马太福音 22:1-46

22  耶稣Yēsūyòuyòng比喻bǐyùxiàng他们tāmen讲话jiǎnghuàshuō  “Tiānshangde王国Wángguó好比hǎobǐwángwèi儿子érzi举行jǔxíng婚宴hūnyàn+  pài奴隶núlì出去chūqù召集zhàojí那些nàxiēbèi邀请yāoqǐngderénlái参加cānjiā婚宴hūnyàn他们tāmenquè愿意yuànyìlái+  yòupàibiéde奴隶núlì出去chūqù吩咐fēnfù他们tāmenshuō:‘告诉Gàosubèi邀请yāoqǐngderén:“de宴会yànhuì准备zhǔnbèihǎolegōngniú肥畜féichù已经yǐjīngzǎile万事wànshìbèiLái参加cānjiā婚宴hūnyànba。”’  那些Nàxiērénquè满不在乎mǎnbúzàihumángde自己zìjǐdetiánlizuò生意shēngyi+  其他Qítārénzhuāzhùwángde奴隶núlì虐待nüèdài他们tāmenshā他们tāmen  “Wángjiù勃然大怒bórán dànùpài军队jūnduìshādiào那些nàxiēshārén凶手xiōngshǒushāodiào他们tāmendechéng+  然后Ránhòuwángduì奴隶núlìshuō:‘婚宴Hūnyàn准备zhǔnbèihǎole但是dànshìbèi邀请yāoqǐngderén不配búpèi+  所以Suǒyǐ你们nǐmenyàodàochūchéngde大路dàlù上去shàngqù遇见yùjiànshéijiù邀请yāoqǐngshéi*lái参加cānjiā婚宴hūnyàn+。’ 10  于是Yúshì那些nàxiē奴隶núlìjiù出去chūqùzài大路dàlùshang遇见yùjiànderén全都quándōu召集zhàojí起来qǐláiyǒu邪恶xiéʼèdeyǒu良善liángshànde举行Jǔxíng婚礼hūnlǐde大厅dàtīngjiùzuòmǎnle赴宴fùyànderén 11  “Wáng进来jìnlái视察shìchá客人kèrénjiànyǒurén没有méiyǒu穿chuān婚宴hūnyànde礼服lǐfú 12  Wángjiùduìshuō:‘朋友Péngyou怎么zěnme没有méiyǒu穿chuān婚宴hūnyànde礼服lǐfújiù进来jìnláile?’无言以对wúyányǐduì 13  于是Yúshìwángduì仆人púrénshuō:‘Bǎngzhùdeshǒujiǎorēngdào外面wàimiànde黑暗hēiʼànliZài那里nàlǐjiùhuì痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐle。’ 14  “Bèi邀请yāoqǐngderénduōxuǎnshàngderénshǎo。” 15  shí法利赛Fǎlìsàipàiderén离开líkāile商议shāngyì怎样zěnyàng利用lìyòng耶稣Yēsūdehuàlái陷害xiànhài+ 16  他们Tāmenpài自己zìjǐde门徒méntúgēn希律党徒Xīlǜdǎngtú+一起yìqǐjiàn耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen知道zhīdàozhǐshuō真话zhēnhuà按照ànzhào真理zhēnlǐ教导jiàodǎorén认识rènshi上帝Shàngdìdedàoqiú任何rènhérénde认可rènkě因为yīnwèikànrénde地位dìwèi* 17  所以Suǒyǐqǐng告诉gàosu我们wǒmen认为rènwéi怎样zěnyàng人头税réntóushuìgěi凯撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne?” 18  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmen心怀xīnhuái恶意èyìjiùshuō:“虚伪Xūwěiderén你们nǐmen为什么wèi shénme试探shìtan 19  méijiāoshuìyòngde钱币qiánbìgěikàn。”他们Tāmenjiùleméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbìgěi 20  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Zhèshìshéidexiàngshéide名号mínghào?” 21  他们Tāmenshuō:“Shì凯撒Kǎisāde。”