马太福音 2:1-23

2  希律Xīlǜwáng+在位zàiwèi期间qījiān耶稣Yēsūzài犹地亚Yóudìyàde伯利恒Bólìhéng+诞生dànshēng以后yǐhòuyǒu占星zhānxīng术士shùshìcóng东方dōngfāngláidào耶路撒冷Yēlùsālěng  他们Tāmenshuō:“那个Nàge生来shēngláiyàozuò犹太Yóutàiréndewángdezài哪里nǎlǐne+我们Wǒmenzài东方dōngfāng看见kànjiàndexīng于是yúshìláixiàng下拜xiàbài。”  希律Xīlǜwáng听说tīngshuōlezhèjiànshìjiù十分shífēn不安bùʼānquán耶路撒冷Yēlùsālěngderéngēn一样yíyàng  人民rénmínde祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì全都quándōu召集zhàojí起来qǐláiwèn他们tāmen基督Jīdūhuìzài哪里nǎlǐ出生chūshēng  他们Tāmen回答huídá:“Zài犹地亚Yóudìyàde伯利恒Bólìhéng+因为yīnwèi先知xiānzhīxiěxiàdehuà这样zhèyàngshuō  ‘犹大Yóudà地区dìqūde伯利恒Bólìhéngazài犹大Yóudàyóu长官zhǎngguān*统治tǒngzhìdechéng当中dāngzhōngjuéshìzuìxiǎode*因为yīnwèihuìyǒuwèi统治者tǒngzhìzhě*cóng那里nàlǐ出来chūlái牧养mùyǎngde子民zǐmín以色列Yǐsèliè+。’”  于是Yúshì希律Xīlǜ暗中ànzhōng召见zhàojiàn占星zhānxīng术士shùshìxiàng他们tāmen仔细zǐxì查问cháwènxīng出现chūxiànde时间shíjiān  然后ránhòujiào他们tāmendào伯利恒Bólìhéngshuō:“你们Nǐmen仔细zǐxì寻找xúnzhǎo那个nàge小孩xiǎoháirzhǎodàolejiù回来huíláixiàng报告bàogàoràngxiàng下拜xiàbài。”  他们Tāmentīngwánwángdehuàjiù上路shànglùleKànna他们Tāmenzài东方dōngfāng+看见kànjiàndexīng一直yìzhízài他们tāmen前头qiántou带路dàilùdàole小孩xiǎoháir所在suǒzàide地方dìfangcáizài上面shàngmiàntíngle下来xiàlái 10  他们Tāmen看见kànjiànxīngtíng下来xiàláile*jiù高兴gāoxìngde不得了bùdéliǎo 11  他们Tāmenjìnle房子fángzi看见kànjiàn小孩xiǎoháirgēn母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàzài一起yìqǐjiùguìzàishangxiàng下拜xiàbài他们Tāmen打开dǎkāi宝盒bǎohéchū黄金huángjīn乳香rǔxiāng没药mòyào作为zuòwéi礼物lǐwùxiàngěi 12  可是Kěshì上帝Shàngdìzàimèngli+警告jǐnggào他们tāmen不要búyào回去huíqùjiàn希律Xīlǜ他们tāmenjiùcónglìngtiáohuíxiāngle 13  他们Tāmenzǒule以后yǐhòu耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐzàimènglixiàng约瑟Yuēsè显现xiǎnxiàn+shuō:“Zǒubadàizhe小孩xiǎoháir母亲mǔqīntáodào埃及Āijízhùzài那里nàlǐ直到zhídàogěi指示zhǐshì因为yīnwèi希律Xīlǜyào寻找xúnzhǎo这个zhège小孩xiǎoháirshā。” 14  约瑟Yuēsèjiù动身dòngshēn连夜liányèdàizhe小孩xiǎoháir小孩xiǎoháirde母亲mǔqīndào埃及Āijí 15  zhùzài那里nàlǐ直到zhídào希律XīlǜleZhè应验yìngyànle耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīshuōdehuà:“呼召hūzhàode儿子érziràngcóng埃及Āijí出来chūlái+。” 16  后来Hòulái希律Xīlǜ发现fāxiàn自己zìjǐbèi占星zhānxīng术士shùshì愚弄yúnòngjiù勃然大怒bórán dànùpàiréndào伯利恒Bólìhéng周围zhōuwéi所有suǒyǒu地区dìqū根据gēnjùxiàng占星zhānxīng术士shùshì仔细zǐxì查问cháwènguode时间shíjiān+liǎngsuì以下yǐxiàde男孩nánhái全都quándōushāle 17  Zhèjiù应验yìngyànle先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐ+shuōdehuà 18  “Zài拉玛Lāmǎ听见tīngjiàn痛哭tòngkū哀号āiháode声音shēngyīnshì拉结Lājié+wèide孩子háizi哀哭āikūkěn接受jiēshòu安慰ānwèi因为yīnwèi他们tāmendōu不在búzàile+。” 19  希律Xīlǜle以后yǐhòuzài埃及Āijí耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ出现chūxiànzài约瑟Yuēsèdemèngli+ 20  shuō:“Zǒubadàizhe小孩xiǎoháir母亲mǔqīndào以色列Yǐsèliè因为yīnwèi那些nàxiēxiǎng杀害shāhài这个zhège小孩xiǎoháirderén已经yǐjīngle。” 21  约瑟Yuēsèjiù动身dòngshēndàizhe小孩xiǎoháir小孩xiǎoháirde母亲mǔqīndàole以色列Yǐsèliè 22  可是Kěshì约瑟Yuēsè听说tīngshuō阿基劳斯Ājīláosī接替jiētì父亲fùqīn希律Xīlǜ统治tǒngzhì犹地亚Yóudìyàjiù不敢bùgǎndào那里nàlǐ另外Lìngwài上帝Shàngdìzàimèngli警告jǐnggàole+于是yúshì前往qiánwǎng加利利Jiālìlì一带yídài+ 23  dàolejiào拿撒勒Násālè+dechéngjiùzhùle下来xiàlái这样Zhèyàngjiù应验yìngyànle先知们xiānzhīmenshuōdehuà:“yào叫做jiàozuò拿撒勒Násālèrén+。”

