马可福音 12:1-44

12  耶稣Yēsūyòng比喻bǐyùduì他们tāmenshuō:“Yǒurén开垦kāikěnle葡萄园pútaoyuán+四面sìmiànwéishàng栅栏zhàlanle酒槽jiǔcáogàilezuò塔楼tǎlóu+葡萄园pútaoyuángěi一些yìxiē农户nónghùhòujiùdàoguówàile+  Dàole收获shōuhuòde季节jìjiépài奴隶núlìdào农户nónghù那里nàlǐxiàng他们tāmen收取shōuqǔ葡萄园pútaoyuánde部分bùfen果实guǒshí  可是Kěshì他们tāmen竟然jìngránzhuāzhù那个nàge奴隶núlìledùn使shǐ空手kōngshǒu回去huíqù  主人Zhǔrényòupàilìng奴隶núlìdào他们tāmen那里nàlǐ他们Tāmenquèshāng这个zhège奴隶núlìdetóubìng羞辱xiūrǔ+  主人Zhǔrénzàipàilìngrén他们tāmenjìng这个zhègerénshāle许多Xǔduōrénleyǒudebèiyǒudebèishā  主人Zhǔrénháiyǒurén就是jiùshì深爱shēnʼàide儿子érzi+最后zuìhòupài儿子érzidào他们tāmen那里nàlǐshuō:‘他们Tāmenhuì尊重zūnzhòng儿子érzide。’  可是Kěshì农户nónghù商量shāngliangshuō:‘这个Zhègeshì继承人jìchéngrén+Lái我们wǒmenshāleyào继承jìchéngde产业chǎnyèjiùguī我们wǒmenle。’  他们Tāmenjiùzhuāzhùshāletuōdào葡萄园pútaoyuánwài+  葡萄园Pútaoyuánde主人zhǔrénhuì怎么zěnmezuònehuìláishādiào这些zhèxiē农户nónghù葡萄园pútaoyuánjiāogěi别人biérén+ 10  圣经Shèngjīngshangdezhèduànhuà你们nǐmen从来cónglái没有méiyǒuguoma?‘建造Jiànzàoderén弃绝qìjuéde石头shítouchéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí+ 11  Zhèshì耶和华Yēhéhuáde作为zuòwéizài我们wǒmenyǎnzhōng实在shízài奇妙qímiào+。’” 12  他们Tāmenkànchū这个zhège比喻bǐyùshì针对zhēnduì他们tāmenshuōdejiùxiǎng拘捕jūbǔ耶稣Yēsū可是Kěshì他们tāmen害怕hàipà民众mínzhòng只好zhǐhǎo离开líkāizǒule+ 13  随后Suíhòu他们tāmenpàile一些yìxiē法利赛Fǎlìsàipàiderén希律党徒Xīlǜdǎngtúdào耶稣Yēsū那里nàlǐyàocóngdehuàzhōngzhǎo把柄bǎbǐng+ 14  那些Nàxiēréndàolejiùduìshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen知道zhīdàozhǐshuō真话zhēnhuàqiú任何rènhérénde认可rènkě因为yīnwèikànrénde地位dìwèi*zhǐ按照ànzhào真理zhēnlǐ教导jiàodǎorén认识rènshi上帝Shàngdìdedào人头税réntóushuìgěi凯撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne 15  我们Wǒmengāi还是háishigāi?”耶稣Yēsū看穿kànchuān他们tāmende虚伪xūwěijiùduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénme试探shìtanméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbìgěikàn。” 16  他们Tāmenláile耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Zhèshìshéidexiàngshéide名号mínghào?”他们Tāmenshuō:“Shì凯撒Kǎisāde+。” 17  耶稣Yēsūshuō:“属于Shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā+属于shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。”他们Tāmenjiùduìdehuà感到gǎndào惊奇jīngqí 18  撒都该Sādūgāipài向来xiàngláishuō没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì+他们tāmenláijiàn耶稣Yēsūwèn+ 19  “老师Lǎoshī摩西Móxīgěi我们wǒmenxiěxià规定guīdìngshuō如果rúguǒyǒurénde兄弟xiōngdìleliúxià妻子qīzi没有méiyǒu孩子háizi死者sǐzhěde兄弟xiōngdìjiùgāi遗孀yíshuāng过来guòláilede兄弟xiōngdì立后lìhòu+ 20  曾经Céngjīngyǒu兄弟xiōngdìrénle妻子qīzi没有méiyǒuliúxià后代hòudàijiùle 21  èrle没有méiyǒuliúxià后代hòudàijiùlesānshì这样zhèyàng 22  dōu没有méiyǒuliúxià后代hòudài最后Zuìhòu那个nàge女人nǚrénle 23  复活Fùhuóde时候shíhoushìrénde妻子qīzinedōuguoa。” 24  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmencuòle就是jiùshì因为yīnwèi你们nǐmen了解liǎojiě圣经Shèngjīng了解liǎojiě上帝Shàngdìde力量lìliàngma+ 25  死人Sǐrén复活fùhuó以后yǐhòujiàérshìxiàngtiānshangde天使tiānshǐ一样yíyàng+ 26  关于Guānyú死人sǐrén复活fùhuódeshìzài摩西Móxīde经卷jīngjuànshang荆棘丛jīngjícóngde记载jìzǎili上帝Shàngdìduì摩西Móxīshuō,‘shì亚伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì’,难道nándào你们nǐmen没有méiyǒuguoma+ 27  shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì你们Nǐmen大错特错dàcuò-tècuòle+。” 28  Yǒu抄经士chāojīngshì先前xiānqiánjiùláiletīngdào他们tāmen争论zhēnglùnjiàn耶稣Yēsū回答huídádehěnhǎojiùwèn:“诫命Jièmìngzhōngtiáoshìzuì重要zhòngyào*dene+ 29  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Zuì重要zhòngyàodeshì,‘以色列Yǐsèlièatīngba耶和华Yēhéhuá我们wǒmende上帝Shàngdìshì独一dúyīde耶和华Yēhéhuá 30  yào全心quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+’。 31  其次Qícìshì,‘yàoàirén+’。Zài没有méiyǒubiéde诫命jièmìngzhèliǎngtiáogèngle。” 32  那个Nàge抄经士chāojīngshìduìshuō:“老师Lǎoshīshuōdehǎoshuōde符合fúhé真理zhēnlǐ,‘上帝Shàngdìshì独一dúyīde除了chúlezài没有méiyǒubiédeshén+’。 33  rén全心quánxīn全意quányì*全力quánlìàiyòuàirénzhèjiù一切yíqiè全烧祭quánshāojìbiéde祭牲jìshēnggèngyǒu价值jiàzhí+。” 34  耶稣Yēsūjiàndeyǒu智慧zhìhuìjiùduìshuō:“上帝Shàngdìde王国Wángguóyuǎnle。”Zài没有méiyǒuréngǎnwèn耶稣Yēsū什么shénmele+ 35  耶稣Yēsū继续jìxùzài圣殿shèngdiànli教导jiàodǎorénshuō:“抄经士Chāojīngshì为什么wèi shénmeshuō基督Jīdūshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ 36  大卫Dàwèizài神圣力量shénshèng lìliàng+de指引zhǐyǐnxiàshuō:‘耶和华Yēhéhuáduìzhǔshuō:“zuòzàide右边yòubian直到zhídàode敌人dírénfàngzàijiǎoxià+。”’ 37  大卫Dàwèi既然jìránchēng基督Jīdūwéizhǔ’,基督Jīdūyòu怎么zěnmeshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ qúnréndōu喜欢xǐhuantīng耶稣Yēsū讲话jiǎnghuà 38  耶稣Yēsūzài教导jiàodǎoshíshuō:“Yào当心dāngxīn抄经士chāojīngshì他们tāmen喜欢xǐhuan穿chuānzhe长袍chángpáozǒuláizǒu喜欢xǐhuan别人biérénzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng他们tāmen问好wènhǎo+ 39  hái喜欢xǐhuan会堂huìtánglide前座qiánzuò晚宴wǎnyànde上座shàngzuò+ 40  他们Tāmen侵吞qīntūn寡妇guǎfude房子fángzi*而且érqiě装模作样zhuāngmú-zuòyàngzuò冗长rǒngchángde祷告dǎogào这些Zhèxiērényàoshòugèng严厉yánlì*de判决pànjué。” 41  耶稣Yēsūduìzhe宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng+zuòxiàkàn民众mínzhòng怎样zěnyàngtóuqiánzài钱箱qiánxiāngliHěnduō富有fùyǒuderéntóujìnlehěnduō钱币qiánbì+ 42  Yǒuqióng寡妇guǎfuláiletóujìnleliǎngwén小钱xiǎoqián+ 43  耶稣Yēsūjiào门徒méntúláiduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这个zhègeqióng寡妇guǎfutóujìn钱箱qiánxiāngde其他qítā所有suǒyǒuréntóudeháiduō+ 44  他们Tāmendōushìcóng剩余shèngyúdeqiánzhōng一些yìxiēláitóu进去jìnqù这个zhège寡妇guǎfuquèshìcóng匮乏kuìfázhōng所有suǒyǒudeqiánlàiwéishēngde一切yíqiè全都quándōutóu进去jìnqùle+。”

