dìtú3B“Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídàide活动huódòng”)

革尼撒勒Génísālè 加利利海Jiālìlì Hǎi西北xīběiàn面积miànjīde平原píngyuánchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ路加福音Lùjiā Fúyīn5:1加利利海Jiālìlì Hǎichēngwéi革尼撒勒湖Génísālè Hú”。

海滩Hǎitān Zài迦百农Jiābǎinóng附近fùjìnde加利利Jiālìlì海岸hǎiʼànyǒuchù海滩hǎitānchéng马蹄形mǎtíxíng周围zhōuwéide地势dìshì缓缓huǎnhuǎn上升shàngshēng形成xíngchéng天然tiānrán剧场jùchǎng由于Yóuyú这个zhège地点dìdiǎn具有jùyǒu良好liánghǎode扩音kuòyīn效果xiàoguǒ就算jiùsuànshìqúnrénnéng听见tīngjiàn耶稣Yēsūcóngchuánshangduì他们tāmenshuōdehuà

Cóngchuánshang教导jiàodǎo民众mínzhòng JiànTài13:2de注释zhùshì

dào 直译Zhíyìquānle”,就是jiùshìyòngwǎngquānzhù

Zhèng高烧gāoshāo 马太Mǎtài马可Mǎkědōu只是zhǐshìshuō彼得Bǐdéde岳母yuèmǔtǎngzhe,“正在zhèngzài发烧fāshāo”(Tài8:14;1:30),只有zhǐyǒu路加Lùjiāshuōzhèng高烧gāoshāo”。路加Lùjiā具体jùtǐ说明shuōmíngde病情bìngqíngyǒuduō严重yánzhòng显然xiǎnránshì因为yīnwèishì医生yīshēng。(Lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè”)

mǎnshēn麻风máfēngderén 圣经Shèngjīngdàode麻风máfēngzhǐdeshì严重yánzhòngde皮肤病pífūbìngdàn不仅仅bùjǐnjǐnzhǐ今天jīntiān人们rénmensuǒzhīde麻风病máfēngbìng任何Rènhérénbèi诊断zhěnduànhuànshàng麻风病máfēngbìngjiù必须bìxūgēn别人biérén隔离gélí直到zhídào痊愈quányù。(13:2脚注jiǎozhù45,46;lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì麻风Máfēng”)马太Mǎtài马可Mǎkězài各自gèzìde福音书Fúyīnshūli叙述xùshùtóngjiànshìshí只是zhǐshì简单jiǎndāndeshuōyǒu麻风病人máfēngbìngrén”。(Tài8:2;1:40Dàn路加Lùjiāshì医生yīshēng知道zhīdào麻风病máfēngbìngyǒu轻重qīngzhòngzhīfēn。(西4:14Zài这里zhèlǐ路加Lùjiā描述miáoshù这个zhègerénmǎnshēn麻风máfēng”,显然xiǎnránshìshuōde病情bìngqíng非常fēicháng严重yánzhòng。(Lìngjiàn4:38de注释zhùshìzàijié经文jīngwénli路加Lùjiā具体jùtǐ说明shuōmíngle病情bìngqíngde严重yánzhòng程度chéngdù

JiànTài8:3de注释zhùshì

hěn愿意yuànyì JiànTài8:3de注释zhùshì

hěn愿意yuànyì 耶稣Yēsū不仅bùjǐn表示biǎoshì已经yǐjīngtīngdào对方duìfāngde请求qǐngqiúhái表达biǎodáchū强烈qiángliède愿望yuànwàngyào答应dāyingde要求yāoqiúZhè表明biǎomíng耶稣Yēsū这么zhèmezuòshìjǐn出于chūyú责任感zérèngǎn

