诗篇 119:1-176

א* 119  为人Wéirén无可指责wúkězhǐzé* 按照Ànzhào耶和华Yēhéhuáde法律fǎlǜ生活shēnghuóderén多么duōmeyǒu*+   听从Tīngcóng上帝Shàngdìde提醒tíxǐng+ 全心Quánxīn寻求xúnqiúderén+多么Duōmeyǒu   他们Tāmenzuò不义búyìdeshì他们Tāmen行走xíngzǒu上帝Shàngdìde道路dàolù+   已经yǐjīng下令xiàlìngYàorén认真rènzhēn遵守zūnshǒude命令mìnglìng+   衷心zhōngxīn希望xīwàngnéng保持bǎochí坚定jiāndìng*+时刻Shíkè遵守zūnshǒude条例tiáolì   这样Zhèyàng思索sīsuǒde一切Yíqiè诫命jièmìngshíJiùhuì感到gǎndào羞愧xiūkuì+   学习xuéxíde正义zhèngyì法令fǎlìng*shíYào正直zhèngzhídexīn赞美zànměi   yào遵守zūnshǒude条例tiáolìQiú不要búyào弃绝qìjué ב   年轻人Niánqīngrén怎样zěnyàngcáinéngyǒu纯洁Chúnjiéde行为xíngwéine 就是Jiùshìyào按照ànzhàode话语huàyǔ不断Búduàn警惕jǐngtì自己zìjǐ+ 10  全心quánxīn寻求xúnqiúQiú不要búyàoràng偏离Piānlíde诫命jièmìng+ 11  dehuà珍藏zhēncángzài心里xīnlǐ+使Shǐ不致búzhì得罪dézuì+ 12  耶和华Yēhéhuáayuànshòudào赞美zànměiQiújiāo认识rènshide条例tiáolì 13  yòng嘴唇zuǐchún宣扬xuānyángkǒuzhōngde一切yíqiè法令fǎlìng* 14  tīngdàode提醒tíxǐngjiù欢欣huānxīn+得到dédào任何rènhé宝物bǎowùháiyào高兴gāoxìng+ 15  yào沉思chénsī*de命令mìnglìng+注视Zhùshìde道路dàolù+ 16  喜爱xǐʼàide律例lǜlì忘记wàngjìde话语huàyǔ+ ג 17  Qiú善待shàndài仆人púrénRàng可以kěyǐhuózhe遵守Zūnshǒude话语huàyǔ+ 18  Qiú使shǐzhāngkāi眼睛yǎnjingRàng清楚qīngchukànchū法律fǎlǜde绝妙juémiàozhīchù 19  zài这个zhège地方dìfang不过Búguòshì外族人wàizúrén+ Qiú不要búyàoxiàng隐藏Yǐncángde诫命jièmìng 20  时时刻刻shíshí-kèkè深深Shēnshēn渴慕kěmùde法令fǎlìng* 21  斥责chìzé越权yuèquán妄为wàngwéiderén这些Zhèxiēshòu诅咒zǔzhòuderén偏离Piānlíde诫命jièmìng+ 22  Qiú除去chúqùsuǒshòude侮辱Wǔrǔ藐视miǎoshì因为Yīnwèi听从tīngcónglede提醒tíxǐng 23  虽然Suīrán首领shǒulǐngzuòzài一起yìqǐ批评pīpíngde仆人púrénquè沉思chénsī*de条例tiáolì 24  喜爱xǐʼàide提醒tíxǐng+de提醒tíxǐng如同rútóngde谋士móushì+ ד 25  dǎozài尘土chéntǔzhōng+Qiúzhàode话语huàyǔ保全Bǎoquánde生命shēngmìng+ 26  xiàng述说shùshuō怎样zěnyàng处世chǔshì为人wéirén*jiù回应huíyìngQiújiāo认识rènshide条例tiáolì+ 27  Qiú使shǐ明白míngbaide命令mìnglìngYǒu什么shénme深意shēnyì*Ràng可以kěyǐ沉思chénsī*奇妙qímiàode作为zuòwéi+ 