路加福音 5:1-39

5  Yǒu耶稣Yēsūzhànzài革尼撒勒湖Génísālè Hú*+deànbiān民众mínzhòng紧紧jǐnjǐnzàishēnpángyàotīng上帝Shàngdìde话语huàyǔ  jiànyǒuliǎngtiáochuántíngzàibiān渔夫yúfūchuánwǎngle+  耶稣Yēsūjiùshàngle其中qízhōngtiáochuánshì西门Xīméndechuánbìngqǐng稍微shāowēihuáànbiān然后Ránhòu耶稣Yēsūzuò下来xiàláicóngchuánshang教导jiàodǎo民众mínzhòng  耶稣Yēsūjiǎngwánlehuàjiùduì西门Xīménshuō:“Huádàoshuǐshēnde地方dìfangba你们Nǐmenyào下网xiàwǎng。”  西门Xīmén回答huídáshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen劳碌láolùlezhěngbìng没有méiyǒudào什么shénme+不过Búguò这样zhèyàng吩咐fēnfùjiù下网xiàwǎngba。”  他们Tāmenzhàozhezuò竟然jìngrándào*qún渔网yúwǎng几乎jīhūlièkāi+  他们Tāmen马上mǎshàng手势shǒushìjiàolìngtiáochuánde伙伴huǒbàn过来guòlái帮忙bāngmáng他们Tāmenláileliǎngtiáochuándōuzhuāngmǎnlechuán差点chàdiǎnrchén下去xiàqù  西门Xīmén·彼得Bǐdé看见kànjiàn这个zhège情景qíngjǐngjiùguìzài耶稣Yēsūqiánshuō:“Zhǔa离开líkāibashì罪人zuìrén。”  因为Yīnwèidào这么zhèmeduō西门Xīméngēn一起yìqǐderéndōu十分shífēn惊讶jīngyà 10  西门Xīménde伙伴huǒbàn西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàn+shì这样zhèyàng耶稣Yēsūduì西门Xīménshuō:“不要Búyàocóngjīn以后yǐhòuhuì得到dédào*活人huórénle+。” 11  他们Tāmenchuánkàoànhòujiùpiēxià一切yíqiè跟随gēnsuíle耶稣Yēsū+ 12  Yǒu耶稣Yēsūzàizuòchéngli那里nàlǐyǒumǎnshēn麻风máfēngderén看见kànjiàn耶稣Yēsūjiùguìzàishang下拜xiàbài恳求kěnqiúshuō:“Zhǔa只要zhǐyào愿意yuànyìjiùnéng使shǐ痊愈quányù*+。” 13  耶稣Yēsūshēnchūshǒuláishuō:“hěn愿意yuànyì痊愈quányùba。”麻风Máfēng立刻lìkècóng身上shēnshang消失xiāoshīle+ 14  耶稣Yēsū吩咐fēnfù不要búyào告诉gàosu任何rènhéréndànshuō:“Yàoràng祭司jìsī查看chákàn并且bìngqiěxiànshàng摩西Móxī规定guīdìngde祭物jìwù+xiàng他们tāmen证明zhèngmíng*已经yǐjīng洁净jiéjìngle+。” 15  可是Kěshì耶稣Yēsūde名声míngshēng越发yuèfā传扬chuányáng出去chūqùZǒngyǒuqúnrén聚集jùjí起来qǐláiyàotīng讲话jiǎnghuà希望xīwàngzhìhǎo他们tāmendebìng+ 16  不过Búguò耶稣Yēsū还是háishi经常jīngcháng没有méiyǒurénde地方dìfang祷告dǎogào 17  Yǒutiān耶稣Yēsūzài教导jiàodǎorén法利赛派Fǎlìsàipàiderén法典fǎdiǎnde导师dǎoshīzuòzài那里nàlǐ他们Tāmenshìcóng加利利Jiālìlì犹地亚Yóudìyà村庄cūnzhuāng耶路撒冷Yēlùsālěngláide耶和华Yēhéhuá*de力量lìliàng耶稣Yēsūtóngzài使shǐnéng医治yīzhì疾病jíbìng+ 18  Yǒurényòng担架dānjiàtáizhe瘫痪tānhuànderénxiǎngsòng进去jìnqùfàngzài耶稣Yēsū面前miànqián+ 19  可是Kěshì因为yīnwèiréntàiduō他们tāmen无法wúfǎ瘫痪tānhuànderéntái进去jìnqùjiùshàng屋顶wūdǐngjiēkāi瓦片wǎpiànlián担架dānjià一起yìqǐfàngdào下面xiàmiànde人群rénqúnzhōngluòzài耶稣Yēsūde面前miànqián 20  耶稣Yēsūkàndào他们tāmende信心xìnxīnjiùshuō:“朋友Péngyoudezuì赦免shèmiǎnle+。” 