摩西Móxī法典fǎdiǎn规定guīdìng麻风病人máfēngbìngrén必须bìxūbèi隔离gélífáng传染chuánrǎngěi其他qítārén。(13:45,46;Mín5:1-4不过Búguò犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùquèdìngchū许多xǔduō额外éwàide规条guītiáo例如Lìrú任何rènhéréndōuyàogēn麻风病人máfēngbìngrén保持bǎochí至少zhìshǎo4肘尺zhǒuchǐde距离jùlí就是jiùshì大约dàyuē1.8Zàiguāfēngde日子rìziyào保持bǎochí至少zhìshǎo100肘尺zhǒuchǐde距离jùlí就是jiùshì大约dàyuē45这些Zhèxiē规定guīdìnglìng麻风病人máfēngbìngrénshòudào无情wúqíngde对待duìdài古代Gǔdàide犹太Yóutài著作zhùzuòcéngyòng积极jījíde口吻kǒuwěn描述miáoshù拉比Lābǐ看见kànjiàn麻风病人máfēngbìngrénjiùduǒ起来qǐláilìng为了wèilegēn麻风病人máfēngbìngrén保持bǎochí距离jùlíérxiàng他们tāmenrēng石头shítou耶稣Yēsūde做法zuòfǎquè截然不同jiérán-bùtóng十分shífēn同情tóngqíng那个nàge麻风病人máfēngbìngrénde苦况kǔkuàng于是yúshìzuòlejiàn其他qítā犹太人Yóutàirén难以nányǐ想象xiǎngxiàngdeshì——shēnchūshǒuláile那个nàge麻风病人máfēngbìngrén尽管Jǐnguǎn耶稣Yēsūběn可以kěyǐzhǐshuōhuàjiùzhìhǎo那个nàgerén还是háishi伸手shēnshǒule对方duìfāng。(Tài8:5-13

Ràng祭司jìsī查看chákàn 根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn祭司jìsīyào查看chákàn麻风病人máfēngbìngrén是否shìfǒu已经yǐjīng痊愈quányù之后Zhīhòu那个nàge已经yǐjīng痊愈quányùderényào圣殿shèngdiàn按照ànzhào利未记Lìwèijì14:2-32de要求yāoqiúxiànshàng摩西Móxī规定guīdìngde祭物jìwù”。

Ràng祭司jìsī查看chákàn Jiàn1:44de注释zhùshì

祷告dǎogàode时候shíhou 路加Lùjiāzàixiě福音书Fúyīnshūshí特别tèbié留意liúyìgēn祷告dǎogào有关yǒuguāndeshì耶稣Yēsūde一些yìxiē祷告dǎogàozhǐ记录jìlùzài路加福音Lùjiā Fúyīnliběnjié经文jīngwén就是jiùshì例子lìzi只有Zhǐyǒu路加Lùjiādào耶稣Yēsū受浸shòujìnshíxiàng上帝Shàngdì祷告dǎogào这个zhège细节xìjié耶稣Yēsūzhè祷告dǎogàode一些yìxiē重要zhòngyào内容nèiróng看来kànláizài许多xǔduōniánhòuyóu保罗Bǎoluó记录jìlùle下来xiàlái。(Lái10:5-9Háiyǒu一些yìxiēgēn耶稣Yēsū祷告dǎogào有关yǒuguānde记载jìzǎishì其他qítā福音书Fúyīnshū没有méiyǒude例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn5:16;6:12;9:18,28;11:1;23:46

祷告Dǎogào 关于Guānyú耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàoshì只有zhǐyǒu路加Lùjiāzài记载jìzǎizhōngdàole祷告dǎogào这个zhège细节xìjiéXiàjié经文jīngwéndào耶稣Yēsūzài祷告dǎogào。(9:29Háiyǒu一些yìxiēgēn耶稣Yēsū祷告dǎogào有关yǒuguānde记载jìzǎishì其他qítā福音书Fúyīnshū没有méiyǒude例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn3:21;5:16;6:12;9:18;11:1;23:46

