约翰福音 2:1-25

2  sāntiānzài加利利Jiālìlìde迦拿Jiāná+yǒurén举行jǔxíng婚宴hūnyàn耶稣Yēsūde母亲mǔqīnzài那里nàlǐ  耶稣Yēsū门徒méntúshòu邀请yāoqǐng参加cānjiā婚宴hūnyàn  后来Hòuláijiǔ不够búgòuyòng耶稣Yēsūde母亲mǔqīnjiùduìshuō:“他们Tāmen没有méiyǒujiǔle。”  耶稣Yēsūduìshuō:“妇人Fùrénzhèjiànshìgēngēnyǒu什么shénme关系guānxìnede时候shíhouhái没有méiyǒudào。”  de母亲mǔqīnjiùduì仆人púrénshuō:“吩咐fēnfù你们nǐmende你们nǐmendōuyàozhàozhezuò。”  那里Nàlǐyǒuliùshízàode水罐shuǐguànshì按照ànzhào犹太Yóutàirénduì洁净jiéjìngde规定guīdìng+bǎizài那里nàlǐdeměinéngchéng两三liǎng-sāntǒngshuǐ  耶稣Yēsūduì仆人púrénshuō:“水罐shuǐguànzhuāngmǎnshuǐ。”他们Tāmenjiù水罐shuǐguànzhuāngmǎn直到zhídàoguànkǒu  之后Zhīhòu耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“现在Xiànzàiyǎo一点yìdiǎnr上来shàngláigěi宴席yànxí主管zhǔguǎn。”他们Tāmenjiùle  宴席Yànxí主管zhǔguǎnchángleyòngshuǐbiànchéngdejiǔdàn知道zhīdàozhèshìcóng哪里nǎlǐláideshuǐyǎo上来shàngláide仆人púrén当然dāngrán知道zhīdào宴席Yànxí主管zhǔguǎnjiùjiào新郎xīnlánglái 10  duìshuō:“人人Rénréndōushìxiān上等shàngděngdejiǔbǎishàngdào大家dàjiāyǒu醉意zuìyìlecáibǎishàng次等cìděngdedào上等shàngděngdejiǔliúdào现在xiànzài。” 11  耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlìde迦拿Jiānázuòdezhèjiànshìshìde神迹shénjì显示xiǎnshìlede荣耀róngyào+de门徒méntújiù信从xìncóngle 12  Zhèjiànshì以后yǐhòu耶稣Yēsūgēnde母亲mǔqīn弟弟们dìdimen+门徒méntúxiàdào迦百农Jiābǎinóng+可是kěshì他们tāmenzài那里nàlǐ没有méiyǒuzhùduōjiǔ 13  犹太Yóutàirénde逾越节Yúyuèjié+jìnle耶稣Yēsūjiùshàng耶路撒冷Yēlùsālěng 14  发现fāxiàn圣殿shèngdiànliyǒurénzàimàiniúyáng鸽子gēzi+háiyǒu换钱商huànqiánshāngzuòzhe 15  jiù绳索shéngsuǒzuò鞭子biānzi那些nàxiēdàizheniúyángderén全都quándōucóng圣殿shèngdiànligǎn出去chūqùháidàochū兑钱商duìqiánshāngde钱币qiánbì推倒tuīdǎo他们tāmende桌子zhuōzi+ 16  duìmài鸽子gēziderénshuō:“这些zhèxiē东西dōngxizǒu不要Búyàozài父亲fùqīnde圣殿shèngdiàn*当成dàngchéngzuò买卖mǎimaide地方dìfang+ 17  de门徒méntújiùxiǎng圣经Shèngjīngshangxiězhe:“wèide殿宇diànyǔ大发dàfā热心rèxīn仿佛fǎngfúxiōngzhōngyǒu熊熊烈火xióngxióng-lièhuǒ+。” 18  于是Yúshì犹太Yóutàirénduìshuō:“yǒu什么shénme神迹shénjìxiǎngěi我们wǒmenkàn+证明zhèngmíngyǒuquánzuò这些zhèxiēshìne?” 19  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmen拆毁chāihuǐzhèzuò圣殿shèngdiànhuìsāntiānnèijiàn起来qǐlái+。” 20  犹太Yóutàirénjiùshuō:“Zhèzuò圣殿shèngdiànyòngle46nián建造jiànzàosāntiānnèijiù可以kěyǐjiàn起来qǐláima?” 21  shuōde圣殿shèngdiàn其实qíshíshìzhǐde身体shēntǐ+ 22  耶稣Yēsūér复生fùshēng以后yǐhòude门徒méntúxiǎng曾经céngjīng这样zhèyàngshuō+jiù相信xiāngxìn圣经Shèngjīng耶稣Yēsūshuōdehuà 23  耶稣Yēsūzài耶路撒冷Yēlùsālěngguò逾越节Yúyuèjiéshíhěnduōrén看见kànjiàn施行shīxíngde神迹shénjìjiù信从xìncóngledemíng+ 24  耶稣Yēsūquè没有méiyǒu完全wánquán信任xìnrèn他们tāmen因为yīnwèi了解liǎojiě他们tāmen所有suǒyǒurén 25  因为yīnwèiyòngbuzháoshéizuò见证jiànzhèngjiù知道zhīdàorénshì怎样zěnyàngde本来běnláijiù了解liǎojiě人心rénxīn+

