约翰福音 6:1-71

6  后来Hòulái耶稣Yēsūguò加利利海Jiālìlì Hǎi就是jiùshì提比里亚海Tíbǐlǐyà Hǎi+  Yǒuqúnrén一直yìzhí跟着gēnzhe+因为yīnwèi他们tāmen看见kànjiàngěirén治病zhìbìngde神迹shénjì+  耶稣Yēsūshàngleshāngēn门徒méntúzuòzài那里nàlǐ  当时Dāngshí犹太人Yóutàirénde节日jiérì逾越节Yúyuèjié+kuàidàole  耶稣Yēsū抬头táitóu看见kànjiànqúnrénxiàngzǒu过来guòláijiùduì腓力Féilìshuō:“我们Wǒmendào哪里nǎlǐmǎibǐnggěi这些zhèxiērénchīne+  这样zhèyàngshuōshìyào试试shìshi腓力Féilì其实qíshí知道zhīdàoyào怎样zěnyàngzuò  腓力Féilì回答huídáshuō:“就算Jiùsuàn200银元yínyuán*mǎibǐng不够búgòu他们tāmenměirénchī一点yìdiǎnra。”  Yǒu门徒méntú就是jiùshì西门Xīmén·彼得Bǐdéde兄弟xiōngdì安得烈Āndélièduì耶稣Yēsūshuō  “这里Zhèlǐyǒuxiǎo男孩nánháiyǒu大麦饼dàmàibǐngliǎngtiáo小鱼xiǎoyú可是kěshìgòufēngěi这么zhèmeduōrénne+ 10  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmenjiào众人zhòngrénxiānzuòxià。”那个Nàge地方dìfangzhǎngmǎnlecǎo众人zhòngrénjiùzuò下来xiàlái男人nánrénde数目shùmù大约dàyuēyǒu5000+ 11  于是Yúshì耶稣Yēsūbǐngláixiàng上帝Shàngdì感谢gǎnxièlejiùfēngěizuòzhederén这样zhèyàng小鱼xiǎoyúfēngěi他们tāmen他们Tāmenxiǎngyào多少duōshaojiùgěi他们tāmen多少duōshao 12  他们Tāmenchībǎole耶稣Yēsūjiùduì门徒méntúshuō:“shèngxiàde碎块suìkuài收集shōují起来qǐlái免得miǎnde浪费làngfèi。” 13  于是Yúshì他们tāmen大麦饼dàmàibǐngde碎块suìkuài就是jiùshìchībǐngderénshèngxiàdedōu收集shōují起来qǐláizhuāngmǎnle12篮子lánzi 14  众人Zhòngrén看见kànjiàn施行shīxíngde神迹shénjìjiùshuō:“这个Zhègerénzhēndeshì预言yùyánshuōdewèihuìláidào世上shìshàngde先知xiānzhīa+ 15  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmenyàoláizhù拥立yōnglìzuò君王jūnwángjiù再次zàicì独自dúzì+退tuìdàoshānshangle+ 16  Dàole晚上wǎnshang门徒méntúxiàdàohǎibiān+ 17  shàngletiáochuán出发chūfāguòhǎidào迦百农JiābǎinóngZhèshítiān已经yǐjīnghēile耶稣Yēsūhái没有méiyǒuláidào他们tāmen那里nàlǐ+ 18  因为Yīnwèi狂风kuángfēng大作dàzuòhǎishangjiù波涛bōtāo汹涌xiōngyǒng+ 19  门徒Méntúhuále大约dàyuē五六wǔ-liù公里gōnglǐ*看见kànjiàn耶稣Yēsūzàihǎishang行走xíngzǒu渐渐jiànjiàn接近jiējìn他们tāmendechuán他们Tāmenjiù害怕hàipà起来qǐlái 20  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Shì不要búyào+ 21  门徒Méntúzhècái愿意yuànyìjiēshàngchuán不久bùjiǔ之后zhīhòuchuánjiùdàole他们tāmenyàode地方dìfang+ 22  èrtiān一直yìzhíliúzàihǎide东岸dōngʼànde民众mínzhòng留意liúyìdào先前xiānqián那里nàlǐ只有zhǐyǒutiáo小船xiǎochuánér门徒méntúxiānzǒule耶稣Yēsūquè没有méiyǒugēn门徒méntú一起yìqǐshàngchuán 23  后来Hòulái有些yǒuxiēcóng提比里亚Tíbǐlǐyàláidechuánkàoleànànde附近fùjìn就是jiùshìzhǔ感谢gǎnxiè上帝Shàngdì以后yǐhòufēnbǐnggěi民众mínzhòngchīde地方dìfang 24  民众Mínzhòngzài那里nàlǐméikàndào耶稣Yēsūde门徒méntújiùshàngle这些zhèxiēchuándào迦百农Jiābǎinóngzhǎo耶稣Yēsū 25  他们Tāmenzàihǎide西岸xīʼànzhǎodào耶稣Yēsūjiùduìshuō:“老师Lǎoshī*+什么shénme时候shíhoudào这里zhèlǐláide?” 26  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen你们nǐmenzhǎoshì因为yīnwèi看见kànjiàn神迹shénjìérshì因为yīnwèichībǐngchībǎole+ 27  你们Nǐmen不要búyào为了wèilehuìhuàidiàode食物shíwù工作gōngzuòdàoyào为了wèile长存chángcúnérdàilái永远yǒngyuǎn生命shēngmìng+de食物shíwù工作gōngzuòZhèzhǒng食物shíwùshì人子rénzǐhuìgěi你们nǐmende父亲Fùqīn上帝Shàngdì已经yǐjīngzài身上shēnshang盖印gàiyìn表明biǎomíng认可rènkě*+le。” 