约翰福音 5:1-47

5  后来Hòulái犹太Yóutàirénde节期jiéqīdàole+耶稣Yēsūjiùshàng耶路撒冷Yēlùsālěng  Zài耶路撒冷Yēlùsālěngde羊门Yángmén+附近fùjìnyǒu池子chízi希伯来Xībóláiyǔjiào毕士特Bìshìtè那里nàlǐyǒu柱廊zhùláng  柱廊Zhùlánglitǎngzhe许多xǔduōhuànbìngderénháiyǒu许多xǔduō失明shīmíngde跛脚bǒjiǎode肢体zhītǐ萎缩wěisuō*derén  ---   那里Nàlǐyǒurén已经yǐjīngbìngle38nián  耶稣Yēsū看见kànjiàn这个zhègeréntǎngzhe而且érqiě知道zhīdàobìnglehěnjiǔjiùduìshuō:“xiǎng康复kāngfùma+  病人Bìngrén回答huídáshuō:“先生Xiānshengshuǐdòngde时候shíhou没有méiyǒurénfàngjìnchílizhèngyàode时候shíhou别人biérénquèxiān下去xiàqùle。”  耶稣Yēsūduìshuō:“起来Qǐlái垫子diànzi走走zǒuzouba+。”  那个Nàgerén立刻lìkè康复kāngfùle垫子diànzi开始kāishǐ走路zǒulù tiānshì安息日Ānxīrì+ 10  于是Yúshì犹太Yóutàirénduì那个nàgebèizhìhǎoderénshuō:“今天Jīntiānshì安息日Ānxīrìbān垫子diànzishì合法héfǎde+。” 11  quèshuō:“使Shǐ康复kāngfùderénduìshuō:‘垫子diànzi走走zǒuzouba。’” 12  他们Tāmenwèn:“Shìshéijiào垫子diànzizǒude?” 13  Bèizhìhǎoderénquè知道zhīdàoshìshéi因为yīnwèi耶稣Yēsū已经yǐjīngzǒukāidào人群rénqúnzhōngle 14  后来Hòulái耶稣Yēsūzài圣殿shèngdiànjiàndàojiùduìshuō:“kàn康复kāngfùle不要Búyàozài犯罪fànzuì免得miǎnde遭遇zāoyùgènghǎodeshì。” 15  那个Nàgerénzǒulejiù告诉gàosu犹太Yóutàirénshuōshì耶稣Yēsū使shǐ康复kāngfùde 16  于是Yúshì犹太Yóutàirén迫害pòhài耶稣Yēsū因为yīnwèizài安息日Ānxīrìzuò这些zhèxiēshì+ 17  耶稣Yēsū回应huíyìng他们tāmenshuō:“父亲fùqīn不断búduàn工作gōngzuò直到zhídào现在xiànzài不断búduàn工作gōngzuò+。” 18  于是Yúshì犹太Yóutàiréngèngxiǎngyàoshā因为yīnwèi不只bùzhǐ触犯chùfànle安息日Ānxīrìde规定guīdìnghái上帝Shàngdìchēngwéi自己zìjǐde父亲fùqīn自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng+ 19  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen儿子érzizuò什么shénmeshìdōunéng自作主张zìzuò-zhǔzhāng只有zhǐyǒukàndào父亲fùqīnzuò什么shénme儿子érzicáizuò什么shénme+无论Wúlùn父亲fùqīnzuò什么shénme儿子érzidōu照样zhàoyàngzuò 20  父亲Fùqīnduì儿子érzide感情gǎnqínghěnshēn+xiàng展示zhǎnshì自己zìjǐsuǒzuòde一切yíqiè而且érqiěháiyàoxiàng展示zhǎnshì这些zhèxiēgèng伟大wěidàdeshì使shǐ你们nǐmen惊讶jīngyà+ 21  正如Zhèngrú父亲fùqīnjiào死人sǐrén复活fùhuó使shǐ他们tāmenhuó过来guòlái+照样zhàoyàng儿子érzi愿意yuànyìjiàoshéihuó过来guòláijiù使shǐshéihuó过来guòlái+ 22  父亲Fùqīn审判shěnpàn任何rènhéréndào审判shěnpàndeshì全都quándōujiāogěi儿子érzi+ 23  使shǐ人人rénréndōu尊重zūnzhòng儿子érzijiùxiàng尊重zūnzhòng父亲fùqīn一样yíyàngShéi尊重zūnzhòng儿子érzi就是jiùshì尊重zūnzhòngpàiláide父亲fùqīnle+ 24  实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmenshéi听见tīngjiànde话语huàyǔyòu相信xiāngxìnwèipàiláideshéijiùyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+bèi定罪dìngzuì反而fǎnʼér已经yǐjīng脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìngle+ 25  “实实在在shíshí-zàizài告诉gàosu你们nǐmen时候shíhoukuàidào现在xiànzài就是jiùshìle死人sǐrénhuìtīngdào上帝Shàngdì儿子érzide声音shēngyīn听从tīngcóngderénjiùhuìhuó过来guòlái 26  父亲Fùqīn自己zìjǐ里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng+ràng儿子érzi里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng*+ 27  父亲Fùqīn已经yǐjīng审判权shěnpànquángěi+因为yīnwèishì人子rénzǐ+ 28  不要Búyàowèizhèjiànshì惊讶jīngyà因为yīnwèi时候shíhouhuìdào所有suǒyǒuzài坟墓fénmùliderén*dōuhuìtīngdàode声音shēngyīn+ 29  jiù出来chūlái行善Xíngshànde复活fùhuó得到dédào生命shēngmìng作恶zuòʼède复活fùhuó接受jiēshòu审判shěnpàn+ 30  zuò任何rènhéshìdōunéng自作主张zìzuò-zhǔzhāng怎样zěnyàng听见tīngjiànjiù怎样zěnyàng审判shěnpànde审判shěnpànshì公正gōngzhèngde*+因为yīnwèishìyào达成dáchéng自己zìjǐde意思yìsiérshìyào执行zhíxíngpàiláidewèide旨意zhǐyì+ 31  “如果Rúguǒ只有zhǐyǒuwèi自己zìjǐzuò见证jiànzhèngde见证jiànzhèngjiù没有méiyǒu效力xiàolì*+ 32  Yǒulìngwèiwèizuò见证jiànzhèng知道zhīdàowèizuòde见证jiànzhèngshìyǒu效力xiàolìde+ 33  你们Nǐmen曾经céngjīngpàirénjiàn约翰Yuēhàngěi真理zhēnlǐzuòle见证jiànzhèng+ 34  其实Qíshí需要xūyào*来自láizìrénde见证jiànzhèngshì为了wèileràng你们nǐmen得救déjiùcáishuō这些zhèxiēhuàde 35  这个Zhègerénshìzhǎndiǎnliàng照耀zhàoyàodedēngYǒuduàn短暂duǎnzànde时间shíjiān你们nǐmen愿意yuànyì欢欢喜喜huānhuān-xǐxǐdeshòu光照guāngzhào+ 36  可是Kěshì拥有yōngyǒude见证jiànzhèng约翰Yuēhàn提供tígōngdegèngyǒu分量fènliàng正在zhèngzàizuò父亲fùqīnpài成就chéngjiùdeshì这些zhèxiēshìwèizuò见证jiànzhèng表明biǎomíngshì父亲fùqīnpàiláide+ 37  Pàiláide父亲fùqīn亲自qīnzìwèizuò见证jiànzhèng+你们Nǐmencóng没有méiyǒutīngguode声音shēngyīn没有méiyǒukànguode形貌xíngmào+ 38  你们Nǐmen没有méiyǒude话语huàyǔliúzài心里xīnlǐ因为yīnwèipàiláide那个nàgerén你们nǐmenbìng相信xiāngxìn 39  “你们Nǐmen查看chákàn圣经Shèngjīng+因为yīnwèi你们nǐmen认为rènwéi通过tōngguò圣经Shèngjīngjiù可以kěyǐyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng其实Qíshíwèizuò见证jiànzhèngde就是jiùshì圣经Shèngjīng*+ 40  可是Kěshì你们nǐmenxiǎngdào这里zhèlǐlái生命shēngmìng+ 41  接受jiēshòuréngěide荣耀róngyào 42  清楚qīngchu知道zhīdào你们nǐmen没有méiyǒuài上帝Shàngdìdexīn 43  fèng父亲fùqīndemíngérlái你们nǐmenquè接待jiēdài如果rúguǒ别人biérénfèng自己zìjǐdemíngérlái你们nǐmendàohuì接待jiēdài 44  你们Nǐmen互相hùxiāng接受jiēshòu荣耀róngyào+寻求xúnqiú独一dúyīde上帝Shàngdìxiàde荣耀róngyàoyòuzěnnéng相信xiāngxìnne+ 45  Bié以为yǐwéiyàoxiàng父亲fùqīn指控zhǐkòng你们nǐmenYǒuwèi自然zìránhuì指控zhǐkòng你们nǐmen就是jiùshì你们nǐmen仰望yǎngwàngde摩西Móxī+ 46  其实Qíshí你们nǐmen要是yàoshi相信xiāngxìn摩西Móxījiùhuì相信xiāngxìn因为yīnwèi摩西Móxīdeshūshangxiězhedeshì+ 47  你们Nǐmen要是yàoshi相信xiāngxìn摩西Móxīxiědehuàyòuzěnhuì相信xiāngxìnshuōdehuà+