脚注

圣殿Shèngdiànyòujiā”。

注释

迦拿Jiāná 这个Zhège地名dìmínghěn可能kěnéngyuán希伯来Xībólái语词yǔcíqa·nehʹ(意即yìjí芦苇lúwěi”),因此yīncǐ意思yìsishì芦苇lúwěizhī”。只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàndào这个zhège小镇xiǎozhèn而且érqiěměidōuhuìyòng加利利Jiālìlìde迦拿Jiāná这个zhège称呼chēnghuYuē2:11;4:46;21:2),zhè看来kànláishì为了wèilegēn亚设Yàshè部族bùzúde加拿Jiāná希伯来语XībóláiyǔQa·nahʹ)区分qūfēn开来kāiláiShū19:24,28)。Hěnduō学者xuézhě认为rènwéi圣经Shèngjīngdàode迦拿Jiāná可能kěnéng就是jiùshì现今xiànjīnde希尔拜加纳Xīʼěrbàijiānà(Khirbet Qana),位于wèiyú拿撒勒Násālèběiyuē13公里gōnglǐchù那里Nàlǐshì古代gǔdài村庄cūnzhuāngde废墟fèixū坐落zuòluòzài贝特内托法Bèitènèituōfǎ平原Píngyuán巴杜夫Bādùfū平原Píngyuánběiyuándezuò山丘shānqiūshangZài阿拉伯语Ālābóyǔli这个zhège地方dìfang仍然réngránchēngwéi加纳耶伊Jiānàyēyī”(Qana el-Jelil),意思yìsi就是jiùshì加利利Jiālìlìde迦拿Jiāná”。附近Fùjìnde平原píngyuánshangyǒuhěnduō沼泽zhǎozézhǎngmǎnle芦苇lúwěizhègēn迦拿Jiāná这个zhège名字míngzi正好zhènghǎo吻合wěnhé那里Nàlǐyǒu一些yìxiē古代gǔdài蓄水池xùshuǐchíde遗迹yíjìháiyǒu可能kěnéngcéngshì犹太Yóutài会堂huìtángde废墟fèixū年代niándàishì公元gōngyuán1世纪shìjì晚期wǎnqīhuò公元gōngyuán2世纪shìjì)。Zài那里nàlǐhái发现fāxiànle一些yìxiē陶器táoqì碎片suìpiàn钱币qiánbì年代niándài可能kěnéngshì公元gōngyuán1世纪shìjìLìng方面fāngmiàn教会jiàohuì传统chuántǒngshang认为rènwéi圣经Shèngjīngdàode迦拿Jiānáshì现今xiànjīnde坎纳Kǎnnàcūn卡夫坎纳Kǎfūkǎnnà),位于wèiyú拿撒勒Násālè东南dōngnán6.5公里gōnglǐchù他们Tāmen这样zhèyàng认为rènwéide理由lǐyóu可能kěnéngshìduì朝圣者cháoshèngzhěláishuōcóng拿撒勒Násālè那里nàlǐhěn方便fāngbiàn不过Búguòcóng语言学yǔyánxuéde角度jiǎodùlái分析fēnxī那个nàge地方dìfangde名字míngzi看来kànláigēn圣经Shèngjīngdàode加利利Jiālìlìde迦拿Jiānábìng没有méiyǒu什么shénme关联guānlián

