罗马书 1:1-32

1  shì保罗Bǎoluóshì基督Jīdū耶稣Yēsūde奴隶núlìshòu呼召hūzhàozuò使徒shǐtú*shòu委派wěipài*传扬chuányáng上帝Shàngdìde好消息hǎo xiāoxi+  Zhè好消息hǎo xiāoxishì上帝Shàngdì通过tōngguò先知们xiānzhīmenzài圣经Shèngjīngli预先yùxiān宣告xuāngào*de  gēn上帝Shàngdìde儿子érzi有关yǒuguān按照Ànzhào血统xuètǒng这个zhège儿子érzishì大卫Dàwèi+de后代hòudàishēngde  dàn由于yóuyú神圣力量shénshèng lìliàng*kàozhe大能dànéngér复生fùshēng+bèichēngwéi上帝Shàngdìde儿子érzi+就是jiùshì我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū  通过Tōngguò我们wǒmen获得huòdéle分外fènwài恩典ēndiǎn使徒shǐtúde职分zhífèn+Zhèshìyàoràng所有suǒyǒu国族guózúderén+píngzhe信心xìnxīn服从fúcóngwèide名字míngzi增光zēngguāng  Zài这些zhèxiē国族guózú当中dāngzhōng你们nǐmenshòu呼召hūzhào属于shǔyú耶稣Yēsū基督Jīdū  xiěxìngěizài罗马Luómǎde会众huìzhòng就是jiùshì所有suǒyǒushòu上帝Shàngdìsuǒàishòu呼召hūzhàozuò圣民shèngmínderén Yuàn上帝Shàngdì我们wǒmende父亲fùqīn以及yǐjízhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūràng你们nǐmen享有xiǎngyǒu分外fènwài恩典ēndiǎn安宁ānníng*  首先Shǒuxiān通过tōngguò耶稣Yēsū基督Jīdūwèi你们nǐmen所有suǒyǒurén感谢gǎnxiède上帝Shàngdì因为yīnwèi你们nǐmende信心xìnxīn已经yǐjīng闻名wénmíngquán世界shìjiè  全心quánxīn敬奉jìngfèng上帝Shàngdì传扬chuányáng儿子érzide好消息hǎo xiāoxi上帝Shàngdì可以kěyǐwèi作证zuòzhèngzài祷告dǎogàozhōng不断búduàndào你们nǐmen+ 10  并且bìngqiě恳求kěnqiú上帝Shàngdì如果rúguǒzhèshìde意思yìsijiùràng最终zuìzhōngnéngdào你们nǐmen那里nàlǐ 11  因为Yīnwèi渴望kěwàngjiàndào你们nǐmenxiǎnggēn你们nǐmen分享fēnxiǎng来自láizì上帝Shàngdìde鼓励gǔlì*使shǐ你们nǐmen坚定不移jiāndìng-bùyí 12  或者huòzhě应该yīnggāishuō由于yóuyúde信心xìnxīn我们wǒmen大家dàjiājiùnéng互相hùxiāng鼓励gǔlìle+ 13  弟兄们Dìxiongmen*希望xīwàng你们nǐmen知道zhīdàoduō打算dǎsuàn你们nǐmen那里nàlǐxiǎngzài你们nǐmen当中dāngzhōng得到dédào一点yìdiǎnr成果chéngguǒxiàngzài其他qítā外族人wàizúrén*当中dāngzhōng一样yíyàng不过búguòdào现在xiànzàiháiméichéng 14  无论Wúlùnshì希腊Xīlàrén还是háishi希腊Fēi-Xīlàrénshìyǒu智慧zhìhuìderén还是háishimíng事理shìlǐderéndōuqiànle他们tāmendezhài 15  所以Suǒyǐ热切rèqiè盼望pànwàngnéngxiàng你们nǐmenzài罗马Luómǎderén宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxi+ 16  好消息hǎo xiāoxi*wéichǐ+好消息Hǎo xiāoxi其实qíshíshì上帝Shàngdìde力量lìliàngnéng拯救zhěngjiù一切yíqièyǒu信心xìnxīnderén+首先shǒuxiānshì犹太Yóutàirén+然后ránhòushì希腊Xīlàrén*+ 17  通过Tōngguò好消息hǎo xiāoxi上帝Shàngdìde正义zhèngyìjiù显露xiǎnlù出来chūláiZhè需要xūyàorényǒu信心xìnxīnyòunéng加强jiāqiángrénde信心xìnxīn+jiùxiàng圣经Shèngjīngshangxiězhe:“正义Zhèngyìderénhuìyīn信心xìnxīnérhuó下去xiàqù+。” 