脚注

Yòu瘫痪tānhuàn”。
Yòu正如zhèngrú父亲fùqīnshì生命shēngmìngde源头yuántóu生命shēngmìngde能力nénglìgěile儿子érzi”。
Yòuzài纪念墓jìniànmùliderén”。
Yòu正义zhèngyìde”。
直译Zhíyìjiùshìzhēnde”。
Yòu接受jiēshòu”。
直译Zhíyì这些zhèxiē”。

注释

逾越节Yúyuèjié 耶稣Yēsūzài公元gōngyuán29nián秋季qiūjì受浸shòujìnhòujiù开始kāishǐxiàngrén传道chuándào既然Jìrán这里zhèlǐdàodeshì耶稣Yēsū传道chuándào工作gōngzuò早期zǎoqīde逾越节Yúyuèjiésuǒzhǐde肯定kěndìng就是jiùshì公元gōngyuán30nián春季chūnjìde那个nàge逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn3:1de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7比较Bǐjiào一下yíxiàjuàn福音书Fúyīnshūjiùnéngkànchū耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān经历jīnglìle逾越节Yúyuèjié可见kějiàn执行zhíxíng职务zhíwùde时间shíjiāngòngchángsānniánbàn马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn有时yǒushí合称héchēngwèi同观福音Tóngguān Fúyīn”)dōuzhǐdào最后zuìhòu那个nàge逾越节Yúyuèjié就是jiùshì耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngde那个nàge逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi直接zhíjiēdàolesān逾越节YúyuèjiéYuē2:13;6:4;11:55),háiyǒuhěn可能kěnéng就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn5:1dàode犹太人Yóutàirénde节期jiéqī”。这个Zhège例子lìzi说明shuōmíngjiāng福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi彼此bǐcǐ对照duìzhàohěnyǒu价值jiàzhínéng帮助bāngzhù我们wǒmengèng全面quánmiànde了解liǎojiě耶稣Yēsūde一生yìshēng。(LìngjiànYuē5:1;6:4;11:55de注释zhùshì

