马可福音 5:1-43

5  他们Tāmenláidàohǎide对岸duìʼànjìnle格拉森Gélāsēnrénde地区dìqū+  耶稣Yēsū下船xiàchuánjiùyǒushòu邪灵xiélíng*控制kòngzhìderéncóng墓地mùdìláidào面前miànqián  这个Zhègerénzhùzài墓地mùdìcóng没有méiyǒurénnéngbǎngzhù就算jiùsuànyòng锁链suǒliàn不行bùxíng  人们Rénmenyòuyòng脚镣jiǎoliào锁链suǒliànsuǒzhùquè锁链suǒliànzhèngduàn脚镣jiǎoliàosuìshéinéng制伏zhìfú  无论Wúlùn昼夜zhòuyèdōuzài墓地mùdì山野shānyějiān不断búduàn喊叫hǎnjiàoháiyòng石头shítoushāng自己zìjǐ  远远yuǎnyuǎn看见kànjiàn耶稣Yēsūjiùpǎoláixiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài+  然后ránhòu大声dàshēng喊叫hǎnjiàoshuō:“至高Zhìgāo上帝Shàngdìde儿子érzi耶稣Yēsūlái这里zhèlǐzuò什么shénmeyàozài上帝Shàngdì面前miànqián发誓fāshì不要búyào使shǐ受苦shòukǔ+。”  因为Yīnwèi耶稣Yēsūduìshuō:“这个zhège邪灵xiélíng*cóng这个zhègerén身上shēnshang出来chūlái+。”  耶稣Yēsūwèn:“jiào什么shénme名字míngzi?”shuō:“jiào军团Jūntuán因为yīnwèi我们wǒmen数目shùmù众多zhòngduō。” 10  再三zàisān恳求kěnqiú耶稣Yēsū不要búyào邪灵xiélínggǎnchū那个nàge地区dìqū+ 11  当时Dāngshíyǒuqúnzhū+zàishānshangchī东西dōngxi+ 12  于是Yúshì邪灵xiélíng恳求kěnqiú耶稣Yēsūshuō:“我们wǒmengǎnjìn猪群zhūqúnliràng我们wǒmenzàizhū身上shēnshang。” 13  耶稣Yēsū准许zhǔnxǔ邪灵xiélíng*这样zhèyàngzuò他们tāmenjiù出来chūláizàizhū身上shēnshang猪群Zhūqúnchōngxià悬崖xuányá*diàojìnhǎiliyānle数目shùmùyuēyǒu2000。 14  Fàngzhūderén纷纷fēnfēn逃跑táopǎodàochéngli乡间xiāngjiān报信bàoxìn大家dàjiājiùláikàn发生fāshēngle什么shénmeshì+ 15  他们Tāmendàole耶稣Yēsū那里nàlǐ看见kànjiànshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngderén穿chuānle衣服yīfu神志shénzhì清醒qīngxǐngzuòzài一旁yìpáng知道zhīdàoyuánshìbèi军团Jūntuán附身fùshēnderénjiùhěn害怕hàipà 16  亲眼Qīnyǎn看见kànjiànderén告诉gàosu众人zhòngrénshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngderéndàodeshì猪群zhūqúndeshì 17  他们Tāmenjiù恳求kěnqiú耶稣Yēsū离开líkāi他们tāmende地区dìqū+ 18  耶稣Yēsūshàngchuánde时候shíhou那个nàge曾经céngjīngshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngderén恳求kěnqiúyàogēn一起yìqǐzǒu+ 19  耶稣Yēsūquè不许bùxǔduìshuō:“回家huíjiābayàodào亲戚qīnqi那里nàlǐ耶和华Yēhéhuáwèizuòde一切yíqiè怎样zěnyàng怜悯liánmǐndōu告诉gàosu他们tāmen。” 20  那个Nàgerénzǒulejiùzài德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī宣扬xuānyáng耶稣Yēsūwèizuòde一切yíqiè人人rénréndōu觉得juéde惊奇jīngqí 21  耶稣Yēsūyòuzuòchuándào对岸duìʼànháizàihǎibiānqúnrénjiù聚集jùjídào那里nàlǐ+ 22  Yǒu名叫míngjiào崖鲁Yálǔde会堂huìtáng主管zhǔguǎnláilekàndào耶稣Yēsūjiùguìzàijiǎoqián+ 23  再三zàisān恳求kěnqiúshuō:“dexiǎo女儿nǚʼérbìngdehěn严重yánzhòngQiúshǒufàngzài身上shēnshang+使shǐ痊愈quányùnénghuó下去xiàqù。” 