妇人Fùrén 耶稣Yēsū这样zhèyàng称呼chēnghu母亲mǔqīngēn称呼chēnghu其他qítā妇女fùnǚde方式fāngshì一致yízhìYuē4:21),ér妇人fùrénzàihěnduō情况qíngkuàngxià显然xiǎnránshìyǒu礼貌lǐmàode称呼chēnghuTài15:28)。Zài当时dāngshíderén看来kànláizhèbìng没有méiyǒu客气kèqi仁慈réncí尊重zūnzhòngde意思yìsi末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyàzài耶稣Yēsūde墓穴mùxué哀哭āikūshí天使tiānshǐ复活fùhuóhòude耶稣Yēsū就是jiùshì这样zhèyàng称呼chēnghudezài那样nàyàngde场合chǎnghé他们tāmende言辞yáncí肯定kěndìnghuìshì严厉yánlìhuò尊重zūnzhòngde。(Yuē20:13,15耶稣Yēsūzài苦刑柱kǔxíngzhùshangshíyòng这样zhèyàngde方式fāngshìlái称呼chēnghu母亲mǔqīn当时dāngshí出于chūyúduì母亲mǔqīnde关切guānqièzhīqíng母亲mǔqīn托付tuōfùgěi自己zìjǐ喜爱xǐʼàide使徒shǐtú约翰Yuēhàn照顾zhàogù。(Yuē19:26耶稣Yēsūzuòchū这个zhège安排ānpáishì因为yīnwèi圣经Shèngjīng吩咐fēnfùrényào尊敬zūnjìng父母fùmǔ。(Chū20:12;Shēn5:16;Tài15:4一些Yìxiē参考cānkǎo资料zīliào表明biǎomíng,“妇人fùrén这个zhège称呼chēnghu确实quèshí可以kěyǐyònglái表达biǎodá尊重zūnzhòng温情wēnqíng

Zhèjiànshìgēngēnyǒu什么shénme关系guānxìne 马利亚Mǎlìyà告诉gàosu耶稣Yēsū他们tāmen没有méiyǒujiǔle”(Yuē2:3),这样zhèyàngshuō肯定kěndìngshìxiǎngyào耶稣Yēsū帮忙bāngmángzuòdiǎn什么shénmeZhèdiǎn值得zhídé留意liúyì因为yīnwèizài之前zhīqián耶稣Yēsūhái没有méiyǒu施行shīxíngguo任何rènhé奇迹qíjì耶稣Yēsū回应huíyìngshíyòngle闪米特Shǎnmǐtè惯用语guànyòngyǔ字面zìmiàn意思yìsishì:“Duìduìshì什么shénme?”Zhèhuà基本上jīběnshàngyònglái表达biǎodámǒuzhǒng程度chéngdùde拒绝jùjué不过búguò程度chéngdù深浅shēnqiǎn必须bìxū根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái判断pànduàn虽然Suīránzhèhuà有时yǒushíyònglái表示biǎoshì敌意díyì强烈qiángliède反感fǎngǎnTài8:29;1:24;5:7;4:34;8:28),dànzàiběnjié经文jīngwénli看来kànlái只是zhǐshì表示biǎoshì婉转wǎnzhuǎnde拒绝jùjué(《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒu类似lèisìde用法yòngfǎ例如lìrú撒下Sā-Xià16:9,10;王上Wáng-Shàng17:18脚注jiǎozhù)。耶稣Yēsūjiē下来xiàláidehuà表明biǎomíng为什么wèi shénme没有méiyǒu立即lìjí采取cǎiqǔ行动xíngdòngde时候shíhouhái没有méiyǒudàoDàn对于duìyú马利亚Mǎlìyàshuōdehuà耶稣Yēsūde回应huíyìng肯定kěndìng显示xiǎnshì并非bìngfēixiǎng帮忙bāngmángzhècóng马利亚Mǎlìyà之后zhīhòude反应fǎnyìng5jié可以kěyǐkàn出来chūlái

Tǒng 希腊语Xīlàyǔshìme·tre·tesʹ,hěnduō学者xuézhě认为rènwéi这个zhège计量jìliàng单位dānwèi等同děngtóng希伯来人Xībóláirénsuǒyòngde罢特bàtè根据Gēnjù一些yìxiēbiāoyǒu罢特bàtè字样zìyàngyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ写成xiěchéngde容器róngqì残片cánpiàn有些yǒuxiē学者xuézhě估计gūjì1罢特bàtèyuē等于děngyú22shēng。(王上Wáng-Shàng7:26;7:22;Jié45:14如果Rúguǒshì这样zhèyàngměi水罐shuǐguàn可以kěyǐchéng44~66shēngshuǐérliù水罐shuǐguànjiā起来qǐlái可以kěyǐchéng260~390shēngshuǐDànlìng一些yìxiē学者xuézhě认为rènwéi这里zhèlǐdàode可能kěnéngshì希腊人Xīlàrényòngdejiàode计量jìliàng单位dānwèi40shēng)。(Lìngjiàn附录FùlùB14

de神迹shénjì 耶稣Yēsū施行shīxíngde神迹shénjì就是jiùshìshuǐbiànchéng上等shàngděngdejiǔ只有Zhǐyǒu约翰Yuēhànzhèjiànshì记录jìlù下来xiàlái