犹太人Yóutàirénde节期jiéqī 虽然Suīrán约翰Yuēhàn没有méiyǒu具体jùtǐshuōzhèshì哪个nǎge节期jiéqīdàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìnshuōde就是jiùshì公元gōngyuán31niánde逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi大致dàzhìshì按照ànzhào时间shíjiān顺序shùnxù编排biānpáideCóng这里zhèlǐde上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū耶稣Yēsūshuōleháiyǒuyuècáidào收割shōugēde时候shíhou”(Yuē4:35zhèhuà之后zhīhòu不久bùjiǔ这个zhège节期jiéqījiùdàole既然Jìrán收割shōugēde时候shíhou”,就是jiùshì收割shōugē大麦dàmàide时候shíhou大约dàyuēshìcóng逾越节Yúyuèjié尼散月Nísànyuè十四shísì开始kāishǐde那么nàme耶稣Yēsū看来kànláishìzài基斯流月Jīsīliúyuè公历gōnglì11~12yuèjiānshuōchūhuàdeZài基斯流月Jīsīliúyuèdào尼散月Nísànyuèzhījiān其实qíshíháiyǒuliǎng节期jiéqī就是jiùshì献殿节Xiàndiànjié普珥节Pǔʼěrjié不过Búguò上帝Shàngdìgěi以色列人Yǐsèlièrénde法典fǎdiǎnbìng没有méiyǒu要求yāoqiú他们tāmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěngshǒuzhèliǎng节期jiéqī既然Jìránběnjié经文jīngwéndào耶稣Yēsū为了wèile过节guòjié特地tèdìle耶路撒冷Yēlùsālěng这里zhèlǐshuōde犹太人Yóutàirénde节期jiéqīzuìyǒu可能kěnéngzhǐ逾越节Yúyuèjié。(Shēn16:16;22:1Zài提及tíjíxià逾越节Yúyuèjié之前zhīqiánYuē6:4),约翰Yuēhàn确实quèshízhǐ记录jìlùlejiànshìdàn只要zhǐyào分析fēnxī一下yíxià附录FùlùA7jiùnéngkànchū只是zhǐshì简略jiǎnlüède记录jìlù耶稣Yēsū早期zǎoqīde传道chuándào活动huódòng其余qíyúsānjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě已经yǐjīngguode许多xǔduōshìdōu省略shěnglüèle根据Gēnjù其他qítāsānjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶稣Yēsūzàiduàn时间shíjiān其实qíshízuòlehěnduōshìzhè正好zhènghǎogēn以下yǐxià结论jiélùnxiāng吻合wěnhéZài约翰福音Yuēhàn Fúyīn2:136:4提及tíjídeliǎng逾越节Yúyuèjiézhījiānháiyǒulìng逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn附录FùlùA7以及yǐjíYuē2:13de注释zhùshì

希伯来语Xībóláiyǔ Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòng希伯来语Xībóláiyǔzhǐ犹太人Yóutàirénsuǒshuōde语言yǔyánYuē19:13,17,20;21:40;22:2;9:11;16:16),以及yǐjí复活fùhuóhòu得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsūgēn大数城Dàshù Chéngde扫罗Sǎoluó说话shuōhuàshísuǒyòngde语言yǔyán26:14,15)。使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn6:1表明biǎomíng,“shuō希伯来语Xībóláiyǔde犹太人Yóutàirénshuō希腊语Xīlàyǔde犹太人Yóutàirénshìliǎngqúntóngderén尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这些zhèxiē经文jīngwénlizuò希伯来语Xībóláiyǔdedōu应该yīnggāizuò阿拉米语Ālāmǐyǔ”,dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìn这个zhègezhǐde就是jiùshì希伯来语XībóláiyǔZài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn21:40;22:2记载jìzǎide事件shìjiànli保罗Bǎoluóshìyòng希伯来语Xībóláiyǔduì耶路撒冷Yēlùsālěngde民众mínzhòng讲话jiǎnghuàdeér那些nàxiērén常常chángchángdōuyào学习xuéxíyòng希伯来语Xībóláiyǔxiěde摩西Móxī法典fǎdiǎn此外Cǐwàizài通称tōngchēngwéi死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànde大量dàliàng残片cánpiàn抄本chāoběnzhōng无论wúlùnshì圣经Shèngjīng书卷shūjuàn还是háishi其他qítā书卷shūjuàndōushìyòng希伯来语Xībóláiyǔxiědezhè表明biǎomíng希伯来语Xībóláiyǔshì当时dāngshí人们rénmen日常rìcháng生活shēnghuózhōngchángyòngde语言yǔyán死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànzhōngyǒu少量shǎoliàng阿拉米语Ālāmǐyǔ残片cánpiànzhè说明shuōmíngzhèliǎngzhǒng语言yǔyán当时dāngshídōuyǒurén使用shǐyòng因此Yīncǐ如果rúguǒ圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòngdeshì希伯来语Xībóláiyǔ他们tāmen应该yīnggāi可能kěnéngshìzhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔhuò叙利亚语Xùlìyàyǔ。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn之前zhīqián阿拉米语Ālāmǐyǔgēn犹太人Yóutàirénshuōde语言yǔyán区别qūbié开来kāilái王下Wáng-Xià18:26),ér公元gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīzàitándàozhèduàn记载jìzǎishí同样tóngyàng阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔshìwéiliǎngzhǒng独立dúlìde语言yǔyán。(《犹太古史Yóutàigǔshǐ10juàn8jié[1zhāng2duàn])阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔzhōngde一些yìxiē词语cíyǔ确实quèshíhěn相似xiāngsì而且érqiě希伯来语Xībóláiyǔzhōngde有些yǒuxiēyuán阿拉米语Ālāmǐyǔ尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde执笔者zhíbǐzhě看来kànlái没有méiyǒu理由lǐyóuyàoyòng希伯来语Xībóláiyǔláizhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔ

毕士特Bìshìtè 这个Zhège希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzide意思yìsishì橄榄gǎnlǎnzhījiā”。Zài有些yǒuxiē抄本chāoběnli这个zhège池子chízibèichēngwéi毕士大Bìshìdà”,意思yìsi可能kěnéngshì怜悯liánmǐnzhījiā”。另外Lìngwài一些yìxiē抄本chāoběnxiědeshì伯赛大Bósàidà”,意思yìsishì猎人lièrénhuò渔夫yúfūzhījiā”。现在Xiànzàihěnduō学者xuézhědōu认为rènwéi这个zhège池子chízide名字míngzishì毕士特Bìshìtè