脚注

直译Zhíyìliǎn”。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ”。
Zuì重要zhòngyàoyòu首要shǒuyào”。
Yòuyòng全部quánbù理解力lǐjiělì”。
Yòu财产cáichǎn”。
Yòugèngzhòng”。

注释

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

塔楼Tǎlóu 有利yǒulì瞭望liàowàngde地方dìfangyònglái守护shǒuhù葡萄园pútaoyuán以免yǐmiǎn小偷xiǎotōu动物dòngwù入侵rùqīn。(Sài5:2

……gěi…… Zài公元gōngyuán1世纪shìjìde以色列人Yǐsèlièrén当中dāngzhōngzhèzhǒng做法zuòfǎ十分shífēnchángjiànZài这个zhège比喻bǐyùli葡萄园pútaoyuánde主人zhǔrén已经yǐjīngzuòleshǎo基础jīchǔ建设jiànshè工作gōngzuò所以suǒyǐjiùgèngyǒu理由lǐyóu期待qīdài回报huíbàole

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

塔楼Tǎlóu JiànTài21:33de注释zhùshì

……gěi…… JiànTài21:33de注释zhùshì

首要Shǒuyàode房角石fángjiǎoshí Yòuzuì重要zhòngyàode石头shítou”。诗篇Shīpiān118:22使用shǐyòngde希伯来Xībólái语词yǔcí以及yǐjí这里zhèlǐ使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsidōushì“[fángjiǎodetóu”。尽管Jǐnguǎnyǒutóngde理解lǐjiě,“首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí看来kànláizhǐ安放ānfàngzàiliǎngdàoqiáng相交xiāngjiāochéngjiǎochù顶端dǐngduānde石头shítou作用zuòyòngshìjiāngliǎngdàoqiáng牢牢láoláode连接liánjiēzài一起yìqǐ耶稣Yēsū引用yǐnyòng这个zhège预言yùyánbìng表明biǎomíng就是jiùshì预言yùyánsuǒshuōde首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí”。圣经Shèngjīng那些nàxiēyóu上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎntiānshangde基督徒Jīdūtú组成zǔchéngde会众huìzhòng比喻bǐyùchéngzuò圣殿shèngdiàn耶稣Yēsū基督Jīdū就是jiùshìzhèzuò圣殿shèngdiànzuìgāozuì荣耀róngyàode房角石fángjiǎoshíjiùxiàng建筑物jiànzhùwùzuìgāodekuài房角石fángjiǎoshí一样yíyàng显眼xiǎnyǎn

圣经Shèngjīngshangdezhèduànhuà Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcígra·pheʹshì单数dānshùzhǐdeshì圣经Shèngjīnglideduàn经文jīngwén诗篇Shīpiān118:22,23

首要Shǒuyàode房角石fángjiǎoshí JiànTài21:42de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì诗篇Shīpiān118:22,23zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录fùlùC)