18  上帝Shàngdìde愤怒fènnù+zhèngcóngtiānshang显露xiǎnlù临到líndào所有suǒyǒu藐视miǎoshì上帝Shàngdì行事xíngshì不义búyìyòng正义zhèngyìde手段shǒuduàn压制yāzhì真理zhēnlǐderén+ 19  因为yīnwèi上帝Shàngdìdeshì只要zhǐyàoshìrén可以kěyǐ知道zhīdàodezài他们tāmen当中dāngzhōngdōu清楚qīngchu可见kějiàn其实qíshí上帝Shàngdì已经yǐjīngràng他们tāmen清楚qīngchu知道zhīdàole+ 20  自从Zìcóng创世chuàngshì以来yǐlái上帝Shàngdì那些nàxiēkànbujiànde特质tèzhì就是jiùshìde永恒yǒnghéng力量lìliàng+神性shénxìng+一直yìzhídōu清楚qīngchu可见kějiàncóngsuǒzàode东西dōngxijiùnéngkàn出来chūlái+所以suǒyǐ他们tāmen实在shízài没有méiyǒu借口jièkǒuxìn上帝Shàngdì 21  他们Tāmen虽然suīrán知道zhīdàoshì上帝Shàngdìquè没有méiyǒujiāng上帝Shàngdìyīngde荣耀róngyào归于guīyú没有méiyǒu感谢gǎnxiè反而fǎnʼér思想sīxiǎng空洞kōngdòng心智xīnzhì愚昧yúmèi昏暗hūnʼàn+ 22  他们Tāmen自称zìchēngyǒu智慧zhìhuì到头来dàotóuláiquèshì愚蠢yúchǔnde 23  竟然jìngránjiāngnéng朽坏xiǔhuàide上帝Shàngdìyīngde荣耀róngyào归于guīyú偶像ǒuxiàng比如bǐrúnéng朽坏xiǔhuàide凡人fánrén飞鸟fēiniǎo走兽zǒushòu爬行动物páxíng dòngwùdexiàng+ 24  所以Suǒyǐ上帝Shàngdì任由rènyóu他们tāmenshùnzhe心里xīnlǐde欲望yùwàngzuò不洁bùjiédeshì羞辱xiūrǔ他们tāmen自己zìjǐde身体shēntǐ 25  他们Tāmen宁愿nìngyuàn相信xiāngxìn谎言huǎngyán相信xiāngxìn上帝Shàngdìde真理zhēnlǐ尊崇zūnchóng*敬奉jìngfèng受造物shòuzàowùérshì创造主Chuàngzàozhǔ创造主Chuàngzàozhǔ应当yīngdāng永远yǒngyuǎnshòudào赞美zànměi阿们Āmen* 26  因此Yīncǐ上帝Shàngdì任由rènyóu他们tāmen放纵fàngzòng可耻kěchǐde肉欲ròuyù+他们Tāmen当中dāngzhōngde女人nǚrén放弃fàngqìle身体shēntǐde正常zhèngcháng功用gōngyòngzuòchū反常fǎnchángdeshì+ 27  男人nánrén无视wúshì女人nǚrén身体shēntǐde正常zhèngcháng功用gōngyòng*男人nánrén男人nánrén彼此bǐcǐ贪恋tānliàn+欲火yùhuǒfénshēnzuòchū猥亵wěixièdeshì结果jiéguǒzài自己zìjǐ身上shēnshangshòujìnzhèzhǒng败行bàixíngyīngde惩罚chéngfá+ 28  他们Tāmen既然jìrán认为rènwéi没有méiyǒu必要bìyào认识rènshi上帝Shàngdì*上帝Shàngdìjiù任由rènyóu他们tāmen怀huáizheshòu认可rènkě*de思想sīxiǎngzuògāizuòdeshì+ 29  他们Tāmen满怀mǎnhuáizhǒng不义búyì+邪恶xiéʼè贪心tānxīn+恶念èniàn满心mǎnxīn妒忌dùjì+凶杀xiōngshā+纷争fēnzhēng欺诈qīzhà+恶毒èdú+hái说长道短shuōcháng-dàoduǎn 30  背后bèihòu中伤zhòngshāngrén+憎恨zēnghèn上帝Shàngdì骄横jiāohèng高傲gāoʼào自夸zìkuā谋划móuhuà恶事èshì忤逆wǔnì父母fùmǔ+ 31  míng事理shìlǐ+言而无信yánʼérwúxìn没有méiyǒu亲情qīnqíngháo怜悯liánmǐnzhīxīn 32  他们Tāmen明明míngmíng知道zhīdào按照ànzhào上帝Shàngdìde正义zhèngyì法令fǎlìngzuò这些zhèxiēshìderénshì应该yīnggāi处死chǔsǐde+可是kěshì他们tāmen不但búdàn自己zìjǐ常常chángchángzuòhái赞同zàntóng别人biérén这样zhèyàngzuò