于是Yúshì耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“因此Yīncǐ属于shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā属于shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。” 22  他们Tāmentīngdàohòu非常fēicháng惊讶jīngyàjiù离开líkāizǒule 23  撒都该Sādūgāipài向来xiàngláishuō没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì+tiān他们tāmenláijiàn耶稣Yēsūwèn+ 24  “老师Lǎoshī摩西Móxīshuō:‘Rénle要是yàoshi没有méiyǒu孩子háizide兄弟xiōngdìjiù必须bìxū遗孀yíshuāng过来guòláilede兄弟xiōngdì立后lìhòu+。’ 25  我们Wǒmen这里zhèlǐyǒu兄弟xiōngdìrénjiélehūnle没有méiyǒu孩子háiziliúxiàde妻子qīzijiùgěilede兄弟xiōngdì 26  èrsān直到zhídào全都quándōu这样zhèyàng 27  最后Zuìhòu那个nàge女人nǚrénle 28  这样Zhèyàng复活fùhuóde时候shíhoushìrénzhōngde妻子qīzine他们Tāmendōuguoa。” 29  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmencuòle因为yīnwèi你们nǐmen了解liǎojiě圣经Shèngjīng了解liǎojiě上帝Shàngdìde力量lìliàng+ 30  复活Fùhuóde时候shíhourénjiàérshìxiàngtiānshangde天使tiānshǐ一样yíyàng+ 31  关于Guānyú死人sǐrén复活fùhuódeshì你们nǐmen没有méiyǒuguo上帝Shàngdìduì你们nǐmenshuōdehuàmashuō 32  ‘shì亚伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì+。’shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì+。” 33  众人Zhòngréntīngdàohòudōuduìde教导jiàodǎo感到gǎndào惊讶jīngyà+ 34  法利赛Fǎlìsàipàiderén听说tīngshuō耶稣Yēsū使shǐ撒都该Sādūgāipài哑口无言yǎkǒuwúyánjiù一起yìqǐqiánlái 35  他们Tāmen当中dāngzhōngyǒu精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎndeyào试探shìtanjiùwèn 36  “老师Lǎoshī法典fǎdiǎnzhōngtiáo诫命jièmìngshìzuìdene+ 37  耶稣Yēsūduìshuō:“‘yào全心quánxīn全意quányìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+。’ 38  Zhèshìzuìzuì重要zhòngyàode诫命jièmìng 39  其次Qícìde类似lèisì就是jiùshìyàoàirén+’。 40  整套Zhěngtào法典fǎdiǎn先知书xiānzhīshūdehuàdōu基于jīyúzhèliǎngtiáo诫命jièmìng+。” 41  法利赛Fǎlìsàipàiderén聚集jùjí起来qǐláide时候shíhou耶稣Yēsūwèn他们tāmen+ 42  “你们Nǐmenduì基督Jīdūyǒu什么shénme看法kànfǎshìshéide子孙zǐsūnne?”他们Tāmen回答huídá:“Shì大卫Dàwèide子孙zǐsūn+。” 43  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“这样Zhèyàng大卫Dàwèi怎么zěnmezài神圣力量shénshèng lìliàng+指引zhǐyǐnxiàchēngwéizhǔne大卫Dàwèishuō 44  ‘耶和华Yēhéhuáduìzhǔshuō:“zuòzàide右边yòubian直到zhídàode敌人dírénfàngzàijiǎoxià+。”’ 45  大卫Dàwèi既然jìránchēng基督Jīdūwéizhǔ’,基督Jīdūyòu怎么zěnmeshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ 46  没有Méiyǒurénnéngshuō什么shénme回答huídá耶稣YēsūCóngtiānshéi不敢bùgǎnzàiwèn什么shénmele