希律党徒Xīlǜdǎngtú Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì

人头税Réntóushuì JiànTài22:17de注释zhùshì

凯撒Kǎisā JiànTài22:17de注释zhùshì

凯撒Kǎisā Yòu皇帝huángdì”。耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdìshì提比略Tíbǐlüè不过Búguò除了chúlezhǐ在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdì,“凯撒Kǎisā可以kěyǐyòngláizhǐ罗马Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde代表dàibiǎo后者hòuzhě就是jiùshì保罗Bǎoluóshuōdezàishàngde当权者dāngquánzhě”,以及yǐjí彼得Bǐdéshuōde君王jūnwáng君王jūnwáng任命rènmìngde总督zǒngdū”。(Luó13:1-7;彼前Bǐ-Qián2:13-17;Duō3:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人头税Réntóushuì Zhèshìnián征收zhēngshōudeshuì税额shuìʼéhěn可能kěnéngshìméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbì相当xiāngdāng工作gōngzuòtiānde工资gōngzī罗马Luómǎ政府zhèngfǔxiàng所有suǒyǒu登记dēngjìle户口hùkǒuderén征收zhēngshōuzhèzhǒngshuì。(2:1-3

第纳流斯Dìnàliúsī zhǒng罗马Luómǎ银币yínbì上面shàngmiànyǒu凯撒Kǎisāde头像tóuxiàngshì犹太人Yóutàirénxiàng罗马Luómǎ政府zhèngfǔ缴纳jiǎonà人头税réntóushuìshí使用shǐyòngde钱币qiánbì。(12:14Zài耶稣Yēsūde时代shídài工人gōngrénměitiānzuò农业nóngyè工作gōngzuò12小时xiǎoshíde工资gōngzī通常tōngchángshìméi第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbì就是jiùshì银元yínyuán。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde原文yuánwénzài描述miáoshù金额jīnʼéhuò价值jiàzhíshí通常tōngchánghuìyòng第纳流斯dìnàliúsī作为zuòwéi单位dānwèi。(Tài20:2;6:37;14:5;6:6Zài当时dāngshíde以色列Yǐsèliè人们rénmenhuì使用shǐyòngduōzhǒng铜币tóngbì银币yínbì包括bāokuòzài泰尔Tàiʼěr铸造zhùzàoyòng缴纳jiǎonà圣殿税shèngdiànshuìde银币yínbìDàn人们rénmenzàixiàng罗马Luómǎ政府zhèngfǔjiǎoshuìshí使用shǐyòngde看来kànláishìyǒu凯撒Kǎisā头像tóuxiàngde第纳流斯dìnàliúsī银币yínbì。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录fùlùB14

Shéidexiàngshéide名号mínghào 当时Dāngshíchángyòngde第纳流斯dìnàliúsī钱币qiánbìde正面zhèngmiànyǒu罗马Luómǎ皇帝huángdì提比略Tíbǐlüè公元gōngyuán14-37nián在位zàiwèi头带tóudài桂冠guìguāndexiàng以及yǐjí拉丁语Lādīngyǔ铭文míngwén提比略Tíbǐlüè·凯撒Kǎisā·奥古斯都Àogǔsīdū神君shénjūn奥古斯都Àogǔsīdūzhī”。(Lìngjiàn附录FùlùB14

Shéidexiàngshéide名号mínghào JiànTài22:20de注释zhùshì

属于Shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā 根据Gēnjù圣经Shèngjīngde记载jìzǎi耶稣Yēsūzhǐzài这个zhège场合chǎnghédàoguo罗马Luómǎ皇帝huángdìBěnjié经文jīngwén以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn22:21路加福音Lùjiā Fúyīn20:25dōu记录jìlùlezhèjiànshì。“属于Shǔyú凯撒Kǎisāde包括bāokuò人民rénmínyīn政府zhèngfǔ提供tígōngde服务fúwùér缴纳jiǎonàde费用fèiyong包括bāokuò人民rénmín应该yīnggāixiàng政府zhèngfǔ表现biǎoxiànde尊重zūnzhòng适当shìdàngde顺服shùnfú。(Luó13:1-7

属于Shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì JiànTài22:21de注释zhùshì

Gěi JiànTài22:21de注释zhùshì

Gěi 直译Zhíyì归还guīhuán”。凯撒Kǎisā铸造zhùzàole钱币qiánbì因此yīncǐyǒuquán要求yāoqiú人民rénmín归还guīhuán其中qízhōng一些yìxiē不过Búguò凯撒Kǎisāquán要求yāoqiú人民rénmín自己zìjǐde一生yìshēng甚至shènzhì生命shēngmìngxiàngěi效忠xiàozhōng。“生命shēngmìng气息qìxī一切yíqiègěi所有suǒyǒuréndeshì上帝Shàngdì。(17:25因此Yīncǐ只有zhǐyǒu上帝Shàngdìcáiyǒuquán要求yāoqiú专一zhuānyīde爱戴àidàiRénzhǐ应该yīnggāi生命shēngmìng归还guīhuángěi上帝Shàngdì献身xiànshēngěi效忠xiàozhōng

属于Shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì属于Shǔyú上帝Shàngdìde包括bāokuòrénduì上帝Shàngdì全心全意quánxīn-quányìde崇拜chóngbàiqīngjìn全部quánbù生命shēngmìngdeài以及yǐjí忠贞不渝zhōngzhēn-bùyúháo保留bǎoliúde服从fúcóng。(Tài4:10;22:37,38;5:29;Luó14:8

撒都该派Sādūgāipài 马可福音Mǎkě Fúyīn只有zhǐyǒuzhèdào撒都该派Sādūgāipài。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì撒都该派Sādūgāipài希腊语XīlàyǔSad·dou·kaiʹos)这个zhège名称míngchēnggēn撒督Sādūzài七十子Qīshízǐ译本yìběnli通常tōngchángpīnzuòSad·doukʹ)有关yǒuguān撒督Sādūshì所罗门Suǒluómén时代shídàide大祭司dàjìsī显然xiǎnránde后代hòudàizài之后zhīhòude几百jǐbǎiniánjiān一直yìzhí担任dānrèn祭司jìsī。(王上Wáng-Shàng2:35