逾越节Yúyuèjié 看来Kànláizhǐ公元gōngyuán32niánde逾越节Yúyuèjié就是jiùshì耶稣Yēsūzàishang传道chuándào期间qījiāndesān逾越节Yúyuèjié。(LìngjiànYuē2:135:111:55de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7

逾越节Yúyuèjié 耶稣Yēsūzài公元gōngyuán29nián秋季qiūjì受浸shòujìnhòujiù开始kāishǐxiàngrén传道chuándào既然Jìrán这里zhèlǐdàodeshì耶稣Yēsū传道chuándào工作gōngzuò早期zǎoqīde逾越节Yúyuèjiésuǒzhǐde肯定kěndìng就是jiùshì公元gōngyuán30nián春季chūnjìde那个nàge逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn3:1de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùA7比较Bǐjiào一下yíxiàjuàn福音书Fúyīnshūjiùnéngkànchū耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān经历jīnglìle逾越节Yúyuèjié可见kějiàn执行zhíxíng职务zhíwùde时间shíjiāngòngchángsānniánbàn马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn有时yǒushí合称héchēngwèi同观福音Tóngguān Fúyīn”)dōuzhǐdào最后zuìhòu那个nàge逾越节Yúyuèjié就是jiùshì耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngde那个nàge逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi直接zhíjiēdàolesān逾越节YúyuèjiéYuē2:13;6:4;11:55),háiyǒuhěn可能kěnéng就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn5:1dàode犹太人Yóutàirénde节期jiéqī”。这个Zhège例子lìzi说明shuōmíngjiāng福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi彼此bǐcǐ对照duìzhàohěnyǒu价值jiàzhínéng帮助bāngzhù我们wǒmengèng全面quánmiànde了解liǎojiě耶稣Yēsūde一生yìshēng。(LìngjiànYuē5:1;6:4;11:55de注释zhùshì

犹太人Yóutàirénde节期jiéqī 虽然Suīrán约翰Yuēhàn没有méiyǒu具体jùtǐshuōzhèshì哪个nǎge节期jiéqīdàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìnshuōde就是jiùshì公元gōngyuán31niánde逾越节Yúyuèjié约翰Yuēhànde记载jìzǎi大致dàzhìshì按照ànzhào时间shíjiān顺序shùnxù编排biānpáideCóng这里zhèlǐde上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū耶稣Yēsūshuōleháiyǒuyuècáidào收割shōugēde时候shíhou”(Yuē4:35zhèhuà之后zhīhòu不久bùjiǔ这个zhège节期jiéqījiùdàole既然Jìrán收割shōugēde时候shíhou”,就是jiùshì收割shōugē大麦dàmàide时候shíhou大约dàyuēshìcóng逾越节Yúyuèjié尼散月Nísànyuè十四shísì开始kāishǐde那么nàme耶稣Yēsū看来kànláishìzài基斯流月Jīsīliúyuè公历gōnglì11~12yuèjiānshuōchūhuàdeZài基斯流月Jīsīliúyuèdào尼散月Nísànyuèzhījiān其实qíshíháiyǒuliǎng节期jiéqī就是jiùshì献殿节Xiàndiànjié普珥节Pǔʼěrjié不过Búguò上帝Shàngdìgěi以色列人Yǐsèlièrénde法典fǎdiǎnbìng没有méiyǒu要求yāoqiú他们tāmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěngshǒuzhèliǎng节期jiéqī既然Jìránběnjié经文jīngwéndào耶稣Yēsū为了wèile过节guòjié特地tèdìle耶路撒冷Yēlùsālěng这里zhèlǐshuōde犹太人Yóutàirénde节期jiéqīzuìyǒu可能kěnéngzhǐ逾越节Yúyuèjié。(Shēn16:16;22:1Zài提及tíjíxià逾越节Yúyuèjié之前zhīqiánYuē6:4),约翰Yuēhàn确实quèshízhǐ记录jìlùlejiànshìdàn只要zhǐyào分析fēnxī一下yíxià附录FùlùA7jiùnéngkànchū只是zhǐshì简略jiǎnlüède记录jìlù耶稣Yēsū早期zǎoqīde传道chuándào活动huódòng其余qíyúsānjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě已经yǐjīngguode许多xǔduōshìdōu省略shěnglüèle根据Gēnjù其他qítāsānjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶稣Yēsūzàiduàn时间shíjiān其实qíshízuòlehěnduōshìzhè正好zhènghǎogēn以下yǐxià结论jiélùnxiāng吻合wěnhéZài约翰福音Yuēhàn Fúyīn2:136:4提及tíjídeliǎng逾越节Yúyuèjiézhījiānháiyǒulìng逾越节Yúyuèjié。(Lìngjiàn附录FùlùA7以及yǐjíYuē2:13de注释zhùshì