28  yīn悲伤bēishāngér失眠shīmiánQiúzhàosuǒshuōdeRàng坚强jiānqiáng起来qǐlái 29  Qiú使shǐyuǎn诡诈guǐzhàzhīdào+Qiú恩待ēndàiRàng认识rènshide法律fǎlǜ 30  选择xuǎnzéle忠信zhōngxìnzhīdào+Kànchūde法令fǎlìng*正确zhèngquè 31  切实qièshí听从tīngcóngde提醒tíxǐng+耶和华YēhéhuáaQiú不要búyàoràng失望shīwàng*+ 32  yào热切rèqiè遵从zūncóngde诫命jièmìng*因为Yīnwèi使shǐ宽心kuānxīn* ה 33  耶和华YēhéhuáaQiújiāo+遵行zūnxíngde条例tiáolì遵行zūnxíng到底dàodǐ+ 34  Qiú悟性wùxìng*这样Zhèyàngjiùnéng遵守zūnshǒude法律fǎlǜ并且Bìngqiě全心quánxīn服从fúcóng 35  Qiú引导yǐndǎo遵行zūnxíng*de诫命jièmìng+因为Yīnwèizhèràng非常fēicháng快乐kuàilè 36  Qiú使shǐ一心yìxīn倾慕qīngmùde提醒tíxǐngÉrfēi贪图tāntú私利sīlì*+ 37  Qiú使shǐdeyǎnkàn无益wúyìdeshì+使Shǐ行走xíngzǒude道路dàolùÉr保全bǎoquán生命shēngmìng 38  Qiúxiàng仆人púrén履行lǚxíngde诺言nuòyán*这样Zhèyàng人们rénmenjiùhuì敬畏jìngwèi* 39  Qiú除去chúqùsuǒ害怕hàipàde耻辱chǐrǔde法令fǎlìng*确实quèshí美善měishàn+ 40  Qiú看看kànkan多么duōme渴慕kěmùde命令mìnglìng Qiúyīnde正义zhèngyì保全Bǎoquánde生命shēngmìng ו 41  耶和华YēhéhuáaYuàn按照ànzhàode诺言nuòyán*+Ràng得享déxiǎngde忠贞zhōngzhēnzhīài+救恩jiùʼēn 42  这样Zhèyàngjiùnéng回应huíyìng嘲讽cháofěngderén因为Yīnwèi信赖xìnlàide话语huàyǔ 43  千万Qiānwàn不要búyào真理zhēnlǐde话语huàyǔCóngkǒuzhōngduó因为Yīnwèi一直yìzhí寄望jìwàng*de法令fǎlìng* 44  yào时刻shíkè遵守zūnshǒude法律fǎlǜ万世Wànshìgǎi永远yǒngyuǎnbiàn+ 45  huì行走xíngzǒuzài安全ānquánzhīchù*+因为Yīnwèi尽力jìnlì服从fúcóngde命令mìnglìng 46  yàozài列王lièwáng面前miànqián谈论tánlùn提醒tíxǐng世人shìréndehuàhuìyǐnwéichǐ+ 47  喜爱xǐʼàide诫命jièmìng这些Zhèxiē诫命jièmìngshì深爱shēnʼàide+ 48  深爱shēnʼàide诫命jièmìng+所以Suǒyǐyào双手shuāngshǒu祷告dǎogàoyào沉思chénsī*de条例tiáolì+ ז 49  Qiú紧记jǐnjìXiàng仆人púrénshuōguodehuà*dehuàgěi希望xīwàng* 50  dehuà保全bǎoquánlede生命shēngmìngZài受苦shòukǔde时候shíhougěi安慰ānwèi+ 51  越权Yuèquán妄为wàngwéiderén极度jídù藐视miǎoshìquè没有méiyǒu偏离piānlíde法律fǎlǜ+ 52  耶和华Yēhéhuáaxiǎngzài古代gǔdài颁布Bānbùde法令fǎlìng*+Jiù感到gǎndào安慰ānwèi+ 53  