脚注

遇见Yùjiànshéijiù邀请yāoqǐngshéi”,yòu遇见yùjiàn多少duōshǎorénjiù邀请yāoqǐng多少duōshǎorén”。
直译Zhíyìliǎn”。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ”。

注释

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

婚宴Hūnyànde礼服lǐfú 由于Yóuyúzhèshì王室wángshìde婚礼hūnlǐwáng作为zuòwéi主人zhǔrén可能kěnénghuìwèi客人kèrén提供tígōng特别tèbiéde礼服lǐfú如果Rúguǒshì这样zhèyàng客人kèrén穿chuān礼服lǐfújiù显示xiǎnshìduì主人zhǔrén十分shífēnjìng

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ JiànTài8:12de注释zhùshì

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ 形容Xíngróng痛苦tòngkǔ绝望juéwànghuò愤怒fènnùde样子yàngziRén咬牙切齿yǎoyá-qièchǐshí也许yěxǔháihuìyǒurénrénděng粗鲁cūlǔde行为xíngwéi

陷害Xiànhài 直译Zhíyì使shǐnéng脱身tuōshēn”,jiùxiàngniǎobèi网罗wǎngluówǎngzhù一样yíyàng。(参看Cānkàn传道书Chuándàoshū9:12七十子Qīshízǐ译本yìběnzài传道书Chuándàoshū9:12yòngletóng描述miáoshù捕猎bǔliè活动huódòngde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì意思yìsiwéiyòng网罗wǎngluówǎngzhùhuò使shǐnéng脱身tuōshēnde希伯来Xībólái语词yǔcí。)法利赛派Fǎlìsàipàiderénshuōlehěnduō奉承fèngchengdehuà然后ránhòuyòu怀huái好意hǎoyìdechū问题wèntíTài22:16,17),他们tāmen唯一wéiyīde目的mùdì就是jiùshì诱使yòushǐ耶稣Yēsūshuōchū一些yìxiē可以kěyǐyònglái对付duìfudehuà

希律党徒Xīlǜdǎngtú Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人头税Réntóushuì Zhèshìnián征收zhēngshōudeshuì税额shuìʼéhěn可能kěnéngshìméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbì相当xiāngdāng工作gōngzuòtiānde工资gōngzī罗马Luómǎ政府zhèngfǔxiàng所有suǒyǒu登记dēngjìle户口hùkǒuderén征收zhēngshōuzhèzhǒngshuì。(2:1-3

凯撒Kǎisā Yòu皇帝huángdì”。耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdìshì提比略Tíbǐlüè不过Búguò除了chúlezhǐ在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdì,“凯撒Kǎisā可以kěyǐyòngláizhǐ罗马Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde代表dàibiǎo后者hòuzhě就是jiùshì保罗Bǎoluóshuōdezàishàngde当权者dāngquánzhě”,以及yǐjí彼得Bǐdéshuōde君王jūnwáng君王jūnwáng任命rènmìngde总督zǒngdū”。(Luó13:1-7;彼前Bǐ-Qián2:13-17;Duō3:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

虚伪Xūwěiderén JiànTài6:2de注释zhùshì

虚伪Xūwěiderén 希腊语Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希腊Xīlà以及yǐjí后来hòuláide罗马Luómǎde戏剧xìjù演员yǎnyuán这些Zhèxiē演员yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizheyǒuzhù扩音kuòyīnde面具miànjù这个Zhège后来hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虚伪xūwěi装假zhuāngjiǎ隐藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng动机dòngjīhuò性格xìnggéderén耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùchēngwéi虚伪xūwěiderén”。(Tài6:5,16

第纳流斯Dìnàliúsī zhǒng罗马Luómǎ银币yínbì上面shàngmiànyǒu凯撒Kǎisāde头像tóuxiàngshì犹太人Yóutàirénxiàng罗马Luómǎ政府zhèngfǔ缴纳jiǎonà人头税réntóushuìshí使用shǐyòngde钱币qiánbì。(Tài22:17Zài耶稣Yēsūde时代shídài工人gōngrénměitiānzuò农业nóngyè工作gōngzuò12小时xiǎoshíde工资gōngzī通常tōngchángshìméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbì就是jiùshì银元yínyuán。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde原文yuánwénzài描述miáoshù金额jīnʼéhuò价值jiàzhíshí通常tōngchánghuìyòng第纳流斯dìnàliúsī作为zuòwéi单位dānwèi。(Tài20:2;6:37;14:5;6:6Zài当时dāngshíde以色列Yǐsèliè人们rénmenhuì使用shǐyòngduōzhǒng铜币tóngbì银币yínbì包括bāokuòzài泰尔Tàiʼěr铸造zhùzàoyòng缴纳jiǎonà圣殿税shèngdiànshuìde银币yínbìDàn人们rénmenzàixiàng罗马Luómǎ政府zhèngfǔjiǎoshuìshí使用shǐyòngde看来kànláishìyǒu凯撒Kǎisā头像tóuxiàngde第纳流斯dìnàliúsī银币yínbì。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录FùlùB14

Shéidexiàngshéide名号mínghào 当时Dāngshíchángyòngde第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbìde正面zhèngmiànyǒu罗马Luómǎ皇帝huángdì提比略Tíbǐlüè公元gōngyuán14-37nián在位zàiwèi头带tóudài桂冠guìguāndexiàng以及yǐjí拉丁语Lādīngyǔ铭文míngwén提比略Tíbǐlüè·凯撒Kǎisā·奥古斯都Àogǔsīdū神君shénjūn奥古斯都Àogǔsīdūzhī”。(Lìngjiàn附录FùlùB14