24  耶稣Yēsūjiùgēn一起yìqǐzǒuleYǒuqúnrén跟着gēnzhe耶稣Yēsū簇拥cùyōngzhe 25  Yǒu女人nǚrénhuànle流血liúxuè病症bìngzhèng+12nián+ 26  接受jiēshòuguo许多xǔduō医生yīshēngde治疗zhìliáoshòuleshǎo而且érqiěhàojìnle钱财qiáncái病情bìngqíng不但búdàn没有méiyǒu好转hǎozhuǎn反而fǎnʼér恶化èhuàle 27  听说tīngshuōle耶稣Yēsūdeshìjiù夹杂jiāzázài人群rénqúnzhōngcóng后面hòumiànshàngqiánlái耶稣Yēsūde外衣wàiyī+ 28  心里xīnlǐ一直yìzhíxiǎng:“要是Yàoshidàode外衣wàiyījiù可以kěyǐ痊愈quányù*+。” 29  果然Guǒrán立刻lìkèzài流血liúxuè发觉fājué身上shēnshangde恶疾èjízhìhǎole 30  耶稣Yēsū顿时dùnshí察觉chájué身上shēnshangde力量lìliàng+出去chūqùlejiùzài人群rénqúnzhōngzhuǎnguòshēnláishuō:“Shéide外衣wàiyī+ 31  门徒Méntúduìshuō:“kàndào人群rénqúnzheháiwènshéima?” 32  Dàn还是háishi环顾huángù四周sìzhōuyàokànzuòzhèjiànshìdeshìshéi 33  这个Zhège女人nǚrén知道zhīdào发生fāshēngzài自己zìjǐ身上shēnshangdeshìjiù惧怕jùpà颤抖chàndǒushàngqiánguìzài耶稣Yēsū面前miànqián实情shíqíng全都quándōu告诉gàosu 34  耶稣Yēsūduìshuō:“女儿Nǚʼérde信心xìnxīn使shǐ痊愈quányùle*回去Huíqùbayuàn平安píngʼān+de恶疾èjí已经yǐjīngzhìhǎole+。” 35  耶稣Yēsūháizài说话shuōhuàyǒuréncóng会堂huìtáng主管zhǔguǎndejiāliláishuō:“de女儿nǚʼérle何必Hébìhái麻烦máfan老师lǎoshīne+ 36  耶稣Yēsūtīngdào他们tāmende对话duìhuàjiùduì会堂huìtáng主管zhǔguǎnshuō:“不要Búyào只管zhǐguǎnchū信心xìnxīnlái+。” 37  于是Yúshì耶稣Yēsūzhǐdài彼得Bǐdé雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn一起yìqǐ不许bùxǔ别人biérén跟着gēnzhe+ 38  他们Tāmendàole会堂huìtáng主管zhǔguǎndejiā耶稣Yēsū看见kànjiàn众人zhòngrén乱哄哄luànhōnghōngdeyǒurén哭泣kūqìyǒurén放声fàngshēng哀号āiháo+ 39  进去jìnqùhòuduì那些nàxiērénshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénme这里zhèlǐnòngde乱哄哄luànhōnghōngdene孩子Háizi没有méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole+。” 40  他们Tāmendōu讥笑jīxiào耶稣Yēsū那些nàxiēréngǎn出去chūqùhòujiùdài孩子háizide父母fùmǔgēn一起yìqǐláiderén进去jìnqùdào孩子háizitǎngzhede地方dìfang 41  耶稣Yēsūzhe孩子háizideshǒuduìshuō:“塔利塔Tǎlìtǎ·库米kùmǐ!”翻译Fānyì出来chūlái意思yìsi就是jiùshì:“Xiǎo姑娘gūniangjiào起来qǐlái+ 42  女孩Nǚhái马上mǎshàng起来qǐlái走动zǒudòng。(这个Zhège女孩nǚhái12suì。)shí他们tāmen非常fēicháng激动jīdòng高兴gāoxìngde不得了bùdéliǎo 43  耶稣Yēsū再三zàisān*吩咐fēnfù他们tāmen不要búyào告诉gàosurénzhèjiànshì+háijiàorén东西dōngxigěi女孩nǚháichī