Tǎngzhe……huànbìngderén 当时Dāngshíhěnduōrén相信xiāngxìnhuànbìngderén如果rúguǒzàishuǐdòngde时候shíhou进入jìnrù毕士特池Bìshìtè Chíjiùnéng痊愈quányù。(Yuē5:7因此Yīncǐyǒuhěnduōxiǎngyào得到dédào医治yīzhìderéndōu聚集jùjízài那里nàlǐ不过Búguò圣经Shèngjīngbìng没有méiyǒushuōcéngyǒu天使tiānshǐzài毕士特池Bìshìtè Chí施行shīxíngguo神迹shénjìlìngjiànYuē5:4de注释zhùshì),倒是dàoshì记载jìzǎile耶稣Yēsūzài那里nàlǐ施行shīxíngde神迹shénjì值得Zhídé留意liúyìdeshì当时dāngshí那个nàgehuànbìngderén根本gēnběn没有méiyǒu进入jìnrù池子chízi耶稣Yēsū一瞬间yíshùnjiānjiùzhìhǎole

有些Yǒuxiē抄本chāoběngěi3jiéjiāle结尾jiéwěiyǒudeháijiāle4jiéde内容nèiróng:“……等候děnghòushuǐdòng4 因为yīnwèizhǔ耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐhuì按时ànshíxiàdào池子chízili搅动jiǎodòng池水chíshuǐshuǐdòng之后zhīhòuzuìxiān下去xiàqùderén无论wúlùnhuàn什么shénmebìngdōuhuì痊愈quányù。”不过Búguò这些zhèxiēhuàbìng没有méiyǒu出现chūxiànzàizuì早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnlihěn可能kěnéngshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn原文yuánwénde部分bùfen。(Lìngjiàn附录FùlùA3)《圣经Shèngjīng希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùC4lideJ9, 22, 23xiědeshì耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐérshìzhǔde天使tiānshǐ”。

有些Yǒuxiē抄本chāoběngěi3jiéjiāle结尾jiéwěiyǒudeháijiāle4jiéde内容nèiróng:“……等候děnghòushuǐdòng4 因为yīnwèizhǔ耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐhuì按时ànshíxiàdào池子chízili搅动jiǎodòng池水chíshuǐshuǐdòng之后zhīhòuzuìxiān下去xiàqùderén无论wúlùnhuàn什么shénmebìngdōuhuì痊愈quányù。”不过Búguò这些zhèxiēhuàbìng没有méiyǒu出现chūxiànzàizuì早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnlihěn可能kěnéngshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn原文yuánwénde部分bùfen。(Lìngjiàn附录FùlùA3)《圣经Shèngjīng希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùC4lideJ9, 22, 23xiědeshì耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐérshìzhǔde天使tiānshǐ”。

垫子Diànzi Yòuchuáng”,希腊语Xīlàyǔshìkraʹbat·tos。Zài圣经Shèngjīng地区dìqūchuáng常常chángcháng只是zhǐshìyòng麦秆màigǎnhuò灯芯草dēngxīncǎozhìchéngde简单jiǎndānde垫子diànzi也许yěxǔhuìshàng被褥bèirùhuòmǒuzhǒng软垫ruǎndiànhǎoràngrénshuìde舒服shūfu一点yìdiǎnryòngshíjiùjuǎn起来qǐláishōuhǎoZàiběnjié经文jīngwén,kraʹbat·tos显然xiǎnránshìzhǐ穷人qióngréndechuángZài马可福音Mǎkě Fúyīn2:4-12tóng希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshìyòngláitái那个nàge瘫痪tānhuànderéndemǒuzhǒng担架dānjià”。

犹太人Yóutàirén Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn这个zhègezàitóngde语境yǔjìngli意思yìsishāoyǒutóng。“犹太人Yóutàirén可以kěyǐ泛指fànzhǐ属于shǔyú犹太Yóutài民族mínzúderénzhùzài犹地亚Yóudìyàderén以及yǐjízài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénglihuò附近fùjìn居住jūzhùderén这个Zhègehái可以kěyǐyòngláizhǐqún特定tèdìngde犹太人Yóutàirén他们tāmen固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde传统chuántǒng并且bìngqiě仇视chóushì耶稣YēsūZàiběnjié经文jīngwén,“犹太人Yóutàirén可能kěnéngzhǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùdàn可能kěnéng泛指fànzhǐ包括bāokuò他们tāmen在内zàinèide所有suǒyǒu热衷rèzhōng传统chuántǒngde犹太人Yóutàirén

不要Búyàozài犯罪fànzuì 耶稣Yēsūde意思yìsibìngshìshuō这个zhègerén生病shēngbìngshì因为yīnwèifànle什么shénmezuì这个Zhègebèi耶稣Yēsūzhìhǎoderénbìngle38nián其实qíshíshì因为yīnwèi遗传yíchuánle亚当Yàdāngdezuì。(Yuē5:5-9参看cānkànYuē9:1-3现在Xiànzài这个zhègerén已经yǐjīng得到dédào怜悯liánmǐnbìngbèizhìhǎo耶稣Yēsū接着jiēzhe勉励miǎnlìyàoshàngtōngwǎng拯救zhěngjiùde道路dàolù不要búyào蓄意xùyì犯罪fànzuì免得miǎnde遭遇zāoyùhuànbìnggènghǎodeshì就是jiùshì永远yǒngyuǎnde毁灭huǐmiè。(Lái10:26,27

迫害Pòhài 原文Yuánwénzhōng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde时态shítài表示biǎoshì犹太人Yóutàirén也许yěxǔzhǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùhuò那些nàxiē固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde传统chuántǒngde犹太人Yóutàirén开始kāishǐ迫害pòhài耶稣Yēsūbìng持续chíxù不断búduànde这样zhèyàngzuò

自命Zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng 耶稣Yēsū上帝Shàngdìchēngwéi父亲fùqīnshì非常fēicháng恰当qiàdàngdedàncóng没有méiyǒu声称shēngchēng自己zìjǐgēn上帝Shàngdì平等píngděng。(Yuē5:17耶稣Yēsū只是zhǐshìshuō上帝Shàngdìshì自己zìjǐde父亲fùqīndàn那些nàxiē犹太人Yóutàirén因此yīncǐjiù指控zhǐkòng自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng正如Zhèngrú那些nàxiē犹太人Yóutàiréncéng错误cuòwùde指控zhǐkòng耶稣Yēsū触犯chùfànle安息日Ānxīrìde规定guīdìng他们tāmenzhède指控zhǐkòngshìcuòde耶稣Yēsūzài19-24jiéshuōdehuàjiù有力yǒulìde证明zhèngmínglezhèdiǎn因为yīnwèishuō自己zìjǐzuò什么shénmeshìdōunéng自作主张zìzuò-zhǔzhāngHěn明显míngxiǎn耶稣Yēsūbìng没有méiyǒu自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng。(Yuē14:28