邪恶Xiéʼèderén离弃líqìde法律fǎlǜ不禁bùjīn怒火中烧nùhuǒ-zhōngshāo+ 54  无论Wúlùnshēnchù*de条例tiáolìdōushìde诗歌shīgē 55  耶和华Yēhéhuáazài夜间yèjiān思念sīniànde圣名shèngmíng+Wèideshì遵守zūnshǒude法律fǎlǜ 56  向来xiàngláidōu这样zhèyàngzuò因为Yīnwèi遵守zūnshǒulede命令mìnglìng ח 57  耶和华Yēhéhuáshìde产业chǎnyè+承诺chéngnuò遵守zūnshǒude话语huàyǔ+ 58  全心quánxīnqiúshīēn*+Qiú按照ànzhàode诺言nuòyán*恩待Ēndài+ 59  省察xǐngcháde道路dàolùWèideshì回归huíguī正道zhèngdào听从Tīngcóngde提醒tíxǐng+ 60  迅速xùnsù遵守zūnshǒude诫命jièmìngBìng拖延tuōyán+ 61  恶人Èrénde绳索shéngsuǒchánzhùquè没有méiyǒu忘记wàngjìde法律fǎlǜ+ 62  Yīnxià正义zhèngyìde法令fǎlìng*半夜bànyè起来qǐlái感谢gǎnxiè+ 63  所有Suǒyǒu敬畏jìngwèi遵守Zūnshǒu命令mìnglìngderénDōushìde朋友péngyou+ 64  耶和华Yēhéhuáa忠贞zhōngzhēndeài充满chōngmǎn大地dàdì+ Qiújiāo认识rènshide条例tiáolì ט 65  耶和华Yēhéhuáa向来xiànglái按照ànzhàode话语huàyǔ善待Shàndài仆人púrén 66  Qiú教导jiàodǎoRàngmíng事理shìlǐyǒu知识zhīshi+因为Yīnwèi信赖xìnlàide诫命jièmìng 67  曾经céngjīng误入歧途wùrù-qítú*结果Jiéguǒ自讨苦吃zìtǎokǔchīDàn现在xiànzài服从fúcóngdehuà+ 68  shì良善liángshànde+de作为zuòwéidōu良善liángshàn Qiújiāo认识rènshide条例tiáolì+ 69  越权Yuèquán妄为wàngwéiderén说谎shuōhuǎng抹黑mǒhēiquè全心quánxīn遵守zūnshǒude命令mìnglìng 70  他们Tāmendexīn麻木不仁mámù-bùrén*+què喜爱xǐʼàide法律fǎlǜ+ 71  受苦shòukǔduì有益yǒuyì+这样Zhèyàngjiùnéngxuéhuìde条例tiáolì 72  颁布bānbùde法律fǎlǜduì有益yǒuyì+Shèngguò千万qiānwànjīnyín+ י 73  deshǒuzàole塑造sùzào出来chūlái Qiú悟性wùxìngRàng学习xuéxíde诫命jièmìng+ 74  敬畏Jìngwèiderén看见kànjiànjiù欢欣huānxīnde话语huàyǔshìde希望xīwàng*+ 75  耶和华Yēhéhuáashēnzhīde法令fǎlìng*Shì正义zhèngyìde+知道zhīdào出于chūyú信实xìnshí*Cáiràng受苦shòukǔ+ 76  Qiú按照ànzhàoduì仆人púrénxiàde诺言nuòyán*Yòng忠贞zhōngzhēndeài+安慰ānwèi 77  Qiú怜悯liánmǐnRàng可以kěyǐhuó下去xiàqù+因为Yīnwèi喜爱xǐʼàide法律fǎlǜ+ 78  Yuàn越权yuèquán妄为wàngwéiderén蒙羞méngxiū因为Yīnwèi他们tāmen无缘无故wúyuán-wúgù*伤害Shānghàiquèyào沉思chénsī*de命令mìnglìng+ 79  Yuàn敬畏jìngwèiderénhuídào身边shēnbiān他们Tāmendōu明白míngbaide提醒tíxǐng 