脚注

直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòu陡坡dǒupō”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòu得救déjiù”。
Yòu得救déjiùle”。
Yòu郑重zhèngzhòng”。

注释

加大拉人Jiādàlārénde地区dìqū Zhǐ加利利海Jiālìlì Hǎi对岸duìʼàn东岸dōngʼànde地区dìqū加大拉城Jiādàlā Chéng距离jùlí加利利海Jiālìlì Hǎiyuē10公里gōnglǐ。“加大拉人Jiādàlārénde地区dìqū可能kěnéngzhǐcóng加利利海Jiālìlì Hǎidào加大拉城Jiādàlā Chéngzhījiānde区域qūyùGēn这个zhège理解lǐjiě一致yízhìdeshì加大拉Jiādàlāde钱币qiánbìshangchángyǒuchuánde图形túxíng马可Mǎkě路加Lùjiā耶稣Yēsūláidàode一带yídàichēngwéi格拉森人Gélāsēnrénde地区dìqū”。(Lìngjiàn5:1de注释zhùshì看来Kànláizhèliǎng地区dìqū有些yǒuxiē部分bùfenshì重叠chóngdiéde。(Lìngjiàn附录FùlùA7de地图Dìtú3B“Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídàide活动huódòng以及yǐjí附录FùlùB10

格拉森人Gélāsēnrén 各个Gègè平行píngxíng记载jìzǎizài描述miáoshùzhèjiànshì发生fāshēngde地点dìdiǎnshíyòngle一样yíyàngdeTài8:28-34;5:1-20;8:26-39),érměi记载jìzǎidetóng古抄本gǔchāoběnyǒutóngde写法xiěfǎ根据Gēnjùzuì可靠kěkàode抄本chāoběn马太Mǎtài原本yuánběnyòngdeshì加大拉人Jiādàlārén”,ér马可Mǎkě路加Lùjiāyòngdeshì格拉森人Gélāsēnrén”。不过Búguò正如zhèngrúxiàtiáo注释zhùshì说明shuōmíngde那样nàyànglìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì格拉森人Gélāsēnrénde地区dìqū),zhèliǎng地名dìmíngzhǐde大概dàgàishìtóng地区dìqū