逾越节Yúyuèjié Zhǐdeshì公元gōngyuán33niánde逾越节Yúyuèjié看来Kànláizhèshì约翰福音Yuēhàn Fúyīndàode逾越节Yúyuèjié。(LìngjiànYuē2:13;5:1;6:4de注释zhùshì

提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián 凯撒Kǎisā奥古斯都Àogǔsīdū公元gōngyuán14nián8yuè17格雷果里历géléiguǒlǐlì公历gōnglì去世qùshì。9yuè15提比略Tíbǐlüè接受jiēshòu元老院yuánlǎoyuànde推举tuījǔ成为chéngwéi罗马Luómǎ皇帝huángdì如果Rúguǒcóng奥古斯都Àogǔsīdū去世qùshì计算jìsuàn,“凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián就是jiùshìzhǐ公元gōngyuán28nián8yuèdào公元gōngyuán29nián8yuèdàn如果rúguǒcóng提比略Tíbǐlüè正式zhèngshì成为chéngwéi皇帝huángdì计算jìsuànshìzhǐ公元gōngyuán28nián9yuèdào公元gōngyuán29nián9yuè约翰Yuēhàn看来kànláishìcóng公元gōngyuán29nián春季chūnjì(4yuè左右zuǒyòu开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuòde就是jiùshìzài提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián期间qījiānnián约翰Yuēhàn应该yīnggāi大约dàyuē30suìzhèshì利未族Lìwèizú祭司jìsī开始kāishǐzài圣殿shèngdiàn服务fúwùde年龄niánlíng。(Mín4:2,3根据Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn3:21-23耶稣Yēsūdào约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìnbìng开始kāishǐ传道chuándàoshíshìniánYuē30suì”。既然Jìrán耶稣Yēsū春季chūnjì尼散月Nísànyuè),érde传道chuándào工作gōngzuò历时lìshísānniánbàn那么nàme显然xiǎnránshìzài秋季qiūjì大约dàyuēzài以他念月Yǐtāniànyuè就是jiùshì9~10yuèjiān开始kāishǐ传道chuándàode约翰Yuēhànhěn可能kěnéng耶稣Yēsū6yuè而且érqiě看来kànlái耶稣Yēsūzǎo6yuè开始kāishǐ传道chuándào。(1zhāng所以Suǒyǐ我们wǒmenyǒu理由lǐyóu认为rènwéi约翰Yuēhànshìzài公元gōngyuán29nián春季chūnjì开始kāishǐ传道chuándàode。(Lìngjiàn3:23;Yuē2:13de注释zhùshì

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐzhǐdehěn可能kěnéngshì圣殿shèngdiànlichēngwéi外族人院wàizúrényuànde地方dìfang。(Lìngjiàn附录FùlùB11