80  Yuàndexīn遵守zūnshǒude条例tiáolì+无可指责wúkězhǐzé这样Zhèyàngjiù不致búzhì蒙羞méngxiū+ כ 81  渴望kěwàng得到dédàode拯救zhěngjiù+de话语huàyǔshìde希望xīwàng* 82  为了Wèilede话语huàyǔ望眼欲穿wàngyǎn-yùchuān+Shuō:“什么shénme时候shíhouCái安慰ānwèine+ 83  虽然suīránxiàngbèiyānxūngānde皮袋pídàiQuè没有méiyǒu忘记wàngjìde条例tiáolì+ 84  de仆人púrénháiyào等候děnghòuduōjiǔne 什么shénme时候shíhoucáiduì迫害pòhàiderén执行zhíxíng判决pànjuéne+ 85  越权Yuèquán妄为wàngwéiderén无视Wúshìde法律fǎlǜ他们Tāmenle陷阱xiànjǐngyàohài 86  de诫命jièmìngdōushì可靠kěkàode他们Tāmen无缘无故wúyuán-wúgù迫害pòhàiQiú帮助bāngzhù+ 87  他们Tāmen几乎jīhūcóngshang消灭xiāomièDàn没有méiyǒu背弃bèiqìde命令mìnglìng 88  Qiúyīn忠贞zhōngzhēndeài保全Bǎoquánde生命shēngmìng这样Zhèyàngjiùnéng听从tīngcóngde提醒tíxǐng ל 89  耶和华Yēhéhuáade话语huàyǔzàitiānshang永远yǒngyuǎn长存chángcún+ 90  de真诚zhēnchéng信实xìnshí*代代dàidàibiàn+ 使shǐ大地dàdì稳固wěngù屹立yìlì+ 91  suǒ创造chuàngzàode按照Ànzhàode法令fǎlìng存留cúnliú至今zhìjīn万物Wànwùdōushìde仆人púrén 92  要不是yàobúshì喜爱xǐʼàide法律fǎlǜZǎojiùzài痛苦tòngkǔzhōngle+ 93  永远yǒngyuǎnhuì忘记wàngjìde命令mìnglìng因为Yīnwèijièzhe这些zhèxiē命令mìnglìng保全Bǎoquánlede生命shēngmìng+ 94  shì属于shǔyúdeQiú拯救zhěngjiù+因为Yīnwèi尽力jìnlì服从Fúcóngde命令mìnglìng+ 95  邪恶Xiéʼèderénděngzheyào杀害shāhàiDàn留心liúxīn听从tīngcóngde提醒tíxǐng 96  kànchū一切yíqiè完美wánměideshìDōuyǒu尽头jìntóu只有Zhǐyǒude诫命jièmìng广大guǎngdà无边wúbiān מ 97  多么duōmeàide法律fǎlǜ+终日Zhōngrì沉思默想chénsī-mòxiǎng*+ 98  de诫命jièmìng使shǐ敌人dírénYǒu智慧zhìhuì+因为Yīnwèide命令mìnglìng永远Yǒngyuǎnzài心里xīnlǐ 99  所有suǒyǒude老师lǎoshīGèngnéng洞悉dòngxī事理shìlǐ+因为Yīnwèi沉思chénsī*de提醒tíxǐng 100  年长niánzhǎngderéngèngyǒu悟性wùxìng因为Yīnwèi遵守zūnshǒude命令mìnglìng 101  zǒu任何rènhé邪恶xiéʼède+Wèideshì遵守zūnshǒude话语huàyǔ 102  没有méiyǒu偏离piānlíde法令fǎlìng*因为Yīnwèi指教zhǐjiàole 103  dehuàzàikǒuzhōng多么duōme甘甜gāntiánZàizuǐli更加gèngjiā可口kěkǒu+ 104  de命令mìnglìng使shǐyǒu悟性wùxìng+因此Yīncǐ憎恨zēnghèn一切Yíqiè虚谎xūhuǎngde行径xíngjìng+ נ 105  de话语huàyǔshìjiǎoqiándedēngShì路上lùshangdeguāng+ 106  曾经céngjīng发誓fāshìYào遵守zūnshǒu正义zhèngyìde法令fǎlìng*实践shíjiàn誓言shìyán 107  饱受bǎoshòu苦难kǔnàn+耶和华YēhéhuáaQiú按照ànzhàode话语huàyǔ保全Bǎoquánde生命shēngmìng+ 108  耶和华Yēhéhuáa赞美Zànměide言辞yáncí就是Jiùshì自愿zìyuànxiànshàngde祭物jìwù+Qiú欣然xīnrán接受jiēshòuBìngjiāo认识rènshide法令fǎlìng*+ 109  随时suíshí性命xìngmìngbǎoQuè没有méiyǒu忘记wàngjìde法律fǎlǜ+ 110  邪恶Xiéʼèderénshè圈套quāntàohàiquè没有méiyǒu偏离piānlíde命令mìnglìng+ 111  de提醒tíxǐng看作Kànzuò恒久héngjiǔde产业chǎnyè*因为Yīnwèidehuàràngdexīn欢跃huānyuè+ 112  决心juéxīn服从fúcóngde条例tiáolì遵守Zūnshǒu到底dàodǐ永远yǒngyuǎnbiàn ס 113  憎恨zēnghèn三心二意sānxīn-èryì*derén+Què深爱shēnʼàide法律fǎlǜ+ 114  shìde藏身cángshēnzhīsuǒde盾牌dùnpái+de话语huàyǔshìde希望xīwàng*+ 115  作恶Zuòʼèderénazǒukāi+ yào遵守zūnshǒu上帝Shàngdìde诫命jièmìng 116  Qiú按照ànzhàode诺言nuòyán*支持Zhīchí+使Shǐ可以kěyǐhuó下去xiàqù不要Búyàoràng失望shīwàng*+ 117  Qiú支持zhīchíràng得救déjiù+这样Zhèyàngjiùhuì时刻shíkè专心zhuānxīn学习xuéxíde条例tiáolì+ 118  弃绝qìjué所有suǒyǒu偏离Piānlí条例tiáolìderén+因为Yīnwèi他们tāmen虚伪xūwěiyòu诡诈guǐzhà 119  shangde恶人èrén全都quándōuchúdiào好像Hǎoxiàngchúdiào无用wúyòngde浮渣fúzhā+因此Yīncǐ深爱shēnʼàide提醒tíxǐng 120  yīn惧怕jùpàér浑身húnshēn颤抖chàndǒuYīnde判决pànjuéér感到gǎndào害怕hàipà ע 121  秉公bǐnggōng行义xíngyìQiú不要búyàorènrén欺压qīyā 122  Qiú保证bǎozhènghuì照顾zhàogùde仆人púrén不要Búyàoràng越权yuèquán妄为wàngwéiderén欺压Qīyā 123  等待děngdàide救恩jiùʼēn+正义zhèngyìde诺言nuòyán*等到Děngdào眼睛yǎnjingdōu昏花hūnhuāle+ 124  Qiúxiàng仆人púrénxiǎnchū忠贞zhōngzhēndeài+Jiāo认识rènshide条例tiáolì+ 125  shìde仆人púrénQiú悟性wùxìng+这样Zhèyàngjiùnéng明白míngbaide提醒tíxǐng 126  耶和华Yēhéhuáa采取cǎiqǔ行动xíngdòngde时候shíhoudàole+因为Yīnwèi世人shìrén触犯chùfànlede法律fǎlǜ 127  所以Suǒyǐ深爱shēnʼàide诫命jièmìngYuǎnshèng黄金huángjīn超过chāoguò纯金chúnjīn*+ 128  所以Suǒyǐ认定rèndìngde一切yíqiè指示zhǐshì*正确zhèngquè无误wúwù+憎恨zēnghèn所有suǒyǒu虚谎xūhuǎngde行径xíngjìng+ פ 129  de提醒tíxǐng多么duōme奇妙qímiào因此Yīncǐ切实qièshí听从tīngcóng 130  de话语huàyǔ揭示jiēshì出来chūláiJiù发出fāchū亮光liàngguāng+Ràng缺乏quēfá经验jīngyànderényǒu悟性wùxìng+ 131  渴慕kěmùde诫命jièmìng+禁不住Jīnbuzhù张口zhāngkǒu感叹gǎntàn* 132  de法令fǎlìngshuōhuì恩待ēndàiài圣名shèngmíngderén+因此Yīncǐqiú眷顾juàngù恩待ēndài+ 133  Qiúyòngdehuà引导yǐndǎoRàngzǒuzài安全ānquánzhīchù*不要Búyàoràng任何rènhé恶事èshì控制kòngzhì+ 134  Qiú搭救dājiù*不要Búyàoràngrén欺压qīyāhuì遵守zūnshǒude命令mìnglìng 135  Qiúyòng慈颜cíyán光照guāngzhàode仆人púrén*+Jiāo认识rènshide条例tiáolì 136  lèiliúchéng因为Yīnwèi人们rénmen遵守zūnshǒude法律fǎlǜ+ צ 137  耶和华Yēhéhuáashì正义zhèngyìde+de法令fǎlìng*公平gōngpíng+ 138  de提醒tíxǐngshì正义zhèngyìde完全Wánquán可靠kěkào 139  wèi大发dàfā热心rèxīn仿佛Fǎngfúxiōngzhōngyǒu熊熊烈火xióngxióng-lièhuǒ+因为Yīnwèide敌人dírénWànglede话语huàyǔ 140  dehuà经过jīngguò精炼jīngliàn完全Wánquán纯净chúnjìng+所以Suǒyǐde仆人púrén深爱shēnʼàidehuà+ 141  虽然suīrán渺小miǎoxiǎoshòurén鄙视bǐshì+Què没有méiyǒu忘记wàngjìde命令mìnglìng 142  de正义zhèngyìshì永恒yǒnghéngde正义zhèngyì+de法律fǎlǜshì真理zhēnlǐ+ 143  虽然suīrán遭遇zāoyù苦难kǔnàn困境kùnjìngQuè仍然réngrán喜爱xǐʼàide诫命jièmìng 144  de提醒tíxǐng永远yǒngyuǎn正义zhèngyìQiú悟性wùxìng+Ràng可以kěyǐhuó下去xiàqù ק 145  全心quánxīn呼求hūqiú耶和华Yēhéhuáaqiú回应huíyìng yào遵守zūnshǒude条例tiáolì 146  xiàng呼求hūqiúqiú拯救zhěngjiù yào听从tīngcóngde提醒tíxǐng 147  破晓Pòxiǎo之前zhīqián*已经yǐjīng起来qǐláixiàng求助qiúzhù+de话语huàyǔshìde希望xīwàng* 148  长夜chángyèmián*Wèiyào沉思chénsī*dehuà+ 149  Qiú垂听chuítīngde呼声hūshēng因为Yīnwèiyǒu忠贞zhōngzhēndeài+耶和华YēhéhuáaQiú保全bǎoquánde生命shēngmìng因为Yīnwèishì公正gōngzhèngde 150  行为Xíngwéi可耻kěchǐ*derén逼近bījìn他们Tāmenyuǎnde法律fǎlǜ 151  耶和华Yēhéhuáajiùzài身边shēnbiān+de诫命jièmìngquánshì真理zhēnlǐ+ 152  确立quèlìlede提醒tíxǐng永远YǒngyuǎnbiànZhèshìzǎojiù知道zhīdàode+ ר 153  Qiú看看kànkande苦况kǔkuàng搭救Dājiù+因为Yīnwèi没有méiyǒu忘记wàngjìde法律fǎlǜ 154  Qiúwèi申冤shēnyuān*搭救dājiù+Qiú按照ànzhàode诺言nuòyán*保全Bǎoquánde生命shēngmìng 