格拉森人Gélāsēnrénde地区dìqū Zhǐ加利利海Jiālìlì Hǎi对岸duìʼàn东岸dōngʼànde地区dìqū这个Zhège地区dìqūde具体jùtǐ范围fànwéi以及yǐjí相当xiāngdāng现在xiànzàide哪个nǎge地方dìfang今天jīntiāndōu无法wúfǎ确定quèdìng有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi格拉森人Gélāsēnrénde地区dìqū可能kěnéng相当xiāngdāng现今xiànjīnde库尔西Kùʼěrxī一带yídài靠近kàojìn加利利海Jiālìlì Hǎi东岸dōngʼànde陡峭dǒuqiào山坡shānpōLìng一些yìxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège地区dìqū可能kěnéngzhǐ格拉萨Gélāsàchéng杰拉什Jiélāshíchéngwéi中心zhōngxīnde广大guǎngdà地区dìqūér格拉萨Gélāsàchéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东南dōngnánpiānnányuē55公里gōnglǐchù马太福音Mǎtài Fúyīn8:28这个zhège地区dìqūchēngwéi加大拉人Jiādàlārénde地区dìqū”。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì格拉森人GélāsēnrénTài8:28de注释zhùshì尽管Jǐnguǎnzhèliǎng地名dìmíngtóngdànzhǐde大概dàgàidōushì加利利海Jiālìlì Hǎi东岸dōngʼàndemǒu地区dìqūér两者liǎngzhě代表dàibiǎode地区dìqū看来kànláiyǒu重叠chóngdiéde部分bùfen所以Suǒyǐ马太Mǎtàide记载jìzǎigēn马可Mǎkě路加Lùjiāde记载jìzǎibìng矛盾máodùn。(Lìngjiàn附录fùlùA7de地图dìtú3B“zài加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídàide活动huódòng以及yǐjí附录fùlùB10

马太福音Mǎtài Fúyīn8:28dàoleliǎngréndàn马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn8:27zhǐdàolerén马可Mǎkě路加Lùjiā着重zhuózhòng描写miáoxiěle其中qízhōngbèi邪灵xiélíng附身fùshēnderén显然xiǎnránshì因为yīnwèi耶稣Yēsūduì这个zhègerénshuōlehuà而且érqiě这个zhègerénde情况qíngkuànggèngyǐnrén注意zhùyì也许Yěxǔ这个zhègeréngèng凶悍xiōnghànshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngde时间shíjiāngèngchángHáiyǒu可能kěnéngshìzhèliǎngrénbèizhìhǎohòu只有zhǐyǒurén希望xīwàng跟随gēnsuí耶稣Yēsū。(5:18-20

墓地Mùdì JiànTài8:28de注释zhùshì

墓地Mùdì Yòu纪念墓jìniànmù一带yídài”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)墓地Mùdì通常tōngcháng位于wèiyúchéngwài其中qízhōngde坟墓fénmùyǒudeshì天然tiānránde洞穴dòngxuéyǒudeshìzài岩石yánshízhōngzáo出来chūláide洞窟dòngkū根据Gēnjù法典fǎdiǎnrén如果rúguǒ触碰chùpèngdào坟墓fénmùjiùhuìbèishìwéi不洁bùjié因此yīncǐ犹太人Yóutàirénhuì尽量jǐnliàng避免bìmiǎndào墓地mùdì结果Jiéguǒ墓地mùdìjiùchéngle精神jīngshén失常shīchánghuòshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngderén经常jīngcháng出没chūmòde地方dìfang

Zhèjiànshìgēngēnyǒu什么shénme关系guānxìne 马利亚Mǎlìyà告诉gàosu耶稣Yēsū他们tāmen没有méiyǒujiǔle”(Yuē2:3),这样zhèyàngshuō肯定kěndìngshìxiǎngyào耶稣Yēsū帮忙bāngmángzuòdiǎn什么shénmeZhèdiǎn值得zhídé留意liúyì因为yīnwèizài之前zhīqián耶稣Yēsūhái没有méiyǒu施行shīxíngguo任何rènhé奇迹qíjì耶稣Yēsū回应huíyìngshíyòngle闪米特Shǎnmǐtè惯用语guànyòngyǔ字面zìmiàn意思yìsishì:“Duìduìshì什么shénme?”Zhèhuà基本上jīběnshàngyònglái表达biǎodámǒuzhǒng程度chéngdùde拒绝jùjué不过búguò程度chéngdù深浅shēnqiǎn必须bìxū根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn虽然Suīránzhèhuà有时yǒushíyònglái表示biǎoshì敌意díyì强烈qiángliède反感fǎngǎnTài8:29;1:24;5:7;4:34;8:28),dànzàiběnjié经文jīngwénli看来kànlái只是zhǐshì表示biǎoshì婉转wǎnzhuǎnde拒绝jùjué(《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒu类似lèisìde用法yòngfǎ例如lìrú撒下Sā-Xià16:9,10;王上Wáng-Shàng17:18脚注jiǎozhù)。耶稣Yēsūjiē下来xiàláidehuà表明biǎomíng为什么wèi shénme没有méiyǒu立即lìjí采取cǎiqǔ行动xíngdòngde时候shíhouhái没有méiyǒudàoDàn对于duìyú马利亚Mǎlìyàshuōdehuà耶稣Yēsūde回应huíyìng肯定kěndìng显示xiǎnshì并非bìngfēixiǎng帮忙bāngmángzhècóng马利亚Mǎlìyà之后zhīhòude反应fǎnyìng5jié可以kěyǐkàn出来chūlái