自作主张Zìzuò-zhǔzhāng 直译Zhíyì出于chūyú自己zìjǐ”。Shēnwéi上帝Shàngdìde首要shǒuyào代表dàibiǎo耶稣Yēsū总是zǒngshì听从tīngcóng耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfù按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde指示zhǐshì说话shuōhuà

父亲Fùqīn Zhǐ上帝Shàngdì

父亲Fùqīnduì儿子érzide感情gǎnqínghěnshēn 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ描述miáoshùdeshìcóng创造chuàngzào万物wànwùde起头qǐtóu天父Tiānfùzhījiānjiùyǒudezhǒng和谐héxié融洽róngqiàde关系guānxì以及yǐjí深厚shēnhòu温暖wēnnuǎnde情谊qíngyì。(Zhēn8:30约翰Yuēhànzài记录jìlù耶稣Yēsūdezhèhuàshíyòngle希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíphi·leʹo(菲莱奥Fēiláiʼào意思yìsishìduì……感情gǎnqínghěnshēn”)de词形cíxíng这个Zhège动词dòngcíchángyònglái描述miáoshùzhēn朋友péngyouzhījiānzhǒng紧密jǐnmìde关系guānxì例如lìrú耶稣Yēsū拉撒路Lāsālùzhījiānde友谊yǒuyì。(Yuē11:3,36这个Zhègeyònglái描述miáoshù父母fùmǔ孩子háizizhījiānde亲情qīnqíng。(Tài10:37Tóngháiyònglái描述miáoshù耶和华Yēhéhuáduìměi跟从gēncóng儿子érziderén怀huáiyǒude深情shēnqíng厚爱hòuʼài以及yǐjí门徒méntúduì上帝Shàngdì儿子érzi怀huáiyǒude温暖wēnnuǎn感情gǎnqíng。(Yuē16:27

复活Fùhuó接受jiēshòu审判shěnpàn 那些Nàxiē生前shēngqián作恶zuòʼède”,jiānghuì复活fùhuó接受jiēshòu审判shěnpàn”。这里Zhèlǐzuò审判shěnpànde希腊Xīlà语词yǔcíkriʹsis可以kěyǐyònglái表达biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至于zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn。(LìngjiànYuē5:24de注释zhùshì看来Kànláiběnjié经文jīngwénzhōngde审判shěnpànshìzhǐ评估pínggū观察guāncháde过程guòchéng或者huòzhěxiàngběn希腊语Xīlàyǔ词典cídiǎnshuōdezhǐdeshì审视shěnshìrénde行为xíngwéi”。那些Nàxiē复活fùhuó接受jiēshòu审判shěnpànderén看来kànlái就是jiùshì使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn24:15shuōde正义zhèngyìderén”。基督Jīdūgēn一起yìqǐzuò君王jūnwángderénjiānghuì审判shěnpàn这些zhèxiē正义zhèngyìderénér审判shěnpànde依据yījù就是jiùshì他们tāmenzài王国wángguó统治tǒngzhìxiàde行为xíngwéi。(22:30;Luó6:7Zàiduànbèi审视shěnshìde时期shíqī正义zhèngyìderéndōuhuìàn自己zìjǐde行为xíngwéi接受jiēshòu审判shěnpàn”。(20:12,13这些Zhèxiē正义zhèngyìderén必须bìxū弃绝qìjué以往yǐwǎngde生活shēnghuó方式fāngshìcáinéngràng自己zìjǐde名字míngzizài生命册shēngmìngcèshangbìng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。(20:15;Yuē3:36

定罪Dìngzuì 直译Zhíyì审判shěnpàn”,希腊语Xīlàyǔshìkriʹsis。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐyònglái表达biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至于zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn例如Lìrú这个zhège可以kěyǐzhǐ进行jìnxíng审判shěnpànhuò评估pínggūhuòzhǐ审判shěnpànhuò评估pínggūde过程guòchéngYuē5:22,27,29注释zhùshì),可以kěyǐzhǐ公正gōngzhèngzhèzhǒng特质tèzhìTài23:23;11:42),hái可以kěyǐzhǐ法庭fǎtíngTài5:21)。这个Zhègeháiyòngláizhǐ判决pànjué可以kěyǐshì有利yǒulìde可以kěyǐshì不利búlìdedànzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli大都dàdōuzhǐ定罪dìngzuìde判决pànjuéZàiběnjié经文jīngwén希腊Xīlà语词yǔcíkriʹsisgēn死亡sǐwáng有关yǒuguāngēn生命shēngmìng永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng形成xíngchéng对比duìbǐ因此yīncǐzuò定罪dìngzuì”,érbèi定罪dìngzuìderénjiānghuì失去shīqù生命shēngmìng。(彼后Bǐ-Hòu2:9;3:7

已经Yǐjīng脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìngle 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōde看来kànláishì这样zhèyàngderén他们Tāmen曾经céngjīngzài上帝Shàngdìyǎnzhōng仿佛fǎngfú已经yǐjīngdàntīngdào耶稣Yēsūdehuàhòujiù信从xìncóngzài顺应shùnyìng罪性zuìxìng行事xíngshì为人wéirén。(2:1,2,4-6他们Tāmen已经yǐjīng脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng”,意思yìsishìbèi免除miǎnchúle死亡sǐwángde刑罚xíngfá并且bìngqiě因为yīnwèi信从xìncóng上帝Shàngdì耶稣Yēsūéryǒu希望xīwàng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng耶稣Yēsūzàilìng场合chǎnghétándào比喻bǐyù意义yìyìshangde死人sǐrén当时dāngshíduìxiǎngyào回家huíjiā埋葬máizàng父亲fùqīnde犹太人Yóutàirénshuō:“Ràng死人sǐrén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole。”(9:60lìngjiàn9:60;Yuē5:25de注释zhùshì