155  救恩Jiùʼēnyuǎn邪恶xiéʼèderén因为Yīnwèi他们tāmen没有méiyǒu服从fúcóngde条例tiáolì+ 156  耶和华Yēhéhuáa富于fùyú怜悯liánmǐn+Qiú保全bǎoquánde生命shēngmìng因为Yīnwèishì公正gōngzhèngde 157  Yǒu许多xǔduōrén迫害pòhàiGēn敌对díduì+què没有méiyǒu偏离piānlíde提醒tíxǐng 158  鄙视bǐshì背信弃义bèixìn-qìyìderén因为Yīnwèi他们tāmen服从fúcóngdehuà+ 159  kàn多么duōmeàide命令mìnglìng 耶和华YēhéhuáaQiú保全bǎoquánde生命shēngmìng因为Yīnwèiyǒu忠贞zhōngzhēndeài+ 160  话语huàyǔde本质běnzhìshì真理zhēnlǐ+一切yíqiè正义zhèngyìde法令fǎlìng*永远Yǒngyuǎn长存chángcún ש 161  首领们Shǒulǐngmen无缘无故wúyuán-wúgù迫害pòhài+Dàndexīn仍然réngrán敬畏Jìngwèide话语huàyǔ+ 162  yīndehuàér欢跃huānyuè+Jiùxiàngrén得到dédào许多xǔduō战利品zhànlìpǐn 163  憎恨zēnghèn谎言huǎngyán深恶痛绝shēnwù-tòngjué+Què深爱shēnʼàide法律fǎlǜ+ 164  Yīn正义zhèngyìde法令fǎlìng*tiān赞美zànměi 165  Ài法律fǎlǜderén饱享bǎoxiǎng安宁ānníng*+什么Shénmedōunéng使shǐ他们tāmen失足shīzú* 166  耶和华Yēhéhuáa指望zhǐwàng拯救zhěngjiù遵守zūnshǒude诫命jièmìng 167  听从tīngcóngde提醒tíxǐng而且Érqiě珍爱zhēnʼài无比wúbǐ+ 168  遵守zūnshǒude命令mìnglìng听从Tīngcóngde提醒tíxǐng知道zhīdàosuǒzuòde一切yíqiè+ ת 169  耶和华YēhéhuáaYuàn求助qiúzhùde呼声hūshēng上达shàngdá+Qiú按照ànzhàode话语huàyǔ悟性wùxìng+ 170  Yuànqiúēnde祷告dǎogào上达shàngdáQiú按照ànzhàode诺言nuòyán*解救jiějiù 171  Yuàndezuǐyǒngchū赞美zànměide言辞yáncí+因为Yīnwèide条例tiáolì教导jiàodǎo 172  Yuànde舌头shétou歌颂gēsòngde话语huàyǔ+因为Yīnwèide诫命jièmìngjìndōu正义zhèngyì 173  Yuàn随时suíshí出手chūshǒu帮助bāngzhù+因为Yīnwèi选择xuǎnzé服从fúcóngde命令mìnglìng+ 174  耶和华Yēhéhuáa渴望kěwàng得到dédàode拯救zhěngjiù喜爱xǐʼàide法律fǎlǜ+ 175  Qiúrànghuó下去xiàqùjiù可以kěyǐ赞美zànměi+Yuànde法令fǎlìng*帮助bāngzhù 176  好像hǎoxiàng走失zǒushīde绵羊miányáng误入歧途Wùrù-qítú+ Qiú寻找xúnzhǎode仆人púrén因为Yīnwèi没有méiyǒu忘记wàngjìde诫命jièmìng+

脚注

א‎Shì希伯来Xībóláiyǔdeshǒu字母zìmǔ‎。‎Běnshī原文yuánwénàn字母zìmǔde次序cìxù写成xiěchéng
Yòu坚守jiānshǒu忠义zhōngyì”。
Yòu快乐kuàilè”。
直译Zhíyìyuànde道路dàolù坚定不移jiāndìng-bùyí”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòuxiàng述说shùshuōde道路dàolù”。