狱吏Yùlì zuò狱吏yùlìde希腊Xīlà语词yǔcíba·sa·ni·stesʹde基本jīběn意思yìsishìshīxíngderén”,zhè可能kěnéngshì因为yīnwèi他们tāmen常常chángchángyòng酷刑kùxíng折磨zhémó囚犯qiúfàn后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ所有suǒyǒuzài监狱jiānyùli看管kānguǎn囚犯qiúfànderén原因yuányīn看来kànláishì监禁jiānjìn本身běnshēnjiùbèishìwéizhǒng折磨zhémó无论wúlùn是否shìfǒu涉及shèjí酷刑kùxíng。(LìngjiànTài8:29de注释zhùshì

lái这里zhèlǐzuò什么shénme Yòu:“gēnyǒu什么shénme相干xiānggān?”“yǒu什么shénme共同gòngtóngzhīchù?”Zhèshì反问句fǎnwènjù字面zìmiàn意思yìsishì:“Duìduìshì什么shénme?”这个Zhège闪米特Shǎnmǐtè惯用语guànyòngyǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànguoShū22:24;Shì11:12;撒下Sā-Xià16:10;19:22;王上Wáng-Shàng17:18;王下Wáng-Xià3:13;代下Dài-Xià35:21;14:8),对应duìyìngde希腊语Xīlàyǔ说法shuōfǎ出现chūxiànzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànliTài8:29;1:24;5:7;4:34;8:28;Yuē2:4)。根据Gēnjù上下文shàngxiàwén这个zhège问题wèntí可以kěyǐ表达biǎodátóngde意思yìsiZàiběnjié经文jīngwénzhōng5:7),这样zhèyàngshuō显然xiǎnrándàiyǒu敌意díyì强烈qiángliède反感fǎngǎn有些Yǒuxiērén这个zhège反问句fǎnwènjùzuò:“Biéguǎn!”“Biéláifán!”Zài其他qítā经文jīngwénli这个zhège问题wèntíyònglái表示biǎoshì同意tóngyì对方duìfāngde观点guāndiǎnhuò意见yìjiàn或者huòzhě表示biǎoshì拒绝jùjué按照ànzhào对方duìfāngde建议jiànyìzuòdàn没有méiyǒu轻蔑qīngmiè傲慢àomànhuò敌对díduìde意味yìwèi。(LìngjiànYuē2:4de注释zhùshì

使Shǐ受苦shòukǔ zuò使shǐ……受苦shòukǔde希腊Xīlà语词yǔcígēn马太福音Mǎtài Fúyīn18:34lizuò狱吏yùlìde词语cíyǔ有关yǒuguān。(LìngjiànTài18:34de注释zhùshì因此Yīncǐběnjié经文jīngwénzhōngde受苦shòukǔ看来kànláishìzhǐzhǒngbèi囚禁qiújìnhuò行动xíngdòngshòudào限制xiànzhìde状态zhuàngtài就是jiùshì平行píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn8:31dàodedào无底深渊wúdǐshēnyuān”。