耶稣Yēsū还是háishi经常jīngcháng没有méiyǒurénde地方dìfang祷告dǎogào 关于Guānyú耶稣Yēsū祷告dǎogàoyǒu一些yìxiē记载jìzǎizhǐ出现chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīnli这里zhèlǐshì其中qízhōngzhī。(Lìngjiàn3:21;9:28de注释zhùshìBěnjié经文jīngwén使用shǐyòngdeliǎng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài表明biǎomíng祷告dǎogàoshì耶稣Yēsū长久chángjiǔ以来yǐláide习惯xíguànzuò没有méiyǒurénde地方dìfangde希腊Xīlà语词yǔcíshìeʹre·mos,chángyòngláizhǐ荒漠huāngmòhuò旷野kuàngyědàn可以kěyǐ泛指fànzhǐ偏僻piānpìde地方dìfang”。(Tài14:13;1:45;6:31;4:42;8:29耶稣Yēsūshì隐士yǐnshì喜欢xǐhuangēn别人biérénzài一起yìqǐ。(Tài9:35,36;8:1;19:7-10;Yuē11:5不过Búguògèng喜欢xǐhuangēn耶和华Yēhéhuázài一起yìqǐ所以suǒyǐ常常chángcháng特意tèyìyuǎn人群rénqún这样zhèyàngjiùnéng单独dāndúgēn天父Tiānfùzài一起yìqǐ尽情jìnqíngxiàng天父Tiānfù倾诉qīngsù。(Tài14:23;1:35

耶和华Yēhéhuáde力量lìliàng 尽管Jǐnguǎnzài希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dànzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénzhōng使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzishìyǒu充分chōngfèn理由lǐyóude经文Jīngwénde上下文shàngxiàwén清楚qīngchu表明biǎomíng这里zhèlǐdeKyʹri·oszhǐdeshì上帝Shàngdì此外Cǐwài希腊Xīlà语词yǔcídyʹna·mis(可以kěyǐzuò力量lìliànghuò能力nénglì”)zài七十子Qīshízǐ译本yìběnzhōng出现chūxiànde地方dìfang希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhǐdedōushì耶和华Yēhéhuáde力量lìliànghuò能力nénglì而且érqiě经文jīngwénde上下文shàngxiàwéndōu出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ。(Shī21:1,13;93:1;118:15lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè5:17)

……屋顶wūdǐngchāikāiledòng Zài公元gōngyuán1世纪shìjìde以色列Yǐsèlièhěnduō房子fángzide屋顶wūdǐngdōushìpíngde而且érqiě可以kěyǐ通过tōngguò楼梯lóutīhuòjiàzài外面wàimiànde梯子tīzi上去shàngqù马可Mǎkěde记载jìzǎi没有méiyǒu具体jùtǐ说明shuōmíngzhèzuò房子fángzide屋顶wūdǐngshìyóu什么shénme材料cáiliàojiànchéngdeDàn当时dāngshí建造jiànzào屋顶wūdǐngde方法fāngfǎ通常tōngchángshìzài横梁héngliángshang铺盖pūgài树枝shùzhī芦苇lúwěicéngshíde泥巴níbāYǒu时候shíhou屋顶wūdǐngshangháihuìshàng瓦片wǎpiàn根据Gēnjù路加Lùjiāde记载jìzǎi那个nàge瘫痪tānhuànderénde朋友péngyoushìjiēkāi瓦片wǎpiànhòuzàifàng下去xiàqùde。(Lìngjiàn5:19de注释zhùshì为了Wèile担架dānjiàcóng屋顶wūdǐngfàngjìn下面xiàmiàn拥挤yōngjǐde房间fángjiānli那些nàxiērén需要xūyàozài屋顶wūdǐngkāi足够zúgòudedòngdàn这样zhèyàngzuò看来kànláibìngtàinán