死人Sǐrén 既然Jìrán耶稣Yēsūshuō现在xiànzài就是jiùshì死人sǐrénhuìtīngdào上帝Shàngdì儿子érzi声音shēngyīnde时候shíhoushuōde死人sǐrénjiùzhǐ可能kěnéngzhǐ那些nàxiē虽然suīránhuózhequè由于yóuyú遗传yíchuánle亚当Yàdāngdezuìér难逃nántáoderén。(Luó5:12Zài上帝Shàngdìyǎnzhōng人类rénlèi整体zhěngtǐéryándōuquán享有xiǎngyǒu生命shēngmìng因为yīnwèizuìgěirénde报酬bàochou就是jiùshì死亡sǐwáng。(Luó6:23Dàn个别gèbiéláishuōrén如果rúguǒtīngdào耶稣Yēsūde话语huàyǔbìngzhàozhezuòjiù可以kěyǐzài比喻bǐyùde意义yìyìshang脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng”。(LìngjiànYuē5:24de注释zhùshìZài圣经Shèngjīngli,“tīng常常chángchángyǒuzhàozhezuòhuò服从fúcóngde意思yìsi

Ràng死人sǐrén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole 正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn9:59de注释zhùshìshuō那个nàgerénde父亲fùqīn可能kěnéng只是zhǐshì年纪niánjì老迈lǎomàihuòyǒubìngzàishēnbìng没有méiyǒu去世qùshì看来Kànlái耶稣Yēsūde意思yìsishì:“Ràng那些nàxiēzài上帝Shàngdìyǎnzhōng仿佛fǎngfúlederén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole。”Huànhuàshuō那个nàgeréngāi等到děngdào父亲fùqīn去世qùshìcái跟随gēnsuí耶稣Yēsū因为yīnwèi显然xiǎnránháiyǒu其他qítā亲人qīnrén可以kěyǐ照顾zhàogù父亲fùqīn直到zhídào终老zhōnglǎo那个Nàgerén如果rúguǒ跟随gēnsuí耶稣Yēsūjiùhuìzǒushangtōngwǎng永远yǒngyuǎn生命shēngmìngde道路dàolùzài上帝Shàngdìyǎnzhōngzàixiàng其他qítārén一样yíyàng仿佛fǎngfú已经yǐjīng耶稣Yēsū回答huídá那个nàgeréndehuà表明biǎomíngxiǎngyàozài上帝Shàngdìyǎnzhōnghuózhejiù必须bìxū上帝Shàngdìde王国Wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèibìng努力nǔlì宣扬xuānyáng王国wángguó

死人Sǐrén 既然Jìrán耶稣Yēsūshuō现在xiànzài就是jiùshì死人sǐrénhuìtīngdào上帝Shàngdì儿子érzi声音shēngyīnde时候shíhoushuōde死人sǐrénjiùzhǐ可能kěnéngzhǐ那些nàxiē虽然suīránhuózhequè由于yóuyú遗传yíchuánle亚当Yàdāngdezuìér难逃nántáoderén。(Luó5:12Zài上帝Shàngdìyǎnzhōng人类rénlèi整体zhěngtǐéryándōuquán享有xiǎngyǒu生命shēngmìng因为yīnwèizuìgěirénde报酬bàochou就是jiùshì死亡sǐwáng。(Luó6:23Dàn个别gèbiéláishuōrén如果rúguǒtīngdào耶稣Yēsūde话语huàyǔbìngzhàozhezuòjiù可以kěyǐzài比喻bǐyùde意义yìyìshang脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng”。(LìngjiànYuē5:24de注释zhùshìZài圣经Shèngjīngli,“tīng常常chángchángyǒuzhàozhezuòhuò服从fúcóngde意思yìsi

已经Yǐjīng脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìngle 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōde看来kànláishì这样zhèyàngderén他们Tāmen曾经céngjīngzài上帝Shàngdìyǎnzhōng仿佛fǎngfú已经yǐjīngdàntīngdào耶稣Yēsūdehuàhòujiù信从xìncóngzài顺应shùnyìng罪性zuìxìng行事xíngshì为人wéirén。(2:1,2,4-6他们Tāmen已经yǐjīng脱离tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng”,意思yìsishìbèi免除miǎnchúle死亡sǐwángde刑罚xíngfá并且bìngqiě因为yīnwèi信从xìncóng上帝Shàngdì耶稣Yēsūéryǒu希望xīwàng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng耶稣Yēsūzàilìng场合chǎnghétándào比喻bǐyù意义yìyìshangde死人sǐrén当时dāngshíduìxiǎngyào回家huíjiā埋葬máizàng父亲fùqīnde犹太人Yóutàirénshuō:“Ràng死人sǐrén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole。”(9:60lìngjiàn9:60;Yuē5:25de注释zhùshì

自己Zìjǐ里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng Yòu自己zìjǐ里面lǐmiànyǒu生命shēngmìngde恩赐ēncì”。耶稣Yēsū里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng”,shì因为yīnwèi天父Tiānfù耶和华Yēhéhuá原本yuánběnzhǐ属于shǔyú自己zìjǐde力量lìliànggěilezhè无疑wúyí包括bāokuòràngyǒu权力quánlìgěirén机会jīhuì得到dédào上帝Shàngdìde认可rènkěér享有xiǎngyǒu生命shēngmìngháiràngyǒu能力nénglì使shǐ死人sǐrén复活fùhuóérchónghuò生命shēngmìng耶稣Yēsūshuōlezhèhuà之后zhīhòu大约dàyuēnián表明biǎomíng跟随gēnsuíderén里面lǐmiàn可以kěyǐyǒu生命shēngmìng。(耶稣Yēsūcénggēn门徒méntúdàoyǒu生命shēngmìngzài你们nǐmen里面lǐmiàn”。关于Guānyúzhèhuàde意思yìsiqǐngkànYuē6:53de注释zhùshì

