路加福音 4:1-44

4  耶稣Yēsū充满chōngmǎn神圣力量shénshèng lìliàng离开líkāile约旦河Yuēdàn Hézài旷野kuàngyělishòu神圣力量shénshèng lìliàng引领yǐnlǐng+  一共yígòng40tiānháishòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu+期间qījiān什么shénme没有méiyǒuchī所以suǒyǐduàn时期shíqī结束jiéshùhòujiù觉得juéde饿èle  魔鬼Móguǐduìshuō:“如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde儿子érzijiùjiàozhèkuài石头shítoubiànchéng食物shíwùba。”  耶稣Yēsūquè回答huídáshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Rénhuózhenéngzhǐkào食物shíwù+。’”  魔鬼Móguǐdàishàngdào高处gāochù一瞬间yíshùnjiānjiù天下tiānxià万国wànguódōu展示zhǎnshìgěikàn+  魔鬼Móguǐduìshuō:“Zhè一切yíqiè权力quánlì荣耀róngyàodōuyàogěi因为yīnwèizhèshì已经yǐjīngjiāogěide+xiǎnggěishéijiùgěishéi  只要Zhǐyào崇拜chóngbàijiùzhèzhè一切yíqièjiùdōushìdele。”  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘Yào崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuá*de上帝Shàngdìzhǐ可以kěyǐ敬奉jìngfèng+。’”  魔鬼Móguǐdàidào耶路撒冷Yēlùsālěngràngzhànzài圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshang*duìshuō:“如果Rúguǒshì上帝Shàngdìde儿子érzijiùcóng这里zhèlǐtiào下去xiàqùba+ 10  因为yīnwèi圣经Shèngjīngshangxiězhe:‘huìwèi命令mìnglìng天使tiānshǐ保护bǎohù。’ 11  Yòushuō:‘他们Tāmenhuìyòngshǒutuōzheràngdejiǎopèngdào石头shítou+。’” 12  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“圣经Shèngjīngshangshuō:‘不可Bùkě试探shìtan*耶和华Yēhéhuá*de上帝Shàngdì+。’” 13  魔鬼Móguǐyòngjìnlezhǒng引诱yǐnyòujiù离开líkāi耶稣Yēsū等候děnghòubiéde机会jīhuì+ 14  神圣力量Shénshèng lìliàng使shǐ耶稣Yēsūyǒu能力nénglìhuídào加利利Jiālìlì+de名声míngshēngchuánbiàn一带yídài 15  zài会堂huìtángli教导jiàodǎorénshòu大家dàjiā尊重zūnzhòng 16  耶稣Yēsūláidào拿撒勒Násālè+shì长大zhǎngdàde地方dìfangzhào惯例guànlìzài安息日Ānxīrìjìnle会堂huìtáng+zhàn起来qǐláiyào宣读xuāndú圣经Shèngjīng 17  Yǒurén以赛亚Yǐsàiyà先知xiānzhīde书卷shūjuàngěi展开zhǎnkāi书卷shūjuànzhǎodàole记载jìzǎizhèduàn经文jīngwénde地方dìfang上面shàngmiànxiězhe 18  “耶和华Yēhéhuá*de神圣力量shénshèng lìliàngzài身上shēnshang因为yīnwèi任命rènmìng*leyàoxiàng穷人qióngrén宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxipài宣告xuāngàobèi俘掳fúlǔde释放shìfàng失明shīmíngdenéng看见kànjiàn使shǐshòu压迫yāpòde自由zìyóu+ 19  bìng传讲chuánjiǎng耶和华Yēhéhuá*deshīēnzhīnián+。” 20  耶稣Yēsūjuǎnhǎo书卷shūjuàn交还jiāohuángěi会堂huìtáng助理zhùlǐjiùzuò下来xiàlái会堂Huìtángli所有suǒyǒuréndōu注视zhùshìzhe 21  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen刚才gāngcái听见tīngjiànde经文jīngwén今天jīntiān应验yìngyànle+。” 22  大家Dàjiādōu赞赏zànshǎng非常fēicháng惊叹jīngtànshuōchū十分shífēn动听dòngtīngdehuà+他们Tāmenshuō:“Zhèshì约瑟Yuēsède儿子érzima+ 23  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen一定yídìnghuìyòngzhè俗语súyǔláiduìshuō:‘医生Yīshēngxiānzhìhǎo自己zìjǐba我们Wǒmen听说tīngshuōlezài迦百农Jiābǎinóng+zuòdeshìgāizài家乡jiāxiāngzuò出来chūlái。’” 