属于Shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā 根据Gēnjù圣经Shèngjīngde记载jìzǎi耶稣Yēsūzhǐzài这个zhège场合chǎnghédàoguo罗马Luómǎ皇帝huángdìBěnjié经文jīngwén以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn12:17路加福音Lùjiā Fúyīn20:25dōu记录jìlùlezhèjiànshì。“属于Shǔyú凯撒Kǎisāde包括bāokuò人民rénmínyīn政府zhèngfǔ提供tígōngde服务fúwùér缴纳jiǎonàde费用fèiyong包括bāokuò人民rénmín应该yīnggāixiàng政府zhèngfǔ表现biǎoxiànde尊重zūnzhòng适当shìdàngde顺服shùnfú。(Luó13:1-7

Gěi 直译Zhíyì归还guīhuán”。凯撒Kǎisā铸造zhùzàole钱币qiánbì因此yīncǐyǒuquán要求yāoqiú人民rénmín归还guīhuán其中qízhōng一些yìxiē不过Búguò凯撒Kǎisāquán要求yāoqiú人民rénmín自己zìjǐde一生yìshēng甚至shènzhì生命shēngmìngxiàngěi效忠xiàozhōng。“生命shēngmìng气息qìxī一切yíqiègěi所有suǒyǒuréndeshì上帝Shàngdì。(17:25因此Yīncǐ只有zhǐyǒu上帝Shàngdìcáiyǒuquán要求yāoqiú专一zhuānyīde爱戴àidàiRénzhǐ应该yīnggāi生命shēngmìng归还guīhuángěi上帝Shàngdì献身xiànshēngěi效忠xiàozhōng

属于Shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì属于Shǔyú上帝Shàngdìde包括bāokuòrénduì上帝Shàngdì全心全意quánxīn-quányìde崇拜chóngbàiqīngjìn全部quánbù生命shēngmìngdeài以及yǐjí忠贞不渝zhōngzhēn-bùyúháo保留bǎoliúde服从fúcóng。(Tài4:10;22:37,38;5:29;Luó14:8

复活Fùhuózhèhuíshì 希腊语Xīlàyǔshìa·naʹsta·sis字面zìmiàn意思yìsishì起来qǐláihuòzhàn起来qǐlái”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège出现chūxiànle大约dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén复活fùhuó。(Tài22:31;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以赛亚书Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó过来guòlái”,《七十子Qīshízǐ译本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde动词dòngcí形式xíngshìlái翻译fānyì这个zhège意思yìsiwéihuó过来guòláide希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì复活Fùhuó

èrle Zài古代gǔdài希伯来Xībólái男子nánzǐshí如果rúguǒ没有méiyǒu儿子érzide兄弟xiōngdìjiùyǒu义务yìwùyàode遗孀yíshuāng目的mùdìshìwèi死者sǐzhě立后lìhòuràng死者sǐzhěde家系jiāxì得以déyǐ延续yánxù下去xiàqù。(Chuàng38:8后来Hòulái摩西Móxī法典fǎdiǎn包含bāohánle这个zhège兄弟xiōngdì遗孀yíshuāngde安排ānpái。(Shēn25:5,6撒都该派Sādūgāipàizài这里zhèlǐdào兄弟xiōngdì遗孀yíshuāngde做法zuòfǎ可见kějiànzài耶稣Yēsūde时代shídài仍然réngrányǒu这个zhège安排ānpái虽然Suīrán摩西Móxī法典fǎdiǎn容许róngxǔrén履行lǚxíng这个zhège义务yìwùdàn拒绝jùjuéwèi兄弟xiōngdì建立jiànlì家室jiāshìderéndōuhuì蒙受méngshòu耻辱chǐrǔ。(Shēn25:7-10;4:7,8

Liúxiàde妻子qīzijiùgěilede兄弟xiōngdì Jiàn12:21de注释zhùshì

圣经Shèngjīng 这里Zhèlǐzhǐdeshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。

复活Fùhuózhèhuíshì 希腊语Xīlàyǔshìa·naʹsta·sis字面zìmiàn意思yìsishì起来qǐláihuòzhàn起来qǐlái”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège出现chūxiànle大约dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén复活fùhuó。(Tài22:31;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以赛亚书Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó过来guòlái”,《七十子Qīshízǐ译本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde动词dòngcí形式xíngshìlái翻译fānyì这个zhège意思yìsiwéihuó过来guòláide希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì复活Fùhuó