复活Fùhuózhèhuíshì 希腊语Xīlàyǔshìa·naʹsta·sis,字面zìmiàn意思yìsishì起来qǐláihuòzhàn起来qǐlái”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège出现chūxiànle大约dàyuē40基本上jīběnshàngdōuyòngláizhǐ死人sǐrén复活fùhuó。(Tài22:23,31;4:2;24:15;林前Lín-Qián15:12,13以赛亚书Yǐsàiyàshū26:19dàoderénhuìhuó过来guòlái”,《七十子Qīshízǐ译本yìběnjiùyònglea·naʹsta·sisde动词dòngcí形式xíngshìlái翻译fānyì这个zhège意思yìsiwéihuó过来guòláide希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì复活fùhuó”)

èrle Zài古代gǔdài希伯来Xībólái男子nánzǐshí如果rúguǒ没有méiyǒu儿子érzide兄弟xiōngdìjiùyǒu义务yìwùyàode遗孀yíshuāng目的mùdìshìwèi死者sǐzhě立后lìhòuràng死者sǐzhěde家系jiāxì得以déyǐ延续yánxù下去xiàqù。(Chuàng38:8后来Hòulái摩西Móxī法典fǎdiǎn包含bāohánle这个zhège兄弟xiōngdì遗孀yíshuāngde安排ānpái。(Shēn25:5,6撒都该派Sādūgāipàizài这里zhèlǐdào兄弟xiōngdì遗孀yíshuāngde做法zuòfǎ可见kějiànzài耶稣Yēsūde时代shídài仍然réngrányǒu这个zhège安排ānpái虽然Suīrán摩西Móxī法典fǎdiǎn容许róngxǔrén履行lǚxíng这个zhège义务yìwùdàn拒绝jùjuéwèi兄弟xiōngdì建立jiànlì家室jiāshìderéndōuhuì蒙受méngshòu耻辱chǐrǔ。(Shēn25:7-10;4:7,8

圣经Shèngjīng JiànTài22:29de注释zhùshì

圣经Shèngjīng 这里Zhèlǐzhǐdeshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。

Zài摩西Móxīde经卷jīngjuànshang 撒都该派Sādūgāipàizhǐ接受jiēshòu摩西Móxīde经卷jīngjuàn认为rènwéi只有zhǐyǒu这些zhèxiē经卷jīngjuànshì上帝Shàngdì指引zhǐyǐnrénxiě下来xiàláide耶稣Yēsūdào死人sǐrénhuì复活fùhuódàn撒都该派Sādūgāipài认为rènwéi根本gēnběn没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì原因yuányīn看来kànláishì他们tāmenzài摩西五经Móxī Wǔjīnglizhǎobudào根据gēnjù耶稣Yēsū本来běnlái可以kěyǐyònghěnduō经文jīngwén说明shuōmíng死人sǐrénhuì复活fùhuó例如lìrú以赛亚书Yǐsàiyàshū26:19、但以理书Dànyǐlǐshū12:13以及yǐjí何西阿书Héxīʼāshū13:14Dàn知道zhīdào撒都该派Sādūgāipài接受jiēshòudeshì哪些nǎxiē经卷jīngjuàn所以suǒyǐyòngle耶和华Yēhéhuáduì摩西Móxīshuōdehuà作为zuòwéi证据zhèngjù。(Chū3:2,6

上帝Shàngdìduì摩西Móxīshuō 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐtándàodeshì耶和华Yēhéhuá摩西Móxīzài大约dàyuē公元前gōngyuánqián1514niándeduàn对话duìhuà。(Chū3:2,6当时Dāngshí亚伯拉罕Yàbólāhǎn去世qùshì329nián以撒Yǐsā去世qùshì224nián雅各Yǎgè去世qùshì197nián尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶和华Yēhéhuáquè没有méiyǒushuōcéngshì他们tāmende上帝Shàngdìérshìshuōshì他们tāmende上帝Shàngdì。(Lìngjiàn12:27de注释zhùshì

Érshì活人huórénde上帝Shàngdì 根据Gēnjù平行píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn20:38耶稣Yēsūháishuōle下面xiàmiànzhèhuà:“因为Yīnwèizàiyǎnzhōng他们tāmendōushìhuóde。”圣经Shèngjīng表明biǎomínggēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎnderénzàiyǎnzhōngjiù好像hǎoxiàngle一样yíyàng。(2:1;提前Tí-Qián5:6同样Tóngyàng道理dàolǐshòu耶和华Yēhéhuá认可rènkěderén就算jiùsuànlezàiyǎnzhōng好像hǎoxiànghuózhe一样yíyàng因为yīnwèi一定yídìnghuì实现shíxiànde旨意zhǐyì使shǐ他们tāmen复活fùhuó过来guòlái。(Luó4:16,17

Érshì活人huórénde上帝Shàngdì 根据Gēnjù平行píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn20:38耶稣Yēsūháishuōle下面xiàmiànzhèhuà:“因为Yīnwèizàiyǎnzhōng他们tāmendōushìhuóde。”圣经Shèngjīng表明biǎomínggēn上帝Shàngdì疏远shūyuǎnderénzàiyǎnzhōngjiù好像hǎoxiàngle一样yíyàng。(2:1;提前Tí-Qián5:6同样Tóngyàng道理dàolǐshòu耶和华Yēhéhuá认可rènkěderén就算jiùsuànlezàiyǎnzhōng好像hǎoxiànghuózhe一样yíyàng因为yīnwèi一定yídìnghuì实现shíxiànde旨意zhǐyì使shǐ他们tāmen复活fùhuó过来guòlái。(Luó4:16,17

以色列Yǐsèlièatīngba Zhèduànhuàyǐn申命记Shēnmìngjì6:4,5马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn记载jìzǎide内容nèiróngduō一些yìxiē这里Zhèlǐde引文yǐnwén包含bāohánchēngwéi舍玛Shèmǎde开头kāitóu部分bùfen。“舍玛Shèmǎbèishìwéi犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng宣言xuānyán根据gēnjùdeshì申命记Shēnmìngjì6:4-911:13-21。“舍玛Shèmǎ这个zhège名称míngchēng申命记Shēnmìngjì6:4de希伯来语Xībóláiyǔshemaʽʹ),意思yìsishì:“Tīngba!”

