路加福音 6:1-49

6  Yǒu安息日Ānxīrì耶稣Yēsū经过jīngguò麦田màitiánde门徒méntúzhāilexiē麦穗màisuì+yòngshǒucuōzhechī+  Yǒu法利赛Fǎlìsàipàiderénjiùshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmezài安息日Ānxīrìzuò合法héfǎdeshì+  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“Yǒu大卫Dàwèi跟随gēnsuíderén饿èle当时dāngshísuǒzuòdeshì+你们nǐmen没有méiyǒuguoma  jìnle上帝Shàngdìde居所jūsuǒjiēguò呈献chéngxiàndebǐngláichīháifēngěide手下shǒuxià按照Ànzhào法律fǎlǜzhèzhǒngbǐng除了chúle祭司jìsī以外yǐwàishéi不可bùkěchī+。”  然后Ránhòu耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“人子Rénzǐ就是jiùshì安息日Ānxīrìdezhǔ+。”  Zàilìng安息日Ānxīrì+耶稣Yēsūjìn会堂huìtáng教导jiàodǎorén那里Nàlǐyǒurén右手yòushǒu萎缩wěisuō*le+  抄经士Chāojīngshì法利赛Fǎlìsàipàiderénjǐndīngzhe耶稣Yēsūkànzài安息日Ānxīrìzhì治病zhìbìngwèiyàozhǎo把柄bǎbǐng指控zhǐkòng+  耶稣Yēsūquè知道zhīdào他们tāmende想法xiǎngfǎ+于是yúshìduì那个nàgeshǒu萎缩wěisuō*lederénshuō:“起来Qǐláizhànzài中间zhōngjiān。”那个Nàgerénjiù起来qǐláizhànzài那里nàlǐ  耶稣Yēsūduì那些nàxiērénshuō:“wèn你们nǐmenzài安息日Ānxīrìzuòzhǒngshìshì合法héfǎde行善Xíngshàn还是háishi作恶zuòʼè救命Jiùmìng还是háishishārén+ 10  耶稣Yēsū环顾huángù周围zhōuwéiderénjiùduì那个nàgerénshuō:“Shēnchūshǒulái。”伸手shēnshǒushǒujiù复原fùyuánle 11  那些Nàxiērénquè怒火中烧nùhuǒ-zhōngshāo商议shāngyìyào怎样zěnyàng对付duìfu耶稣Yēsū 12  Zàiduàn时期shíqīyǒu耶稣Yēsū上山shàngshān祷告dǎogào+zhěngxiàng上帝Shàngdì祷告dǎogào+ 13  Tiānliàngjiùzhào门徒méntúláicóng他们tāmen当中dāngzhōngxuǎnle12rénchēngwéi使徒shǐtú+”。 14  他们Tāmenshì西门Xīmén耶稣Yēsūgěi取名qǔmíngjiào彼得Bǐdé)、安得烈Āndéliè西门Xīménde兄弟xiōngdì)、雅各Yǎgè约翰Yuēhàn腓力Féilì+巴多罗买Bāduōluómǎi 15  马太Mǎtài多马Duōmǎ+亚勒腓Yàlèféide儿子érzi雅各Yǎgè绰号chuòhào热心人rèxīnrénde西门Xīmén 16  雅各Yǎgède儿子érzi犹大Yóudà以及yǐjí后来hòuláichéngle叛徒pàntúde加略Jiālüèrén犹大Yóudà 17  耶稣Yēsūgēn他们tāmen一起yìqǐ下来xiàláizhànzài平地píngdìshang那里Nàlǐyǒudeqún门徒méntúháiyǒuqún民众mínzhòngcóngquán犹地亚Yóudìyà耶路撒冷Yēlùsālěng以及yǐjí泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn一带yídàide沿海yánhǎi地区dìqū过来guòláiyàotīng讲话jiǎnghuà希望xīwàng他们tāmendebìng得到dédào医治yīzhì+ 18  Lián那些nàxiēshòu邪灵xiélíng*骚扰sāorǎoderénbèizhìhǎole 19  民众Mínzhòng全都quándōuxiǎng+因为yīnwèi身上shēnshangyǒu力量lìliàng发出fāchū+hǎo他们tāmen所有suǒyǒurén 20  耶稣Yēsūkànzhe门徒méntúshuō 你们Nǐmen贫穷pínqióngderényǒule+因为yīnwèi上帝Shàngdìde王国Wángguóshì你们nǐmende+ 21  “你们Nǐmen现在xiànzài饥饿jīʼèderényǒule因为yīnwèi你们nǐmen将要jiāngyào饱足bǎozú*+ 你们Nǐmen现在xiànzài哭泣kūqìderényǒule因为yīnwèi你们nǐmen将要jiāngyào欢笑huānxiào+ 22  “你们Nǐmen因为yīnwèi人子rénzǐérbèirén憎恨zēnghèn+排斥páichì+侮辱wǔrǔbèirénguànshàng恶名èmíng*你们nǐmenjiùyǒule+ 23  时候shíhou你们nǐmenyào欢喜huānxǐ雀跃quèyuè因为yīnwèi你们nǐmenzàitiānshangyǒu丰厚fēnghòude奖赏jiǎngshǎng他们Tāmende祖先zǔxiānshì这样zhèyàng对待duìdài先知xiānzhīde+ 24  “你们Nǐmen富有fùyǒuderényǒuhuòle+因为yīnwèi你们nǐmen已经yǐjīng得到dédàole全部quánbùde安慰ānwèi+ 25  “你们Nǐmen现在xiànzài饱足bǎozúderényǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmen将要jiāngyào饥饿jīʼè 你们Nǐmen现在xiànzài欢笑huānxiàoderényǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmen将要jiāngyào哀痛āitòng哭泣kūqì+ 26  “人人Rénréndōu赞美zànměi你们nǐmende时候shíhou你们nǐmenjiùyǒuhuòle+因为yīnwèi他们tāmende祖先zǔxiānshì这样zhèyàng对待duìdài假先知jiǎ-xiānzhīde 