Yǒu生命shēngmìngzài你们nǐmen里面lǐmiàn Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn5:26耶稣Yēsūshuō天父Tiānfù里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng”,ràng儿子érzi里面lǐmiànyǒu生命shēngmìng”。(LìngjiànYuē5:26de注释zhùshì差不多Chàbuduōniánhòu耶稣Yēsūshuōleběnjié经文jīngwénlidezhèhuàdehuà表明biǎomíng门徒méntú里面lǐmiàn同样tóngyàngyǒu生命shēngmìngZhèjiāngyǒu生命shēngmìngzài……里面lǐmiàn等同děngtóngyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。(Yuē6:54Zài这里zhèlǐ,“yǒu生命shēngmìngzài……里面lǐmiànshìzhǐyǒu能力nénglìgěi别人biérén生命shēngmìngérshìzhǐ自己zìjǐzàizuì完满wánmǎnde意义yìyìshanghuózhe充分chōngfèn享有xiǎngyǒu完美wánměide生命shēngmìngYǒu希望xīwàngdàotiānshangde基督徒Jīdūtú复活fùhuó过来guòláiér享有xiǎngyǒude生命shēngmìngshíjiùhuìzàizuì完满wánmǎnde意义yìyìshanghuózheYǒu希望xīwàngzàishang乐园lèyuán生活shēnghuóde基督徒Jīdūtúhuìzài基督Jīdūqiānnián统治tǒngzhì结束jiéshùhòu随即suíjí经历jīnglìchǎng考验kǎoyàn到时dàoshí只要zhǐyào他们tāmen证明zhèngmíng自己zìjǐ忠贞zhōngzhēn到底dàodǐjiù同样tóngyànghuìzàizuì完满wánmǎnde意义yìyìshanghuózhe。(林前Lín-Qián15:52,53;20:5,7-10

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

坟墓Fénmù Yòu纪念墓jìniànmù”,希腊语Xīlàyǔshìmne·meiʹon。这个Zhège希腊语Xīlàyǔ动词dòngcími·mneʹsko·mai,后者hòuzhěde意思yìsishì记得jìde”“提醒tíxǐng自己zìjǐ)”。因此Yīncǐ,mne·meiʹon隐含yǐnhánle保留bǎoliúgēn死者sǐzhě有关yǒuguānde记忆jìyìzhècéng意思yìsiZàiběnjié经文jīngwén这个zhège表示biǎoshì所有suǒyǒuzài纪念墓jìniànmùlideréndōuliúzài上帝Shàngdìde记忆jìyìzhōng由于Yóuyú这个zhègeyǒuzhècéng含意hányì路加福音Lùjiā Fúyīn23:42deyòngjiùgèngyǒu意义yìyìlejié经文jīngwénzài记录jìlùgēn耶稣Yēsū一起yìqǐbèi处死chǔsǐde罪犯zuìfànchūde请求qǐngqiúshíjiùyòngle动词dòngcími·mneʹsko·maide词形cíxíngzuò记得jìde”。当时Dāngshí这个zhège罪犯zuìfàn请求qǐngqiú耶稣Yēsūshuō:“领受lǐngshòu王权wángquán以后yǐhòuqiú记得jìde。”

因为Yīnwèizàiyǎnzhōng他们tāmendōushìhuóde Yòu因为yīnwèiduìláishuō他们tāmen全都quándōushìhuóde”。圣经Shèngjīng表明biǎomínggēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎnderénzàiyǎnzhōngjiù好像hǎoxiàngle一样yíyàng。(2:1;提前Tí-Qián5:6同样Tóngyàng道理dàolǐshòu耶和华Yēhéhuá认可rènkěderén就算jiùsuànlezàiyǎnzhōng好像hǎoxiànghuózhe一样yíyàng因为yīnwèi一定yídìnghuì实现shíxiànde旨意zhǐyì使shǐ他们tāmen复活fùhuó过来guòlái。(Luó4:16,17

复活Fùhuózhèhuíshì 希腊语Xīlàyǔshìa·naʹsta·sis字面zìmiàn意思yìsishì起来qǐláihuòzhàn起来qǐlái”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège出现chūxiànle大约dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén复活fùhuó。(Tài22:31;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以赛亚书Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó过来guòlái”,《七十子Qīshízǐ译本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde动词dòngcí形式xíngshìlái翻译fānyì这个zhège意思yìsiwéihuó过来guòláide希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì复活Fùhuó

复活Fùhuó JiànTài22:23de注释zhùshì

复活Fùhuó得到dédào生命shēngmìng Jiānghuì复活fùhuó得到dédào生命shēngmìngderén就是jiùshì那些nàxiē生前shēngqián行善xíngshànderén尽管Jǐnguǎn他们tāmenhái没有méiyǒu复活fùhuó圣经Shèngjīngquèshuō他们tāmenzài上帝Shàngdìyǎnzhōngdōushìhuóde”,因为yīnwèi上帝Shàngdì一定yídìnghuì使shǐ他们tāmen再次zàicìhuó过来guòlái。“Cóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐlái”,这些zhèxiērénde名字míngzijiù已经yǐjīngzài生命册shēngmìngcèshangle。(Lìngjiàn20:38de注释zhùshì17:8;Féi4:3de注释zhùshì看来Kànlái他们tāmen就是jiùshì使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn24:15shuōdejiānghuì复活fùhuóde正义zhèngyìderén”。罗马书Luómǎshū6:7shuōrénlejiù获得huòdé释放shìfàng脱离tuōlízuìle”,因此yīncǐ这些zhèxiē正义zhèngyìderénfàndezuìzài他们tāmenshíjiù一笔勾销yìbǐ-gōuxiāoledàn他们tāmen忠贞zhōngzhēnde一生yìshēngjuéhuìbèi遗忘yíwàng。(Lái6:10当然Dāngrán这些zhèxiē正义zhèngyìderén复活fùhuóhòu还是háishi需要xūyào保持bǎochí忠心zhōngxīncáinéngràng自己zìjǐde名字míngziliúzài生命册shēngmìngcèshang并且bìngqiě最终zuìzhōng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。(20:12;Yuē3:36