28  众人Zhòngrénduì耶稣Yēsūshuō:“我们Wǒmengāi怎样zěnyàngzuòcái算是suànshìzuò上帝Shàngdìde工作gōngzuòne?” 29  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“你们Nǐmen信从xìncóng上帝Shàngdìpàiláiderén+就是jiùshìzuò上帝Shàngdìde工作gōngzuòle。” 30  他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“huì施行shīxíng什么shénme神迹shénjì+ràng我们wǒmen看见kànjiànjiù相信xiāngxìnnehuìzuò什么shénme工作gōngzuòne 31  我们Wǒmende祖先zǔxiānzài旷野kuàngyěchīguo吗哪mǎnǎ+正如zhèngrú圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘tiānshangláide食物shíwùgěi他们tāmenchī+。’” 32  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen摩西Móxībìng没有méiyǒugěi你们nǐmencóngtiānshangláide食物shíwùde父亲fùqīncáigěi你们nǐmencóngtiānshangláidezhēn食物shíwù 33  上帝Shàngdìxiàde食物shíwù就是jiùshìcóngtiānérjiàngderàng世人shìrén生命shēngmìngdewèi。” 34  他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔaqiúzhèzhǒng食物shíwù不断búduàngěi我们wǒmen。” 35  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“就是jiùshì使shǐrén生命shēngmìngde食物shíwùShéidào这里zhèlǐláijiùhuìzài饿èshéi信从xìncóngjiù永远yǒngyuǎn+ 36  可是Kěshì正如zhèngrúduì你们nǐmenshuōguo你们nǐmen已经yǐjīng看见kànjiànquèhái相信xiāngxìn+ 37  父亲Fùqīngěideréndōuhuìdào这里zhèlǐláiDào这里zhèlǐláiderénjué赶走gǎnzǒu+ 38  cóngtiānérjiàng+shìyào达成dáchéng自己zìjǐde意思yìsiérshìyào执行zhíxíngpàiláidewèide旨意zhǐyì+ 39  Pàiláidewèide旨意zhǐyì就是jiùshìgěideréndōu不可bùkě失去shīqùdàoyàozài最后zuìhòude日子rìzi使shǐ他们tāmen复活fùhuó+ 40  父亲fùqīnde旨意zhǐyì就是jiùshì承认chéngrèn儿子érzibìng信从xìncóngderéndōuyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+huìzài最后zuìhòude日子rìzi使shǐ这样zhèyàngderén复活fùhuó+。” 41  犹太人Yóutàirényīn耶稣Yēsūshuōshìcóngtiānérjiàngde食物shíwù+”,jiù私下sīxià议论yìlùn起来qǐlái 42  他们Tāmenshuō:“Zhèshì约瑟Yuēsède儿子érzi耶稣Yēsūmade父母fùmǔ我们wǒmendōu认识rènshima+现在xiànzài怎么zěnmeshuōshìcóngtiānérjiàngdene?” 43  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen不要búyàozài私下sīxià议论yìlùnle 44  要不是Yàobúshìpàiláide父亲fùqīn吸引xīyǐnrénjiù没有méiyǒurénnéngdào这里zhèlǐlái+Dào这里zhèlǐláiderénhuìzài最后zuìhòude日子rìzi使shǐ复活fùhuó+ 45  先知书Xiānzhīshūshangxiězhe:‘他们Tāmen全都quándōuyàoshòu耶和华Yēhéhuá*教导jiàodǎo+。’凡是Fánshì听见tīngjiàn父亲fùqīndehuàyòu学习xuéxídejiùdào这里zhèlǐlái 46  Zhèshìshuōyǒurén看见kànjiànguo父亲fùqīn+唯有wéiyǒucóng上帝Shàngdì那里nàlǐláidewèicái看见kànjiànguo父亲fùqīn+ 47  实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen相信xiāngxìnderénhuìyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+ 48  “就是jiùshì使shǐrén生命shēngmìngde食物shíwù+ 49  你们Nǐmende祖先zǔxiānzài旷野kuàngyěchīguo吗哪mǎnǎ还是háishile+ 50  Dànshéichīlecóngtiānérjiàngdezhèzhǒng食物shíwùshéijiùhuì 51  就是jiùshìcóngtiānérjiàngde使shǐrén生命shēngmìngde食物shíwùShéichīlezhèzhǒng食物shíwùshéijiùhuì永远yǒngyuǎnhuózhe将要jiāngyàode食物shíwù就是jiùshìderòushì为了wèile世人shìrénde生命shēngmìngérde+。” 52  于是Yúshì犹太人Yóutàirén彼此bǐcǐ争论zhēnglùn起来qǐláishuō:“这个Zhègerénzěnnéng自己zìjǐderòugěi我们wǒmenchī?” 