27  “你们Nǐmentīng说话shuōhuàderén告诉gàosu你们nǐmenYàoài你们nǐmende敌人dírénxiànghèn你们nǐmenderén行善xíngshàn+ 28  诅咒Zǔzhòu你们nǐmende你们nǐmenyàogěi他们tāmen祝福zhùfú侮辱wǔrǔ你们nǐmende你们nǐmenyàowèi他们tāmen祷告dǎogào+ 29  Yǒurén一边yìbiāndeliǎnjiùliánlìng一边yìbiānràngyǒurénzǒude外袍wàipáojiùlián内袍nèipáoràngzǒu+ 30  Yǒurénxiàngqiú什么shénmedōuyàogěi+yǒurénzǒude东西dōngxi不要búyàoxiàngyào回来huílái 31  “你们Nǐmen希望xīwàng别人biérén怎样zěnyàng对待duìdài你们nǐmen你们nǐmenjiùyào怎样zěnyàng对待duìdài别人biérén*+ 32  “你们Nǐmenzhǐài那些nàxiēài你们nǐmenderényǒu什么shénme值得zhídé称赞chēngzàndeneJiùlián罪人zuìrénài那些nàxiēài他们tāmenderén+ 33  你们Nǐmenzhǐ善待shàndài那些nàxiē善待shàndài你们nǐmenderényǒu什么shénme值得zhídé称赞chēngzàndeneLián罪人zuìrénshì这样zhèyàngzuòde 34  如果Rúguǒ你们nǐmenjièqiángěi别人biérénér期望qīwàng偿还chánghuánzhèyǒu什么shénme值得zhídé称赞chēngzàndene+Jiùlián罪人zuìrénhuìjièqiángěi罪人zuìrén期望qīwàng全数quánshù收回shōuhuí 35  相反Xiāngfǎnyàoài你们nǐmende敌人dírénzǒngyào善待shàndàirénjièqiángěirén期望qīwàng收回shōuhuí+这样Zhèyàng你们nǐmenjiùhuì得到dédào丰厚fēnghòude奖赏jiǎngshǎnghuì成为chéngwéi至高者Zhìgāozhěde儿子érzi因为yīnwèi忘恩负义wàngʼēn-fùyìde恶人èrén恩待ēndài+ 36  Yào富于fùyú怜悯liánmǐnxiàng你们nǐmende天父Tiānfù充满chōngmǎn怜悯liánmǐnzhīqíng一样yíyàng+ 37  “不要Búyàozàiwàng审判shěnpànrén*你们nǐmenjiùhuìbèi审判shěnpàn+不要búyàozài谴责qiǎnzérén你们nǐmenjiùhuìbèi谴责qiǎnzéYào宽恕kuānshùrén你们nǐmenjiùhuìbèi宽恕kuānshù+ 38  Yào常常chángcháng施与shīyǔ+人们rénmenjiùhuìxiàng你们nǐmen施与shīyǔ+他们Tāmenhuì充足chōngzúde分量fènliàngdàojìn你们nǐmende衣袋yīdàiliyòuyáoyòu还是háishihuì出来chūlái你们Nǐmenyòng什么shénme量器liángqìliánggěirénrénhuìyòng什么shénme量器liángqìliánggěi你们nǐmen。” 39  耶稣Yēsūyòuduì他们tāmenshuōle比喻bǐyù:“盲人Mángrénzěnnéng引导yǐndǎo盲人mángrénneLiǎngrénshìdōuyàodiàojìnkēng*lima+ 40  学生Xuéshēng*néngshèngguò老师lǎoshīdànshòuguo全面quánmiàn教导jiàodǎodedōuhuìgēn老师lǎoshī一样yíyàng 41  为什么wèi shénmedīngzhe弟兄dìxiongyǎnzhōngdequè留意liúyì自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmùne+ 42  没有méiyǒukàndào自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmùyòuzěnnéngduì弟兄dìxiongshuō,‘弟兄dìxiongràngchúdiàoyǎnzhōngdene虚伪Xūwěiderénxiānchúdiào自己zìjǐyǎnzhōngde梁木liángmù然后ránhòucáinéngkàn清楚qīngchu怎样zěnyàngchúdiào弟兄dìxiongyǎnzhōngde+ 43  “Hǎoshùjiēhuài果实guǒshíhuàishùjiēhǎo果实guǒshí+ 44  Píngzhe果实guǒshíjiù知道zhīdàoshùshì怎样zěnyàngdele+比如Bǐrúshuōzài荆棘jīngjíshangcǎibudào无花果wúhuāguǒzài荆棘丛jīngjícónglizhāibudào葡萄pútao 45  良善Liángshànderén心里xīnlǐ积存jīcún良善liángshànjiù发出fāchū良善liángshàn邪恶xiéʼèderén积存jīcún邪恶xiéʼèjiù发出fāchū邪恶xiéʼè因为Yīnwèirén心里xīnlǐ充满chōngmǎn什么shénmedekǒujiùshuōchū什么shénme+ 46  “你们Nǐmen为什么wèi shénmejiàozhǔaZhǔa!’,Quèzhàozhedehuàzuò+ 47  Dào这里zhèlǐláitīngledehuàjiùzhàozhezuòdeyào告诉gàosu你们nǐmenxiàng怎样zěnyàngderén+ 48  jiùxiàngréngài房子fángzishēnle根基gēnjījiànzài岩石yánshíshang这样Zhèyàng洪水hóngshuǐláidàoshí房子fángzishòudào河水héshuǐ冲击chōngjīquè丝毫sīháodòng因为yīnwèigàide坚固jiāngù+ 49  可是Kěshìtīnglequèzuòde+jiùxiàngrén没有méiyǒuzàishang根基gēnjījiùgài房子fángzi河水Héshuǐ冲击chōngjī房子fángzijiù立刻lìkè倒塌dǎotā完全wánquánhuǐdiàole。”