军团Jūntuán 罗马Luómǎ军队jūnduìde主要zhǔyào组成zǔchéng单位dānwèiZài公元gōngyuán1世纪shìjì军团jūntuán通常tōngchángyǒu6000士兵shìbīngZài这里zhèlǐ,“12军团jūntuán看来kànláizhǐ确定quèdìngér庞大pángdàde数目shùmù耶稣Yēsūde意思yìsishì如果rúguǒchū请求qǐngqiú天父Tiānfùjiùhuìpàihěnduō天使tiānshǐlái保护bǎohù数目shùmù远远yuǎnyuǎn超过chāoguò需要xūyàode

军团Jūntuán 看来Kànlái这个zhègebèi邪灵xiélíng附身fùshēnderén并非bìngfēizhēndejiào军团jūntuán”,dàn这个zhège名字míngzi显示xiǎnshìzài身上shēnshangde邪灵xiélíng非常fēichángduō也许Yěxǔ当中dāngzhōng带头dàitóude邪灵xiélíng使shǐ这个zhègerénshuō自己zìjǐjiào军团jūntuán”。Zài公元gōngyuán1世纪shìjì罗马Luómǎ军团jūntuán通常tōngchángyǒu6000士兵shìbīngZhè可能kěnéng表明biǎomíng控制kòngzhì这个zhègerénde邪灵xiélíng数目shùmù众多zhòngduō。(LìngjiànTài26:53de注释zhùshì

Zhū 根据Gēnjù法典fǎdiǎnzhūshì不洁bùjiéde动物dòngwù。(11:7Dànzài德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī地区dìqūde非犹太人fēi-Yóutàirén社区shèqūzhōng确实quèshíyǒu贩卖fànmài猪肉zhūròude市场shìchǎng因为yīnwèi希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎréndōu猪肉zhūròushìwéi美食měishí经文Jīngwén没有méiyǒu说明shuōmíng那些nàxiēfàngzhūderénshìbushì违反wéifǎn法典fǎdiǎnde犹太人Yóutàirén。(5:14

耶和华Yēhéhuáwèizuòde一切yíqiè 耶稣Yēsūduì这个zhègebèizhìhǎoderén说话shuōhuàshí没有méiyǒu这个zhège奇迹qíjìshuōchéngshì自己zìjǐde功劳gōngláoérshìshuōzhèshì天父Tiānfùde作为zuòwéi路加Lùjiāde记载jìzǎi支持zhīchí这个zhège结论jiélùnzài记录jìlùzhèjiànshìshíyòngleThe·osʹ(上帝Shàngdì这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí。(8:39尽管Jǐnguǎn大多数dàduōshù希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzài马可福音Mǎkě Fúyīn5:19xiědeshìzhǔ”(希腊语Xīlàyǔho Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngzhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile所以Suǒyǐ这个zhège译本yìběnzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénli使用shǐyòngle耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录fùlùC1;附录fùlùC3de简介jiǎnjiè5:19)

告诉Gàosu他们tāmen 耶稣Yēsūzài施行shīxíng奇迹qíjìhòu通常tōngchánghuì吩咐fēnfùrén不要búyào宣扬xuānyáng出去chūqù。(1:44;3:12;7:36Dànzhèquèjiào这个zhègerén发生fāshēngdeshì告诉gàosu亲戚qīnqi耶稣Yēsū这样zhèyàngzuòde原因yuányīn可能kěnéngshì当地dāngdìderén要求yāoqiú离开líkāi那个nàge地区dìqū结果jiéguǒ无法wúfǎ亲自qīnzìxiàng那里nàlǐderénzuò见证jiànzhèng此外Cǐwài这个zhègerénshuōdehuà也许yěxǔnéng澄清chéngqīng关于guānyú猪群zhūqún突然tūrán死亡sǐwángde不利búlì传闻chuánwén

德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī Yòu十城区Shíchéng Qū”。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录fùlùB10