脚注

Yòu领袖们lǐngxiùmen”。
Yòuzuì重要zhòngyàode”。
Yòu领袖们lǐngxiùmen”。
直译Zhíyì他们tāmen看见kànjiànxīng”。

注释

希律Xīlǜ Zhǐdeshì希律Xīlǜ大帝dàdì。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

犹地亚Yóudìyàde伯利恒Bólìhéng 因为Yīnwèizài西布伦Xībùlún地区dìqūyǒu伯利恒BólìhéngShū19:10,15),所以suǒyǐzài犹大Yóudà地区dìqū犹地亚Yóudìyàde这个zhège伯利恒Bólìhéng通常tōngchángbèichēngwéi犹大Yóudà地区dìqūde伯利恒Bólìhéng”。(Shì17:7-9;19:1,2,18这个Zhège小城xiǎochéngde名字míngzi最初zuìchū显然xiǎnránshì以法他Yǐfǎtā因此yīncǐ弥迦书Míjiāshū5:2zàitándào弥赛亚Mísàiyàhuì来自láizì哪里nǎlǐshí除了chúle伯利恒Bólìhéngháidào以法他Yǐfǎtā”,liǎng地名dìmíng并列bìnglièzài一起yìqǐ。(Chuàng35:19;48:7

占星Zhānxīng术士shùshì 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshìmaʹgoi(maʹgosde复数fùshù形式xíngshì),hěn可能kěnéngzhǐ专门zhuānmén从事cóngshì占星术zhānxīngshù其他qítā玄秘术xuánmìshùderén这些zhèxiērénsuǒzuòdeshìdōushì圣经Shèngjīng谴责qiǎnzéde。(Shēn18:10-12圣经Shèngjīng没有méiyǒu说明shuōmínggòngyǒu多少duōshǎo占星zhānxīng术士shùshìláidào耶路撒冷YēlùsālěngTóng希腊Xīlà语词yǔcízài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn13:6,8zhōngbèizuò巫师wūshī”。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcízài七十子Qīshízǐ译本yìběnzhōng出现chūxiànyònglái翻译fānyì但以理书Dànyǐlǐshū2:2,10zhōngbèizuò法师fǎshīde希伯来Xībólái语词yǔcí阿拉米Ālāmǐ语词yǔcí

