马可福音 12:1-44

12  耶稣Yēsūyòng比喻bǐyùduì他们tāmenshuō:“Yǒurén开垦kāikěnle葡萄园pútaoyuán+四面sìmiànwéishàng栅栏zhàlanle酒槽jiǔcáogàilezuò塔楼tǎlóu+葡萄园pútaoyuángěi一些yìxiē农户nónghùhòujiùdàoguówàile+  Dàole收获shōuhuòde季节jìjiépài奴隶núlìdào农户nónghù那里nàlǐxiàng他们tāmen收取shōuqǔ葡萄园pútaoyuánde部分bùfen果实guǒshí  可是Kěshì他们tāmen竟然jìngránzhuāzhù那个nàge奴隶núlìledùn使shǐ空手kōngshǒu回去huíqù  主人Zhǔrényòupàilìng奴隶núlìdào他们tāmen那里nàlǐ他们Tāmenquèshāng这个zhège奴隶núlìdetóubìng羞辱xiūrǔ+  主人Zhǔrénzàipàilìngrén他们tāmenjìng这个zhègerénshāle许多Xǔduōrénleyǒudebèiyǒudebèishā  主人Zhǔrénháiyǒurén就是jiùshì深爱shēnʼàide儿子érzi+最后zuìhòupài儿子érzidào他们tāmen那里nàlǐshuō:‘他们Tāmenhuì尊重zūnzhòng儿子érzide。’  可是Kěshì农户nónghù商量shāngliangshuō:‘这个Zhègeshì继承人jìchéngrén+Lái我们wǒmenshāleyào继承jìchéngde产业chǎnyèjiùguī我们wǒmenle。’  他们Tāmenjiùzhuāzhùshāletuōdào葡萄园pútaoyuánwài+  葡萄园Pútaoyuánde主人zhǔrénhuì怎么zěnmezuònehuìláishādiào这些zhèxiē农户nónghù葡萄园pútaoyuánjiāogěi别人biérén+ 10  圣经Shèngjīngshangdezhèduànhuà你们nǐmen从来cónglái没有méiyǒuguoma?‘建造Jiànzàoderén弃绝qìjuéde石头shítouchéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí*+ 11  Zhèshì耶和华Yēhéhuá*de作为zuòwéizài我们wǒmenyǎnzhōng实在shízài奇妙qímiào+。’” 12  他们Tāmenkànchū这个zhège比喻bǐyùshì针对zhēnduì他们tāmenshuōdejiùxiǎng拘捕jūbǔ耶稣Yēsū可是Kěshì他们tāmen害怕hàipà民众mínzhòng只好zhǐhǎo离开líkāizǒule+ 13  随后Suíhòu他们tāmenpàile一些yìxiē法利赛派Fǎlìsàipàiderén希律党徒Xīlǜdǎngtúdào耶稣Yēsū那里nàlǐyàocóngdehuàzhōngzhǎo把柄bǎbǐng+ 14  那些Nàxiēréndàolejiùduìshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen知道zhīdàozhǐshuō真话zhēnhuàqiú任何rènhérénde认可rènkě因为yīnwèikànrénde地位dìwèi*zhǐ按照ànzhào真理zhēnlǐ教导jiàodǎorén认识rènshi上帝Shàngdìdedào人头税réntóushuìgěi凯撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne 15  我们Wǒmengāi还是háishigāi?”耶稣Yēsū看穿kànchuān他们tāmende虚伪xūwěijiùduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénme试探shìtanméi第纳流斯dìnàliúsī*钱币qiánbìgěikàn。” 16  他们Tāmenláile耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Zhèshìshéidexiàngshéide名号mínghào?”他们Tāmenshuō:“Shì凯撒Kǎisāde。” 17  耶稣Yēsūshuō:“属于Shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā+属于shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。”他们Tāmenjiùduìdehuà感到gǎndào惊奇jīngqí 18  撒都该派Sādūgāipài向来xiàngláishuō没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì+他们tāmenláijiàn耶稣Yēsūwèn+ 19  “老师Lǎoshī摩西Móxīgěi我们wǒmenxiěxià规定guīdìngshuō如果rúguǒyǒurénde兄弟xiōngdìleliúxià妻子qīzi没有méiyǒu孩子háizi死者sǐzhěde兄弟xiōngdìjiùgāi遗孀yíshuāng过来guòláilede兄弟xiōngdì立后lìhòu+ 20  曾经Céngjīngyǒu兄弟xiōngdìrénle妻子qīzi没有méiyǒuliúxià后代hòudàijiùle 21  èrle没有méiyǒuliúxià后代hòudàijiùlesānshì这样zhèyàng 22  dōu没有méiyǒuliúxià后代hòudài最后Zuìhòu那个nàge女人nǚrénle 23  复活Fùhuóde时候shíhoushìrénde妻子qīzinedōuguoa。” 