Bìngdehěn严重yánzhòng Yòukuài不行bùxíngle”,意思yìsishì快要kuàiyàole

流血Liúxuè病症bìngzhèng JiànTài9:20de注释zhùshì

流血Liúxuè病症bìngzhèng 看来Kànláizhǐzhǒng月经yuèjīng淋漓línlíjìnde慢性病mànxìngbìng按照Ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎn这个zhège女人nǚrényīnzhèzhǒng病症bìngzhèngér处于chǔyú不洁bùjiéde状态zhuàngtài因此yīncǐgāi触碰chùpèng别人biérén。(15:19-27

恶疾Èjí 直译Zhíyì鞭打biāndǎ”。这个Zhègezài原文yuánwénlizhǐdeshìyòng鞭子biānzi施行shīxíngde酷刑kùxíng22:24;Lái11:36),zài这里zhèlǐyòngzuò比喻bǐyù生动shēngdòngde表达biǎodáchū这个zhège女人nǚrényīn疾病jíbìngér遭受zāoshòude痛苦tòngkǔ

女儿Nǚʼér Zài圣经Shèngjīngli耶稣Yēsū只有zhǐyǒuzhè称呼chēnghu女人nǚrénwéi女儿nǚʼér”。耶稣Yēsū这样zhèyàngzuò也许yěxǔshì因为yīnwèi情况qíngkuàng特殊tèshū而且érqiě当时dāngshí这个zhège女人nǚrénzhèng颤抖chàndǒuzhe。(5:33;8:47耶稣Yēsū这样zhèyàng亲切qīnqiède称呼chēnghushì因为yīnwèide年龄niánlíngérshìxiǎng表达biǎodáduìde慈爱cíʼài关心guānxīn

回去Huíqùbayuàn平安píngʼān 这个Zhège惯用语guànyòngyǔzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndōu常常chángcháng出现chūxiàn意思yìsishìyuàn一切yíqièdōuhǎo”。(7:50;8:48;2:16参看cānkàn撒上Sā-Shàng1:17;20:42;25:35;29:7;撒下Sā-Xià15:9;王下Wáng-Xià5:19zuò平安píngʼānde希伯来Xībólái语词yǔcí(sha·lohmʹ)de意思yìsihěn广guǎng可以kěyǐzhǐ没有méiyǒu战争zhànzhēng动乱dòngluànShì4:17;撒上Sā-Shàng7:14;Chuán3:8),可以kěyǐzhǐ健康jiànkāng安全ānquán完好wánhǎo无缺wúquē撒上Sā-Shàng25:6;代下Dài-Xià15:5;5:24)、幸福xìngfú10:3)、友好yǒuhǎoShī41:9)。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng对应duìyìngde希腊Xīlà语词yǔcí(ei·reʹne)yònglái表达biǎodáhěnduōtóngde意思yìsi除了chúlezhǐ没有méiyǒu冲突chōngtūhái可以kěyǐzhǐ幸福xìngfú拯救zhěngjiù和谐héxié

只管Zhǐguǎnchū信心xìnxīnlái Yòu只要zhǐyào继续jìxùxiǎnchū信心xìnxīn”。这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài可能kěnéng显示xiǎnshìzhèshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòng崖鲁Yálǔ之前zhīqiánláizhǎo耶稣Yēsūshí已经yǐjīngxiǎnchūle一定yídìng程度chéngdùde信心xìnxīn。(5:22-24现在Xiànzài耶稣Yēsū鼓励gǔlì继续jìxùxiǎnchū信心xìnxīn不要búyào因为yīnwèi女儿nǚʼér去世qùshìér放弃fàngqì