耶和华Yēhéhuá我们wǒmende上帝Shàngdìshì独一dúyīde耶和华Yēhéhuá Yòu耶和华Yēhéhuáshì我们wǒmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshì独一无二dúyī-wúʼèrdehuò耶和华Yēhéhuáshì我们wǒmende上帝Shàngdì只有zhǐyǒu耶和华Yēhéhuá”。这里Zhèlǐ引述yǐnshùle申命记Shēnmìngjì6:4zàijié经文jīngwénde原文yuánwénlizuò独一dúyīde希伯来Xībólái语词yǔcíde基本jīběn意思yìsishì”,可以kěyǐzhǐ独一无二dúyī-wúʼèr”“唯一wéiyī”。只有Zhǐyǒu耶和华Yēhéhuáshì真神zhēnshén假神jiǎshén根本gēnběnnénggēn相比xiāngbǐ。(撒下Sā-Xià7:22;Shī96:5;Sài2:18-20Zài申命记Shēnmìngjì摩西Móxī提醒tíxǐng以色列人Yǐsèlièrén他们tāmen必须bìxū专一zhuānyī敬奉jìngfèng耶和华Yēhéhuá可以kěyǐ跟随gēnsuí周围zhōuwéide民族mínzú崇拜chóngbài各种各样gèzhǒng-gèyàngde男女nánnǚ神祇shénqí这些Zhèxiē民族mínzú相信xiāngxìn有些yǒuxiēshén掌管zhǎngguǎn大自然dàzìrándemǒu部分bùfen有些yǒuxiēshénhuìtóngde身份shēnfèn出现chūxiàn另外Lìngwàizuò独一dúyīde希伯来Xībólái语词yǔcí隐含yǐnhán想法xiǎngfǎgēn行动xíngdòng一致yízhìshuōdàozuòdàode意思yìsi耶和华Yēhéhuá绝对juéduìshì反复无常fǎnfù-wúchángde相反xiāngfǎnshì信实xìnshí可靠kěkào忠贞不渝zhōngzhēn-bùyú始终如一shǐzhōng-rúyīde上帝Shàngdì关于Guānyúrényào遵守zūnshǒudezuì重要zhòngyàode诫命jièmìng马太福音Mǎtài Fúyīn22:34-40记载jìzǎile相关xiāngguānde讨论tǎolùndàn只有zhǐyǒu马可福音Mǎkě Fúyīn包含bāohánle耶稣Yēsūzhèhuà:“以色列Yǐsèlièatīngba耶和华Yēhéhuá我们wǒmende上帝Shàngdìshì独一dúyīde耶和华Yēhéhuá。”耶稣Yēsūxiāndào耶和华Yēhéhuáshì独一dúyīde然后ránhòudào关于guānyúài上帝Shàngdìde诫命jièmìngzhè表明biǎomíng崇拜chóngbài上帝Shàngdìderén必须bìxū专一zhuānyī爱戴àidài耶和华Yēhéhuá

耶和华Yēhéhuá……耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì申命记Shēnmìngjì6:4zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录fùlùC)

全意Quányìzhǐ头脑tóunǎohuò思维sīwéi能力nénglìRén必须bìxū运用yùnyòng头脑tóunǎolái认识rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsāndàn马太福音Mǎtài Fúyīnde希腊语Xīlàyǔ文本wénběnyòngdequèshìxīn”“”“生命shēngmìng”。这样Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīnZài希伯来语Xībóláiyǔzhōng没有méiyǒu专门zhuānméndeyòngláizhǐ头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全心Quánxīn不过Búguò希腊语Xīlàyǔzhōngquèyǒu专门zhuānményòngláizhǐ头脑tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯来语Xībóláiyǔ文本wénběn出现chūxiànxīnshí希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběn经常jīngchángyòng对应duìyìng头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniànde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13那么Nàme马太Mǎtài为什么wèi shénme没有méiyǒuyòng意思yìsishìde希腊Xīlà语词yǔcíne因为Yīnwèizuòde希伯来Xībólái语词yǔcí可以kěyǐzhǐ身体shēntǐde力量lìliàng可以kěyǐzhǐ思维sīwéi能力nénglì总而言之Zǒngʼéryánzhīzhè希伯来Xībólái语词yǔcí希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsishìyǒusuǒ重叠chóngdiédezhè也许yěxǔ就是jiùshì为什么wèi shénmetóngde福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命记Shēnmìngjìde经文jīngwénshíyòngbìngshì一模一样yìmú-yíyàngde。(Lìngjiàn12:3010:27de注释zhùshì

全部Quánbù生命shēngmìng 直译Zhíyì整个zhěnggè普绪克pǔxùkè”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

全心Quánxīn Yòngzuò比喻bǐyùshí,“xīn通常tōngcháng泛指fànzhǐ内心nèixīnde一切yíqiè包括bāokuòrénde思想sīxiǎng感情gǎnqíng态度tàidù动机dòngjī不过Búguòdānggēn”(头脑tóunǎo生命shēngmìng同时tóngshí出现chūxiànshí,“xīn看来kànlái专指zhuānzhǐrénde感觉gǎnjué愿望yuànwàng感情gǎnqíngZàiběnjié经文jīngwénli,“xīn”“”“”“生命shēngmìngzhède意思yìsiyǒusuǒ重叠chóngdiébìng互相hùxiāng排斥páichì这样Zhèyàngde表达biǎodánéngzuì有力yǒulìde方式fāngshì强调qiángdiàorénduì上帝Shàngdìdeài应该yīnggāishì完完全全wánwán-quánquánháo保留bǎoliúde。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全意quányì全力quánlì