21  抄经士Chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderénzài心里xīnlǐxiǎng*:“这个Zhègerénshìshéi竟然jìngránshuō亵渎xièdúdehuà除了Chúle上帝Shàngdìwèishéinéng赦罪shèzuì+ 22  耶稣Yēsūkànchū他们tāmenzàixiǎng*什么shénmejiùshuō:“你们Nǐmenzài心里xīnlǐxiǎng什么shénme 23  yàng比较bǐjiào容易róngyìneShìshuōdezuì赦免shèmiǎnle’?还是Háishishuō起来qǐláizǒuba’? 24  可是Kěshì为了wèileràng你们nǐmen知道zhīdào人子rénzǐ*zàishangyǒuquán赦罪shèzuì —— ”耶稣Yēsūduì瘫痪tānhuànderénshuō:“吩咐fēnfù起来qǐláide担架dānjià回家huíjiāba+。” 25  那个Nàgerén立刻lìkèzài众人zhòngrén面前miànqián起来qǐláitǎngguode担架dānjià回家huíjiāle一路yílù赞美zànměi*上帝Shàngdì 26  人人Rénréndōu惊叹jīngtàn不已bùyǐ赞美zànměi*上帝Shàngdì满心mǎnxīn敬畏jìngwèideshuō:“我们Wǒmen今天jīntiān看见kànjiàndeshìtài神奇shénqíle!” 27  之后Zhīhòu耶稣Yēsū出去chūqù看见kànjiàn收税人shōushuìrén名叫míngjiào利未Lìwèizuòzài收税处shōushuìchùjiùduìshuō:“Lái跟随gēnsuíba+。” 28  利未Lìwèijiùpiēxià一切yíqiè起来qǐlái跟随gēnsuí耶稣Yēsū 29  后来Hòulái利未Lìwèizàijiāli盛宴shèngyàn款待kuǎndài耶稣Yēsūyǒuqún收税人shōushuìrén其他qítāréngēn他们tāmen一起yìqǐ用餐yòngcān+ 30  法利赛派Fǎlìsàipàiderén他们tāmende抄经士chāojīngshìxiàng耶稣Yēsūde门徒méntú埋怨mányuànshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmegēn收税人shōushuìrén罪人zuìrén一起yìqǐ吃喝chīhē+ 31  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“健康Jiànkāngderén需要xūyào医生yīshēng生病shēngbìngderénquè需要xūyào+ 32  láishìyào呼召hūzhào正义zhèngyìderénérshìyào呼召hūzhào罪人zuìrén悔改huǐgǎi+。” 33  Yǒurénduì耶稣Yēsūshuō:“约翰Yuēhànde门徒méntú常常chángcháng禁食jìnshí恳切kěnqiè祈求qíqiú法利赛派Fǎlìsàipàide门徒méntúshì这样zhèyàngde门徒méntúquèyòuchīyòu+。” 34  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“新郎Xīnlánggēn朋友péngyouzài一起yìqǐde时候shíhou你们nǐmenzěnnéngjiào这些zhèxiē朋友péngyou禁食jìnshíne 35  可是Kěshì时候shíhouhuìdào新郎xīnláng+huìbèiréndàizǒu离开líkāi他们tāmenDàoduàn时期shíqī他们tāmenjiùhuì禁食jìnshíle+。” 36  耶稣Yēsūháiyòng比喻bǐyùduì他们tāmenshuō:“没有Méiyǒurénhuìcóngxīnde外衣wàiyīxiàkuàizàijiùde外衣wàiyīshang如果Rúguǒ这样zhèyàngxīndehuìchějiùde而且érqiěcóngxīn衣服yīfushang下来xiàláidegēnjiù衣服yīfu相配xiāngpèi+ 37  没有méiyǒurén新酒xīnjiǔzhuāngzàijiù皮袋pídàili如果Rúguǒ这样zhèyàng新酒xīnjiǔhuì皮袋pídàizhàng不但búdànjiǔhuìlòu出来chūlái皮袋pídàihuì毁坏huǐhuài 38  新酒Xīnjiǔ必须bìxūzhuāngzàixīn皮袋pídàili 39  没有Méiyǒurénguo陈酒chénjiǔháihuìxiǎng新酒xīnjiǔ总是zǒngshìshuō:‘陈酒Chénjiǔhǎo。’”