24  yòushuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen先知xiānzhīzài自己zìjǐ家乡jiāxiāng向来xiàngláishìshòu欢迎huānyíngde+ 25  Shuō实在shízàide比如bǐrúzài以利亚Yǐlìyàde时候shíhouyǒusānniánlíngliùyuèxià所有suǒyǒu地方dìfangdōunào饥荒jīhuāng+虽然suīrán以色列Yǐsèlièzhōngyǒu许多xǔduō寡妇guǎfu 26  dàn上帝Shàngdì没有méiyǒupài以利亚Yǐlìyàzhǎo她们tāmen任何rènhézhǐpàizhǎo西顿Xīdùnjìngnèi撒勒法Sālèfǎde寡妇guǎfu+ 27  Yòu比如bǐrúzài先知xiānzhī以利沙Yǐlìshāde时候shíhou虽然suīrán以色列Yǐsèlièzhōngyǒu许多xǔduō麻风病人máfēngbìngrén可是kěshì他们tāmen没有méiyǒubèizhìhǎo*只有zhǐyǒu叙利亚人Xùlìyàrén乃缦Nǎimàncáibèizhìhǎo+。” 28  会堂Huìtánglideréntīngdào这些zhèxiēhuàjiùdōu满腔mǎnqiāng愤怒fènnù+ 29  起来qǐláigǎnchūchéngZhèzuòchéngjiànzàishānshang他们tāmendàidào山崖shānyáxiǎngyàotuī下去xiàqù 30  耶稣Yēsūquècóng他们tāmen中间zhōngjiānzǒu出来chūláidàobiéde地方dìfang+ 31  耶稣Yēsūxiàdào加利利Jiālìlìde迦百农城Jiābǎinóng Chéngzài安息日Ānxīrì教导jiàodǎorén+ 32  众人Zhòngréndōuduìde教导jiàodǎo方式fāngshì感到gǎndào惊讶jīngyà+因为yīnwèi说话shuōhuàshíhěnyǒu权威quánwēi 33  会堂Huìtángliyǒurénbèi不洁bùjiéde邪灵xiélíng附身fùshēn大声dàshēng喊叫hǎnjiàoshuō+ 34  “Hng拿撒勒人Násālèrén耶稣Yēsū+lái这里zhèlǐzuò什么shénme*láishìyào消灭xiāomiè我们wǒmenma清楚qīngchu知道zhīdàoshìshéishì上帝Shàngdìde圣者shèngzhě+。” 35  耶稣Yēsū斥责chìzé邪灵xiélíngshuō:“住口Zhùkǒucóng这个zhègerén身上shēnshang出来chūlái。”邪灵Xiélíngjiù那个nàgerénshuāidǎozài众人zhòngrén中间zhōngjiān然后ránhòucáicóng身上shēnshang出来chūlái没有méiyǒu伤害shānghài 36  大家Dàjiādōu惊讶jīngyà不已bùyǐ彼此bǐcǐ议论yìlùnshuō:“这个Zhègerén竟然jìngránnéng这样zhèyàng说话shuōhuà可以kěyǐpíngzhe权柄quánbǐng能力nénglì命令mìnglìng邪灵xiélíng*他们tāmenjiù出来chūláile。” 37  于是Yúshì耶稣Yēsūde名声míngshēngchuánbiànle一带yídàideměi角落jiǎoluò 38  耶稣Yēsū离开líkāi会堂huìtángjìnle西门Xīméndejiā西门Xīménde岳母yuèmǔzhèng高烧gāoshāoyǒurénqǐng耶稣Yēsū帮助bāngzhù+ 39  耶稣Yēsūzhànzài旁边pángbiān医治yīzhì*de热病rèbìngdeshāojiù退tuìle于是yúshì马上mǎshàng起来qǐlái服侍fúshi他们tāmen 40  日落Rìluòde时候shíhou人们rénmenhuànlezhǒng疾病jíbìngderéndōudàidào耶稣Yēsū那里nàlǐ耶稣Yēsū一一yīyīshǒufàngzài他们tāmen身上shēnshangzhìhǎole他们tāmen+ 41  邪灵Xiélíngcóng许多xǔduōrén身上shēnshang出来chūláihǎnzheshuō:“shì上帝Shàngdìde儿子érzi+。”耶稣Yēsū斥责chìzé他们tāmenzhǔn他们tāmen说话shuōhuà+因为yīnwèi他们tāmen知道zhīdàoshì基督Jīdū+ 42  Tiānliàng耶稣Yēsūjiù离开líkāile偏僻piānpìde地方dìfang+民众Mínzhòng到处dàochùzhǎozhǎodàolejiùqiú不要búyào离开líkāi 43  Dàn耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“yào其他qítādechéng宣扬xuānyáng上帝Shàngdì王国Wángguóde好消息hǎo xiāoxi因为yīnwèishì为了wèilezhèjiànshìbèipàiláide+。” 44  于是Yúshì耶稣Yēsūdào犹地亚Yóudìyàde会堂huìtáng传道chuándào