全意Quányìzhǐ头脑tóunǎohuò思维sīwéi能力nénglìRén必须bìxū运用yùnyòng头脑tóunǎolái认识rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsāndàn希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde马可福音Mǎkě Fúyīnquèyònglexīn”“”“”“生命shēngmìngzhè这样Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīn希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénsuǒyòngdezài概念gàiniànshangyǒu重叠chóngdiéde部分bùfen马可福音Mǎkě Fúyīn为了wèilegèng全面quánmiànde表达biǎodá希伯来语Xībóláiyǔdecéng意思yìsi所以suǒyǐjiāshàngle这个zhègeZài希伯来语Xībóláiyǔzhōng没有méiyǒu专门zhuānméndeyòngláizhǐ头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全心quánxīn不过Búguò希腊语Xīlàyǔzhōngquèyǒu专门zhuānményòngláizhǐ头脑tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯来语Xībóláiyǔ文本wénběn出现chūxiànxīnshí希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběn经常jīngchángyòng对应duìyìng头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniànde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13马可福音Mǎkě Fúyīnyòngle这个zhège也许yěxǔhái表明biǎomíngzuòde希伯来Xībólái语词yǔcígēnzuòde希腊Xīlà语词yǔcízài意思yìsishangshìyǒusuǒ重叠chóngdiéde。(参看CānkànTài22:37那里nàlǐyòngdeshìérshì”。)也许Yěxǔzhèngshì因为yīnwèi词义cíyìyǒu重叠chóngdiéde地方dìfang那个nàge抄经士chāojīngshìzài回答huídá耶稣Yēsūshíyòngle理解力lǐjiělì。(12:33脚注jiǎozhùZhè可能kěnéng解释jiěshìle为什么wèi shénmetóngde福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命记Shēnmìngjì6:5de经文jīngwénshíyòngbìngshì一模一样yìmú-yíyàngde。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全力quánlìTài22:3710:27de注释zhùshì

全力Quánlì 正如Zhèngrúběnjié经文jīngwén关于guānyú全意quányìde注释zhùshìdào这里zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsānzuòde希伯来Xībólái语词yǔcí可以kěyǐzhǐ身体shēntǐde力量lìliàng可以kěyǐzhǐ思维sīwéi能力nénglì可能Kěnéngshì因为yīnwèi这个zhège缘故yuángù,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzài引用yǐnyòngzhèjié经文jīngwénshídōu表达biǎodále思维sīwéi能力nénglì这个zhège概念gàiniàn此外Cǐwàizhè也许yěxǔ可以kěyǐ解释jiěshì为什么wèi shénme马太福音Mǎtài Fúyīn22:37zài引用yǐnyòngtóngduàn经文jīngwénshíyòngleérfēi这个zhège根据Gēnjùyòng希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde路加福音Lùjiā Fúyīn10:27),dāng精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén引用yǐnyòng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàntóngduàn经文jīngwénshídàolexīn”“”“”“生命shēngmìng概念gàiniàn总而言之Zǒngʼéryánzhī看来kànlái耶稣Yēsū时代shídàiderén普遍pǔbiàn认同rèntóng希腊语Xīlàyǔlidezhè概念gàiniàndōu包含bāohánzài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwén使用shǐyòngdexīn”“”“生命shēngmìngzhèsānli

全部Quánbù生命shēngmìng JiànTài22:37de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì申命记Shēnmìngjì6:5zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录fùlùC)

Àirén zuòrénde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì附近fùjìnderén”,可以kěyǐzhǐzhùzài自己zìjǐ附近fùjìnderén可以kěyǐzhǐ任何rènhégēn自己zìjǐyǒu接触jiēchùhuò来往láiwǎngderén。(10:29-37;Luó13:8-10lìngjiànTài5:43de注释zhùshì

其次Qícì Zài马可福音Mǎkě Fúyīn12:29,30耶稣Yēsū直接zhíjiē回答huídále抄经士chāojīngshìchūde问题wèntíDànzàiběnjié经文jīngwénli进一步jìnyíbù扩展kuòzhǎn这个zhège话题huàtí引用yǐnyòngleèrtiáo诫命jièmìng。(19:18耶稣Yēsū表明biǎomíngzhèliǎngtiáo诫命jièmìngshì密不可分mìbùkěfēnde而且érqiě整套zhěngtào法典fǎdiǎn先知书xiānzhīshūdehuàdōu可以kěyǐyòngzhèliǎngtiáo诫命jièmìnglái总结zǒngjié。(Tài22:40

Àirén JiànTài22:39de注释zhùshì

全烧祭Quánshāojì 希腊Xīlà语词yǔcího·lo·kauʹto·ma(yuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcí:hoʹlos,意思yìsishì完全wánquán”;kaiʹo,意思yìsishì燃烧ránshāo”)zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànlizhǐ出现chūxiànguosānshìzài这里zhèlǐ另外lìngwàiliǎngshìzài希伯来书Xībóláishū10:6,8。《七十子Qīshízǐ译本yìběnyòng这个zhègelái翻译fānyì希伯来Xībólái语词yǔcíolah,后者hòuzhězhǐzhěngzhīshāodiào完全wánquánxiàngěi上帝Shàngdìde祭牲jìshēngzhèzhǒng祭牲jìshēnghuìliúxià任何rènhé部分bùfengěirénchī。《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài撒母耳记上Sāmǔʼěrjì Shàng15:22何西阿书Héxīʼāshū6:6dōuyòngle这个zhègeér那个nàge抄经士chāojīngshìzàigēn耶稣Yēsū说话shuōhuàshí可能kěnéngjiùxiǎngdàolezhèliǎngjié经文jīngwén。(12:32耶稣Yēsū完完全全wánwán-quánquánháo保留bǎoliúdexiànchū自己zìjǐ仿佛fǎngfú自己zìjǐ当作dàngzuò全烧祭quánshāojìxiànshàng

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì诗篇Shīpiān110:1zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录fùlùC)

市集Shìjí广场guǎngchǎng JiànTài23:7de注释zhùshì

市集Shìjí广场guǎngchǎng Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcía·go·raʹzhǐdeshì开阔kāikuòde场地chǎngdìZài古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqū以及yǐjí希腊Xīlà罗马Luómǎ世界shìjiède城镇chéngzhèn市集shìjí广场guǎngchǎng既是jìshì买卖mǎimai活动huódòngde中心zhōngxīnshì公众gōngzhòng集会jíhuìde地方dìfang