直译Zhíyìde命令mìnglìngde道路dàolù”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu蒙羞méngxiū”。
Yòuyàozài诫命jièmìngsuǒdìngde道路dàolùshang直奔zhíbèn”。
zuò因为yīnwèiràngdexīn充满chōngmǎn信念xìnniàn”。
Yòu理解力lǐjiělì”。
Yòu使shǐ遵行zūnxíng”。
Yòu利益lìyì”。
Yòuhuà”。
zuò就是jiùshìduì敬畏jìngwèiderénxiàde诺言nuòyán”。
Yòu判决pànjué”。
Yòuhuà”。
Yòu等待děngdài”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu宽阔kuānkuòde地方dìfang”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòu诺言nuòyán”。
Yòuyào等待děngdàidehuà实现shíxiàn”。
Yòu判决pànjué”。
Yòuzài侨居qiáojūzhīchù”。
Yòuqiú展露zhǎnlòu笑脸xiàoliǎn”。
Yòuhuà”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu曾经céngjīng糊涂hútu犯罪fànzuì”。
麻木不仁Mámù-bùrén直译zhíyì没有méiyǒu感觉gǎnjué如同rútóng脂肪zhīfáng”。
Yòu等待děngdàide话语huàyǔ”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu可靠kěkào”。
Yòuhuà”。
zuò他们tāmenyòng谎言huǎngyán”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòu等待děngdàide话语huàyǔ”。
Yòu信实xìnshí可靠kěkào”。
Yòu:“终日Zhōngrì研究yánjiū!”
Yòu研究yánjiū”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu财产cáichǎn”。
Yòu半心半意bànxīn-bànyìhuò全心全意quánxīn-quányì”。
Yòu等待děngdàide话语huàyǔ”。
Yòuhuà”。
Yòu蒙羞méngxiū”。
Yòuhuà”。
Yòu精金jīngjīn”。
Yòu命令mìnglìng”。
感叹Gǎntàn直译zhíyì喘气chuǎnqì”。
Yòuqiúyòngdehuà使shǐ脚步jiǎobù稳健wěnjiàn”。
直译Zhíyì救赎jiùshú”。
Yòuqiúxiàng仆人púrén展露zhǎnlòu笑脸xiàoliǎn”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu晨光chénguāng熹微xīwēide时候shíhou”。
Yòu等待děngdàide话语huàyǔ”。
Yòude眼睛yǎnjingzài夜更yègēng过去guòqùqiánzhēngkāi”。
Yòu研究yánjiū”。
Yòu淫秽yínhuì”。
Yòu断案duànʼàn”。
Yòuhuà”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu判决pànjué”。
Yòu和睦hémù”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòu什么shénmedōuhuì成为chéngwéi他们tāmende绊脚石bànjiǎoshí”。
Yòuhuà”。
Yòu判决pànjué”。

注释

多媒体资料