复活Fùhuó接受jiēshòu审判shěnpàn 那些Nàxiē生前shēngqián作恶zuòʼède”,jiānghuì复活fùhuó接受jiēshòu审判shěnpàn”。这里Zhèlǐzuò审判shěnpànde希腊Xīlà语词yǔcíkriʹsis可以kěyǐyònglái表达biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至于zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn。(LìngjiànYuē5:24de注释zhùshì看来Kànláiběnjié经文jīngwénzhōngde审判shěnpànshìzhǐ评估pínggū观察guāncháde过程guòchéng或者huòzhěxiàngběn希腊语Xīlàyǔ词典cídiǎnshuōdezhǐdeshì审视shěnshìrénde行为xíngwéi”。那些Nàxiē复活fùhuó接受jiēshòu审判shěnpànderén看来kànlái就是jiùshì使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn24:15shuōde正义zhèngyìderén”。基督Jīdūgēn一起yìqǐzuò君王jūnwángderénjiānghuì审判shěnpàn这些zhèxiē正义zhèngyìderénér审判shěnpànde依据yījù就是jiùshì他们tāmenzài王国wángguó统治tǒngzhìxiàde行为xíngwéi。(22:30;Luó6:7Zàiduànbèi审视shěnshìde时期shíqī正义zhèngyìderéndōuhuìàn自己zìjǐde行为xíngwéi接受jiēshòu审判shěnpàn”。(20:12,13这些Zhèxiē正义zhèngyìderén必须bìxū弃绝qìjué以往yǐwǎngde生活shēnghuó方式fāngshìcáinéngràng自己zìjǐde名字míngzizài生命册shēngmìngcèshangbìng得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。(20:15;Yuē3:36

定罪Dìngzuì 直译Zhíyì审判shěnpàn”,希腊语Xīlàyǔshìkriʹsis。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐyònglái表达biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至于zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn例如Lìrú这个zhège可以kěyǐzhǐ进行jìnxíng审判shěnpànhuò评估pínggūhuòzhǐ审判shěnpànhuò评估pínggūde过程guòchéngYuē5:22,27,29注释zhùshì),可以kěyǐzhǐ公正gōngzhèngzhèzhǒng特质tèzhìTài23:23;11:42),hái可以kěyǐzhǐ法庭fǎtíngTài5:21)。这个Zhègeháiyòngláizhǐ判决pànjué可以kěyǐshì有利yǒulìde可以kěyǐshì不利búlìdedànzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli大都dàdōuzhǐ定罪dìngzuìde判决pànjuéZàiběnjié经文jīngwén希腊Xīlà语词yǔcíkriʹsisgēn死亡sǐwáng有关yǒuguāngēn生命shēngmìng永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng形成xíngchéng对比duìbǐ因此yīncǐzuò定罪dìngzuì”,érbèi定罪dìngzuìderénjiānghuì失去shīqù生命shēngmìng。(彼后Bǐ-Hòu2:9;3:7

自作主张Zìzuò-zhǔzhāng 直译Zhíyì出于chūyú自己zìjǐ”。Shēnwéi上帝Shàngdìde首要shǒuyào代表dàibiǎo耶稣Yēsū总是zǒngshì听从tīngcóng耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfù按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde指示zhǐshì说话shuōhuà

……听见tīngjiàn Zhǐ耶稣Yēsūcóng至高zhìgāode审判官shěnpànguān天父Tiānfù那里nàlǐ听见tīngjiàn

Lìngwèi Zhǐde无疑wúyíshì天父Tiānfù。(Yuē5:34,37

圣经Shèngjīng 这个Zhègechángyòngláizhǐzhěng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。犹太人Yóutàirén只要zhǐyào仔细zǐxì查看chákàn圣经Shèngjīng耶稣Yēsūde经历jīnglìzuòdeshì施行shīxíngde教导jiàodǎogēn圣经Shèngjīngde预言yùyánxiāng对照duìzhàojiùhěn容易róngyìkànchū耶稣Yēsūshì弥赛亚Mísàiyà圣经Shèngjīngzhōngyǒu充足chōngzúde证据zhèngjù证明zhèngmíng耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyàdàn这些zhèxiē犹太人Yóutàirénquèkěnyòng认真rènzhēn恳切kěnqiède态度tàidù查考chákǎo圣经Shèngjīng尽管Jǐnguǎn他们tāmen认为rènwéi通过tōngguò圣经Shèngjīngjiù可以kěyǐyǒu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngquè拒绝jùjué接受jiēshòu耶稣Yēsūér圣经Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíngrén只有zhǐyǒu通过tōngguò耶稣Yēsūcáinéng得到dédào真正zhēnzhèngde生命shēngmìng。(Shēn18:15;11:52;Yuē7:47,48

独一Dúyīde上帝Shàngdì 有些Yǒuxiē早期zǎoqī抄本chāoběn没有méiyǒu上帝Shàngdì因此yīncǐ这里zhèlǐ可以kěyǐzuò独一dúyīdewèi”。不过Búguò其他qítā早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběndōu支持zhīchí现在xiànzài正文zhèngwénde译法yìfǎ

多媒体资料

毕士特池Bìshìtè Chí
毕士特池Bìshìtè Chí

只有Zhǐyǒu约翰福音Yuēhàn Fúyīndàojiào毕士特Bìshìtède池子chízi位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde羊门Yángmén附近fùjìn”。(Yuē5:2这个Zhège羊门Yángmén可能kěnéng就是jiùshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàode羊门Yángmén位于wèiyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngde东北dōngběijiǎo。(3:1,32;12:39Lìng可能性kěnéngxìngshì约翰Yuēhàndàode这个zhège羊门Yángmén希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàode羊门Yángméngèngwǎn建造jiànzàoZài圣殿山Shèngdiàn Shānde北面běimiàn考古kǎogǔ人员rényuán挖掘wājuéchū看来kànlái符合fúhé约翰Yuēhàn描述miáoshùde池子chízi这个Zhège池子chíziyóuliǎng池子chízi组成zǔchéngzǒng面积miànjīyuēwéi46chéng92根据Gēnjù约翰福音Yuēhàn Fúyīn毕士特池Bìshìtè Chíyǒu柱廊zhùláng”,能够nénggòu容纳róngnà许多xǔduōhuànbìng残疾cánjíderén。(Yuē5:2,3Yǒudàoqiángkāi南北nánběiliǎng池子chíziqiángde架构jiàgòu看来kànlái包括bāokuò其中qízhōng柱廊zhùlángér另外lìngwài柱廊zhùláng围绕wéiràozhe池子chízide四周sìzhōu

1.毕士特池Bìshìtè Chí

2.圣殿山Shèngdiàn Shān