复活Fùhuódeshì JiànTài22:23de注释zhùshì

上帝Shàngdì……shuōdehuà 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐtándàodeshì耶和华Yēhéhuá摩西Móxīzài大约dàyuē公元前gōngyuánqián1514niándeduàn对话duìhuà。(Chū3:2,6当时Dāngshí亚伯拉罕Yàbólāhǎn去世qùshì329nián以撒Yǐsā去世qùshì224nián雅各Yǎgè去世qùshì197nián尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶和华Yēhéhuáquè没有méiyǒushuōcéngshì他们tāmende上帝Shàngdìérshìshuōshì他们tāmende上帝Shàngdì。(Tài22:32

Érshì活人huórénde上帝Shàngdì 根据Gēnjù平行píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn20:38耶稣Yēsūháishuōle下面xiàmiànzhèhuà:“因为Yīnwèizàiyǎnzhōng他们tāmendōushìhuóde。”圣经Shèngjīng表明biǎomínggēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎnderénzàiyǎnzhōngjiù好像hǎoxiàngle一样yíyàng。(2:1;提前Tí-Qián5:6同样Tóngyàng道理dàolǐshòu耶和华Yēhéhuá认可rènkěderén就算jiùsuànlezàiyǎnzhōng好像hǎoxiànghuózhe一样yíyàng因为yīnwèi一定yídìnghuì实现shíxiànde旨意zhǐyì使shǐ他们tāmen复活fùhuó过来guòlái。(Luó4:16,17

shì死人sǐrénde上帝Shàngdì Zuì早期zǎoqīzuì可靠kěkàode抄本chāoběndōu支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎdàn有些yǒuxiē抄本chāoběn重复chóngfùle上帝Shàngdì因此yīncǐzhèhuà可以kěyǐ翻译fānyìwéi上帝Shàngdìshì死人sǐrénde上帝Shàngdì”。有些Yǒuxiē圣经Shèngjīng译本yìběnjiù采用cǎiyòngle这样zhèyàngde译法yìfǎYǒu希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùCzhōngdeJ18),zài翻译fānyìzhèhuàshíyòngle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔzuò耶和华Yēhéhuáshì死人sǐrénde上帝Shàngdì”。(参看CānkànChū3:6,15

Érshì活人huórénde上帝Shàngdì Jiàn12:27de注释zhùshì

使Shǐ……哑口无言yǎkǒuwúyán 这个Zhège希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí可以kěyǐ翻译fānyìchéng使shǐ……住口zhùkǒu”,直译zhíyìgěi……dàishàng嘴套zuǐtào”。对于Duìyú这些zhèxiē虚伪xūwěi狡猾jiǎohuáderén这个zhège说法shuōfǎ十分shífēn恰当qiàdàng耶稣Yēsūde回答huídá无懈可击wúxiè-kějīràng撒都该派Sādūgāipàiderén无言以对wúyányǐduì。(彼前Bǐ-Qián2:15脚注jiǎozhù