东方Dōngfāng Zhèshìcóng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhě观点guāndiǎnláishuōde东方dōngfāng

下拜Xiàbài yòu表示biǎoshì敬意jìngyì”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐdeshì奴隶núlìxiàngyǒuquán管辖guǎnxiá自己zìjǐderén表示biǎoshì尊重zūnzhòng服从fúcóng。(LìngjiànTài2:2;8:2de注释zhùshì

我们Wǒmenzài东方dōngfāng zuò东方dōngfāngde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì正在zhèngzàishēng”。虽然Suīrán有些yǒuxiērén认为rènwéizhèshìzhǐ占星zhānxīng术士shùshì看见kànjiàndexīngzài东边dōngbiande天空tiānkōnghuò正在zhèngzàishēngdàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén这里zhèlǐde东方dōngfāng显然xiǎnránshìzhǐ占星zhānxīng术士shùshìkàndàoxīngshí所在suǒzàide位置wèizhì

Xīng 占星Zhānxīng术士shùshì看见kànjiàndehěn可能kěnéngshì实际shíjìdexīnghuò行星xíngxīng相合xiānghéde现象xiànxiàng只有Zhǐyǒu这些zhèxiē占星zhānxīng术士shùshì看见kànjiànlexīng

下拜Xiàbài 希腊语Xīlàyǔshìpro·sky·neʹo。这个Zhège如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Dàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén占星zhānxīng术士shùshìxiǎngyàojiàndeshì犹太人Yóutàiréndewáng”,因此yīncǐ这里zhèlǐ显然xiǎnránshìzhǐxiàng君王jūnwáng下拜xiàbài表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushénZài马可福音Mǎkě Fúyīn15:18,19这个zhègede用法yòngfǎ类似lèisì经文jīngwénshuō那些nàxiē士兵shìbīng嘲弄cháonòng耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbài”,bìngjiào犹太人Yóutàiréndewáng”。(LìngjiànTài18:26de注释zhùshì

祭司长Jìsīzhǎng Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùzhǐdeshì祭司jìsī当中dāngzhōngde那些nàxiē主要zhǔyào人物rénwù包括bāokuò卸任xièrènde大祭司dàjìsī可能kěnéng包括bāokuò24bān祭司jìsīde所有suǒyǒu首领shǒulǐng如果Rúguǒ这个zhègede原文yuánwénshì单数dānshùjiùhuìzuò大祭司dàjìsī”,就是jiùshì那个nàgezài上帝Shàngdì面前miànqián代表dàibiǎo人民rénmínde主要zhǔyào人物rénwù

抄经士Chāojīngshì 原本Yuánběnzhǐ抄写chāoxiě圣经Shèngjīngderéndànzài耶稣Yēsūde时代shídài,“抄经士chāojīngshìzhǐ精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnde法律fǎlǜ导师dǎoshī。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

基督Jīdū Zài这里zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng,“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshìyào强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn

伯利恒Bólìhéng Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhōng这个zhège地名dìmíngde意思yìsishì食物shíwùzhījiā”。大卫Dàwèide家乡jiāxiāngzài伯利恒Bólìhéng所以suǒyǐ这个zhège地方dìfang有时yǒushíchēngwéi大卫Dàwèide故乡gùxiāng”。(2:4,11;Yuē7:42