24  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmencuòle就是jiùshì因为yīnwèi你们nǐmen了解liǎojiě圣经Shèngjīng了解liǎojiě上帝Shàngdìde力量lìliàngma+ 25  死人Sǐrén复活fùhuó以后yǐhòujiàérshìxiàngtiānshangde天使tiānshǐ一样yíyàng+ 26  关于Guānyú死人sǐrén复活fùhuódeshìzài摩西Móxīde经卷jīngjuànshang荆棘丛jīngjícóngde记载jìzǎili上帝Shàngdìduì摩西Móxīshuō,‘shì亚伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì’,难道nándào你们nǐmen没有méiyǒuguoma+ 27  shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì你们Nǐmen大错特错dàcuò-tècuòle+。” 28  Yǒu抄经士chāojīngshì先前xiānqiánjiùláiletīngdào他们tāmen争论zhēnglùnjiàn耶稣Yēsū回答huídádehěnhǎojiùwèn:“诫命Jièmìngzhōngtiáoshìzuì重要zhòngyào*dene+ 29  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Zuì重要zhòngyàodeshì,‘以色列Yǐsèlièatīngba耶和华Yēhéhuá*我们wǒmende上帝Shàngdìshì独一dúyī*de耶和华Yēhéhuá* 30  yào全心quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuá*de上帝Shàngdì+’。 31  其次Qícìshì,‘yàoàirén+’。Zài没有méiyǒubiéde诫命jièmìngzhèliǎngtiáogèngle。” 32  那个Nàge抄经士chāojīngshìduìshuō:“老师Lǎoshīshuōdehǎoshuōde符合fúhé真理zhēnlǐ,‘上帝Shàngdìshì独一dúyīde除了chúlezài没有méiyǒubiédeshén+’。 33  rén全心quánxīn全意quányì*全力quánlìàiyòuàirénzhèjiù一切yíqiè全烧祭quánshāojìbiéde祭牲jìshēnggèngyǒu价值jiàzhí+。” 34  耶稣Yēsūjiàndeyǒu智慧zhìhuìjiùduìshuō:“上帝Shàngdìde王国Wángguóyuǎnle。”Zài没有méiyǒuréngǎnwèn耶稣Yēsū什么shénmele+ 35  耶稣Yēsū继续jìxùzài圣殿shèngdiànli教导jiàodǎorénshuō:“抄经士Chāojīngshì为什么wèi shénmeshuō基督Jīdūshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ 36  大卫Dàwèizài神圣力量shénshèng lìliàng+de指引zhǐyǐnxiàshuō:‘耶和华Yēhéhuá*duìzhǔshuō:“zuòzàide右边yòubian直到zhídàode敌人dírénfàngzàijiǎoxià+。”’ 37  大卫Dàwèi既然jìránchēng基督Jīdūwéizhǔ’,基督Jīdūyòu怎么zěnmeshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ qúnréndōu喜欢xǐhuantīng耶稣Yēsū讲话jiǎnghuà 38  耶稣Yēsūzài教导jiàodǎoshíshuō:“Yào当心dāngxīn抄经士chāojīngshì他们tāmen喜欢xǐhuan穿chuānzhe长袍chángpáozǒuláizǒu喜欢xǐhuan别人biérénzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng他们tāmen问好wènhǎo+ 39  hái喜欢xǐhuan会堂huìtánglide前座qiánzuò*晚宴wǎnyànde上座shàngzuò+ 40  他们Tāmen侵吞qīntūn寡妇guǎfude房子fángzi*而且érqiě装模作样zhuāngmú-zuòyàngzuò冗长rǒngchángde祷告dǎogào这些Zhèxiērényàoshòugèng严厉yánlì*de判决pànjué。” 41  耶稣Yēsūduìzhe宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng+zuòxiàkàn民众mínzhòng怎样zěnyàngtóuqiánzài钱箱qiánxiāngliHěnduō富有fùyǒuderéntóujìnlehěnduō钱币qiánbì+ 42  Yǒuqióng寡妇guǎfuláiletóujìnleliǎngwén小钱xiǎoqián*+ 43  耶稣Yēsūjiào门徒méntúláiduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这个zhègeqióng寡妇guǎfutóujìn钱箱qiánxiāngde其他qítā所有suǒyǒuréntóudeháiduō+ 44  他们Tāmendōushìcóng剩余shèngyúdeqiánzhōng一些yìxiēláitóu进去jìnqù这个zhège寡妇guǎfuquèshìcóng匮乏kuìfázhōng所有suǒyǒudeqiánlàiwéishēngde一切yíqiè全都quándōutóu进去jìnqùle+。”