Jiēkāi瓦片wǎpiàn 马太Mǎtài9:1-8)、马可Mǎkě2:1-12路加Lùjiāzài他们tāmende福音书Fúyīnshūlidōu叙述xùshùle耶稣Yēsūzhìhǎo瘫痪tānhuànderénzhèjiànshìsān记载jìzǎiwèi补足bǔzú马太Mǎtài完全wánquán没有méiyǒudào那个nàge男子nánzǐshìbèiréncóng屋顶wūdǐngfàng下去xiàqùde马可Mǎkě具体jùtǐ描述miáoshùde朋友péngyou屋顶wūdǐngchāikāiledòng然后ránhòulián担架dānjià一起yìqǐfàng下去xiàqù路加Lùjiāshuōde朋友péngyoujiēkāi瓦片wǎpiànfàng下去xiàqù。(Lìngjiàn2:4de注释zhùshìzuò瓦片wǎpiànde希腊Xīlà语词yǔcíkeʹra·mos可以kěyǐzhǐ泥土nítǔ制造zhìzào瓦片wǎpiànde材料cáiliàodàn这个zhègezài这里zhèlǐshì复数fùshù看来kànláizhǐ屋顶wūdǐngshangde瓦片wǎpiàn证据Zhèngjù显示xiǎnshìzài古代gǔdàide以色列Yǐsèliè有些yǒuxiē屋顶wūdǐnghuìshàng瓦片wǎpiàn我们Wǒmen无法wúfǎ确知quèzhī马可Mǎkě路加Lùjiāshuōde屋顶wūdǐng究竟jiūjìngshì怎么样zěnmeyàngde经文jīngwénshuōde瓦片wǎpiàn可能kěnéngshìkuàikuàizài泥制nízhì屋顶wūdǐngshang可能kěnéngshìqiànzài构成gòuchéng屋顶wūdǐngde泥土nítǔ里面lǐmiàn无论如何Wúlùn-rúhésān记载jìzǎidōu清楚qīngchu表明biǎomíng那个nàge瘫痪tānhuàn男子nánzǐde朋友péngyou想方设法xiǎngfāng-shèfǎ竭尽全力jiéjìn-quánlìyàofàngdào耶稣Yēsū面前miànqián他们Tāmen这样zhèyàngzuò无疑wúyíxiǎnchūhěnde信心xìnxīn因为yīnwèisān记载jìzǎidōudào耶稣Yēsūkàndào他们tāmende信心xìnxīn”。(5:20

Kàndào他们tāmende信心xìnxīn Jiàntài 9:2de注释zhùshì

Kàndào他们tāmende信心xìnxīn 经文Jīngwén使用shǐyòng他们tāmen这个zhège表明biǎomíng耶稣Yēsū留意liúyìdào只是zhǐshì那个nàge瘫痪tānhuànderén其实qíshízhěngqúnréndōuyǒuhěnde信心xìnxīn

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

赦罪Shèzuì—— JiànTài9:6de注释zhùshì

赦罪Shèzuì—— 这里Zhèlǐde破折号pòzhéhào显示xiǎnshì耶稣Yēsūdehuàzhǐshuōdào一半yíbànjiùzài众人zhòngrén眼前yǎnqiánzhìhǎole那个nàgerén有力yǒulìde证明zhèngmíngle自己zìjǐshuōdehuà

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Lái跟随gēnsuíba Zài这个zhège热切rèqiède邀请yāoqǐngzhōngzuòlái跟随gēnsuí……bade希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde基本jīběn意思yìsishìgēnzài……后面hòumiàn”“跟着gēnzhe……zǒu”,dànzài这里zhèlǐde意思yìsishì跟从gēncóngmǒurénzuòde门徒méntú”。

利未Lìwèi 平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn9:9shuō这个zhège门徒méntú名叫míngjiào马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiāzài记载jìzǎi关于guānyúdeshìshí如果rúguǒtándào曾经céngjīngshì收税人shōushuìrénjiùyòng利未Lìwèi这个zhège名字míngzilái称呼chēnghu2:14),dàn如果rúguǒtándàoshì十二shíʼèr使徒shǐtúzhīyòng马太Mǎtài这个zhège名字míngzi3:18;6:15;1:13)。圣经Shèngjīng没有méiyǒushuō利未Lìwèishìbushìzài成为chéngwéi耶稣Yēsūde门徒méntú之前zhīqiánjiùjiào马太Mǎtài。(Lìngjiàn2:14de注释zhùshì