Yǒurénzàimàiniúyáng鸽子gēzi 上帝Shàngdìde法典fǎdiǎn规定guīdìng以色列人Yǐsèlièrényàodào圣殿shèngdiànxiànshàng祭牲jìshēng此外Cǐwàicóng外地wàidì耶路撒冷Yēlùsālěngderénzài逗留dòuliú期间qījiān需要xūyào食物shíwù有些Yǒuxiērén需要xūyào长途chángtú跋涉báshècáinéng到达dàodá耶路撒冷Yēlùsālěng所以suǒyǐ法典fǎdiǎn允许yǔnxǔ他们tāmenmàidiào一些yìxiē农作物nóngzuòwù牲畜shēngchù然后ránhòuqiándàidào那里nàlǐyònglái购买gòumǎi作为zuòwéi祭牲jìshēngdeniú绵羊miányáng山羊shānyáng鸽子gēzi以及yǐjí逗留dòuliú期间qījiān需要xūyàode东西dōngxi。(Shēn14:23-26久而久之Jiǔʼérjiǔzhī商人shāngrén甚至shènzhìzài圣殿shèngdiàn范围fànwéinèizuò生意shēngyiláilìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì圣殿Shèngdiàn),zài那里nàlǐ出售chūshòuyòngzuò祭物jìwùde牲畜shēngchùniǎo看来Kànlái当时dāngshí有些yǒuxiē商人shāngrén漫天要价màntiānyàojià欺骗qīpiànmǎi东西dōngxiderén

兑钱商Duìqiánshāng 当时Dāngshí流通liútōngde硬币yìngbìyǒuhěnduōzhǒngdàn显然xiǎnrán只有zhǐyǒuzhǒngcái可以kěyǐyònglái缴纳jiǎonàměiniánde圣殿税shèngdiànshuìhuò购买gòumǎi献祭xiànjìyòngde动物dòngwù因此Yīncǐcóng外地wàidìlái耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太人Yóutàirén归信guīxìn犹太教Yóutàijiàoderéndōu必须bìxū自己zìjǐde货币huòbì兑换duìhuànchéng圣殿shèngdiàn接受jiēshòude货币huòbì耶稣Yēsū显然xiǎnrán认为rènwéi兑钱商duìqiánshāng收取shōuqǔde费用fèiyongguògāo他们tāmende行为xíngwéi等同děngtóng敲诈qiāozhà

……那些nàxiēdàizheniúyángderén全都quándōucóng圣殿shèngdiànligǎn出去chūqù 耶稣Yēsūzàishang期间qījiāncéngliǎnggǎnzǒuzài耶路撒冷Yēlùsālěngde圣殿shèngdiànzuò买卖mǎimaiderén使shǐ圣殿shèngdiàn恢复huīfù洁净jiéjìng这里Zhèlǐ叙述xùshùdeshì这样zhèyàngzuò当时dāngshíshì公元gōngyuán30nián逾越节Yúyuèjiékuàidàode时候shíhou耶稣Yēsūshòu神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìng之后zhīhòuzhèshìláidào耶路撒冷Yēlùsālěng。(Lìngjiàn附录FùlùA7公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuèshí耶稣Yēsūèr使shǐ圣殿shèngdiàn恢复huīfù洁净jiéjìng马太福音Mǎtài Fúyīn21:12,13)、马可福音Mǎkě Fúyīn11:15-18路加福音Lùjiā Fúyīn19:45,46dōu记载jìzǎiledeshì。(Lìngjiàn附录FùlùA7

绳索shéngsuǒzuò鞭子biānzi zuò绳索shéngsuǒde希腊Xīlà语词yǔcíshìskhoi·niʹon,可能kěnéngzhǐyòng芦苇lúwěi灯芯草dēngxīncǎohuò其他qítā材料cáiliàozuòchéngde绳子shéngzi耶稣Yēsūyòng绳索shéngsuǒzuò鞭子biānziniúyángcóng圣殿shèngdiànligǎn出去chūqùshímàiniúyángderén自然zìránjiù跟着gēnzhe这些zhèxiē牲畜shēngchù一起yìqǐ离开líkāiJiē下来xiàláide经文jīngwén记载jìzǎi耶稣Yēsū命令mìnglìngmài鸽子gēziderén离开líkāidàn没有méiyǒudào绳索shéngsuǒ由此可见Yóucǐ-kějiàn耶稣Yēsūbìng没有méiyǒu直接zhíjiēyòng绳索shéngsuǒ驱赶qūgǎnmài东西dōngxiderén尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ那些nàxiē利用lìyòng正确zhèngquè崇拜chóngbàilái牟取móuqǔ私利sīlìderén还是háishi被迫bèipò离开líkāile圣殿shèngdiàn区域qūyù

兑钱商Duìqiánshāng JiànTài21:12de注释zhùshì

Zuò买卖mǎimaide地方dìfang Yòu市场shìchǎng”。zuòzuò买卖mǎimaide地方dìfangde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔshìoiʹkon em·po·riʹou,意思yìsishìzuò生意shēngyide场所chǎngsuǒ”“集市jíshì”。这个Zhège词组cízǔzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhǐ出现chūxiànguozhèZài圣殿shèngdiàn区域qūyùnèi售卖shòumài祭牲jìshēngshì有钱有势yǒuqián-yǒushìde大祭司dàjìsī亚那Yànà家族jiāzúde主要zhǔyào收入shōurù来源láiyuán

