马可福音 11:1-33

11  他们Tāmendàole耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn就是jiùshì橄榄山Gǎnlǎn Shānshangde伯法其Bófǎqí伯大尼Bódàní+耶稣Yēsūjiùpàiliǎng门徒méntú出去chūqù+  duì他们tāmenshuō:“你们Nǐmendào前面qiánmiànde那个nàge村庄cūnzhuāng你们Nǐmen进去jìnqùjiùhuì看见kànjiàntóu小驴xiǎolǘshuānzài那里nàlǐshìcóng没有méiyǒurénguode你们Nǐmenyàojiěkāiqiānlái  要是Yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuō:‘你们Nǐmen为什么wèi shénmejiěkāi小驴xiǎolǘ?’你们Nǐmenjiùshuō:‘Zhǔ需要xūyàoyòngyòngwánjiùhuì马上mǎshàngsòng回来huílái。’”  他们Tāmenle果然guǒrán看见kànjiànpángyǒutóu小驴xiǎolǘshuānzàiménwàijiùjiěkāi+  有些Yǒuxiēzhànzài那里nàlǐderénduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénmeyàojiěkāi小驴xiǎolǘ?”  他们Tāmenzhào耶稣Yēsūshuōde回答huídá那些nàxiērénjiùràng他们tāmenqiānzǒu小驴xiǎolǘ  他们Tāmen小驴xiǎolǘ+qiāndào耶稣Yēsū那里nàlǐ外衣wàiyīzài驴背lǘbèishang耶稣Yēsūjiùzuò上去shàngqù+  Hěnduōrén自己zìjǐde外衣wàiyīzài路上lùshangháiyǒuréncóng田野tiányělikǎnxià枝叶zhīyèlái+  Zǒuzài前后qiánhòude人群rénqún不断búduàn喊叫hǎnjiàoshuō:“上帝Shàngdìayuàn施行shīxíng拯救zhěngjiù+Fèng耶和华Yēhéhuá*demíngérláiderényǒule+ 10  Yuàn福分fúfen临到líndào我们wǒmen祖先zǔxiān大卫Dàwèi将要jiāngyàoláidàode王国wángguó+Yuànzài高天gāotiānzhīshàngde上帝Shàngdì施行shīxíng拯救zhěngjiù!” 11  耶稣Yēsūdàole耶路撒冷Yēlùsālěngjìn圣殿shèngdiàn察看chákànle那里nàlǐde一切yíqiè可是Kěshì时候shíhouzǎolejiùgēn十二shíʼèr使徒shǐtú一起yìqǐchūchéng前往qiánwǎng伯大尼Bódàní+ 12  èrtiān他们tāmen离开líkāi伯大尼Bódàníshí耶稣Yēsū饿èle+ 13  远远yuǎnyuǎn看见kànjiàn无花果树wúhuāguǒshùzhǎngle叶子yèzijiùzǒu过去guòqù看看kànkanshùshangyǒuméiyǒu什么shénmezǒudào那里nàlǐquè发现fāxiàn除了chúle叶子yèzi什么shénme没有méiyǒu因为yīnwèishíshìjiē无花果wúhuāguǒde季节jìjié 14  耶稣Yēsūduìshùshuō:“今后Jīnhòuyǒngzàiyǒurénchīde果实guǒshíle+。”门徒Méntúdōu听见tīngjiànle 15  他们Tāmenláidào耶路撒冷Yēlùsālěng耶稣Yēsūjìnle圣殿shèngdiàn圣殿shèngdiànlizuò买卖mǎimaiderén他们tāmende顾客gùkègǎn出去chūqùhái推倒tuīdǎo兑钱商duìqiánshāngde桌子zhuōzimài鸽子gēziderénde凳子dèngzi+ 16  不许bùxǔréndàizhe器具qìjù穿chuānguò圣殿shèngdiàn 17  hái教导jiàodǎorénduì他们tāmenshuō:“圣经Shèngjīngshangshìxiězhe,‘de圣殿shèngdiànyàochēngwéi万国wànguó祷告dǎogàode殿diàn+ma你们Nǐmenjìng使shǐchéngle强盗qiángdàode巢穴cháoxué+。” 18  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshìtīngdàozhèjiànshìjiùxiǎng办法bànfǎyàoshā耶稣Yēsū+他们Tāmenhěn因为yīnwèi民众mínzhòng全都quándōuduìde教导jiàodǎo惊叹jīngtàn不已bùyǐ+ 19  Dàole黄昏huánghūn耶稣Yēsū门徒méntúchūchéng 20  清晨Qīngchén他们tāmen路过lùguò无花果树wúhuāguǒshù看见kànjiànshùliángēndōu枯萎kūwěile+ 21  彼得Bǐdéxiǎng起来qǐláijiùduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī*kàn诅咒zǔzhòude无花果树wúhuāguǒshù枯萎kūwěile+。” 22  于是Yúshì耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Yàoduì上帝Shàngdìyǒu信心xìnxīn 23  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenshéi吩咐fēnfùzhèzuòshān起来qǐláitóujìnhǎili’,只要zhǐyào心里xīnlǐ怀疑huáiyí相信xiāngxìn自己zìjǐshuōdehuì实现shíxiànjiù一定yídìnghuì实现shíxiàn+ 24  所以Suǒyǐ告诉gàosu你们nǐmen凡是fánshì你们nǐmen祷告dǎogàoqiúde只要zhǐyàoyǒu信心xìnxīn当作dàngzuòshì已经yǐjīng得到dédàodejiù一定yídìnghuì得到dédào+ 25  你们Nǐmenzhànzhe祷告dǎogàode时候shíhou无论wúlùnduìrényǒu什么shénme不满bùmǎnzǒngyào宽恕kuānshù这样zhèyàng你们nǐmende天父Tiānfùhuì宽恕kuānshù你们nǐmende过错guòcuò+。” 26  ---* 27  他们Tāmenyòuláidào耶路撒冷Yēlùsālěng耶稣Yēsū正在zhèngzài圣殿shèngdiànlizǒuzhe祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì长老zhǎnglǎoláijiàn 28  duìshuō:“píng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshìShéigěi权力quánlìzuò这些zhèxiēshì+ 29  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“wèn你们nǐmen问题wèntí你们nǐmen回答huídájiù告诉gàosu你们nǐmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshì 30  约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐ+yuántiānshang还是háishiyuán人间rénjiān你们Nǐmen回答huídába+。” 31  他们Tāmenjiù彼此bǐcǐ议论yìlùn起来qǐláishuō:“要是Yàoshi我们wǒmenshuōyuántiānshang’,jiùhuìshuō:‘既然Jìrán这样zhèyàng你们nǐmen为什么wèi shénme相信xiāngxìn?’ 32  Dàn我们wǒmengǎnshuōyuán人间rénjiānma?”原来Yuánlái他们tāmen害怕hàipà民众mínzhòng因为yīnwèi众人zhòngréndōu认定rèndìng约翰Yuēhànshì先知xiānzhī+ 33  他们Tāmenjiù回答huídá耶稣Yēsūshuō:“我们Wǒmen知道zhīdào。”耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“告诉gàosu你们nǐmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshì。”