Juéshìzuìxiǎode Zhèjié经文jīngwén引用yǐnyòngle弥迦书Míjiāshū5:2de预言yùyán表明biǎomíng伯利恒Bólìhéng虽然suīrán人口rénkǒuduō约翰福音Yuēhàn Fúyīn7:42chēngzhīwéi村子cūnzi”),没什么méi shénme影响力yǐngxiǎnglìdànjiānghuìbiànde极为jíwéi重要zhòngyào因为yīnwèizuì伟大wěidàde统治者tǒngzhìzhěhuì出自chūzì这里zhèlǐ牧养mùyǎng上帝Shàngdìde子民zǐmín以色列Yǐsèliè

下拜Xiàbài 希腊语Xīlàyǔshìpro·sky·neʹo。这个Zhège如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Dàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén占星zhānxīng术士shùshìxiǎngyàojiàndeshì犹太人Yóutàiréndewáng”,因此yīncǐ这里zhèlǐ显然xiǎnránshìzhǐxiàng君王jūnwáng下拜xiàbài表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushénZài马可福音Mǎkě Fúyīn15:18,19这个zhègede用法yòngfǎ类似lèisì经文jīngwénshuō那些nàxiē士兵shìbīng嘲弄cháonòng耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbài”,bìngjiào犹太人Yóutàiréndewáng”。(LìngjiànTài18:26de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng致敬zhìjìng”。Zài这里zhèlǐ希律Xīlǜ声称shēngchēngdeshìyàoxiàng君王jūnwáng表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushén。(关于Guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

下拜Xiàbài 希腊语Xīlàyǔshìpro·sky·neʹo。这个Zhège如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Dàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén占星zhānxīng术士shùshìxiǎngyàojiàndeshì犹太人Yóutàiréndewáng”,因此yīncǐ这里zhèlǐ显然xiǎnránshìzhǐxiàng君王jūnwáng下拜xiàbài表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushénZài马可福音Mǎkě Fúyīn15:18,19这个zhègede用法yòngfǎ类似lèisì经文jīngwénshuō那些nàxiē士兵shìbīng嘲弄cháonòng耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbài”,bìngjiào犹太人Yóutàiréndewáng”。(LìngjiànTài18:26de注释zhùshì

下拜Xiàbài yòu表示biǎoshì敬意jìngyì”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐdeshì奴隶núlìxiàngyǒuquán管辖guǎnxiá自己zìjǐderén表示biǎoshì尊重zūnzhòng服从fúcóng。(LìngjiànTài2:2;8:2de注释zhùshì

房子Fángzi 这里Zhèlǐdào房子fángzi可见kějiàn占星zhānxīng术士shùshìzhǎodào耶稣Yēsūshí耶稣Yēsū已经yǐjīngshìtǎngzài饲槽sìcáolide新生xīnshēng婴儿yīngʼér

小孩Xiǎoháir 这里Zhèlǐ没有méiyǒuxiàng路加福音Lùjiā Fúyīn2:12,16那样nàyàng耶稣Yēsūchēngwéi婴儿yīngʼér”。

下拜Xiàbài 这个Zhège通常tōngcháng表示biǎoshìduìrén例如lìrú君王jūnwángde尊敬zūnjìngérshì崇拜chóngbài。(LìngjiànTài2:218:26de注释zhùshì

乳香Rǔxiāng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

没药Mòyào Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

礼物Lǐwù 耶稣Yēsū出生chūshēng40tiānhòu约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyàdào圣殿shèngdiàn耶稣Yēsū呈献chéngxiàngěi上帝Shàngdìshí他们tāmenhěn贫穷pínqióng。(2:22-24;12:6-8由此可见Yóucǐ-kějiàn他们tāmenshì后来hòuláicáishōudào这些zhèxiē礼物lǐwùde礼物Lǐwù看来kànláihěn及时jíshíyǒuzhù支持zhīchí他们tāmenjiāzài埃及Āijíde生活shēnghuó

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ JiànTài1:20de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài2:13。

埃及Āijí 当时Dāngshí埃及Āijíshì罗马Luómǎde行省xíngshěngyǒuhěnduō犹太人Yóutàirénzài那里nàlǐ定居dìngjū由于Yóuyú伯利恒Bólìhéng位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng西南xīnánpiānnán9公里gōnglǐde地方dìfang约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyà前往qiánwǎng埃及Āijíshízhǐwǎng西南xīnán方向fāngxiàngzǒu不用búyòng经过jīngguò耶路撒冷Yēlùsālěngér希律Xīlǜshìzài耶路撒冷Yēlùsālěng颁布bānbù屠杀令túshālìngde