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“房角石Fángjiǎoshí”。
直译Zhíyìliǎn”。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ”。
Zhǐdeshìzhǒng罗马Luómǎ银币yínbìJiàn附录fùlùB14
Zuì重要zhòngyàoyòu首要shǒuyào”。
Zhǐ耶和华Yēhéhuáshì独一无二dúyī-wúʼèrde只有zhǐyǒushì真神zhēnshén
Yòuyòng全部quánbù理解力lǐjiělì”。
Yòuzuìhǎode座位zuòwèi”。
Yòu财产cáichǎn”。
Yòugèngzhòng”。
Liǎngwén小钱xiǎoqián直译zhíyìliǎngméi雷普顿léipǔdùn相当xiāngdāngméi科得仑kēdélún”。Jiàn附录fùlùB14

注释

多媒体资料

酒榨Jiǔzhà
酒榨Jiǔzhà

Zài以色列Yǐsèliè采摘cǎizhāi葡萄pútaode时期shíqīshì8yuè9yuè具体jùtǐde采摘cǎizhāi时间shíjiānshì葡萄pútaode品种pǐnzhǒng特定tèdìng地区dìqūde气候qìhòuérdìngZhāi下来xiàláide葡萄pútaohuìfàngjìncóng石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide池子chízihuòcáoli工人Gōngrén通常tōngchánghuì赤脚chìjiǎo踩踏cǎità酒榨jiǔzhàlide葡萄pútao一边yìbiāncǎi一边yìbiān唱歌chànggē。(Sài16:10;25:30;48:33

1.Gāngzhāi下来xiàláide葡萄pútao

2.酒榨Jiǔzhà上池shàngchí

3.引流Yǐnliúgōu

4.收集Shōují果汁guǒzhīde下池xiàchí

5.Zhuāngjiǔde瓦缸wǎgāng

凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè
凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè

提比略Tíbǐlüè公元前gōngyuánqián42nián出生chūshēng公元gōngyuán14nián成为chéngwéi罗马Luómǎ帝国dìguódeèrrèn皇帝huángdì最后zuìhòu公元gōngyuán37nián3yuè去世qùshìZài耶稣Yēsū执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde整个zhěnggè期间qījiān提比略Tíbǐlüè一直yìzhíshì罗马Luómǎ皇帝huángdì因此Yīncǐdāng耶稣Yēsūkànzhejiǎoshuìyòngde钱币qiánbìshuō属于shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisāshí在位zàiwèide凯撒Kǎisā就是jiùshì提比略Tíbǐlüè。(12:14-17;Tài22:17-21;20:22-25

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen

会堂Huìtáng里li的de前座qiánzuò
会堂Huìtánglide前座qiánzuò

这里Zhèlǐyòng3D图象túxiàng复原fùyuánle古代gǔdài犹太Yóutài会堂huìtángde样貌yàngmào依据yījùdeshì迦姆拉Jiāmǔlā加马拉Jiāmǎlāzuò公元gōngyuán1世纪shìjì犹太Yóutài会堂huìtángde遗址yízhǐ迦姆拉城Jiāmǔlā Chéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi东北dōngběiyuē10公里gōnglǐchù因为Yīnwèi没有méiyǒu任何rènhézuò1世纪shìjìde犹太Yóutài会堂huìtáng完好wánhǎo无损wúsǔnde存留cúnliú至今zhìjīn所以suǒyǐ无法wúfǎ确定quèdìng当时dāngshí犹太Yóutài会堂huìtángde所有suǒyǒu建筑jiànzhù细节xìjié这里Zhèlǐ展示zhǎnshìde一些yìxiē建筑jiànzhù细节xìjié可能kěnéngzài当时dāngshíde许多xǔduō犹太Yóutài会堂huìtánglidōunéngkàndào