脚注

Yòu圣殿shèngdiàndezuìgāochù”。
Yòu质疑zhìyí”,直译zhíyì试验shìyàn”。
Yòu膏立gāolì”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“膏立Gāolì”。
直译Zhíyì恢复huīfù洁净jiéjìng”。
Yòu:“我们Wǒmengēnyǒu什么shénme相干xiānggān?”
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
直译Zhíyì斥责chìzé”。

注释

多媒体资料

约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn的de犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě
约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼànde犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě

这个Zhège地区dìqūcǎo稀疏xīshū施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuò耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu

旷野Kuàngyě
旷野Kuàngyě

Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōngzuò旷野kuàngyěde词语cíyǔ希伯来语Xībóláiyǔ:midh·barʹ;希腊语Xīlàyǔ:eʹre·mos)通常tōngchángzhǐ人烟rényān稀少xīshǎowèijīng开垦kāikěnde土地tǔdì这些zhèxiē地方dìfang常常chángchángshì灌木guànmù丛生cóngshēngde草原cǎoyuán甚至shènzhìshì牧草地mùcǎodìLìng方面fāngmiànzhèliǎng可以kěyǐzhǐxiàng沙漠shāmò一样yíyàng没有méiyǒushuǐde地区dìqū福音书Fúyīnshūzhōngdàode旷野kuàngyě通常tōngchángshìzhǐ犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě约翰Yuēhàncéngzài这个zhège旷野kuàngyě居住jūzhù传道chuándào耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu。(1:12

圣殿Shèngdiàn的de外墙wàiqiáng上shang
圣殿Shèngdiànde外墙wàiqiángshang

撒但Sādàn可能kěnéngràng耶稣Yēsū实际shíjìzhànzài圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshangyòu圣殿shèngdiàndezuìgāochù]”,jiàotiào下去xiàqùdàn耶稣Yēsū具体jùtǐzhànde位置wèizhì无法wúfǎ确定quèdìng。“圣殿Shèngdiàn这个zhège可以kěyǐzhǐ整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqún因此yīncǐ耶稣Yēsū可能kěnéngshìzhànzài这个zhège建筑群jiànzhùqúnde东南角dōngnánjiǎo(1),可能kěnéngzhànzài其他qítā角落jiǎoluò无论如何Wúlùn-rúhé如果rúguǒ没有méiyǒu耶和华Yēhéhuá出手chūshǒuxiāngjiùcóng那么nàmegāode地方dìfangtiào下去xiàqùdōu无疑wúyí

迦百农Jiābǎinóng的de会堂huìtáng
迦百农Jiābǎinóngde会堂huìtáng

照片Zhàopiànzhōngde白色báisè石灰石shíhuīshíqiángshìzuò犹太Yóutài会堂huìtángde遗迹yíjìzhèzuò会堂huìtángde建造jiànzào时间shíjiānjiè公元gōngyuán2世纪shìjìdào5世纪shìjìchūzhījiānYǒurén认为rènwéi石灰石shíhuīshí下面xiàmiànde黑色hēisè玄武岩xuánwǔyán结构jiégòu可能kěnéng原本yuánběnshì公元gōngyuán1世纪shìjìdezuò犹太Yóutài会堂huìtángde部分bùfen如果Rúguǒshì这样zhèyàng耶稣Yēsū可能kěnéngcéngzài这里zhèlǐ施行shīxíng教导jiàodǎobìngzhìhǎoshòu邪灵xiélíng控制kòngzhìderén。(1:23-27;4:33-36