收税处Shōushuìchù Jiàn2:14de注释zhùshì

Lái跟随gēnsuíba Jiàn2:14de注释zhùshì

利未Lìwèi 平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn9:9shuō这个zhège门徒méntú名叫míngjiào马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiāzài记载jìzǎi关于guānyúdeshìshí如果rúguǒtándào曾经céngjīngshì收税人shōushuìrénjiùyòng利未Lìwèi这个zhège名字míngzilái称呼chēnghu5:27,29),dàn如果rúguǒtándàoshì十二shíʼèr使徒shǐtúzhīyòng马太Mǎtài这个zhège名字míngzi3:18;6:15;1:13)。圣经Shèngjīng没有méiyǒushuō利未Lìwèishìbushìzài成为chéngwéi耶稣Yēsūde门徒méntú之前zhīqiánjiùjiào马太MǎtàiZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkědào利未Lìwèiyòumíng马太Mǎtàishì亚勒腓Yàlèféide儿子érzi。(Lìngjiàn3:18de注释zhùshì

收税处Shōushuìchù Yòu税关shuìguān”。Zhè可能kěnéngshì小型xiǎoxíng建筑物jiànzhùwùhuò岗亭gǎngtíng收税人shōushuìrénzuòzài里面lǐmiànduì出口chūkǒu进口jìnkǒuhuò商人shāngrén携带xiédài过境guòjìngde货物huòwùzhēngshuì利未Lìwèiyòumíng马太Mǎtàicéngzài迦百农城Jiābǎinóng Chénglihuò附近fùjìnde收税处shōushuìchù工作gōngzuò

收税人Shōushuìrén Hěnduō犹太人Yóutàirénwèi罗马Luómǎ政府zhèngfǔzuòshōushuìde工作gōngzuò这些Zhèxiē犹太人Yóutàirénbèi民众mínzhòng憎恨zēnghèn因为yīnwèi他们tāmen不但búdànwèi人民rénmín讨厌tǎoyànde外族wàizú政权zhèngquán工作gōngzuòhái肆意sìyì征收zhēngshōu超过chāoguò政府zhèngfǔ规定guīdìng税率shuìlǜde税金shuìjīn犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuì避开bìkāi收税人shōushuìrén认为rènwéi他们tāmengēn罪人zuìrén娼妓chāngjìshìtónglèirén。(Tài11:19;21:32

用餐Yòngcān Yòuxiékàozàizhuōqián”。Gēn别人biérén一起yìqǐxiékàozàizhuōqiánshìzhǒngjìn距离jùlí交流jiāoliúde方式fāngshì所以Suǒyǐ耶稣Yēsū时代shídàide犹太人Yóutàirén一般yìbāndōuhuìgēn非犹太人fēi-Yóutàirénhuò他们tāmen鄙视bǐshìde犹太人Yóutàirén一起yìqǐxiékàozàizhuōqián”,huìgēn他们tāmen一起yìqǐ用餐yòngcān

收税人Shōushuìrén JiànTài5:46de注释zhùshì

用餐Yòngcān Jiàn2:15de注释zhùshì

禁食Jìnshí JiànTài6:16de注释zhùshì

禁食Jìnshí Zhǐ停止tíngzhǐ进食jìnshíduàn时间shíjiān。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì。)耶稣Yēsūcóng没有méiyǒu吩咐fēnfù门徒méntúyào禁食jìnshídàn没有méiyǒushuō可以kěyǐ禁食jìnshíZài摩西Móxī法典fǎdiǎnxià怀huáiyǒu正确zhèngquè动机dòngjīde犹太人Yóutàirénzài寻求xúnqiú耶和华Yēhéhuáde帮助bāngzhùwèi自己zìjǐdezuì悔改huǐgǎishídōuhuì禁食jìnshí。(撒上Sā-Shàng7:6;代下Dài-Xià20:3

这些zhèxiē朋友péngyou 直译Zhíyì新郎xīnlángde朋友péngyou”。(LìngjiànTài9:15de注释zhùshì

新郎Xīnlángde朋友péngyou 直译Zhíyì新房xīnfángzhī”。原文Yuánwénshì惯用语guànyòngyǔzhǐdeshì婚礼hūnlǐde宾客bīnkè特别tèbiéshì新郎xīnlángde朋友péngyou