Ài 希腊语Xīlàyǔshìa·ga·paʹo(阿格帕奥Āgépàʼào),这里Zhèlǐshì这个zhège动词dòngcízài约翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōng出现chūxiànde地方dìfang这个Zhège动词dòngcí相关xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ名词míngcía·gaʹpe(阿格配Āgépèizài约翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōng总共zǒnggòng出现chūxiànle44其他qítāsānjuàn福音书Fúyīnshūjiā起来qǐláiháiyàoduōZài圣经Shèngjīngli,a·ga·paʹoa·gaʹpe通常tōngchángzhǐzhǒng无私wúsīdeàizhèzhǒngàishìshòu原则yuánzé引导yǐndǎohuò支配zhīpèideZhèdiǎncóngběnjié经文jīngwénjiùnéngkàn出来chūlái因为yīnwèi经文jīngwénshuō上帝Shàngdìài世人shìrén就是jiùshìài需要xūyào救赎jiùshúdeyǒuzuìde人类rénlèi。(Yuē1:29约翰一书Yuēhàn Yīshū4:8Shuō上帝Shàngdì就是jiùshìài”,原文yuánwényòngde就是jiùshì名词míngcía·gaʹpe。加拉太书Jiālātàishū5:22Zài描述miáoshù神圣力量shénshèng lìliàngde果实guǒshíshí首先shǒuxiāntándàode特质tèzhìzhèngshìzhèzhǒngàiér哥林多前书Gēlínduō Qiánshū13:4-7详细xiángxì论述lùnshùlezhèzhǒng特质tèzhì这个Zhègezài圣经Shèngjīnglide用法yòngfǎ表明biǎomíngzhèzhǒngài不仅bùjǐnshìduì别人biérén产生chǎnshēngdezhǒng感觉gǎnjuéZàihěnduō情况qíngkuàngxiàzhèzhǒngài涵盖hángàide范围fànwéigèng广guǎng通常tōngchángshì经过jīngguò深思熟虑shēnsī-shúlǜhòu刻意kèyì表达biǎodá出来chūláide。(Tài5:44;5:25因此Yīncǐ基督徒Jīdūtú培养péiyǎngdezhèzhǒngàihuì罔顾wǎnggù道德dàodéérhuì考虑kǎolǜdào责任zérèn原则yuánzé以及yǐjí是否shìfǒu恰当qiàdàng不过Búguòzhèzhǒngàijuéshì冷冰冰lěngbīngbīngde因为yīnwèi时常shícháng含有hányǒu温暖wēnnuǎnde感情gǎnqíng。(彼前Bǐ-Qián1:22这个Zhègezài约翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōngde用法yòngfǎjiù说明shuōmínglezhèdiǎn例如Lìrú约翰Yuēhànshuō天父Tiānfùài这个zhège儿子érzishíyòngdeshìa·ga·paʹode词形cíxíngYuē3:35),dànzài记录jìlù耶稣Yēsū描述miáoshù天父Tiānfùduì自己zìjǐdezhèzhǒng感情gǎnqíngshíyòngdequèshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíphi·leʹo(菲莱奥Fēiláiʼàode词形cíxíng意思yìsishìduì……感情gǎnqínghěnshēn”(Yuē5:20)。

全意Quányìzhǐ头脑tóunǎohuò思维sīwéi能力nénglìRén必须bìxū运用yùnyòng头脑tóunǎolái认识rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsāndàn希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde马可福音Mǎkě Fúyīnquèyònglexīn”“”“”“生命shēngmìngzhè这样Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīn希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénsuǒyòngdezài概念gàiniànshangyǒu重叠chóngdiéde部分bùfen马可福音Mǎkě Fúyīn为了wèilegèng全面quánmiànde表达biǎodá希伯来语Xībóláiyǔdecéng意思yìsi所以suǒyǐjiāshàngle这个zhègeZài希伯来语Xībóláiyǔzhōng没有méiyǒu专门zhuānméndeyòngláizhǐ头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全心quánxīn不过Búguò希腊语Xīlàyǔzhōngquèyǒu专门zhuānményòngláizhǐ头脑tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯来语Xībóláiyǔ文本wénběn出现chūxiànxīnshí希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběn经常jīngchángyòng对应duìyìng头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniànde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13马可福音Mǎkě Fúyīnyòngle这个zhège也许yěxǔhái表明biǎomíngzuòde希伯来Xībólái语词yǔcígēnzuòde希腊Xīlà语词yǔcízài意思yìsishangshìyǒusuǒ重叠chóngdiéde。(参看CānkànTài22:37那里nàlǐyòngdeshìérshì”。)也许Yěxǔzhèngshì因为yīnwèi词义cíyìyǒu重叠chóngdiéde地方dìfang那个nàge抄经士chāojīngshìzài回答huídá耶稣Yēsūshíyòngle理解力lǐjiělì。(12:33脚注jiǎozhùZhè可能kěnéng解释jiěshìle为什么wèi shénmetóngde福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命记Shēnmìngjì6:5de经文jīngwénshíyòngbìngshì一模一样yìmú-yíyàngde。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全力quánlìTài22:3710:27de注释zhùshì