脚注

Yòu瘫痪tānhuàn”。
Yòu瘫痪tānhuàn”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòujiānghuì得到dédào满足mǎnzú”。
Yòubèirénguànshàng恶名èmíngérbèi弃绝qìjué”。
Yòu你们nǐmenjiùyào继续jìxù怎样zěnyàng对待duìdài别人biérén”。
Yòuwàng批评pīpíngrénhuòdìng别人biérényǒuzuì”。
Yòugōu”。
Yòu门徒méntú”。

注释

经过Jīngguò麦田màitián 意思Yìsi也许yěxǔshì沿yánzhe田地tiándì分隔fēngé开来kāiláide田间tiánjiān小径xiǎojìng穿chuānguò麦田màitián

安息日Ānxīrì Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì安息日Ānxīrì安息年Ānxīnián”。

经过Jīngguò麦田màitián JiànTài12:1de注释zhùshì

合法héfǎdeshì 耶和华Yēhéhuá吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrénzài安息日Ānxīrì不可bùkě工作gōngzuò。(Chū20:8-10犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù声称shēngchēng他们tāmenyǒuquán定义dìngyì什么shénmeshì工作gōngzuò按照Ànzhào他们tāmende说法shuōfǎ耶稣Yēsūde门徒méntúzhāi麦穗màisuìjiù等于děngyú收割shōugē庄稼zhuāngjiacuō麦穗màisuìjiù等于děngyútuō所以suǒyǐ违犯wéifànle法律fǎlǜ。(6:1,2Dàn这样zhèyàngde定义dìngyì严厉yánlì苛刻kēkèshìduì耶和华Yēhéhuá诫命jièmìngde错误cuòwù解读jiědú

合法héfǎdeshì JiànTài12:2de注释zhùshì

上帝Shàngdìde居所jūsuǒ 这里Zhèlǐzhǐ圣幕shèngmù耶稣Yēsūtándàode历史lìshǐ事件shìjiàn撒上Sā-Shàng21:1-6发生fāshēngshí圣幕shèngmù位于wèiyú挪伯NuóbóZhèzuòchéng看来kànlái位于wèiyú便雅悯Biànyǎmǐnjìngnèi靠近kàojìn耶路撒冷Yēlùsālěng。(Lìngjiàn附录fùlùB7de小图xiǎotú

呈献Chéngxiàndebǐng Yòu陈设饼chénshèbǐng”。希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénde意思yìsishì面前miànqiándebǐng”。Zhèzhǒngbǐng作为zuòwéi祭物jìwù时刻shíkèbǎizài圣幕shèngmùhuò圣殿shèngdiànli仿佛fǎngfúbǎizài耶和华Yēhéhuá面前miànqián。(Chū25:30lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì陈设饼Chénshèbǐng以及yǐjí附录FùlùB5

上帝Shàngdìde居所jūsuǒ Zhǐ圣幕shèngmùLìngjiàn2:26de注释zhùshì

呈献Chéngxiàndebǐng Yòu陈设饼chénshèbǐng”。LìngjiànTài12:4de注释zhùshì

安息日Ānxīrìdezhǔ 耶稣Yēsū自己zìjǐchēngwéi安息日Ānxīrìdezhǔ”(2:28;6:5),表明biǎomíngzài安息日Ānxīrì可以kěyǐsuí自己zìjǐde心意xīnyìzuò天父Tiānfùjiāogěide工作gōngzuò。(参看CānkànYuē5:19;10:37,38耶稣Yēsūcéngzài安息日Ānxīrì施行shīxíng一些yìxiē著名zhùmíngde奇迹qíjì包括bāokuòwèirén治病zhìbìng。(13:10-13;Yuē5:5-9;9:1-14Zhè显然xiǎnrán预示yùshìde王国wángguó统治tǒngzhìhuìxiàng安息日Ānxīrì一样yíyànggěiréndàiláihěnde纾解shūjiě。(Lái10:1

安息日Ānxīrìdezhǔ JiànTài12:8de注释zhùshì

Yǒurén右手yòushǒu萎缩wěisuōle Sānwèi福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhědōu记载jìzǎile耶稣Yēsūzài安息日Ānxīrìzhìhǎo这个zhègeréndeshìdàn只有zhǐyǒu路加Lùjiādào这个zhègerén萎缩wěisuōdeshǒushì右手yòushǒu。(Tài12:10;3:1Zài描述miáoshùhuànbìnghuò受伤shòushāngderénde情况qíngkuàngshí路加Lùjiā常常chángcháng提供tígōng马太Mǎtài马可Mǎkě没有méiyǒu记录jìlùde细节xìjié类似lèisìde例子lìzishì路加福音Lùjiā Fúyīn22:50,51qǐngzhèduàn经文jīngwéngēn马太福音Mǎtài Fúyīn26:51马可福音Mǎkě Fúyīn14:47比较bǐjiào一下yíxià。(Lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè”)

知道Zhīdào他们tāmende想法xiǎngfǎ 路加Lùjiāshuō耶稣Yēsū知道zhīdào那些nàxiē抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderén当时dāngshízàixiǎng什么shénmedàn马太Mǎtài马可Mǎkě没有méiyǒu记录jìlù这个zhège细节xìjié。(参看Cānkàn平行píngxíng记载jìzǎiTài12:10-13;3:1-3

救命Jiùmìng还是háishishārén 直译Zhíyìjiù还是háishishā普绪克pǔxùkè”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

使徒Shǐtú Yòubèipài出去chūqùde”。zuò使徒shǐtúde希腊Xīlà语词yǔcía·poʹsto·losyuán动词dòngcía·po·stelʹlo,这个zhège动词dòngcíde意思yìsishìpài出去chūqù”。(Tài10:5;11:49;14:32Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn13:16耶稣Yēsūshuōdebèipàide就是jiùshìa·poʹsto·losyóu可以kěyǐ清楚qīngchukànchū这个zhègede基本jīběn意思yìsi

使徒Shǐtú JiànTài10:2de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

热心人Rèxīnrén 使徒Shǐtú西门Xīménde外号wàihàoyònglái区别qūbié使徒shǐtú西门Xīmén·彼得Bǐdé。(6:14Zàiběnjié经文jīngwén使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:13zuò热心人rèxīnrénde希腊Xīlà语词yǔcíze·lo·tesʹde意思yìsishì激进派jījìnpàihuò热心rèxīnderén”。Zài马太福音Mǎtài Fúyīn10:4以及yǐjí马可福音Mǎkě Fúyīn3:18de十二shíʼèr使徒shǐtú名单míngdānzhōngzuò热心人rèxīnréndeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí这个zhège看来kànláiyuán希伯来Xībólái语词yǔcíhuò阿拉米Ālāmǐ语词yǔcí意思yìsishì激进派jījìnpàihuò热心rèxīnderén”。西门Xīményǒu这个zhège外号wàihào可能kěnéngshì因为yīnwèi曾经céngjīng属于shǔyú激进派Jījìnpài反抗fǎnkàng罗马Luómǎ政府zhèngfǔde犹太Yóutài党派dǎngpài),可能kěnéngshì因为yīnwèi十分shífēn热心rèxīn充满chōngmǎn热诚rèchéng

后来Hòuláichéngle叛徒pàntú Zhèhuà值得zhídé留意liúyì因为yīnwèizhè表示biǎoshì犹大Yóudàshì后来hòuláicái改变gǎibiànde当初Dāngchū成为chéngwéi门徒méntúshíshì叛徒pàntúbèi耶稣Yēsūxuǎnwéi使徒shǐtúshíshì叛徒pàntúshì注定zhùdìngyàobiànchéng叛徒pàntúde相反Xiāngfǎn由于yóuyú滥用lànyòng自由意志zìyóu yìzhìzàishòu任命rènmìnghòudemǒu时刻shíkècáichéngle叛徒pàntú”。根据Gēnjù约翰福音Yuēhàn Fúyīn6:64耶稣Yēsūcóng改变gǎibiànde一刻yíkèjiùkàn出来chūláile

Zhànzài平地píngdìshang 经文Jīngwénde上文shàngwéntándào耶稣Yēsūzài挑选tiāoxuǎn十二shíʼèr使徒shǐtúqiánzhěngzàizuòshānshang祷告dǎogào。(6:12,13之后Zhīhòuxiàshānzài山坡shānpōshangzhǎodàolekuài平地píngdì这个zhège地方dìfang可能kěnéngde传道chuándào基地jīdì迦百农Jiābǎinóngyuǎnqún民众mínzhòng聚集jùjí起来qǐlái耶稣Yēsūjiùzhìhǎole他们tāmen平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn5:1,2shuō耶稣Yēsū上山shàngshān教导jiàodǎo民众mínzhòngzhè也许yěxǔshìzhǐcóng山坡shānpōdekuài平地píngdìshàngle比较bǐjiàogāode地方dìfang结合Jiéhé马太Mǎtài路加Lùjiāde记载jìzǎi耶稣Yēsū看来kànláixiānxiàdào山坡shānpōshangdekuài平地píngdì然后ránhòuzàishàngdào稍微shāowēigāo一点yìdiǎnrde地方dìfangzài那里nàlǐ开始kāishǐ教导jiàodǎo民众mínzhòng马太福音Mǎtài Fúyīn5:1也许yěxǔ只是zhǐshì概述gàishùle当时dāngshí发生fāshēngdeshì没有méiyǒu提及tíjí路加Lùjiā记录jìlùde细节xìjié

渴望Kěwàng满足mǎnzú心灵xīnlíng需要xūyàoderén zuò渴望kěwàng满足mǎnzú……derénde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì贫困pínkùnderén乞丐qǐgài)”,zài这里zhèlǐzhǐ那些nàxiē强烈qiángliède意识yìshídào自己zìjǐyǒumǒuzhǒng需要xūyàoderén路加福音Lùjiā Fúyīn16:20,22dào乞丐qǐgài拉撒路Lāsālùshíyòngle这个zhège有些Yǒuxiē译本yìběn这个zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔzuò心灵xīnlíng贫穷pínqióngderén”。这样Zhèyàngderén迫切pòqièxiǎngyào满足mǎnzú心灵xīnlíngde需要xūyàoshēnzhī自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdì。(Lìngjiàn6:20de注释zhùshì

乞丐Qǐgài Yòu穷人qióngrén”。zuò乞丐qǐgàide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ非常fēicháng贫穷pínqióngderénBěnjié经文jīngwényòngle这样zhèyàngdejiùgēn比喻bǐyùzhōngde富翁fùwēng形成xíngchéngle鲜明xiānmíngde对比duìbǐ这个Zhège出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn5:3de词组cízǔliyònglái比喻bǐyù那些nàxiē迫切pòqièxiǎngyào满足mǎnzú心灵xīnlíng需要xūyàobìngshēnzhī自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdìderén那个Nàge词组cízǔzuò渴望kěwàng满足mǎnzú心灵xīnlíng需要xūyàoderén”,字面zìmiàn意思yìsishì心灵xīnlíng贫穷pínqióngderén”。(LìngjiànTài5:3de注释zhùshì

Yǒu Yòu快乐kuàilè”。希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshìma·kaʹri·os,zhǐde不仅bùjǐnshìzhǒng轻松qīngsōng愉快yúkuàide感觉gǎnjué例如lìrúrén享受xiǎngshòu美好měihǎo时光shíguāngshíde感觉gǎnjué这个Zhègeyònglái描述miáoshùrénshíháizhǐrén得到dédào上帝Shàngdìde恩待ēndàishísuǒchǔde状态zhuàngtài这个Zhègeyònglái描述miáoshù上帝Shàngdì以及yǐjízàitiānshang得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsū。(提前Tí-Qián1:11;6:15

耶稣Yēsū……shuō 马太福音Mǎtài Fúyīn5-7zhāng路加福音Lùjiā Fúyīn6:20-49dōu记载jìzǎile登山宝训Dēngshān Bǎoxùn路加Lùjiāde记载jìzǎi比较bǐjiào简短jiǎnduǎn马太Mǎtàide记载jìzǎi比较bǐjiàocháng大约dàyuē相当xiāngdāng路加Lùjiādebèi路加Lùjiā记载jìzǎide内容nèiróng几乎jīhūdōu可以kěyǐzài马太Mǎtàide记载jìzǎilizhǎodào只有zhǐyǒuhuà除外chúwàiLiǎng记载jìzǎi无论wúlùn开头kāitóu还是háishi结尾jiéwěidōuhěn相似xiāngsìyǒuhěnduō一样yíyàngde词句cíjù内容nèiróng以及yǐjí要点yàodiǎnde编排biānpái顺序shùnxù基本jīběn相同xiāngtóngZài记录jìlùtóng要点yàodiǎnshíliǎngrénde措辞cuòcí有时yǒushí相差xiāngchàhěndàn内容nèiróngréngshì协调xiétiáo一致yízhìde值得Zhídé留意liúyìdeshì登山宝训Dēngshān Bǎoxùnzhōngyǒuduàn比较bǐjiàochángdehuà没有méiyǒu出现chūxiànzài路加Lùjiāde记载jìzǎizhōngdàn耶稣Yēsū后来hòuláizài其他qítā场合chǎnghé再次zàicìyòng这些zhèxiēhuà教导jiàodǎorén例如Lìrú耶稣Yēsūzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnlitándào祷告dǎogàoTài6:9-13以及yǐjí如何rúhé看待kàndài物质wùzhì方面fāngmiànde需要xūyàoTài6:25-34)。大约Dàyuēniánbànhòu看来kànlái耶稣Yēsū再次zàicìshuōle类似lèisìdehuà这些zhèxiēhuà路加Lùjiādōu记录jìlùle下来xiàlái。(11:2-4;12:22-31此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīnshìwèi来自láizìzhǒng背景bèijǐngde基督徒Jīdūtúxiěde所以suǒyǐ路加Lùjiāzài记录jìlù登山宝训Dēngshān Bǎoxùnshí也许yěxǔ省略shěnglüèle犹太人Yóutàiréncái特别tèbiégǎn兴趣xìngqùde内容nèiróng。(Tài5:17-27;6:1-18

门徒Méntú 希腊语Xīlàyǔshìma·the·tesʹ,意思yìsishì学生xuéshēnghuòshòuguo教导jiàodǎoderén”。这个Zhège暗示ànshì学生xuéshēng老师lǎoshīzhījiānyǒuzhǒngshīshēngzhīqíngérzhèzhǒng感情gǎnqínghuìduì学生xuéshēngde一生yìshēngdōuyǒu影响yǐngxiǎng虽然Suīrányǒu许多xǔduō民众mínzhòng聚集jùjí起来qǐláiyàotīng耶稣Yēsū说话shuōhuàdàn教导jiàodǎode对象duìxiàng看来kànlái主要zhǔyàoshìzuòzài身边shēnbiānde门徒méntú。(Tài5:1,2;7:28,29

你们Nǐmen贫穷pínqióngderén zuò贫穷pínqióngde希腊Xīlà语词yǔcíyǒu穷困qióngkùn”“赤贫chìpín”“xiàng乞丐qǐgài一样yíyàngde意思yìsiBěnjié经文jīngwénshì耶稣Yēsūzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùntándàode要诀yàojué路加Lùjiāde记载jìzǎigēn马太福音Mǎtài Fúyīn5:3shāoyǒutóng马太Mǎtài使用shǐyòngle意思yìsiwéi贫穷pínqióngde希腊Xīlà语词yǔcídànjiāshanglelìng希腊Xīlà语词yǔcí中文Zhōngwénzuò心灵xīnlíng”),起来qǐlái可以kěyǐ直译zhíyìwéi心灵xīnlíng贫穷pínqióngxiàng乞丐qǐgài一样yíyàngderén”。(LìngjiànTài5:3;16:20de注释zhùshì这个Zhège词组cízǔ表达biǎodáde意思yìsishì这样zhèyàngderén迫切pòqièxiǎngyào满足mǎnzú心灵xīnlíngde需要xūyàoshēnzhī自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdì虽然Suīrán路加Lùjiāde记载jìzǎizhǐdào贫穷pínqióngderéndànzhègēn马太Mǎtàide记载jìzǎishì协调xiétiáo一致yízhìde因为yīnwèi贫穷pínqióngérshòu压迫yāpòderén通常tōngchánggèng容易róngyì意识yìshídào自己zìjǐde心灵xīnlíng需要xūyàogèng容易róngyì明白míngbai自己zìjǐ需要xūyào上帝Shàngdì事实Shìshíshang耶稣Yēsūshuōguo弥赛亚Mísàiyàde身份shēnfènláidàode重要zhòngyào原因yuányīn就是jiùshìxiàng穷人qióngrén宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxi”。(4:18那些Nàxiē跟随gēnsuí耶稣Yēsūyǒu希望xīwàng享有xiǎngyǒu上帝Shàngdìde王国Wángguósuǒ福分fúfenderén大多数dàduōshùdōushì贫穷pínqiónghuò没什么méi shénme地位dìwèiderén。(林前Lín-Qián1:26-29;2:5不过Búguò马太Mǎtàide记载jìzǎi清楚qīngchu表明biǎomíngrénhuì只是zhǐshì因为yīnwèi贫穷pínqióngjiù得到dédào上帝Shàngdì因此Yīncǐ路加Lùjiā马太Mǎtài记载jìzǎide登山宝训Dēngshān Bǎoxùndehuàshì互相hùxiāng补足bǔzúde

Yǒu Yòu快乐kuàilè”。(LìngjiànTài5:3;Luó4:7de注释zhùshì

他们Tāmen已经yǐjīng得到dédào全部quánbùde奖赏jiǎngshǎngle zuò得到dédào全部quánbùde希腊Xīlà语词yǔcíshìa·peʹkho。这个Zhège常常chángcháng出现chūxiànzài商业shāngyè收据shōujùshang表示biǎoshì全部quánbùqīng”。虚伪Xūwěiderén为了wèile引人注目yǐnrén zhùmùér接济jiējì穷人qióngrénDāng他们tāmende善举shànjǔbèirénkàndàobìng得到dédào称赞chēngzànshí他们tāmenjiù已经yǐjīng得到dédào全部quánbùde奖赏jiǎngshǎngle他们Tāmengāizài期待qīdàicóng上帝Shàngdì那里nàlǐ得到dédào什么shénme

已经Yǐjīng得到dédàole全部quánbùde安慰ānwèi zuò得到dédàole全部quánbùde希腊Xīlà语词yǔcíshìa·peʹkho。这个Zhège常常chángcháng出现chūxiànzài商业shāngyè收据shōujùshàng表示biǎoshì全部quánbùqīng”。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐtándàolehuò就是jiùshì富有fùyǒuderén可能kěnénghuì经历jīnglìde痛苦tòngkǔ悲伤bēishānghuò种种zhǒngzhǒng祸患huòhuàn不过Búguò耶稣Yēsūshìshuō他们tāmenjǐn因为yīnwèi生活shēnghuó舒适shūshì安逸ānyìjiùhuìyǒuhuò”。耶稣Yēsū其实qíshíshìzàichū警告jǐnggào如果rúguǒrén过分guòfèn看重kànzhòng财富cáifùjiù可能kěnénghuì专心zhuānxīn崇拜chóngbài上帝Shàngdì结果jiéguǒbudào真正zhēnzhèngde快乐kuàilè这样Zhèyàngderénnéng得到dédàode报酬bàochoudōu全部quánbùqīng”,他们tāmennéng得到dédàode全部quánbù安慰ānwèidōu已经yǐjīng得到dédàole上帝Shàngdìhuìzàigěi他们tāmen什么shénmele。(LìngjiànTài6:2de注释zhùshì

Yàoài你们nǐmende敌人dírén 耶稣Yēsūde劝告quàngàogēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn反映fǎnyìngde思想sīxiǎngshì一致yízhìde。(Chū23:4,5;31:29;Zhēn24:17,18;25:21

Yàoài你们nǐmende敌人dírén zuòàide希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén显示xiǎnshìzhèshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòng。(LìngjiànTài5:44de注释zhùshì

Jièqián Zhǐ免息miǎnxījièqián摩西Móxī法典fǎdiǎn禁止jìnzhǐ以色列人Yǐsèlièrénzàijièqiángěi贫穷pínqióngde同胞tóngbāoshí收取shōuqǔ利息lìxīChū22:25),bìng鼓励gǔlì他们tāmen慷慨kāngkǎidejièqiángěi穷人qióngrén。(Shēn15:7,8;Tài25:27

Yào宽恕kuānshùrén你们nǐmenjiùhuìbèi宽恕kuānshù Yòuyàofàngguorén你们nǐmenjiùhuìbèifàngguo”。zuò宽恕kuānshùde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén显示xiǎnshìzhèshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòng这个zhègede字面zìmiàn意思yìsishìfàngguo”“ràng……离开líkāi”“释放shìfàng囚犯qiúfàn)”。Zàiběnjié经文jīngwénli这个zhègegēn审判shěnpàn”“谴责qiǎnzé形成xíngchéng对比duìbǐ表达biǎodáde意思yìsishì即使jíshǐ对方duìfāng看来kànlái应该yīnggāishòudào惩罚chéngfá还是háishi判定pàndìng无罪wúzuìbìng宽恕kuānshù

Yào常常chángcháng施与shīyǔ zuò施与shīyǔde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài显示xiǎnshìzhèshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòng

你们Nǐmende衣袋yīdài zuò衣袋yīdàide希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì胸膛xiōngtáng”,dànzài这里zhèlǐ看来kànláizhǐ宽大kuāndàde外衣wàiyīzài腰带yāodài上方shàngfāng折叠zhédiéérchéngdedōuzi。“Dàojìn……衣袋yīdàili可能kěnéngzhǐ当时dāngshíde习惯xíguàn就是jiùshì商贩shāngfànhuì顾客gùkèmǎide东西dōngxifàngjìn这样zhèyàngdedōuzili

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

……梁木liángmù 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐyòngle夸张kuāzhāngde措辞cuòcí生动shēngdòngde描述miáoshùài挑剔tiāoti弟兄dìxiongderén耶稣Yēsū轻微qīngwēide过失guòshīzuògēn小小xiǎoxiǎode”。希腊Xīlà语词yǔcíkarʹphos不但búdàn可以kěyǐzhǐgēn”,可以kěyǐzhǐ木头mùtoudepiàn碎屑suìxiè所以suǒyǐyǒu圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò木屑mùxiè”。Ài挑剔tiāotiderénchūyàochúdiào弟兄dìxiongyǎnzhōngde”,这样zhèyàngshuōshì暗示ànshìde弟兄dìxiong视力shìlìhǎo就是jiùshìzài道德dàodé观念guānniàn判断力pànduànlìděng方面fāngmiàndōuyǒu问题wèntí这样zhèyàngshuōshì高傲gāoʼàode声称shēngchēng自己zìjǐyǒu资格zīgé帮助bāngzhù弟兄dìxiongkànqīng事实shìshíbìngzuòchū正确zhèngquède判断pànduànDàn耶稣Yēsūshuōchūle问题wèntíde其实qíshíshì这个zhègerén自己zìjǐde视力shìlìhuò判断力pànduànlì因为yīnwèideyǎnzhōngyǒu梁木liángmù”,就是jiùshìgēnyònglái支撑zhīchēng屋顶wūdǐngdecháng。(Tài7:4,5有些Yǒuxiērén认为rènwéicóng这个zhège反差fǎnchāhěn甚至shènzhì有点yǒudiǎnr幽默yōumòde对比duìbǐ可以kěyǐkànchū耶稣Yēsūhěn熟悉shúxi木匠mùjiàngde工作gōngzuò

……梁木liángmù JiànTài7:3de注释zhùshì

虚伪Xūwěiderén 希腊语Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希腊Xīlà以及yǐjí后来hòuláide罗马Luómǎde戏剧xìjù演员yǎnyuán这些Zhèxiē演员yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizhe面具miànjù这样zhèyàngnéng隐藏yǐncáng自己zìjǐde身份shēnfènyǒuzhù扩音kuòyīn这个Zhège后来hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虚伪xūwěi装假zhuāngjiǎ隐藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng动机dòngjīhuò性格xìnggéderénZài马太福音Mǎtài Fúyīn6:5,16耶稣Yēsū犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùchēngwéi虚伪xūwěiderén”。Zàiběnjié经文jīngwénli耶稣Yēsūyòng这个zhègelái称呼chēnghu任何rènhézhǐ留意liúyì别人biérén过失guòshīquè无视wúshì自己zìjǐ过失guòshīde门徒méntú

洪水Hóngshuǐ Zài以色列Yǐsèliè突如其来tūrúqíláide冬季dōngjì风暴fēngbàobìng罕见hǎnjiàn尤其yóuqíshìzài犹太历Yóutàilì提别月Tíbiéyuè大概dàgài相当xiāngdāng公历gōnglì12yuèzhōngdào1yuèzhōng期间qījiān这样zhèyàngde风暴fēngbàohuìdàilái狂风暴雨kuángfēng-bàoyǔ以及yǐjí破坏力pòhuàilìde突发tūfā洪水hóngshuǐ。(Lìngjiàn附录FùlùB15

多媒体资料

加利利海Jiālìlì Hǎi的de西北xīběi岸àn
加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiàn

1.革尼撒勒Génísālè平原píngyuán这个Zhège三角洲sānjiǎozhōu土地tǔdì肥沃féiwòchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ耶稣Yēsū就是jiùshìzàizhè一带yídàide岸边ànbiān行走xíngzǒushí邀请yāoqǐngle渔夫yúfū彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn一起yìqǐ传道chuándào。(Tài4:18-22

2.根据Gēnjù传统chuántǒngde说法shuōfǎ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ发表fābiǎo登山宝训Dēngshān Bǎoxùn”。(Tài5:1;6:17,20

3.迦百农Jiābǎinóng耶稣Yēsūcéngzài迦百农Jiābǎinóngzhùxiàzhèngshìzàizhèzuòchénghuòzhèzuòchéng附近fùjìn遇见yùjiàn马太Mǎtàide。(Tài4:13;9:1,9

外衣Wàiyī上shang折叠zhédié而ér成chéng的de兜dōu子zi
外衣Wàiyīshang折叠zhédiéérchéngdedōuzi

Zài圣经Shèngjīng时代shídài以色列人Yǐsèlièrénde外衣wàiyīzài胸口xiōngkǒu部分bùfen比较bǐjiào宽大kuāndàzhǒng穿chuānnéngràng外衣wàiyīzài腰带yāodài上方shàngfāng折叠zhédiéchéngdōuzi这样Zhèyàngdōuzi可以kěyǐyòngláifàngqián谷物gǔwùhuò其他qítā物品wùpǐn甚至shènzhì可以kěyǐyònglái婴儿yīngʼérhuò羊羔yánggāobàozài怀huáili。(Chū4:6,7;Mín11:12;王下Wáng-Xià4:39;31:33;Sài40:11Zài路加福音Lùjiā Fúyīn6:38zuò衣袋yīdàide希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì胸膛xiōngtáng”,dànzài这里zhèlǐ看来kànláizhǐ外衣wàiyīshang折叠zhédiéérchéngdedōuzi。“Dàojìn…⁠…衣袋yīdàili可能kěnéngzhǐ当时dāngshíde习惯xíguàn就是jiùshì商贩shāngfànhuì顾客gùkèmǎide东西dōngxifàngjìn这样zhèyàngdedōuzili

无花果树Wúhuāguǒshù、葡萄树pútaoshù和hé荆棘jīngjí
无花果树Wúhuāguǒshù葡萄树pútaoshù荆棘jīngjí

耶稣Yēsūzài选择xuǎnzéyòng什么shénme植物zhíwùlái比喻bǐyùshí一定yídìng经过jīngguò仔细zǐxìde考虑kǎolǜ许多Xǔduō经文jīngwénzàidào无花果树wúhuāguǒshù(1)shíhuìdào葡萄树pútaoshù(2),ércóng耶稣Yēsūzài路加福音Lùjiā Fúyīn13:6shuōdehuà可以kěyǐkànchū无花果树wúhuāguǒshùchángbèizhòngzài葡萄园pútaoyuánli。(王下Wáng-Xià18:31;Ěr2:22)“Zuòzài自己zìjǐde葡萄树pútaoshùxià无花果树wúhuāguǒshùxià象征xiàngzhēng安宁ānníng繁荣fánróng安全ānquán。(王上Wáng-Shàng4:25;4:4;3:10Lìng方面fāngmiàn亚当Yàdāng犯罪fànzuìhòu耶和华Yēhéhuázài诅咒zǔzhòu土地tǔdìshí特别tèbiédàole荆棘jīngjí蒺藜jílí。(Chuàng3:17,18耶稣Yēsūzài马太福音Mǎtài Fúyīn7:16dàode荆棘jīngjí种类zhǒnglèi无法wúfǎ确定quèdìngér这里zhèlǐ显示xiǎnshìdeshìzhǒng可以kěyǐzài以色列Yǐsèlièkàndàode野生yěshēng荆棘jīngjí学名xuémíngCentaurea iberica)(3)。