前座Qiánzuò JiànTài23:6de注释zhùshì

前座Qiánzuò Yòuzuìhǎode座位zuòwèi”。这些Zhèxiē特别tèbiéde座位zuòwèi可能kěnéngshìliúgěi会堂huìtáng主管zhǔguǎn贵宾guìbīnděng显要xiǎnyào人物rénwùde他们Tāmen看来kànláihuìzuòzài经卷jīngjuànde附近fùjìnshì会堂huìtángli所有suǒyǒuréndōunéngkàndàode地方dìfang

圣殿Shèngdiànde宝库bǎokù 这个Zhège可能kěnéngzhǐ约翰福音Yuēhàn Fúyīn8:20dàode圣殿shèngdiànlifàng钱箱qiánxiāngde区域qūyù这个zhège地方dìfang看来kànlái位于wèiyú女院nǚyuàn其中qízhōngshèyǒu13宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng”。(Lìngjiàn附录FùlùB11据说Jù shuō圣殿shèngdiànháiyǒu宝库bǎokùcóng钱箱qiánxiāng收集shōujídàodeqiándōuhuìfàngjìn里面lǐmiàn

宝库Bǎokùde钱箱qiánxiāng 根据Gēnjù古代gǔdài犹太人Yóutàirénde文献wénxiàn这些zhèxiē收集shōují捐款juānkuǎnde箱子xiāngzi形似xíngsì号筒hàotǒng顶部dǐngbùyǒuxiǎo开口kāikǒu人们Rénmenyòngxiànzhǒng祭物jìwùdeqiántóujìn钱箱qiánxiāngBěnjié经文jīngwényòngde希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn8:20zhǐ圣殿shèngdiànlifàng钱箱qiánxiāngde区域qūyù看来kànlái位于wèiyú女院nǚyuàn。(LìngjiànTài27:6de注释zhùshì以及yǐjí附录fùlùB11根据Gēnjù拉比Lābǐde说法shuōfǎ沿yánzhe女院nǚyuànde围墙wéiqiáng摆放bǎifàngle13这样zhèyàngde钱箱qiánxiāng据说Jù shuō圣殿shèngdiànháiyǒu宝库bǎokùcóng钱箱qiánxiāng收集shōujídàodeqiándōuhuìfàngjìn里面lǐmiàn

Qián 直译Zhíyìtóng”,zhǐdeshì铜币tóngbì不过Búguò这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíshìqiánde统称tǒngchēng。(Lìngjiàn附录fùlùB14

Liǎngwén小钱xiǎoqián 直译Zhíyìliǎngméi雷普顿léipǔdùn相当xiāngdāngméi科得仑kēdélún”。“雷普顿Léipǔdùnzài原文yuánwénde意思yìsishìyòuxiǎoyòubáode东西dōngxi看来kànláishì以色列Yǐsèliè地区dìqū价值jiàzhízuìxiǎode铜币tóngbìhuò青铜币qīngtóngbì。1雷普顿léipǔdùnde价值jiàzhíshì1第纳流斯dìnàliúsīde1/128。“科得仑Kēdélúnshì罗马Luómǎde铜币tóngbìhuò青铜币qīngtóngbì价值jiàzhíshì1第纳流斯dìnàliúsīde1/64。Zài这里zhèlǐ马可Mǎkěyòngle罗马人Luómǎrénde货币huòbìlái说明shuōmíng犹太人Yóutàirén普遍pǔbiàn使用shǐyòngde钱币qiánbìde价值jiàzhí。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì雷普顿léipǔdùn以及yǐjí附录fùlùB14

多媒体资料

酒榨Jiǔzhà
酒榨Jiǔzhà

Zài以色列Yǐsèliè采摘cǎizhāi葡萄pútaode时期shíqīshì8yuè9yuè具体jùtǐde采摘cǎizhāi时间shíjiānshì葡萄pútaode品种pǐnzhǒng特定tèdìng地区dìqūde气候qìhòuérdìngZhāi下来xiàláide葡萄pútaohuìfàngjìncóng石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide池子chízihuòcáoli工人Gōngrén通常tōngchánghuì赤脚chìjiǎo踩踏cǎità酒榨jiǔzhàlide葡萄pútao一边yìbiāncǎi一边yìbiān唱歌chànggē。(Sài16:10;25:30;48:33

1.Gāngzhāi下来xiàláide葡萄pútao

2.酒榨Jiǔzhà上池shàngchí

3.引流Yǐnliúgōu

4.收集Shōují果汁guǒzhīde下池xiàchí

5.Zhuāngjiǔde瓦缸wǎgāng

凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè
凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè

提比略Tíbǐlüè公元前gōngyuánqián42nián出生chūshēng公元gōngyuán14nián成为chéngwéi罗马Luómǎ帝国dìguódeèrrèn皇帝huángdì最后zuìhòu公元gōngyuán37nián3yuè去世qùshìZài耶稣Yēsū执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde整个zhěnggè期间qījiān提比略Tíbǐlüè一直yìzhíshì罗马Luómǎ皇帝huángdì因此Yīncǐdāng耶稣Yēsūkànzhejiǎoshuìyòngde钱币qiánbìshuō属于shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisāshí在位zàiwèide凯撒Kǎisā就是jiùshì提比略Tíbǐlüè。(12:14-17;Tài22:17-21;20:22-25