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ 这个Zhège词组cízǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng出现chūxiànguohěnduōshìzài创世记Chuàngshìjì16:7这个Zhège词组cízǔzài七十子Qīshízǐ译本yìběnde早期zǎoqī抄本chāoběnzhōng出现chūxiànshí希腊Xīlà语词yǔcíagʹge·los(意思yìsishì天使tiānshǐhuò使者shǐzhě”)de后面hòumiàndōuyǒuyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ写成xiěchéngde上帝Shàngdìde名字míngziZài以色列Yǐsèliède纳里耳Nàlǐʼěr赫贝耳Hèbèiʼěr(Nahal Hever,yòu哈弗Hāfú干河Gānhé”)发现fāxiànde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànzhōng撒迦利亚书Sājiālìyàshū3:5,6jiùyòngle这样zhèyàngde写法xiěfǎ根据Gēnjù专家zhuānjiā鉴定jiàndìng这个zhège抄本chāoběnde年代niándàijiè公元前gōngyuánqián50niándào公元gōngyuán50niánzhījiān。(Lìngjiàn附录FùlùC)有些Yǒuxiē圣经Shèngjīng译本yìběnzài翻译fānyìzhèjié经文jīngwénde耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐshí保留bǎoliúle上帝Shàngdìde名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài1:20)

Dào埃及Āijí Cóng伯利恒Bólìhéngdào埃及Āijíde路程lùchéng可能kěnéng至少zhìshǎoyǒu120公里gōnglǐ

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

希律Xīlǜle 希律Xīlǜ可能kěnéng公元前gōngyuánqián1nián

应验Yìngyànle耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīshuōdehuà JiànTài1:22de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá 经文Jīngwénhòubànduàn引用yǐnyòngdehuà来自láizì何西阿书Héxīʼāshū11:1ér上下文shàngxiàwén11:1-11清楚qīngchu显示xiǎnshìzhèhuàshì耶和华Yēhéhuáshuōde。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài2:15)

……男孩nánhái全都quándōushāle 历史学家Lìshǐ xuéjiā记录jìlùle希律Xīlǜ大帝dàdì其他qítā类似lèisìde暴行bàoxíng杀害shāhàile许多xǔduōrén其中qízhōngyǒu至少zhìshǎo45rénshì因为yīnwèi支持zhīchíde敌人dírénérbèishāde由于Yóuyú生性shēngxìng多疑duōyí杀害shāhàile自己zìjǐde妻子qīzi马利安娜Mǎlìʼānnà一世Yīshìdesān儿子érzi妻子qīzide弟弟dìdi外祖父wàizǔfù海尔卡努斯Hǎiʼěrkǎnǔsī),以及yǐjíde好友hǎoyǒu等等děngděng据说Jù shuō知道zhīdào人民rénmínzàitīngdàode死讯sǐxùnshí必定bìdìnghuì十分shífēn高兴gāoxìng因此yīncǐ下令xiàlìng一旦yídàn去世qùshìjiùyào犹太人Yóutàirén当中dāngzhōngde显要xiǎnyào人物rénwùshādiào可是Kěshì这个zhège命令mìnglìngbìng没有méiyǒubèi执行zhíxíng

拉玛Lāmǎ 便雅悯Biànyǎmǐnjìngnèidezuòchéng位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěng北面běimiàn耶路撒冷Yēlùsālěngzài公元前gōngyuánqián607niánbèi毁灭huǐmièshíbèide犹太人Yóutàirén看来kànláixiānbèi聚集jùjídào拉玛Lāmǎ然后ránhòucáibèidàidào巴比伦Bābǐlún一些Yìxiē学者xuézhě认为rènwéizhèjié经文jīngwén引用yǐnyòngde耶利米书Yēlìmǐshū31:15dàode就是jiùshì犹太人Yóutàirénzài拉玛Lāmǎbèi聚集jùjí起来qǐlái也许yěxǔ有些yǒuxiērénzài那里nàlǐ惨遭cǎnzāo杀害shāhàizhèjiànshì