yào……ài Zài这里zhèlǐzuòàide希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíshìa·ga·paʹo(阿格帕奥āgépàʼào),相关xiāngguānde名词míngcíshìa·gaʹpe(阿格配āgépèi)。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànlizhèliǎng总共zǒnggòng出现chūxiànle超过chāoguò250约翰一书Yuēhàn Yīshū4:8shuō上帝Shàngdì就是jiùshìài”,原文yuánwényòngde就是jiùshì名词míngcía·gaʹpe。圣经Shèngjīng表明biǎomíng上帝Shàngdìshìàide至高zhìgāo典范diǎnfàndeài基于jīyú原则yuánzéháo自私zìsī上帝Shàngdìzài表达biǎodáàide时候shíhou积极jījí主动zhǔdòng体贴tǐtiē周到zhōudàodeài牵涉qiānshèdào承诺chéngnuò行动xíngdòngér不仅bùjǐnshìzhǒng感觉gǎnjuéhuò感情gǎnqíngRénnéng通过tōngguò刻意kèyì选择xuǎnzé效法xiàofǎ上帝Shàngdìláixiǎnchūzhèzhǒngài。(5:1Zhè就是jiùshì为什么wèi shénme耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdàodeliǎngtiáozuìde诫命jièmìng可以kěyǐ要求yāoqiúrénxiǎnchūzhèzhǒngàiZài这里zhèlǐ耶稣Yēsū引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde原文yuánwénliyònglái表达biǎodáàide主要zhǔyàoshì动词dòngcíʹa·hevʹ(阿赫卜āhèbǔʹa·havʹ(阿哈卜āhābǔ),以及yǐjí名词míngcíʹa·havahʹ(阿哈巴āhàba)。这些Zhèxiē希伯来Xībólái语词yǔcíde词义cíyì包含bāohánle上面shàngmiàndàode希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsiDāngyòngláizhǐduì耶和华Yēhéhuádeàishí这些zhèxiē表达biǎodáde意思yìsishìrén渴望kěwàngháo保留bǎoliúdeài上帝Shàngdì专一zhuānyī敬奉jìngfèng耶稣Yēsūzhèzhǒngài十全十美shíquán-shíměide展现zhǎnxiàn出来chūlái表明biǎomíng只是zhǐshì感觉gǎnjué自己zìjǐài上帝Shàngdìháisuànài上帝ShàngdìDuì上帝Shàngdìdeài应该yīnggāi主导zhǔdǎorén生活shēnghuóde方方面面fāngfāng-miànmiàn影响yǐngxiǎngde所有suǒyǒu思想sīxiǎng言谈yántán行为xíngwéi。(LìngjiànYuē3:16de注释zhùshì

全心Quánxīn Yòngzuò比喻bǐyùshí,“xīn通常tōngcháng泛指fànzhǐ内心nèixīnde一切yíqiè包括bāokuòrénde思想sīxiǎng感情gǎnqíng态度tàidù动机dòngjī不过Búguòdānggēn”(头脑tóunǎo生命shēngmìng同时tóngshí出现chūxiànshí,“xīn看来kànlái专指zhuānzhǐrénde感觉gǎnjué愿望yuànwàng感情gǎnqíngZàiběnjié经文jīngwénli,“xīn”“”“生命shēngmìngzhèsānde意思yìsiyǒusuǒ重叠chóngdiébìng互相hùxiāng排斥páichì这样Zhèyàngde表达biǎodánéngzuì有力yǒulìde方式fāngshì强调qiángdiàorénduì上帝Shàngdìdeài应该yīnggāishì完完全全wánwán-quánquánháo保留bǎoliúde

全意Quányìzhǐ头脑tóunǎohuò思维sīwéi能力nénglìRén必须bìxū运用yùnyòng头脑tóunǎolái认识rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsāndàn马太福音Mǎtài Fúyīnde希腊语Xīlàyǔ文本wénběnyòngdequèshìxīn”“”“生命shēngmìng”。这样Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīnZài希伯来语Xībóláiyǔzhōng没有méiyǒu专门zhuānméndeyòngláizhǐ头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全心Quánxīn不过Búguò希腊语Xīlàyǔzhōngquèyǒu专门zhuānményòngláizhǐ头脑tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯来语Xībóláiyǔ文本wénběn出现chūxiànxīnshí希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběn经常jīngchángyòng对应duìyìng头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniànde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13那么Nàme马太Mǎtài为什么wèi shénme没有méiyǒuyòng意思yìsishìde希腊Xīlà语词yǔcíne因为Yīnwèizuòde希伯来Xībólái语词yǔcí可以kěyǐzhǐ身体shēntǐde力量lìliàng可以kěyǐzhǐ思维sīwéi能力nénglì总而言之Zǒngʼéryánzhīzhè希伯来Xībólái语词yǔcí希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsishìyǒusuǒ重叠chóngdiédezhè也许yěxǔ就是jiùshì为什么wèi shénmetóngde福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命记Shēnmìngjìde经文jīngwénshíyòngbìngshì一模一样yìmú-yíyàngde。(Lìngjiàn12:3010:27de注释zhùshì

全部Quánbù生命shēngmìng 直译Zhíyì整个zhěnggè普绪克pǔxùkè”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