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen

晚宴Wǎnyàn的de上座shàngzuò
晚宴Wǎnyànde上座shàngzuò

Zài公元gōngyuán1世纪shìjì人们rénmen通常tōngchánghuìxiétǎngzàizhuōpáng用餐yòngcān用餐Yòngcānderénhuì左手zuǒshǒuzhīzài软垫ruǎndiànshangyòng右手yòushǒu东西dōngxichī按照Ànzhào希腊Xīlà罗马Luómǎde习俗xísú用餐yòngcānde房间fángjiānli通常tōngchángyǒuzhāng低矮dīʼǎide餐桌cānzhuō旁边pángbiān围绕wéiràozhesānzhāng卧榻wòtà罗马人Luómǎrénzhèzhǒng餐厅cāntīngchēngwéisān卧榻wòtà餐厅cāntīng”(拉丁语Lādīngyǔshìtriclinium,yuán意思yìsiwéiyǒusānzhāng卧榻wòtàde房间fángjiānde希腊Xīlà语词yǔcí)。Zhèzhǒng座位zuòwèi安排ānpái通常tōngcháng可以kěyǐràng9rén用餐yòngcānměizhāng卧榻wòtà3rén不过búguò后来hòulái人们rénmen往往wǎngwǎng使用shǐyòngjiàochángde卧榻wòtàlái容纳róngnàgèngduōrén根据Gēnjù传统chuántǒng餐厅cāntīngli各个gègè卧榻wòtàde位置wèizhì代表dàibiǎotóngde等级děngjízhāng地位dìwèizuì(A),zhāng地位dìwèi居中jūzhōng(B),zhāng地位dìwèizuìgāo(C)。Tóngzhāng卧榻wòtàshangde各个gègè座位zuòwèi代表dàibiǎotóngde地位dìwèi中间zhōngjiānderén地位dìwèigāo右边yòubianderén左边zuǒbianderénDànzài正式zhèngshìde宴席yànxíshang主人zhǔrén一般yìbānzuòzài地位dìwèizuìde卧榻wòtàshangzuì左边zuǒbiande座位zuòwèi(1),ér上座shàngzuò就是jiùshì中间zhōngjiān卧榻wòtàshangzuì靠近kàojìn主人zhǔrénde座位zuòwèi(2)。虽然Suīrán清楚qīngchu犹太人Yóutàirénzàiduō程度chéngdùshang采纳cǎinàle这个zhège习俗xísúdàn看来kànlái耶稣Yēsū确实quèshíjiè这个zhège习俗xísúlái教导jiàodǎo门徒méntúyào谦卑qiānbēi

会堂Huìtáng里li的de前座qiánzuò
会堂Huìtánglide前座qiánzuò

这里Zhèlǐyòng3D图像túxiàng复原fùyuánle古代gǔdài犹太Yóutài会堂huìtángde样貌yàngmào依据yījùdeshì迦姆拉Jiāmǔlā加马拉Jiāmǎlāzuò公元gōngyuán1世纪shìjì犹太Yóutài会堂huìtángde遗址yízhǐ迦姆拉城Jiāmǔlā Chéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东北dōngběiyuē10公里gōnglǐchù因为Yīnwèi没有méiyǒu任何rènhézuò1世纪shìjìde犹太Yóutài会堂huìtáng完好wánhǎo无损wúsǔnde存留cúnliú至今zhìjīn所以suǒyǐ无法wúfǎ确定quèdìng当时dāngshí犹太Yóutài会堂huìtángde所有suǒyǒu建筑jiànzhù细节xìjié这里Zhèlǐ展示zhǎnshìde一些yìxiē建筑jiànzhù细节xìjié可能kěnéngzài当时dāngshíde许多xǔduō犹太Yóutài会堂huìtánglidōunéngkàndào

1.会堂Huìtánglide前座qiánzuò就是jiùshìzuìhǎode座位zuòwèi可能kěnéngzài讲台jiǎngtáide上面shàngmiànhuò附近fùjìn

2.讲台Jiǎngtái宣读xuāndú圣经Shèngjīngde地方dìfangMěi会堂huìtángli讲台jiǎngtáide位置wèizhì可能kěnéngyǒusuǒtóng

3.Kàoqiángde座位zuòwèizuòzài这些zhèxiē位子wèizishangde可能kěnéngdōushì当地dāngdìyǒu身份shēnfèn地位dìwèiderén其他Qítārén可能kěnénghuì垫子diànzizuòzàishang迦姆拉Jiāmǔlādezuò会堂huìtáng看来kànláiyǒupái座位zuòwèi

4.存放Cúnfàng圣经Shèngjīng经卷jīngjuànde柜子guìzihuò箱子xiāngzi可能kěnéngkàozài后面hòumiàndeqiángshang

会堂Huìtángli座位zuòwèide设置shèzhìràng在场zàichǎngderén时刻shíkè意识yìshídào有些yǒuxiērénde地位dìwèishì其他qítāréngāode耶稣Yēsūde门徒méntújiù常常chángcháng争论zhēnglùnshéide地位dìwèigènggāo。(Tài18:1-4;20:20,21;9:33,34;9:46-48

宝库Bǎokù的de钱箱qiánxiāng和hé穷qióng寡妇guǎfu
宝库Bǎokùde钱箱qiánxiāngqióng寡妇guǎfu

根据Gēnjù拉比Lābǐde说法shuōfǎ希律Xīlǜ建造jiànzàode圣殿shèngdiànliyǒu13宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng这些zhèxiē钱箱qiánxiāngchēngwéi绍法shàofǎxiāng”。zuò绍法shàofǎde希伯来Xībólái语词yǔcíshoh·pharʹ意思yìsishì羊角yángjiǎo”,zhè表明biǎomíng钱箱qiánxiāng至少zhìshǎoyǒumǒu部分bùfenhěnxiàngjiǎohuò号筒hàotǒng耶稣Yēsū曾经céngjīng谴责qiǎnzé一些yìxiērénzài接济jiējì穷人qióngrénshí故意gùyì张扬zhāngyáng仿佛fǎngfúchuīxiǎng号筒hàotǒng一样yíyàngTīngdào耶稣Yēsū这样zhèyàngshuōderén可能kěnénghuìxiǎngdào钱币qiánbìtóujìn形似xíngsì号筒hàotǒngde钱箱qiánxiāngli发出fāchūde响声xiǎngshēng。(Tài6:2Qióng寡妇guǎfudeliǎngwén小钱xiǎoqiántóujìn钱箱qiánxiāngshí也许yěxǔhuì发出fāchū什么shénme声音shēngyīndàn耶稣Yēsū表示biǎoshìqióng寡妇guǎfude捐献juānxiànzài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōngdōu十分shífēn宝贵bǎoguì