没有Méiyǒu只是zhǐshìshuìzháole 圣经Shèngjīng常常chángcháng死亡sǐwángzuò睡觉shuìjiào。(Shī13:3;Yuē11:11-14;7:60;林前Lín-Qián7:39;15:51;帖前Tiē-Qián4:13耶稣Yēsū即将jíjiāng复活fùhuó这个zhège女孩nǚhái所以suǒyǐ这样zhèyàngshuōhěn可能kěnéngshìxiǎng表明biǎomíngderén可以kěyǐbèi复活fùhuó过来guòláijiùxiàng沉睡chénshuìzhōngderén可以kěyǐbèi唤醒huànxǐng一样yíyàng耶稣Yēsū复活fùhuó这个zhège女孩nǚháide能力nénglì来自láizì天父Tiānfù耶和华Yēhéhuáér上帝Shàngdìnéng使shǐdehuó过来guòláidehuà显示xiǎnshìhái没有méiyǒu实现shíxiàndejiù好像hǎoxiàng已经yǐjīng实现shíxiànle”。(Luó4:17

厄法塔Èfǎtǎ 原文Yuánwénde希腊Xīlà语词yǔcíshìyóu希伯来语Xībóláiyǔ转写zhuǎnxiěérchéngdeYǒurén认为rènwéi这个zhègeyuán希伯来Xībólái语词yǔcí词根cígēnér后者hòuzhězài以赛亚书Yǐsàiyàshū35:5zuò开通kāitōng”。耶稣Yēsūyòngde这个zhège肯定kěndìnggěi当时dāngshí在场zàichǎngderén也许yěxǔshì彼得Bǐdéliúxiàle深刻shēnkède印象yìnxiàng这个zhègerén后来hòulái可能kěnéng耶稣Yēsūdeyuánhuà告诉gàosule马可Mǎkě圣经Shèngjīng只有zhǐyǒu直接zhíjiē引用yǐnyòng耶稣Yēsūdeyuánhuà类似lèisìde例子lìzishì塔利塔Tǎlìtǎ·库米Kùmǐ”。(5:41

塔利塔Tǎlìtǎ·库米Kùmǐ 马太Mǎtài路加Lùjiā记载jìzǎile耶稣Yēsū复活fùhuó崖鲁Yálǔde女儿nǚʼérzhèjiànshìTài9:23-26;8:49-56),dàn只有zhǐyǒu马可Mǎkě记录jìlù翻译fānyìle耶稣YēsūshuōdezhèhuàZàitóngde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōngzhèhuàde拼写pīnxiěshāoyǒutóng一些Yìxiē学者xuézhě认为rènwéi这里zhèlǐyòngde闪米特Shǎnmǐtè语词yǔcíshì阿拉米语Ālāmǐyǔlìng一些yìxiē认为rènwéi可能kěnéngshì希伯来语Xībóláiyǔ可能kěnéngshì阿拉米语Ālāmǐyǔ。(Lìngjiàn7:34de注释zhùshì

高兴Gāoxìngde不得了bùdéliǎo Yòu大为dàwéi惊叹jīngtàn”。希腊Xīlà语词yǔcíekʹsta·sis(yuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcí:ek,意思yìsishì出来chūlái”;staʹsis,意思yìsishì站立zhànlì”)zhǐrén因为yīnwèi感到gǎndào十分shífēn惊讶jīngyàhuòkàndào来自láizì上帝Shàngdìde异象yìxiàngér处于chǔyú出神chūshénde状态zhuàngtài这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcízài马可福音Mǎkě Fúyīn16:8zuò非常fēicháng激动jīdòng”,zài路加福音Lùjiā Fúyīn5:26zuò惊叹jīngtàn”。Zài使徒行传Shǐtú Xíngzhuànzhōng这个zhègedōugēn上帝Shàngdì采取cǎiqǔde行动xíngdòng有关yǒuguānzuò异象yìxiàng”。(10:10;11:5;22:17lìngjiàn10:10de注释zhùshì

多媒体资料

加利利海Jiālìlì Hǎi东岸dōngʼàn的de悬崖xuányá
加利利海Jiālìlì Hǎi东岸dōngʼànde悬崖xuányá

Zài加利利海Jiālìlì Hǎide东岸dōngʼàn耶稣Yēsūcóngliǎngrén身上shēnshanggǎnzǒu邪灵xiélíngbìng邪灵xiélínggǎnjìn猪群zhūqúnli