Wèide殿宇diànyǔ大发dàfā热心rèxīn 这里Zhèlǐzuò热心rèxīnde希腊Xīlà语词yǔcíshìzeʹlos,zàiběnjié经文jīngwénli描述miáoshùdeshìzhǒng强烈qiángliè积极jījí火热huǒrède情感qínggǎngēn使命感shǐmìnggǎn息息相关xīxī-xiāngguān当时Dāngshí门徒méntúxiǎngdàodehěn可能kěnéngshì诗篇Shīpiān69:9Zàijié经文jīngwénligēn希腊Xīlà语词yǔcízeʹlos对应duìyìngde希伯来语Xībóláiyǔ名词míngcíqin·ʼahʹzuò热心rèxīn”,表达biǎodáde意思yìsi也许yěxǔ包括bāokuò要求yāoqiú专一zhuānyīdeài”“容许róngxǔ对立duìlìde势力shìlì存在cúnzài”。耶稣Yēsūkàndàorénzài圣殿shèngdiàn区域qūyùnèi进行jìnxíngzhǒng商业shāngyè活动huódòngjiù满腔mǎnqiāng义愤yìfèn大发dàfā热心rèxīnzhèzhǒng热心rèxīn推动tuīdòng采取cǎiqǔ行动xíngdòng

你们Nǐmen拆毁chāihuǐzhèzuò圣殿shèngdiànhuìsāntiānnèijiàn起来qǐlái 只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàn记录jìlùle耶稣Yēsūdezhèhuà当时Dāngshí在场zàichǎngde犹太人Yóutàirén以为yǐwéi耶稣Yēsūshuōdeshì希律Xīlǜ建造jiànzàode圣殿shèngdiàn耶稣Yēsū受审shòushěnshí反对者fǎnduìzhě引用yǐnyòngbìng歪曲wāiqūledehuà。(Tài26:61;27:40;14:58根据Gēnjù约翰福音Yuēhàn Fúyīn2:21耶稣Yēsūshuōdeshì比喻bǐyù自己zìjǐ将要jiāngyào经历jīnglìde死亡sǐwáng复活fùhuózuò圣殿shèngdiànde拆毁chāihuǐ重建chóngjiàn耶稣Yēsūshuōhuì……jiàn起来qǐlái”,dàn意思yìsishìshuōhuì使shǐ自己zìjǐ复活fùhuó因为yīnwèi圣经Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíng使shǐ复活fùhuódeshì上帝Shàngdì。(10:40;Luó8:11;Lái13:20耶稣Yēsūbèi处死chǔsǐhòuzàisāntiān复活fùhuóTài16:21;24:7,21,46),之后zhīhòuyǒule另外lìngwài身体shēntǐlíngde身体shēntǐ”(林前Lín-Qián15:44)。Gēnrénshǒusuǒzàode耶路撒冷Yēlùsālěngde圣殿shèngdiàntóng14:58),这个zhège身体shēntǐshì父亲fùqīn亲手qīnshǒuzàode2:24;彼前Bǐ-Qián3:18)。Zài圣经Shèngjīngliyòng殿宇diànyǔhuò其中qízhōngmǒu部分bùfenlái比喻bǐyùrénbìng罕见hǎnjiàn预言Yùyánshuō弥赛亚Mísàiyàhuì成为chéngwéi首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí”(Shī118:22;Sài28:16,17;4:10,11),保罗Bǎoluó彼得Bǐdéyòng类似lèisìde比喻bǐyùlái描述miáoshù耶稣Yēsūde门徒méntú林前Lín-Qián3:16,17;6:19;2:20;彼前Bǐ-Qián2:6,7)。