脚注

直译Zhíyì拉比Lābǐ”。

注释

多媒体资料

伯法其Bófǎqí、橄榄山Gǎnlǎn Shān和hé耶路撒冷Yēlùsālěng
伯法其Bófǎqí橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng

短片Duǎnpiàn展示zhǎnshìdeshìcóng东边dōngbian前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngdetiáocóng今天jīntiānchēngwéi杜尔Dùʼěrde村庄cūnzhuāngdào橄榄山Gǎnlǎn Shānshangjiàogāode地方dìfangYǒurén认为rènwéi杜尔Dùʼěr就是jiùshì圣经Shèngjīngdàode伯法其Bófǎqí伯大尼Bódànízài伯法其Bófǎqíde东边dōngbian位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东面dōngmiànde山坡shānpōshang今天Jīntiānzài这个zhège地点dìdiǎnyǒu村庄cūnzhuāng阿拉伯语Ālābóyǔcūnmíngjiào阿宰里耶Āzǎilǐyē艾宰里耶Àizǎilǐyē),意思yìsishì拉撒路Lāsālùde地方dìfang”。耶稣Yēsū门徒méntú耶路撒冷Yēlùsālěngde时候shíhou通常tōngchánghuìdào伯大尼Bódàní过夜guòyèZài伯大尼Bódàníshí耶稣Yēsū无疑wúyízhùzài马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiāli。(Tài21:17;11:11;21:37;Yuē11:1Cóng他们tāmenjiā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngshí耶稣Yēsūzǒude可能kěnéng就是jiùshì短片duǎnpiàn展示zhǎnshìdezhètiáo路线lùxiàn公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuèjiǔ耶稣Yēsūzhe小驴xiǎolǘfānguo橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng当时dāngshíhěn可能kěnéng就是jiùshì这样zhèyàngcóng伯法其Bófǎqí过去guòqùde

1.Cóng伯大尼Bódàní伯法其Bófǎqíde

2.伯法其Bófǎqí

3.橄榄山Gǎnlǎn Shān

4.汲沦谷Jílún Gǔ

5.圣殿山Shèngdiàn Shān

小驴Xiǎolǘ
小驴Xiǎolǘ

属于shǔyú马科mǎkēyǒu坚硬jiānyìngdeGēn相比xiāngbǐde体形tǐxíngjiàoxiǎo鬃毛zōngmáojiàoduǎn耳朵ěrduojiàocháng尾巴wěibademáojiàoduǎn只有zhǐyǒu尾巴wěibadexià半截bànjiéyǒujiàochángdemáo人们Rénmenchángshuōyòu愚蠢yúchǔnyòu倔强juéjiàngdànyǒu证据zhèngjù显示xiǎnshì其实qíshí聪明cōngmíng而且érqiě通常tōngchánghěnyǒu耐性nàixìngZài以色列Yǐsèliè无论wúlùn男人nánrén还是háishi女人nǚréndōuhuì地位dìwèi显要xiǎnyàoderén例外lìwài。(Shū15:18;Shì5:10;10:3,4;12:14;撒上Sā-Shàng25:42大卫Dàwèide儿子érzi所罗门Suǒluómén接受jiēshòu任命rènmìngzuò君王jūnwángshíjiùzài父亲fùqīndeluóshangérluóshì杂交zájiāo产生chǎnshēngde后代hòudài。(王上Wáng-Shàng1:33-40脚注jiǎozhù因此Yīncǐ作为zuòwéigèngde所罗门Suǒluómén耶稣Yēsū应验yìngyàn撒迦利亚书Sājiālìyàshū9:9de预言yùyánshídeshìérshì小驴xiǎolǘshì非常fēicháng恰当qiàdàngde