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
直译Zhíyìbèifēn出来chūlái”。
直译Zhíyì预先yùxiān承诺chéngnuò”。
Yòu圣洁shèngjiéde神圣力量shénshèng lìliàng”。
Yòu和睦hémù”。
直译Zhíyì恩赐ēncì”。
Zài圣经Shèngjīngli,“弟兄们dìxiongmen有时yǒushízhǐ所有suǒyǒu基督徒Jīdūtú包括bāokuò男女nánnǚ
Yòu列国lièguó其余qíyúderén”。
看来Kànláizhǐshuō希腊Xīlàyǔde犹太Fēi-Yóutàirén
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“好消息Hǎo xiāoxi”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“阿们Āmen”。
Yòu崇拜chóngbài”。
Yòu放弃fàngqìlegēn女人nǚrénde正常zhèngcháng关系guānxì”。
Yòu愿意yuànyì确切quèqiè认识rènshi上帝Shàngdìhuò愿意yuànyì承认chéngrèn上帝Shàngdìde地位dìwèi”。
Yòuméng悦纳yuènà”。

注释

多媒体资料

罗马城Luómǎ Chéng
罗马城Luómǎ Chéng

罗马城Luómǎ Chéngshì罗马Luómǎ帝国dìguóde首都shǒudūjiàn台伯河Táibó Hépànyǒuzuò山丘shānqiūde地区dìqū随着Suízhe罗马Luómǎ帝国dìguóde发展fāzhǎnzhèzuòchéng不断búduàn扩建kuòjiànDàole公元gōngyuán1世纪shìjì中叶zhōngyè罗马城Luómǎ Chéngde人口rénkǒu可能kěnéngduō100wàn其中qízhōng包括bāokuò相当xiāngdāngde犹太Yóutài社区shèqū罗马城Luómǎ Chéngde基督徒Jīdūtúhěn可能kěnéngshì一些yìxiē公元gōngyuán33nián耶路撒冷Yēlùsālěng庆祝qìngzhù五旬节Wǔxúnjiéde犹太人Yóutàirén归信guīxìn犹太教Yóutàijiàoderén他们Tāmenzài那里nàlǐtīngdào使徒shǐtú彼得Bǐdé其他qítā门徒méntú传讲chuánjiǎngde信息xìnxī结果jiéguǒ成为chéngwéi基督徒Jīdūtú然后ránhòu好消息hǎo xiāoxidàihuí罗马城Luómǎ Chéng。(2:10公元Gōngyuán56nián左右zuǒyòu保罗Bǎoluózàixiěgěi罗马城Luómǎ Chéngde基督徒Jīdūtúdexìnlishuō他们tāmende信心xìnxīn已经yǐjīng闻名wénmíngquán世界shìjiè”。(Luó1:7,8这个Zhège3D短片duǎnpiàn展示zhǎnshìle罗马城Luómǎ Chéngli一些yìxiē主要zhǔyào建筑物jiànzhùwùzài保罗Bǎoluóde日子rìzi可能kěnéngde样貌yàngmào

1.阿庇亚Ābìyà大道dàdào

2.竞技场jìngjìchǎng

3.帕拉蒂诺山Pàlādìnuò Shān凯撒Kǎisāde宫殿gōngdiàn

4.凯撒Kǎisā神庙shénmiào

5.剧场Jùchǎng

6.万神庙Wànshénmiào

7.台伯河Táibó Hé

奥斯蒂亚城Àosīdìyà Chéng里li的de犹太Yóutài会堂huìtáng
奥斯蒂亚城Àosīdìyà Chénglide犹太Yóutài会堂huìtáng

奥斯蒂亚Àosīdìyàshì罗马城Luómǎ Chéngde港口gǎngkǒu城市chéngshì照片zhàopiànzhōng展示zhǎnshìdeshì奥斯蒂亚Àosīdìyàzuò犹太Yóutài会堂huìtángde遗迹yíjì尽管Jǐnguǎnzhèzuò建筑物jiànzhùwù进行jìnxíngguo翻新fānxīn改建gǎijiàndàn学者xuézhě认为rènwéi最初zuìchū应该yīnggāishìzuòjiàn公元gōngyuán1世纪shìjì后半叶hòubànyède犹太Yóutài会堂huìtáng这个Zhège考古kǎogǔ发现fāxiàn表明biǎomíngcónghěnzǎo以前yǐqiánjiùyǒu犹太人Yóutàirénzhùzài罗马城Luómǎ Chéng附近fùjìnle虽然Suīrán罗马Luómǎ皇帝huángdì克劳狄Kèláodí公元gōngyuán49huò50nián下令xiàlìngyào犹太人Yóutàiréndōu离开líkāi罗马城Luómǎ Chéngdàn附近fùjìn一带yídài看来kànlái还是háishiyǒushǎo犹太人Yóutàirénliúle下来xiàlái。(18:1,2公元Gōngyuán54nián克劳狄Kèláodí去世qùshìhěnduō犹太人Yóutàirénjiùhuídàole罗马城Luómǎ Chéng保罗Bǎoluózài公元gōngyuán56nián左右zuǒyòugěizhùzài罗马Luómǎde基督徒Jīdūtúxiělefēngxìn当时dāngshí那里nàlǐde会众huìzhòngyǒu犹太人Yóutàirényǒu外族人wàizúrénZhè就是jiùshì为什么wèi shénme保罗Bǎoluózàifēngxìnlitándàolegēnzhèliǎngqúnrén有关yǒuguāndeshì帮助bāngzhù他们tāmenkànchū可以kěyǐ怎样zěnyàng保持bǎochí团结tuánjié。(Luó1:15,16

1.罗马Luómǎ

2.奥斯蒂亚Àosīdìyà