拉结Lājié 拉结Lājiéde坟墓fénmùjiùzài伯利恒Bólìhéng附近fùjìn经文Jīngwéndàode拉结Lājié代表dàibiǎo以色列Yǐsèliède所有suǒyǒu母亲mǔqīnZài耶利米Yēlìmǐde预言yùyánzhōng拉结Lājié哭泣kūqìshì比喻bǐyù代表dàibiǎo以色列Yǐsèliède所有suǒyǒu母亲mǔqīn为了wèile她们tāmenbèizǒude儿子érziér哭泣kūqì耶利米Yēlìmǐde预言yùyán包含bāohán安慰ānwèi人心rénxīnde承诺chéngnuò就是jiùshìbèizǒuderénhuìcóng敌人dírénde国境guójìng回来huílái。(31:16由于Yóuyú马太Mǎtàizài上帝Shàngdì指引zhǐyǐnxià引用yǐnyòngle这个zhège预言yùyán有些yǒuxiērén认为rènwéi这个zhège预言yùyánshìzhǐ死人sǐrénhuìbèi复活fùhuócóng人类rénlèide敌人dírén死亡sǐwáng那里nàlǐ回来huílái

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ JiànTài1:20de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài2:19。

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ 这个Zhège词组cízǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng出现chūxiànguohěnduōshìzài创世记Chuàngshìjì16:7这个Zhège词组cízǔzài七十子Qīshízǐ译本yìběnde早期zǎoqī抄本chāoběnzhōng出现chūxiànshí希腊Xīlà语词yǔcíagʹge·los(意思yìsishì天使tiānshǐhuò使者shǐzhě”)de后面hòumiàndōuyǒuyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ写成xiěchéngde上帝Shàngdìde名字míngziZài以色列Yǐsèliède纳里耳Nàlǐʼěr赫贝耳Hèbèiʼěr(Nahal Hever,yòu哈弗Hāfú干河Gānhé”)发现fāxiànde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànzhōng撒迦利亚书Sājiālìyàshū3:5,6jiùyòngle这样zhèyàngde写法xiěfǎ根据Gēnjù专家zhuānjiā鉴定jiàndìng这个zhège抄本chāoběnde年代niándàijiè公元前gōngyuánqián50niándào公元gōngyuán50niánzhījiān。(Lìngjiàn附录FùlùC)有些Yǒuxiē圣经Shèngjīng译本yìběnzài翻译fānyìzhèjié经文jīngwénde耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐshí保留bǎoliúle上帝Shàngdìde名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC3de简介JiǎnjièTài1:20)

Xiǎng杀害shāhài Yòuxiǎnghài……性命xìngmìng”。zuò性命xìngmìngde希腊Xīlà语词yǔcíshìpsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè),zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

阿基劳斯Ājīláosī 残暴cánbàode统治者tǒngzhìzhě犹太人Yóutàirénduì极为jíwéi反感fǎngǎnjiùxiàngduìde父亲fùqīn希律Xīlǜ大帝dàdì一样yíyàngYǒu为了wèile平息píngxīchǎng暴乱bàoluànjìngzài圣殿区Shèngdiàn Qūshāle3000rén约瑟Yuēsèdàizhe家人jiāréncóng埃及Āijí回来huíláishí上帝Shàngdìxiàng发出fāchū警告jǐnggào于是yúshì约瑟Yuēsèjiùgēn家人jiārénzài加利利Jiālìlìde拿撒勒Násālè定居dìngjū这个zhège地方dìfang属于shǔyú阿基劳斯Ājīláosīde辖区xiáqū

拿撒勒Násālè 意思Yìsi可能kěnéngshì萌芽méngyáde市镇shìzhèn”。拿撒勒Násālè这个zhège小镇xiǎozhèn位于wèiyú下加利利Xià-Jiālìlì耶稣Yēsūzàishangshí大多数dàduōshù时间shíjiāndōuzài这里zhèlǐ居住jūzhù