1.会堂Huìtánglide前座qiánzuò就是jiùshìzuìhǎode座位zuòwèi可能kěnéngzài讲台jiǎngtáide上面shàngmiànhuò附近fùjìn

2.讲台Jiǎngtái宣读xuāndú圣经Shèngjīngde地方dìfangMěi会堂huìtángli讲台jiǎngtáide位置wèizhì可能kěnéngyǒusuǒtóng

3.Kàoqiángde座位zuòwèizuòzài这些zhèxiē位子wèizishangde可能kěnéngdōushì当地dāngdìyǒu身份shēnfèn地位dìwèiderén其他Qítārén可能kěnénghuì垫子diànzizuòzàishang迦姆拉Jiāmǔlādezuò会堂huìtáng看来kànláiyǒupái座位zuòwèi

4.存放Cúnfàng圣经Shèngjīng经卷jīngjuànde柜子guìzihuò箱子xiāngzi可能kěnéngkàozài后面hòumiàndeqiángshang

会堂Huìtángli座位zuòwèide设置shèzhìràng在场zàichǎngderén时刻shíkè意识yìshídào有些yǒuxiērénde地位dìwèishì其他qítāréngāode耶稣Yēsūde门徒méntújiù常常chángcháng争论zhēnglùnshéide地位dìwèigènggāo。(Tài18:1-4;20:20,21;9:33,34;9:46-48

晚宴Wǎnyàn的de上座shàngzuò
晚宴Wǎnyànde上座shàngzuò

Zài公元gōngyuán1世纪shìjì人们rénmen通常tōngchánghuìxiétǎngzàizhuōpáng用餐yòngcān用餐Yòngcānderénhuì左手zuǒshǒuzhīzài软垫ruǎndiànshangyòng右手yòushǒu东西dōngxichī按照Ànzhào希腊Xīlà罗马Luómǎde习俗xísú用餐yòngcānde房间fángjiānli通常tōngchángyǒuzhāng低矮dīʼǎide餐桌cānzhuō旁边pángbiān围绕wéiràozhesānzhāng卧榻wòtà罗马人Luómǎrénzhèzhǒng餐厅cāntīngchēngwéisān卧榻wòtà餐厅cāntīng”(拉丁语Lādīngyǔshìtriclinium,yuán意思yìsiwéiyǒusānzhāng卧榻wòtàde房间fángjiānde希腊Xīlà语词yǔcí)。Zhèzhǒng座位zuòwèi安排ānpái通常tōngcháng可以kěyǐràng9rén用餐yòngcānměizhāng卧榻wòtà3rén不过búguò后来hòulái人们rénmen往往wǎngwǎng使用shǐyòngjiàochángde卧榻wòtàlái容纳róngnàgèngduōrén根据Gēnjù传统chuántǒng餐厅cāntīngli各个gègè卧榻wòtàde位置wèizhì代表dàibiǎotóngde等级děngjízhāng地位dìwèizuì(A),zhāng地位dìwèi居中jūzhōng(B),zhāng地位dìwèizuìgāo(C)。Tóngzhāng卧榻wòtàshangde各个gègè座位zuòwèi代表dàibiǎotóngde地位dìwèi中间zhōngjiānderén地位dìwèigāo右边yòubianderén左边zuǒbianderénDànzài正式zhèngshìde宴席yànxíshang主人zhǔrén一般yìbānzuòzài地位dìwèizuìde卧榻wòtàshangzuì左边zuǒbiande座位zuòwèi(1),ér上座shàngzuò就是jiùshì中间zhōngjiān卧榻wòtàshangzuì靠近kàojìn主人zhǔrénde座位zuòwèi(2)。虽然Suīrán清楚qīngchu犹太人Yóutàirénzàiduō程度chéngdùshang采纳cǎinàle这个zhège习俗xísúdàn看来kànlái耶稣Yēsū确实quèshíjiè这个zhège习俗xísúlái教导jiàodǎo门徒méntúyào谦卑qiānbēi