Zhèzuò圣殿shèngdiànyòngle46nián建造jiànzào 那些Nàxiē犹太人Yóutàirénshuōdeshì希律Xīlǜwáng重建chóngjiàn圣殿shèngdiànde工程gōngchéng耶路撒冷Yēlùsālěngdezuò圣殿shèngdiànyóu所罗门Suǒluóménwáng建造jiànzàozài公元前gōngyuánqián607niánbèi巴比伦人Bābǐlúnrén摧毁cuīhuǐ犹太人Yóutàiréncóng巴比伦Bābǐlún获释huòshìhuíxiānghòuzài所罗巴伯Suǒluóbābóde督导dūdǎoxià重建chóngjiànlezuò圣殿shèngdiàn。(6:13-15;Gāi2:2-4根据Gēnjù约瑟夫斯Yuēsèfūsīde著作zhùzuò(《犹太古史Yóutàigǔshǐ15juàn380jié[11zhāng1duàn]),希律Xīlǜcóng在位zàiwèi18nián开始kāishǐ重建chóngjiàn圣殿shèngdiàn如果Rúguǒ按照ànzhào犹太人Yóutàirénduì君王jūnwáng在位zàiwèiniánde理解lǐjiě计算jìsuàn希律Xīlǜde重建chóngjiàn工程gōngchéng可能kěnéngshìzài公元前gōngyuánqián18huòqián17nián开始kāishǐde其实Qíshízhèzuò圣殿shèngdiàn一直yìzhízài扩建kuòjiàn全部quánbù工程gōngchéng直到zhídào圣殿shèngdiàn公元gōngyuán70niánbèi摧毁cuīhuǐqiánliùniáncái完成wánchéng

圣殿Shèngdiàn……shìzhǐde身体shēntǐ 正如Zhèngrú使徒shǐtú约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ解释jiěshìde耶稣Yēsūshuōdeshì比喻bǐyù自己zìjǐ将要jiāngyào经历jīnglìde死亡sǐwáng复活fùhuózuò圣殿shèngdiànde拆毁chāihuǐ重建chóngjiàn

本来běnláijiù了解liǎojiě人心rénxīn 耶稣Yēsūnéng洞悉dòngxīrénde想法xiǎngfǎ心思xīnsi动机dòngjī关于Guānyúzhèdiǎn以赛亚Yǐsàiyà先知xiānzhīzàitándào弥赛亚Mísàiyàshícéng预告yùgào耶和华Yēhéhuáde神圣力量shénshèng lìliànghuì一直yìzhízài身上shēnshang”,因此yīncǐ施行shīxíng审判shěnpàndānpíng眼见yǎnjiàn”。(Sài11:2,3;Tài9:4lìngjiàn2:8de注释zhùshì

心里Xīnlǐ……知道zhīdào 直译Zhíyìkàozhede普纽马pǔniǔmǎ……知道zhīdào”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcípneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ看来kànláizhǐ耶稣Yēsūde辨识力biànshílìTándào弥赛亚Mísàiyà以赛亚书Yǐsàiyàshū11:2,3shuō,“耶和华Yēhéhuáde神圣力量shénshèng lìliànghuì一直yìzhízài身上shēnshang”,所以suǒyǐzuòchū判断pànduànshídānpíng眼见yǎnjiàn”。因此Yīncǐ耶稣Yēsūnéng知道zhīdàorénde想法xiǎngfǎ动机dòngjī。(Yuē2:24,25

多媒体资料

石Shí造zào的de大dà罐子guànzi
Shízàode罐子guànzi

照片Zhàopiànzhōngshì公元gōngyuán1世纪shìjìde石造shízào罐子guànzishìzài耶路撒冷Yēlùsālěng发现fāxiànde罐子Guànzi通常tōngchángyòng陶土táotǔzhìchéngSài30:14;Āi4:2),不过búguò圣经Shèngjīngzài关于guānyú迦拿Jiāná婚宴hūnyànde记载jìzǎilidàode水罐shuǐguànshì石造shízàode。(Yuē2:6人们Rénmenzài耶路撒冷Yēlùsālěng发现fāxiànleshǎo石造shízàode容器róngqì学者Xuézhě认为rènwéi石造shízàode容器róngqì之所以zhīsuǒyǐzài古代gǔdài广泛guǎngfàn使用shǐyòngshì因为yīnwèi当时dāngshíderén觉得juédegēn那些nàxiēyòng陶土táotǔlèi材料cáiliàozhìchéngde容器róngqì相比xiāngbǐ石造shízàode容器róngqì容易róngyì因为yīnwèishòudào玷污diànwūérzài礼仪lǐyíshangbiànde不洁bùjié。(11:33Zhè也许yěxǔ可以kěyǐ解释jiěshì为什么wèi shénme使徒shǐtú约翰Yuēhàndào使用shǐyòng石造shízàode水罐shuǐguànshì按照ànzhào犹太人Yóutàirénduì洁净jiéjìngde规定guīdìng”。