先知们Xiānzhīmenshuōdehuà:“yào叫做jiàozuò拿撒勒人Násālèrén。” 希腊语Xīlàyǔ拿撒勒人Násālèrén这个zhège词语cíyǔ可能kěnéngyuán希伯来语Xībóláiyǔ新芽xīnyá”。马太Mǎtàizài这里zhèlǐdàode看来kànláishì先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàxiěxiàdehuà。(Sài11:1根据Gēnjù以赛亚书Yǐsàiyàshū上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyàbèichēngwéi耶西Yēxīde残干cángànzhǎngchūde新芽xīnyá”(希伯来语Xībóláiyǔshìneʹtser)。既然Jìrán马太Mǎtàishuōdeshì先知们xiānzhīmen”,shuōdejiù不止bùzhǐshì先知xiānzhī可能kěnéng包括bāokuò耶利米Yēlìmǐ撒迦利亚Sājiālìyà耶利米Yēlìmǐ曾经céngjīng大卫Dàwèide后代hòudàichēngwéi正义zhèngyìde新芽xīnyá”。(23:5;33:15撒迦利亚Sājiālìyà预告yùgàoyǒuchēngwéi新芽xīnyáderénhuìzuò君王jūnwángjiān祭司jìsī。(3:8;6:12,13)“拿撒勒人Násālèrén这个zhègebèiyònglái称呼chēnghu耶稣Yēsū后来hòuláibèiyònglái称呼chēnghude门徒méntú

多媒体资料

伯利恒Bólìhéng的de冬天dōngtiān
伯利恒Bólìhéngde冬天dōngtiān

耶稣Yēsū可能kěnéngshìzài12yuè出生chūshēngde因为yīnwèi伯利恒Bólìhéngcóng11yuèdào3yuè通常tōngcháng寒冷hánlěngduō伯利恒Bólìhéng位于wèiyú犹大Yóudà高地gāodì海拔hǎibáyuēwéi780Zàizhè一带yídài冬天dōngtiān可能kěnénghuìxiàxuěMěiniándàole这个zhège季节jìjié牧人mùrénhuìzài晚上wǎnshangdàizhe他们tāmen照顾zhàogùde羊群yángqún露宿lùsù野外yěwài。(2:8

耶斯列谷Yēsīliè Gǔ的de景色jǐngsè
耶斯列谷Yēsīliè Gǔde景色jǐngsè

Cóng图片túpiàn可以kěyǐkàndào土地tǔdì肥沃féiwòde耶斯列谷Yēsīliè Gǔxiàng东西dōngxiliǎng方向fāngxiàng延伸yánshēn圣经Shèngjīng记载jìzǎide许多xǔduō重要zhòngyào事件shìjiàndōuzài这里zhèlǐ发生fāshēng。(Shū17:16;Shì6:33;1:5左边Zuǒbian远处yuǎnchù清晰qīngxī可见kějiànde山冈shāngāngshì摩利冈Mólì Gāng拿因城Náyīn Chéngjiù位于wèiyúde山坡shānpōshang耶稣Yēsūcéngzàizhèzuòchéng复活fùhuóle寡妇guǎfude儿子érzi。(Shì7:1;7:11-15Zài远处yuǎnchù地平线dìpíngxiànde中间zhōngjiān可以kěyǐkàndào基利波山Jīlìbō Shān。(撒上Sā-Shàng31:1,8Běnshìcóng拿撒勒Násālè附近fùjìn山崖shānyáshangxiàng南面nánmiàn俯瞰fǔkànde景色jǐngsè耶稣Yēsū就是jiùshìzài拿撒勒Násālè长大zhǎngdàde可能kěnéngláiguo这个zhège山崖shānyácóng这个zhège地方dìfang可以kěyǐkàndào以色列Yǐsèliè历史lìshǐshangde许多xǔduō重要zhòngyào地点dìdiǎn。(2:39,40