53  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen要是yàoshi你们nǐmenchī人子rénzǐderòudexuèjiù没有méiyǒu生命shēngmìngzài你们nǐmen里面lǐmiàn+ 54  Shéichīderòudexuèshéijiùhuìyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngZài最后zuìhòude日子rìzihuì使shǐ复活fùhuó+ 55  deròushì真正zhēnzhèngde食物shíwùdexuèshì真正zhēnzhèngde饮料yǐnliào 56  Shéichīderòudexuèshéijiù时刻shíkègēn联合liánhé时刻shíkègēn联合liánhé+ 57  永活Yǒnghuóde父亲fùqīnpàiláiyīn父亲fùqīnérhuó照样zhàoyàngshéiwéi食物shíwùshéihuìyīnérhuó+ 58  Zhè就是jiùshìcóngtiānérjiàngde食物shíwùgēn你们nǐmen祖先zǔxiānchīde一样yíyàng他们Tāmenchīguo当时dāngshíde食物shíwù还是háishileShéichīzhèzhǒng食物shíwùshéijiùhuì永远yǒngyuǎnhuózhe+。” 59  这些Zhèxiēhuàshì耶稣Yēsūzài迦百农Jiābǎinóngde会堂huìtáng*li教导jiàodǎorénde时候shíhoushuōde 60  门徒méntúzhōngyǒuhěnduōréntīngdàojiùshuō:“这样Zhèyàngdehuà骇人听闻hàirén-tīngwénshéitīngde进去jìnqùne?” 61  耶稣Yēsū心里xīnlǐ知道zhīdào门徒méntúwèi这些zhèxiēhuà私下sīxià议论yìlùnjiùduì他们tāmenshuō:“这些Zhèxiēhuà使shǐ你们nǐmen反感fǎngǎn*ma 62  要是Yàoshi你们nǐmen看见kànjiàn人子rénzǐshēngdào以前yǐqián所在suǒzàide地方dìfang+yòuhuì怎样zěnyàngne 63  神圣力量Shénshèng lìliàngcáinénggěirén生命shēngmìng+血肉之躯xuèròuzhīqūháo作用zuòyòngduì你们nǐmenshuōdehuàshìshòu神圣力量shénshèng lìliàng指引zhǐyǐndenénggěirén生命shēngmìng+ 64  可是Kěshì你们nǐmen有些yǒuxiērén相信xiāngxìn。”耶稣Yēsūcóng最初zuìchūjiù知道zhīdào哪些nǎxiērén相信xiāngxìn哪个nǎgerényào出卖chūmài+ 65  yòushuō:“所以Suǒyǐduì你们nǐmenshuōguo要不是yàobúshì父亲fùqīn恩准ēnzhǔnshéinéngdào这里zhèlǐlái+。” 66  因为Yīnwèi这些zhèxiēhuàhěnduō门徒méntújiù离开líkāile回去huíqù照料zhàoliào已经yǐjīngpiēxiàde事务shìwù+zài同行tóngxíng 67  于是Yúshì耶稣Yēsūduì十二shíʼèr使徒shǐtú*shuō:“你们Nǐmenxiǎngzǒuma?” 68  西门Xīmén·彼得Bǐdé回答huídá:“Zhǔa我们wǒmenhái归附guīfùshéine+yǒu永生yǒngshēngde话语huàyǔa+ 69  我们Wǒmen已经yǐjīng相信xiāngxìn知道zhīdàoshì上帝Shàngdìde圣者shèngzhě+。” 70  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“shì挑选tiāoxuǎnle你们nǐmen12rénma+Dàn现在xiànzài你们nǐmenyǒurén好像hǎoxiàng魔鬼móguǐ一样yíyàng*+。” 71  其实Qíshíshuōdeshì加略人Jiālüèrén西门Xīménde儿子érzi犹大Yóudà犹大Yóudà虽然suīránshì十二shíʼèr使徒shǐtúzhī后来hòuláiquè出卖chūmàile耶稣Yēsū+

脚注

直译Zhíyì第纳流斯dìnàliúsī”。Jiàn附录fùlùB14
直译Zhíyì“25huò30斯塔迪安sītǎdíʼān”。Jiàn附录fùlùB14
直译Zhíyì拉比Lābǐ”。
Yòu悦纳yuènà”。
zuò公众gōngzhòng集会jíhuì”。
Yòudiēdǎo”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
Yòuyǒurénshì诽谤者fěibàngzhě”。

注释

多媒体资料

篮子Lánzi和hé箩筐luókuāng
篮子Lánzi箩筐luókuāng

圣经Shèngjīngyòngle好几hǎojǐtóngdelái描述miáoshù篮子lánzilèide容器róngqì耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjì使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí表明biǎomíng这些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí编织biānzhīlánLìng耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle7容器róngqìzhè经文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí。(8:8,9这个Zhègezhǐdeshìzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi例如lìrú箩筐luókuāngTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi