约翰福音 11:1-57

11  Yǒujiào拉撒路Lāsālùderénbìnglezhùzài伯大尼Bódàní+就是jiùshì马利亚Mǎlìyà姐姐jiějie马大Mǎdàzhùde村子cūnzi+  这个Zhège马利亚Mǎlìyà就是jiùshìyòng馨香油xīnxiāngyóuzhǔbìngyòng自己zìjǐde头发tóufadejiǎogānde那个nàgerén+Huànbìngde拉撒路Lāsālùshìde兄弟xiōngdì  于是Yúshìde姐妹jiěmèipàirén告诉gàosu耶稣Yēsū:“Zhǔa亲爱qīnʼàide朋友péngyoubìngle+。”  耶稣Yēsūtīngdàojiùshuō:“这个Zhègebìngde结局jiéjúshì死亡sǐwángérshìyào使shǐ上帝Shàngdì得到dédào荣耀róngyào+这样zhèyàng上帝Shàngdìde儿子érzijiù可以kěyǐ通过tōngguòzhèjiànshì得到dédào荣耀róngyào。”  耶稣Yēsūài马大Mǎdàde妹妹mèimeiài拉撒路Lāsālù  可是Kěshì听说tīngshuō拉撒路Lāsālùbìngle以后yǐhòuháiliúzài原来yuánláide地方dìfangliǎngtiān  cáiduì门徒méntúshuō:“我们Wǒmenzàidào犹地亚Yóudìyàba。”  门徒Méntúduìshuō:“老师Lǎoshī*+不久bùjiǔqián犹地亚Yóudìyàrényào石头shítou+háiyàozài那里nàlǐma?”  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“白天Báitiānshìyǒu12小时xiǎoshíma+Shéizài白天báitiān走路zǒulùjiùhuìbèibàndǎo因为yīnwèikàndào这个zhège世界shìjièdeguāng 10  Shéizài黑夜hēiyè走路zǒulùjiùhuìbàndǎo因为yīnwèi里面lǐmiàn没有méiyǒuguāng。” 11  耶稣Yēsūshuōle这些zhèxiēhuàjiùduì他们tāmenshuō:“我们Wǒmende朋友péngyou拉撒路Lāsālùshuìzháole+现在xiànzàiyàojiàoxǐng。” 12  门徒Méntújiùduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔa要是yàoshishuìledebìngjiùhuìhǎode*。” 13  其实Qíshí耶稣Yēsūde意思yìsishìshuō拉撒路Lāsālùle他们Tāmenquè以为yǐwéi耶稣Yēsūshuōdeshì一般yìbānde睡觉shuìjiào 14  Zhèshí耶稣Yēsūjiù坦白tǎnbái告诉gàosu他们tāmen:“拉撒路Lāsālùle+ 15  为了Wèile你们nǐmende缘故yuángùhěn高兴gāoxìng不在búzài那里nàlǐ因为yīnwèi这样zhèyàng你们nǐmenjiùhuìyǒugèngqiángde信心xìnxīn现在Xiànzài我们wǒmendào那里nàlǐba。” 16  叫做Jiàozuò双胞胎shuāngbāotāide多马Duōmǎjiùduì其他qítā门徒méntúshuō:“我们Wǒmengēn一起yìqǐba+。” 17  耶稣Yēsū到达dàodáshí知道zhīdào拉撒路Lāsālùzài墓穴mùxuéli已经yǐjīngtiānle 18  伯大尼Bódàníjiùzài耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn大约dàyuē3公里gōnglǐde地方dìfang 19  Yǒuhěnduō犹太Yóutàirén已经yǐjīngláikàn马大Mǎdà马利亚Mǎlìyàwèi她们tāmen兄弟xiōngdìdeshì安慰ānwèi她们tāmen 20  马大Mǎdà听说tīngshuō耶稣Yēsūkuàidàolejiù迎接yíngjiē马利亚Mǎlìyà+què仍然réngránzuòzàijiāli 21  马大Mǎdàduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔa要是yàoshi当时dāngshízài这里zhèlǐde兄弟xiōngdìjiùhuìle 22  不过Búguò现在xiànzài还是háishi相信xiāngxìn无论wúlùnxiàng上帝Shàngdìqiú什么shénme上帝Shàngdìdōuhuìgěi。” 23  耶稣Yēsūduìshuō:“de兄弟xiōngdì一定yídìnghuì复活fùhuó。” 24  马大Mǎdàduìshuō:“知道zhīdàozài最后zuìhòude日子rìzi复活fùhuóde时候shíhou一定yídìnghuì复活fùhuó+。” 25  耶稣Yēsūduìshuō:“就是jiùshì复活fùhuó就是jiùshì生命shēngmìng+信从Xìncóngderén就算jiùsuànlehuì获得huòdé生命shēngmìng 26  凡是Fánshìhuózhe信从xìncóngdejiùhuì永远yǒngyuǎn+相信xiāngxìnzhèjiànshìma?” 27  duì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔa相信xiāngxìn相信xiāngxìnshì基督Jīdūshì上帝Shàngdìde儿子érzi就是jiùshìyàoláidào世人shìrén当中dāngzhōngdewèi。” 28  shuōlezhèhuàjiù回去huíqùjiàode妹妹mèimei马利亚Mǎlìyà私下sīxiàgēnshuō:“老师Lǎoshī+dàolejiàone。” 29  马利亚Mǎlìyà听见tīngjiànjiù急忙jímáng起来qǐláijiàn耶稣Yēsū 30  当时Dāngshí耶稣Yēsūhái没有méiyǒujìn村子cūnzi仍然réngránzài马大Mǎdà迎接yíngjiēde地方dìfang 31  那些Nàxiēzài马利亚Mǎlìyàjiāli安慰ānwèide犹太Yóutàirén看见kànjiàn急忙jímáng起来qǐlái出去chūqùjiù跟着gēnzhe以为yǐwéiyàodào墓穴mùxué+ 32  马利亚Mǎlìyàláidào耶稣Yēsū那里nàlǐ看见kànjiànjiùguìzàijiǎoqiánshuō:“Zhǔa要是yàoshi当时dāngshízài这里zhèlǐde兄弟xiōngdìjiùhuìle。” 33  耶稣Yēsū看见kànjiànyòu看见kànjiàngēn一起yìqǐláide犹太Yóutàirénjiù心里xīnlǐ悲叹bēitàn十分shífēn难过nánguò 34  shuō:“你们Nǐmenfàngzài哪里nǎlǐ?”他们Tāmenshuō:“Qǐngzhǔláikàn。” 35  耶稣Yēsū不禁bùjīndiàoxiàlèilái+ 36  于是Yúshì犹太Yóutàirénshuō:“Kànduì这个zhègerénde感情gǎnqíngduōshēn!” 37  有些Yǒuxiērénshuō:“kāile盲人mángrénde眼睛yǎnjing+难道nándàonéng使shǐ这个zhègerénma?” 38  耶稣Yēsū再次zàicì心里xīnlǐ悲叹bēitàn之后Zhīhòuláidào坟墓fénmùqián这个zhègeshì洞穴dòngxué洞口dòngkǒuyǒukuài石头shítoudǎngzhe 39  耶稣Yēsūshuō:“石头shítoukāi。”死者Sǐzhěde姐姐jiějie马大Mǎdàduìshuō:“Zhǔa现在xiànzài一定yídìng发臭fāchòule因为yīnwèi已经yǐjīngtiānle。” 40  耶稣Yēsūduìshuō:“shì告诉gàosuguo要是yàoshi相信xiāngxìnjiùhuì看见kànjiàn上帝Shàngdìde荣耀róngyàoma+ 41  于是Yúshì众人zhòngrén石头shítoukāi耶稣Yēsū抬头táitóuwàngtiān+shuō:“父亲Fùqīn感谢gǎnxiètīnglede祷告dǎogào 42  知道zhīdào时刻shíkètīngshuōdehuà可是kěshì为了wèilezhànzài周围zhōuwéide民众mínzhòngcáishuō这些zhèxiēhuà这样zhèyàng他们tāmenjiùhuì相信xiāngxìnshìpàiláide+。” 43  shuōle这些zhèxiēhuàjiù大声dàshēng呼喊hūhǎnshuō:“拉撒路Lāsālù出来chūlái+ 44  lederénjiù出来chūláideshǒujiǎodōuyòngguǒzheliǎnyòngkuàibāozhe耶稣Yēsūduì众人zhòngrénshuō:“Jiěkāiràngzǒu。” 45  因此Yīncǐhěnduōláikàn马利亚Mǎlìyàde犹太Yóutàirén看见kànjiàn耶稣Yēsūzuòdeshìjiù信从xìncóngle耶稣Yēsū+ 46  有些Yǒuxiērénquèjiàn法利赛Fǎlìsàipàiderén耶稣Yēsūzuòdeshì告诉gàosu他们tāmen 47  于是Yúshì祭司长jìsīzhǎng法利赛Fǎlìsàipài召开zhàokāi公议会gōngyìhuìshuō:“这个Zhègerén施行shīxínglehěnduō神迹shénjì我们wǒmengāi怎么zěnmebàn+ 48  要是Yàoshiyóuzhe这样zhèyàng人们rénmendōuhuì信从xìncóng罗马Luómǎrénjiùhuìláiduózǒu我们wǒmende圣地shèngdì民族mínzúde控制权kòngzhìquánle。” 49  他们Tāmen当中dāngzhōngyǒurénjiào该亚法Gāiyàfǎ+shì当年dāngniánde大祭司dàjìsīduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen什么shénmedōudǒng 50  想想xiǎngxiangrén众人zhòngrén免得miǎnde整个zhěnggè民族mínzúdōu灭亡mièwángzhèduì你们nǐmenyǒu好处hǎochù+。” 51  这样zhèyàngshuō其实qíshíshì自己zìjǐde意思yìsiérshì因为yīnwèishì当年dāngniánde大祭司dàjìsī所以suǒyǐ预言yùyán耶稣Yēsūhuìwèi这个zhège民族mínzúér 52  而且érqiě不仅bùjǐnwèi这个zhège民族mínzúérháiyào上帝Shàngdì四散sìsànde儿女érnǚ聚集jùjí起来qǐlái合成héchéngqún+ 53  于是Yúshìcóngtiān他们tāmenjiù密谋mìmóuyàoshā耶稣Yēsū+ 54  因此Yīncǐ耶稣Yēsūzài公开gōngkāidezài犹太Yóutàirén当中dāngzhōng往来wǎnglái离开líkāi那里nàlǐ前往qiánwǎng旷野kuàngyě附近fùjìnde地方dìfang+dàolezuòjiào以法莲Yǐfǎlián+dechénggēn门徒méntú一起yìqǐzhùzài那里nàlǐ 55  犹太Yóutàirénde逾越节Yúyuèjié+kuàidàole逾越节Yúyuèjiéqiányǒuhěnduōréncóng乡下xiāngxiashàng耶路撒冷Yēlùsālěngyàozài那里nàlǐ按照ànzhào法典fǎdiǎnde规定guīdìng使shǐ自己zìjǐ洁净jiéjìng 56  众人Zhòngréndōuzài寻找xúnzhǎo耶稣YēsūZhànzài圣殿shèngdiànchùderén议论yìlùnshuō:“你们Nǐmen怎么zěnmekànlái过节guòjiéma?” 57  祭司长Jìsīzhǎng法利赛Fǎlìsàipài已经yǐjīng下令xiàlìng任何rènhérén知道zhīdào耶稣Yēsūzài哪里nǎlǐdōuyào报告bàogào这样zhèyàng他们tāmenjiù可以kěyǐ拘捕jūbǔ

脚注

直译Zhíyì拉比Lābǐ”。
Yòujiùhuì得救déjiù”。

注释

拉撒路Lāsālù 这个Zhège希腊语Xīlàyǔ名字míngzihěn可能kěnénggēn希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi以利亚撒Yǐlìyàsāxiāng对应duìyìng意思yìsishì上帝Shàngdì已经yǐjīng帮助bāngzhù”。

伯大尼Bódàní 这个Zhège村庄cūnzhuāng位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东南dōngnánpiāndōngde山坡shānpōshang距离jùlí耶路撒冷Yēlùsālěng大约dàyuē3公里gōnglǐ。(Yuē11:18马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiājiùzài这个zhège村庄cūnzhuāngli他们tāmendejiā看来kànláishì耶稣Yēsūzài犹地亚Yóudìyà活动huódòngshíde基地jīdì。(Yuē11:1今天Jīntiānzài这个zhège地点dìdiǎnyǒuxiǎo村庄cūnzhuāng村庄cūnzhuāngde阿拉伯语Ālābóyǔ名字míngzide意思yìsishì拉撒路Lāsālùde地方dìfang”。

拉撒路Lāsālù Jiàn16:20de注释zhùshì

伯大尼Bódàní JiànTài21:17de注释zhùshì

犹地亚人Yóudìyàrén Yòu犹太人Yóutàirén”。虽然Suīrán这里zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuò犹太人Yóutàirén”(jiùxiàngzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn10:31,33一样yíyàng),dàn耶稣Yēsūgāngduì门徒méntúshuōguo我们wǒmenzàidào犹地亚Yóudìyàba”。因此Yīncǐ这里zhèlǐyòngle犹地亚人Yóudìyàrén这个zhège译法yìfǎshìyào说明shuōmíng那些nàxiē试图shìtúyòng石头shítou耶稣Yēsūderénshì来自láizì犹地亚Yóudìyàde犹太人Yóutàirén。(Yuē11:7

没有Méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole 圣经Shèngjīng常常chángcháng死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào。(Shī13:3;Yuē11:11-14;7:60;林前Lín-Qián7:39;15:51;帖前Tiē-Qián4:13耶稣Yēsū即将jíjiāng复活fùhuó这个zhège女孩nǚhái所以suǒyǐ这样zhèyàngshuōhěn可能kěnéngshìxiǎng表明biǎomíngderén可以kěyǐbèi复活fùhuó过来guòláijiùxiàng沉睡chénshuìzhōngderén可以kěyǐbèi唤醒huànxǐng一样yíyàng耶稣Yēsū复活fùhuó这个zhège女孩nǚháide能力nénglì来自láizì天父Tiānfù耶和华Yēhéhuáér上帝Shàngdìnéng使shǐdehuó过来guòláidehuà显示xiǎnshìhái没有méiyǒu实现shíxiàndejiù好像hǎoxiàng已经yǐjīng实现shíxiànle”。(Luó4:17

Shuìzháole 圣经Shèngjīng常常chángcháng死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào。(Shī13:3;5:39;7:60;林前Lín-Qián7:39;15:51;帖前Tiē-Qián4:13耶稣Yēsūshuōzhèhuàshí已经yǐjīng打算dǎsuànyào复活fùhuó拉撒路Lāsālù因此Yīncǐ这么zhèmeshuō也许yěxǔshì为了wèile表明biǎomíng正如zhèngrúrén可以kěyǐcóng沉睡chénshuìzhōngbèi唤醒huànxǐngderén可以kěyǐcóng死亡sǐwángzhōngbèi复活fùhuó过来guòlái耶稣Yēsū复活fùhuó拉撒路Lāsālùde能力nénglì来自láizì天父Tiānfùér天父Tiānfùnéng使shǐdehuó过来guòláidehuà显示xiǎnshìhái没有méiyǒu实现shíxiàndejiù好像hǎoxiàng已经yǐjīng实现shíxiànle”。(Luó4:17lìngjiàn5:39;7:60de注释zhùshì

多马Duōmǎ 这个Zhège希腊语Xīlàyǔ名字míngziyuán意思yìsiwéi双胞胎shuāngbāotāide阿拉米Ālāmǐ语词yǔcí使徒Shǐtú多马Duōmǎháiyǒu另外lìngwài希腊语Xīlàyǔ名字míngziDiʹdy·mos(有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò”),意思yìsishì双胞胎shuāngbāotāi

Zài墓穴mùxuéli已经yǐjīngtiānle 拉撒路Lāsālù病重bìngzhòng垂危chuíwēishíde姐妹jiěmèipàirén这个zhège消息xiāoxi告诉gàosu耶稣Yēsū。(Yuē11:1-3当时Dāngshí耶稣Yēsūzài距离jùlí伯大尼Bódàníyuēyǒuliǎngtiān路程lùchéngde地方dìfang。(Yuē10:40看来Kànlái拉撒路Lāsālù大概dàgài就是jiùshìzài消息xiāoxisòngdào耶稣Yēsū那里nàlǐshí去世qùshìde耶稣Yēsūháiliúzài原来yuánláide地方dìfangliǎngtiān”,然后ránhòucái起程qǐchéng前往qiánwǎng伯大尼Bódàní。(Yuē11:6,7děngleliǎngtiānyòuzài路上lùshangzǒuleliǎngtiān到达dàodá墓穴mùxuéshí拉撒路Lāsālù已经yǐjīng去世qùshìtiānle之前Zhīqián耶稣Yēsū已经yǐjīng施行shīxíngguo至少zhìshǎoliǎng复活fùhuóde奇迹qíjìshìzài死者sǐzhě刚刚gānggāng去世qùshìshílìng可能kěnéngshìzài死者sǐzhě去世qùshìde当天dàngtiānwǎnxiē时候shíhou。(7:11-17;8:49-55参看cānkànTài11:5Dàn耶稣Yēsū从来cónglái没有méiyǒu复活fùhuóguotiān遗体yítǐ已经yǐjīng开始kāishǐ腐烂fǔlànderén。(Yuē11:39当时Dāngshí犹太人Yóutàirénzhōngyǒu错误cuòwùde想法xiǎngfǎ认为rènwéi死人sǐrénde灵魂línghúnhuìzài去世qùshìsāntiānhòu离开líkāi遗体yítǐJiùliányǒuzhèzhǒng想法xiǎngfǎderén无法wúfǎ否认fǒurèn耶稣Yēsū复活fùhuó拉撒路Lāsālù实在shízàishì了不起liǎobuqǐde奇迹qíjì。(Yuē12:9,10,17

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

大约Dàyuē3公里gōnglǐ 直译Zhíyì大约dàyuē15斯塔迪安sītǎdíʼān”。斯塔迪安Sītǎdíʼān希腊语Xīlàyǔstaʹdi·on)shì长度chángdù单位dānwèi,1斯塔迪安sītǎdíʼān相当xiāngdāng185huòfēnzhī罗马里Luómǎlǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录FùlùB14

……yàozài最后zuìhòude日子rìzi使shǐ他们tāmen复活fùhuó 耶稣Yēsūcéngtándàohuìzài最后zuìhòude日子rìzi使shǐrén复活fùhuó。(Yuē6:40,44,54Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn11:24马大Mǎdàdàolezài最后zuìhòude日子rìzi复活fùhuóde时候shíhou”。(参看CānkànDàn12:13lìngjiànYuē11:24de注释zhùshì根据Gēnjù约翰福音Yuēhàn Fúyīn12:48有些yǒuxiērénhuìzài最后zuìhòude日子rìzishòu审判shěnpànbèi定罪dìngzuìzhèduàn审判shěnpànde时期shíqī看来kànláigēn基督Jīdūqiānnián统治tǒngzhìde时期shíqī大致dàzhì相同xiāngtóng到时Dàoshí基督Jīdūhuì审判shěnpànquán人类rénlèi包括bāokuò那些nàxiē复活fùhuó过来guòláiderén。(20:4-6

知道zhīdào……一定yídìnghuì复活fùhuó 马大Mǎdà以为yǐwéi耶稣Yēsūshuōdeshì未来wèiláideshì就是jiùshì最后zuìhòu日子rìzide复活fùhuó。(LìngjiànYuē6:39de注释zhùshìduì这个zhège希望xīwàng深信shēnxìnzhèshì难能可贵nánnéng-kěguìde虽然Suīrán圣经Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíngrényǒu复活fùhuóde希望xīwàngdàn当时dāngshí属于shǔyú撒都该派Sādūgāipàide宗教zōngjiào领袖lǐngxiùquè声称shēngchēng没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì。(Dàn12:13;12:18Lìng方面fāngmiàn法利赛派Fǎlìsàipài主张zhǔzhāngrényǒude灵魂línghún不过Búguò马大Mǎdà知道zhīdào耶稣Yēsūcéngzhǐchūrényǒu复活fùhuóde希望xīwàng知道zhīdào耶稣Yēsū甚至shènzhì复活fùhuóguo死人sǐrén尽管jǐnguǎn那些nàxiērénxiàng拉撒路Lāsālù一样yíyàngle那么nàmejiǔ

自己Zìjǐ里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng Yòu自己zìjǐ里面lǐmiànyǒu生命shēngmìngde恩赐ēncì”。耶稣Yēsū里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng”,shì因为yīnwèi天父Tiānfù耶和华Yēhéhuá原本yuánběnzhǐ属于shǔyú自己zìjǐde力量lìliànggěilezhè无疑wúyí包括bāokuòràngyǒu权力quánlìgěirén机会jīhuì得到dédào上帝Shàngdìde认可rènkěér享有xiǎngyǒu生命shēngmìngháiràngyǒu能力nénglì使shǐ死人sǐrén复活fùhuóérchónghuò生命shēngmìng耶稣Yēsūshuōlezhèhuà之后zhīhòu大约dàyuēnián表明biǎomíng跟随gēnsuíderén里面lǐmiàn可以kěyǐyǒu生命shēngmìng。(耶稣Yēsūcénggēn门徒méntúdàoyǒu生命shēngmìngzài你们nǐmen里面lǐmiàn”。关于Guānyúzhèhuàde意思yìsiqǐngkànYuē6:53de注释zhùshì

就是jiùshì复活fùhuó就是jiùshì生命shēngmìng 耶稣Yēsūde牺牲xīshēng复活fùhuóràngderényǒu机会jīhuìchónghuò生命shēngmìng耶稣Yēsū复活fùhuóhòu耶和华Yēhéhuágěi力量lìliàngràng不仅bùjǐnnéng复活fùhuóderénháinénggěirén永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng。(LìngjiànYuē5:26de注释zhùshìZài启示录Qǐshìlù1:18耶稣Yēsūshuō自己zìjǐshìhuózhede”,而且érqiěyǒu死亡sǐwáng坟墓fénmùde钥匙yàoshi”。因此Yīncǐ无论wúlùnduì活人huórén还是háishiduì死人sǐrénláishuō耶稣Yēsūdōushì他们tāmende希望xīwàng耶稣Yēsū承诺chéngnuòhuì打开dǎkāi坟墓fénmùràngderén复活fùhuó过来guòlái他们tāmenyǒudehuìdàotiānshanggēn一起yìqǐzuò君王jūnwángyǒudehuìzài焕然一新huànrán-yìxīnde大地dàdìshang接受jiēshòutiānshang王国Wángguóde统治tǒngzhì。(Yuē5:28,29

Huì永远yǒngyuǎn Dāng耶稣Yēsūtándàorénhuìhuòhuì永远yǒngyuǎnhuózheshíde意思yìsi显然xiǎnránshìshuō在场zàichǎngtīng说话shuōhuàderénhuì经历jīnglì死亡sǐwángde意思yìsi其实qíshíshì信从xìncóngderénhuìyǒu机会jīhuì得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng耶稣Yēsū之前zhīqiánzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn6zhāngshuōdehuà支持zhīchí这个zhège结论jiélùnzài那里nàlǐjiāng信从xìncóngshìgēn得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng联系liánxìzài一起yìqǐ。(Yuē6:39-44,54

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

zuòde希腊Xīlà语词yǔcí通常tōngchángzhǐ出声chūshēngde耶稣Yēsūcéngzài预告yùgào耶路撒冷Yēlùsālěngjiānglínde毁灭huǐmièshíwèichéng哭泣kūqì圣经Shèngjīng记载jìzǎijiànshìshíyòngletóng动词dòngcí。(19:41

心里Xīnlǐ 直译Zhíyìzài普纽马pǔniǔmǎli”。Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcípneuʹma看来kànláizhǐrén内心nèixīnde推动力tuīdònglìzhè力量lìliàng促使cùshǐmǒuzhǒng方式fāngshì说话shuōhuà做事zuòshì。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

……悲叹Bēitàn十分shífēn难过nánguò 这里Zhèlǐde原文yuánwén同时tóngshí使用shǐyòngleliǎng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù耶稣Yēsū当时dāngshí深沉shēnchénér强烈qiángliède情感qínggǎnzuò悲叹bēitànde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíshìem·bri·maʹo·mai,通常tōngchángyònglái表示biǎoshì激烈jīliède情绪qíngxùzài这个zhège记载jìzǎilizhǐdeshì耶稣Yēsūshēnshòu触动chùdòngér悲叹bēitànzuò十分shífēn难过nánguòde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíshìta·rasʹso,字面zìmiàn意思yìsishì激动jīdòng不安bùʼānwèi学者xuézhěshuō这个zhègezài这里zhèlǐde意思yìsishì心里xīnlǐ激动jīdòng起来qǐláihuò感到gǎndào极其jíqí痛苦tòngkǔ悲伤bēishāng”。Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn13:21这个zhègeyònglái描述miáoshù耶稣Yēsūzàixiǎngdào犹大Yóudà将要jiāngyào出卖chūmàishíde反应fǎnyìng。(LìngjiànYuē11:35de注释zhùshì

不禁Bùjīndiàoxiàlèilái 这个Zhège词组cízǔ希腊语Xīlàyǔ动词dòngcída·kryʹo,后者hòuzhěde名词míngcí形式xíngshì(“眼泪yǎnlèihuòlèi”)出现chūxiànzài一些yìxiē经文jīngwénli例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn7:38;使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn20:19,31;希伯来书Xībóláishū5:7;启示录Qǐshìlù7:17;21:4这里Zhèlǐde重点zhòngdiǎn看来kànláishìdiàoxià眼泪yǎnlèiérshì出声chūshēngláiZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège希腊语Xīlàyǔ动词dòngcízhǐ出现chūxiànguozhègēn约翰福音Yuēhàn Fúyīn11:33yònglái描述miáoshù马利亚Mǎlìyà以及yǐjígēn一起yìqǐde犹太人Yóutàirén哭泣kūqìde那个nàge动词dòngcítóng。(LìngjiànYuē11:33de注释zhùshì虽然Suīrán耶稣Yēsū快要kuàiyào复活fùhuó拉撒路Lāsālùdànkàndào挚友zhìyǒu悲痛bēitòngjué心里xīnlǐ还是háishi非常fēicháng难过nánguò深爱shēnʼài朋友péngyou怜悯liánmǐn他们tāmen因此yīncǐ当众dāngzhòngluòlèi这个Zhège记载jìzǎi清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū非常fēicháng同情tóngqíng那些nàxiētòngshī亲友qīnyǒuderén

zuòde希腊Xīlà语词yǔcí通常tōngchángzhǐ出声chūshēngde耶稣Yēsūcéngzài预告yùgào耶路撒冷Yēlùsālěngjiānglínde毁灭huǐmièshíwèichéng哭泣kūqì圣经Shèngjīng记载jìzǎijiànshìshíyòngletóng动词dòngcí。(19:41

不禁Bùjīndiàoxiàlèilái 这个Zhège词组cízǔ希腊语Xīlàyǔ动词dòngcída·kryʹo,后者hòuzhěde名词míngcí形式xíngshì(“眼泪yǎnlèihuòlèi”)出现chūxiànzài一些yìxiē经文jīngwénli例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn7:38;使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn20:19,31;希伯来书Xībóláishū5:7;启示录Qǐshìlù7:17;21:4这里Zhèlǐde重点zhòngdiǎn看来kànláishìdiàoxià眼泪yǎnlèiérshì出声chūshēngláiZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège希腊语Xīlàyǔ动词dòngcízhǐ出现chūxiànguozhègēn约翰福音Yuēhàn Fúyīn11:33yònglái描述miáoshù马利亚Mǎlìyà以及yǐjígēn一起yìqǐde犹太人Yóutàirén哭泣kūqìde那个nàge动词dòngcítóng。(LìngjiànYuē11:33de注释zhùshì虽然Suīrán耶稣Yēsū快要kuàiyào复活fùhuó拉撒路Lāsālùdànkàndào挚友zhìyǒu悲痛bēitòngjué心里xīnlǐ还是háishi非常fēicháng难过nánguò深爱shēnʼài朋友péngyou怜悯liánmǐn他们tāmen因此yīncǐ当众dāngzhòngluòlèi这个Zhège记载jìzǎi清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū非常fēicháng同情tóngqíng那些nàxiētòngshī亲友qīnyǒuderén

坟墓Fénmù Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

现在Xiànzài一定yídìngchòule 马大Mǎdàdehuà表明biǎomíng犹太人Yóutàirén传统chuántǒngshangbìnghuì为了wèile长期chángqī保存bǎocún遗体yítǐér进行jìnxíng复杂fùzáde防腐fángfǔ处理chǔlǐ如果Rúguǒ拉撒路Lāsālùde遗体yítǐshì经过jīngguò防腐fángfǔ处理chǔlǐde马大Mǎdàjiùhuìshuō遗体yítǐhuìchòule拉撒路Lāsālùdeshǒujiǎodōuyòngguǒzheliǎnyòngkuàibāozhe”,dàn目的mùdìhěn可能kěnéngshìyào防止fángzhǐ遗体yítǐ腐烂fǔlàn。(Yuē11:44

已经Yǐjīngtiān 直译zhíyìshì”。这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén只是zhǐshì表示biǎoshì序数xùshǔdecóng上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchūshuōdeshìtiān”。看来Kànlái当时dāngshí已经yǐjīngguòle整整zhěngzhěngsāntiān以及yǐjítiānde部分bùfen时间shíjiān

拉撒路Lāsālù Jiàn16:20de注释zhùshì

拉撒路Lāsālù 这个Zhège希腊语Xīlàyǔ名字míngzihěn可能kěnénggēn希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi以利亚撒Yǐlìyàsāxiāng对应duìyìng意思yìsishì上帝Shàngdì已经yǐjīng帮助bāngzhù”。

de……liǎnyòngkuàibāozhe 按照Ànzhào犹太人Yóutàirén安葬ānzàng死者sǐzhěde习俗xísú人们rénmenhuìyòng干净gānjìngde细麻布xìmábùjiāshàng香料xiāngliào遗体yítǐ包裹bāoguǒ起来qǐlái不过Búguòzhèbìngshìxiàng埃及人Āijírén习惯xíguànde那样nàyàng为了wèile保存bǎocún遗体yítǐér进行jìnxíngde防腐fángfǔ处理chǔlǐ。(Chuàng50:3;Tài27:59;16:1;Yuē19:39,40复活Fùhuóhòude拉撒路Lāsālùcóng墓穴mùxué出来chūláishíliǎnshangháiguǒzhe安葬ānzàngshíbāotóuyòngde这里Zhèlǐzuòde希腊Xīlà语词yǔcíshìsou·daʹri·on,可以kěyǐzhǐyòngzuò毛巾máojīncānjīnhuò面巾miànjīnde小块xiǎokuài这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn20:7yòngláizhǐ本来běnláizài耶稣Yēsūtóushangde”。

我们Wǒmende圣地shèngdì 圣地Shèngdì直译zhíyì地方dìfang”。圣地Shèngdì就是jiùshì崇拜chóngbàide地方dìfanghěn可能kěnéngzhǐ耶路撒冷Yēlùsālěngde圣殿shèngdiàn。(参看Cānkàn6:13,14脚注jiǎozhù

大祭司Dàjìsī Dāng以色列Yǐsèliè还是háishi独立dúlìde国家guójiāshí大祭司dàjìsīshì终身zhōngshēn任职rènzhíde。(Mín35:25Dàndāng以色列Yǐsèlièshòu罗马人Luómǎrén管辖guǎnxiáshí罗马Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde地方dìfang统治者tǒngzhìzhěyǒuquán任命rènmìng罢免bàmiǎn大祭司dàjìsī。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì大祭司Dàjìsī”)该亚法Gāiyàfǎ这个zhègeyóu罗马人Luómǎrén任命rènmìngde大祭司dàjìsī处事chǔshì圆滑yuánhuá任职rènzhíde时间shíjiānqiánrèn大祭司dàjìsīdōucháng公元gōngyuán18nián左右zuǒyòushòudào任命rènmìng担任dānrèn大祭司dàjìsī直到zhídào公元gōngyuán36nián左右zuǒyòu约翰Yuēhànchēng该亚法Gāiyàfǎwèi当年dāngnián公元gōngyuán33niánde大祭司dàjìsī看来kànláishì为了wèile说明shuōmíng该亚法Gāiyàfǎzuò大祭司dàjìsīde任期rènqī包括bāokuò耶稣Yēsūbèi处决chǔjuédenián。(Lìngjiàn附录FùlùB12其中qízhōng标示biāoshìle该亚法Gāiyàfǎ府第fǔdìde可能kěnéng位置wèizhì

以法莲Yǐfǎlián 一般Yìbān认为rènwéizhèzuòchéng就是jiùshì犹大王Yóudàwáng亚比雅Yàbǐyǎcóng以色列王Yǐsèlièwáng耶罗波安Yēluóbōʼānshǒuzhōngduóde以法连Yǐfǎlián。(代下Dài-Xià13:19人们Rénmen普遍pǔbiàn认为rènwéizhèzuòchéngde遗址yízhǐ就是jiùshì现今xiànjīnde泰伊拜Tàiyībàicūn位于wèiyú伯特利Bótèlì东北dōngběipiāndōngyuē6公里gōnglǐ以及yǐjí巴力夏琐Bālìxiàsuǒde遗址yízhǐ东南dōngnánpiāndōngyuē3公里gōnglǐde地方dìfang。(撒下Sā-Xià13:23以法莲城Yǐfǎlián Chéngzài旷野kuàngyě附近fùjìnwǎng东南dōngnán方向fāngxiàng可以kěyǐ眺望tiàowàng耶利哥Yēlìgē荒原huāngyuán死海Sǐ Hǎi犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīshuō罗马Luómǎ将军jiāngjūn韦斯巴芗Wéisībāxiāngzài进攻jìngōng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhōnggōngxiàle以法莲城Yǐfǎlián Chéng。(《犹太Yóutài战记zhànjì4juàn551jié[9zhāng9duàn])

逾越节Yúyuèjié 耶稣Yēsūzài公元gōngyuán29nián秋季qiūjì受浸shòujìnhòujiù开始kāishǐxiàngrén传道chuándào既然Jìrán这里zhèlǐdàodeshì耶稣Yēsū传道chuándào工作gōngzuò早期zǎoqīde逾越节Yúyuèjiésuǒzhǐde肯定kěndìng就是jiùshì公元gōngyuán30nián春季chūnjìde那个nàge逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn3:1de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7比较Bǐjiào一下yíxiàjuàn福音书Fúyīnshūjiùnéngkànchū耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān经历jīnglìle逾越节Yúyuèjié可见kějiàn执行zhíxíng职务zhíwùde时间shíjiāngòngchángsānniánbàn马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn有时yǒushí合称héchēngwèi同观福音Tóngguān Fúyīn”)dōuzhǐdào最后zuìhòu那个nàge逾越节Yúyuèjié就是jiùshì耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngde那个nàge逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi直接zhíjiēdàolesān逾越节YúyuèjiéYuē2:13;6:4;11:55),háiyǒuhěn可能kěnéng就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn5:1dàode犹太人Yóutàirénde节期jiéqī”。这个Zhège例子lìzi说明shuōmíngjiāng福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi彼此bǐcǐ对照duìzhàohěnyǒu价值jiàzhínéng帮助bāngzhù我们wǒmengèng全面quánmiànde了解liǎojiě耶稣Yēsūde一生yìshēng。(LìngjiànYuē5:1;6:4;11:55de注释zhùshì

逾越节Yúyuèjié Zhǐdeshì公元gōngyuán33niánde逾越节Yúyuèjié看来Kànláizhèshì约翰福音Yuēhàn Fúyīndàode逾越节Yúyuèjié。(LìngjiànYuē2:13;5:1;6:4de注释zhùshì

犹太人Yóutàirénde节期jiéqī 虽然Suīrán约翰Yuēhàn没有méiyǒu具体jùtǐshuōzhèshì哪个nǎge节期jiéqīdàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìnshuōde就是jiùshì公元gōngyuán31niánde逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi大致dàzhìshì按照ànzhào时间shíjiān顺序shùnxù编排biānpáideCóng这里zhèlǐde上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū耶稣Yēsūshuōleháiyǒuyuècáidào收割shōugēde时候shíhou”(Yuē4:35zhèhuà之后zhīhòu不久bùjiǔ这个zhège节期jiéqījiùdàole既然Jìrán收割shōugēde时候shíhou”,就是jiùshì收割shōugē大麦dàmàide时候shíhou大约dàyuēshìcóng逾越节Yúyuèjié尼散月Nísànyuè十四shísì开始kāishǐde那么nàme耶稣Yēsū看来kànláishìzài基斯流月Jīsīliúyuè公历gōnglì11~12yuèjiānshuōchūhuàdeZài基斯流月Jīsīliúyuèdào尼散月Nísànyuèzhījiān其实qíshíháiyǒuliǎng节期jiéqī就是jiùshì献殿节Xiàndiànjié普珥节Pǔʼěrjié不过Búguò上帝Shàngdìgěi以色列人Yǐsèlièrénde法典fǎdiǎnbìng没有méiyǒu要求yāoqiú他们tāmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěngshǒuzhèliǎng节期jiéqī既然Jìránběnjié经文jīngwéndào耶稣Yēsū为了wèile过节guòjié特地tèdìle耶路撒冷Yēlùsālěng这里zhèlǐshuōde犹太人Yóutàirénde节期jiéqīzuìyǒu可能kěnéngzhǐ逾越节Yúyuèjié。(Shēn16:16;22:1Zài提及tíjíxià逾越节Yúyuèjié之前zhīqiánYuē6:4),约翰Yuēhàn确实quèshízhǐ记录jìlùlejiànshìdàn只要zhǐyào分析fēnxī一下yíxià附录FùlùA7jiùnéngkànchū只是zhǐshì简略jiǎnlüède记录jìlù耶稣Yēsū早期zǎoqīde传道chuándào活动huódòng其余qíyúsānjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě已经yǐjīngguode许多xǔduōshìdōu省略shěnglüèle根据Gēnjù其他qítāsānjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶稣Yēsūzàiduàn时间shíjiān其实qíshízuòlehěnduōshìzhè正好zhènghǎogēn以下yǐxià结论jiélùnxiāng吻合wěnhéZài约翰福音Yuēhàn Fúyīn2:136:4提及tíjídeliǎng逾越节Yúyuèjiézhījiānháiyǒulìng逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn附录FùlùA7以及yǐjíYuē2:13de注释zhùshì

逾越节Yúyuèjié 看来Kànláizhǐ公元gōngyuán32niánde逾越节Yúyuèjié就是jiùshì耶稣Yēsūzàishang传道chuándào期间qījiāndesān逾越节Yúyuèjié。(LìngjiànYuē2:135:111:55de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7

多媒体资料

耶稣Yēsū复活fùhuó拉撒路Lāsālù
耶稣Yēsū复活fùhuó拉撒路Lāsālù

耶稣Yēsū吩咐fēnfùde拉撒路Lāsālùshuō:“拉撒路Lāsālù出来chūlái!”(Yuē11:43jiù马上mǎshànghuó过来guòláile尽管Jǐnguǎnbèiguǒzhe拉撒路Lāsālù还是háishizhànle起来qǐláibìng开始kāishǐ走路zǒulùde姐妹jiěmèi马大Mǎdà马利亚Mǎlìyàdōu惊讶jīngyà万分wànfēn不敢bùgǎn相信xiāngxìn眼前yǎnqiánde景象jǐngxiàngdànzhè一切yíqièdōushìzhēnde许多Xǔduō在场zàichǎngderénkàndào这个zhège奇迹qíjìjiù信从xìncóngle耶稣Yēsū这个Zhège记载jìzǎi不仅bùjǐn充分chōngfèn展现zhǎnxiànle耶稣Yēsūduìrénde关爱guānʼàiràngrén仿佛fǎngfú预先yùxiānkàndào耶稣Yēsūzài新世界xīn-shìjièligèng规模guīmó施行shīxíngde奇迹qíjì。(Yuē5:28只有Zhǐyǒu约翰福音Yuēhàn Fúyīn记载jìzǎile拉撒路Lāsālù复活fùhuózhèjiànshì

公议会Gōngyìhuì
公议会Gōngyìhuì

公议会Gōngyìhuìyòujiào大公议会Dà-Gōngyìhuìshì犹太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíngyǒu71成员chéngyuánshè耶路撒冷Yēlùsālěng。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì密西拿Mìxīnáshuō公议会gōngyìhuìyǒusānpái座位zuòwèipáichéng半圆形bànyuánxíng举行Jǔxíng会议huìyìshíyǒuliǎng书记shūji负责fùzé记录jìlù法庭fǎtíngde判决pànjué图片Túpiànzhōngde一些yìxiē建筑jiànzhù特色tèsèshì根据gēnjùzài耶路撒冷Yēlùsālěng发现fāxiàndezuò建筑jiànzhù绘制huìzhìdeyǒurén认为rènwéizuò建筑jiànzhùshì公元gōngyuán1世纪shìjì公议会gōngyìhuìde议事yìshìtīng。(Lìngjiàn附录fùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)

1.大祭司Dàjìsī

2.公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuán

3.被告Bèigào

4.书记Shūji