Jiǔzhuāngzài……皮袋pídàili Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenchángyòng动物dòngwùdezhìchéngde皮袋pídàizhuāngjiǔ。(撒上Sā-Shàng16:20这些Zhèxiē皮袋pídàishìyòng绵羊miányánghuò山羊shānyángděng家畜jiāchùdezhěngzhāngzhìchéngdeJiù皮袋pídàihuì越来越yuèláiyuèyìng失去shīqù弹性tánxìngXīn皮袋pídàiyǒu弹性tánxìng可以kěyǐ延展yánzhǎn因此yīncǐ能够nénggòu承受chéngshòu新酒xīnjiǔzài发酵fājiào过程guòchéngzhōng产生chǎnshēngde气压qìyā。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì酒袋Jiǔdài”)

Jiǔzhuāngzài……皮袋pídàili JiànTài9:17de注释zhùshì

Hǎo 根据Gēnjù一些yìxiē抄本chāoběnzuògènghǎo”。

多媒体资料

加利利Jiālìlì的de渔船yúchuán残骸cánhái
加利利Jiālìlìde渔船yúchuán残骸cánhái

Zài1985dào1986年间niánjiānchǎng干旱gānhàn导致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde残骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古学家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode时间shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世纪shìjìdào公元gōngyuán1世纪shìjìzhījiān现在Xiànzàichuánde残骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物馆bówùguǎnli展出zhǎnchū这里Zhèlǐyòng3D图像túxiàng复原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D图像túxiàng可见kějiànzài两千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì这个zhège样子yàngzide

加利利海Jiālìlì Hǎi的de鱼yú
加利利海Jiālìlì Hǎide

圣经Shèngjīngdào加利利海Jiālìlì Hǎishíduōdào渔夫yúfū加利利海Jiālìlì Hǎi大约dàyuēyǒu18zhǒng其中qízhōng10zhǒngshì渔夫yúfūhuì捕捞bǔlāodeZhè10zhǒngàn商业shāngyè价值jiàzhífēnwéisān主要zhǔyào类别lèibiélèichēngwéibinny(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒngjiào长头鲃chángtóubā学名xuémíngshìBarbus longiceps)(1),属于shǔyú鲤科lǐkēzài当地dāngdìyǒusān品种pǐnzhǒngZhèlèide嘴角zuǐjiǎodōuyǒu因此yīncǐ它们tāmende闪米特Shǎnmǐtè名字míngzishìbiny,意思yìsishì须发xūfà”。Zhèlèi软体动物ruǎntǐ-dòngwù蜗牛wōniú小鱼xiǎoyúwèishí长头鲃chángtóubāde长度chángdù75厘米límǐ重量zhòngliàng超过chāoguò7公斤gōngjīnèrlèichēngwéimusht(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìTilapia galilea)(2),gēn非洲鲫fēizhōujìyòumíng罗非鱼luófēiyú吴郭鱼wúguōyútóngzhǒngZhèlèide名称míngchēngzài阿拉伯语Ālābóyǔde意思yìsishì梳子shūzi”,因为yīnwèi它们tāmende背鳍bèiqíxiàng梳子shūzi一样yíyàngZhèlèizài当地dāngdìyǒu品种pǐnzhǒng其中qízhōngzhǒngde长度chángdù45厘米límǐ重量zhòngliàng2公斤gōngjīnsānlèishì基尼烈Jīníliè沙丁鱼shādīngyú这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìAcanthobrama terrae sanctae)(3),zhèlèide外形wàixínggēnzhǒng小型xiǎoxíng鲱鱼fēiyú相似xiāngsì自古Zìgǔ以来yǐlái人们rénmendōuhuì盐水yánshuǐ腌制yānzhìde方式fāngshì保存bǎocúnzhèlèi

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de渔船yúchuán
公元Gōngyuán1世纪shìjìde渔船yúchuán

这个Zhège复原图fùyuántúshì根据gēnjùtiáo公元gōngyuán1世纪shìjì渔船yúchuánde残骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuà绘制huìzhìérchéngde渔船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸边ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuàbèi发现fāxiànde地方dìfangshì海滨hǎibīn古镇gǔzhèn米格达勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世纪shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船员chuányuán可能kěnéngyǒurénshì桨手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中间zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看来kànlái可以kěyǐ容纳róngnà超过chāoguò13rén