Yàoài周围zhōuwéiderén 摩西Móxī法典fǎdiǎn吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrényàoài别人biérén。(19:18可是Kěshì有些yǒuxiē犹太人Yóutàirén认为rènwéi他们tāmen需要xūyàoàide只是zhǐshì自己zìjǐde同胞tóngbāo尤其yóuqíshì那些nàxiē遵守zūnshǒu口头kǒutóu传统chuántǒngde犹太人Yóutàirénér其他qítā民族mínzúderén应该yīnggāibèishìwéi敌人dírén

其次Qícìde Zài马太福音Mǎtài Fúyīn22:37耶稣Yēsū直接zhíjiē回答huídále法利赛派Fǎlìsàipàiderénchūde问题wèntíDànzàiběnjié经文jīngwénli进一步jìnyíbù扩展kuòzhǎn这个zhège话题huàtí引用yǐnyòngleèrtiáo诫命jièmìng。(19:18耶稣Yēsū表明biǎomíngzhèliǎngtiáo诫命jièmìngshì密不可分mìbùkěfēnde而且érqiě整套zhěngtào法典fǎdiǎn先知书xiānzhīshūdehuàdōu可以kěyǐyòngzhèliǎngtiáo诫命jièmìnglái总结zǒngjié。(Tài22:40

Àirén zuòrénde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì附近fùjìnderén”,可以kěyǐzhǐzhùzài自己zìjǐ附近fùjìnderén可以kěyǐzhǐ任何rènhégēn自己zìjǐyǒu接触jiēchùhuò来往láiwǎngderén。(10:29-37;Luó13:8-10lìngjiànTài5:43de注释zhùshì

法典Fǎdiǎn……先知书xiānzhīshū法典Fǎdiǎnzhǐdeshìcóng创世记Chuàngshìjìdào申命记Shēnmìngjìde经卷jīngjuàn。“先知书Xiānzhīshūzhǐdeshìzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngyóu先知xiānzhīxiě下来xiàláide经卷jīngjuàn不过Búguòzhèliǎngfàngzài一起yìqǐ使用shǐyòngshí可以kěyǐzhǐzhěng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。(Tài7:12;22:40;16:16

整套Zhěngtào法典fǎdiǎn先知书xiānzhīshū JiànTài5:17de注释zhùshì

基于Jīyú 直译Zhíyì”。这个Zhège希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde字面zìmiàn意思yìsishìzài……上面shàngmiàn”,zài这里zhèlǐyòngzuò比喻bǐyù意思yìsishì……wéi基础jīchǔ”。耶稣Yēsūdehuà表明biǎomíng包含bāohán十诫Shíjiè在内zàinèide摩西Móxī法典fǎdiǎn以至yǐzhìzhěng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》,dōushìàiwéi基础jīchǔde。(Luó13:9

基督Jīdū 基督Jīdūshì头衔tóuxiányuán希腊Xīlà语词yǔcíKhri·stosʹ,相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来Xībólái语词yǔcíma·shiʹach),zhèliǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenhuì举行jǔxíng仪式yíshìyóudàozài统治者tǒngzhìzhědetóushang确认quèrèn这个zhègerén正式zhèngshìshòudào任命rènmìng膏立gāolì)。

基督Jīdū Zài这里zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng,“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshìyào强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn

基督Jīdū Yòu弥赛亚Mísàiyà”。(LìngjiànTài1:1;2:4de注释zhùshì

Zài神圣力量shénshèng lìliàng指引zhǐyǐnxià zuò神圣力量shénshèng lìliàngde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì诗篇Shīpiān110:1zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

Zàijiǎoxià 意思Yìsishìzàiquánxià”。

多媒体资料

凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè
凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè

提比略Tíbǐlüè公元前gōngyuánqián42nián出生chūshēng公元gōngyuán14nián成为chéngwéi罗马Luómǎ帝国dìguódeèrrèn皇帝huángdì最后zuìhòu公元gōngyuán37nián3yuè去世qùshìZài耶稣Yēsū执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde整个zhěnggè期间qījiān提比略Tíbǐlüè一直yìzhíshì罗马Luómǎ皇帝huángdì因此Yīncǐdāng耶稣Yēsūkànzhejiǎoshuìyòngde钱币qiánbìshuō属于shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisāshí在位zàiwèide凯撒Kǎisā就是jiùshì提比略Tíbǐlüè。(12:14-17;Tài22:17-21;20:22-25