脚注

Zhǐ加利利海Jiālìlì Hǎi
直译Zhíyìquānle”。
直译Zhíyìdào”。
直译Zhíyì洁净jiéjìng”。
Yòuxiàng他们tāmenzuò见证jiànzhèng”。
Xiǎngyòu推理tuīlǐ”。
Xiǎngyòu推理tuīlǐ”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“人子Rénzǐ”。
Yòu荣耀róngyào”。
Yòu荣耀róngyào”。

注释

多媒体资料

加利利Jiālìlì的de渔船yúchuán残骸cánhái
加利利Jiālìlìde渔船yúchuán残骸cánhái

Zài1985dào1986年间niánjiānchǎng干旱gānhàn导致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde残骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古学家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode时间shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世纪shìjìdào公元gōngyuán1世纪shìjìzhījiān现在Xiànzàichuánde残骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物馆bówùguǎnli展出zhǎnchū这里Zhèlǐyòng3D图像túxiàng复原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D图像túxiàng可见kějiànzài两千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì这个zhège样子yàngzide

加利利海Jiālìlì Hǎi的de鱼yú
加利利海Jiālìlì Hǎide

圣经Shèngjīngdào加利利海Jiālìlì Hǎishíduōdào渔夫yúfū加利利海Jiālìlì Hǎi大约dàyuēyǒu18zhǒng其中qízhōng10zhǒngshì渔夫yúfūhuì捕捞bǔlāodeZhè10zhǒngàn商业shāngyè价值jiàzhífēnwéisān主要zhǔyào类别lèibiélèichēngwéibinny(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒngjiào长头鲃chángtóubā学名xuémíngshìBarbus longiceps)(1),属于shǔyú鲤科lǐkēzài当地dāngdìyǒusān品种pǐnzhǒngZhèlèide嘴角zuǐjiǎodōuyǒu因此yīncǐ它们tāmende闪米特Shǎnmǐtè名字míngzishìbiny,意思yìsishì须发xūfà”。Zhèlèi软体动物ruǎntǐ-dòngwù蜗牛wōniú小鱼xiǎoyúwèishí长头鲃chángtóubāde长度chángdù75厘米límǐ重量zhòngliàng超过chāoguò7公斤gōngjīnèrlèichēngwéimusht(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìTilapia galilea)(2),gēn非洲鲫fēizhōujìyòumíng罗非鱼luófēiyú吴郭鱼wúguōyútóngzhǒngZhèlèide名称míngchēngzài阿拉伯语Ālābóyǔde意思yìsishì梳子shūzi”,因为yīnwèi它们tāmende背鳍bèiqíxiàng梳子shūzi一样yíyàngZhèlèizài当地dāngdìyǒu品种pǐnzhǒng其中qízhōngzhǒngde长度chángdù45厘米límǐ重量zhòngliàng2公斤gōngjīnsānlèishì基尼烈Jīníliè沙丁鱼shādīngyú这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìAcanthobrama terrae sanctae)(3),zhèlèide外形wàixínggēnzhǒng小型xiǎoxíng鲱鱼fēiyú相似xiāngsì自古Zìgǔ以来yǐlái人们rénmendōuhuì盐水yánshuǐ腌制yānzhìde方式fāngshì保存bǎocúnzhèlèi

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de渔船yúchuán
公元Gōngyuán1世纪shìjìde渔船yúchuán

这个Zhège复原图fùyuántúshì根据gēnjùtiáo公元gōngyuán1世纪shìjì渔船yúchuánde残骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuà绘制huìzhìérchéngde渔船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸边ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuàbèi发现fāxiànde地方dìfangshì海滨hǎibīn古镇gǔzhèn米格达勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世纪shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船员chuányuán可能kěnéngyǒurénshì桨手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中间zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看来kànlái可以kěyǐ容纳róngnà超过chāoguò13rén