Sumala kan Juan 9:1-41

  • Gintambal ni Jesus an lalaki nga natawo nga buta (1-12)

  • An gintambal nga lalaki ginpakianhan han mga Pariseo (13-34)

  • An pagin buta han mga Pariseo (35-41)

9  Samtang nalabay hiya, nakakita hiya hin lalaki nga buta tikang pa ha katawo.  Ngan ginpakianhan hiya han iya mga disipulo: “Rabbi,+ hin-o an nakasala, ini nga lalaki o an iya mga kag-anak, nga natawo man hiya nga buta?”  Binaton hi Jesus: “Ini nga tawo waray makasala sugad man an iya mga kag-anak, kondi nahitabo ito basi an mga buhat han Dios maipadayag pinaagi ha iya.+  Kinahanglan buhaton naton an buruhaton Niya nga nagsugo ha akon samtang adlaw pa;+ maabot an gab-i nga waray na tawo nga makakabuhat.  Samtang aanhi pa ako ha kalibotan, ako an kalamrag han kalibotan.”+  Katapos niya magyakan hini nga mga butang, tinupra hiya ha tuna ngan ginhimo ito nga lapok gamit an laway, ngan an lapok iginpahid niya ha mga mata han tawo+  ngan ginsidngan hiya: “Kadto ngan paghiram-os ha karigoan han Siloam” (nga iginhubad nga “Ginpaawas”). Ngan kinadto hiya ngan naghiram-os, ngan binalik nga nakakakita na.+  Katapos, an mga amyaw ngan an mga nakakakita hadto nga nakikilimos hiya nagtikang pagsiring: “Ini an tawo nga nagliliningkod ngan nakikilimos hadto, diri ba?”  An pipira nasiring: “Amo ini hiya.” An iba naman nasiring: “Diri, pero kanawong niya hiya.” Padayon nga nagsiring an lalaki: “Ako ini.” 10  Salit nagpakiana hira ha iya: “Kon sugad, paonan-o napukrat an imo mga mata?” 11  Binaton hiya: “An tawo nga tinatawag nga Jesus naghimo hin lapok ngan iginpahid ito ha akon mga mata ngan ginsidngan ako, ‘Kadto ha Siloam ngan paghiram-os.’+ Salit kinadto ako ngan naghiram-os ngan nakakita na ako.” 12  Ngan nagpakiana hira ha iya: “Hain ito nga tawo?” Binaton hiya: “Diri ako maaram.” 13  Gindara nira ha mga Pariseo an lalaki nga buta hadto. 14  Nahituman nga adlaw han Sabbath+ an paghimo ni Jesus han lapok ngan pagpukrat han iya mga mata.+ 15  Salit hito nga panahon an mga Pariseo nagtikang liwat pagpakiana ha iya kon paonan-o hiya nakakita. Binaton hiya ha ira: “Ginpahiran niya hin lapok an akon mga mata, ngan naghiram-os ako, ngan nakakakita na ako.” 16  Katapos an pipira han mga Pariseo nagtikang pagsiring: “Ito nga tawo diri tikang ha Dios, kay diri niya gintutuman an Sabbath.”+ An iba nagsiring: “Paonan-o an usa nga tawo nga makasasala makakahimo hin sugad hito nga mga tigaman?”+ Salit nagkabahin-bahin hira.+ 17  Ngan ginpakianhan utro nira an lalaki nga buta hadto: “Ano an masisiring mo mahitungod ha iya, kay imo man mga mata an ginpukrat niya?” Binaton hiya: “Usa hiya nga propeta.” 18  Pero an mga Judio waray tumoo nga buta hiya hadto ngan nakakakita na, salit iginpatawag nira an mga kag-anak han lalaki nga nakakakita na yana. 19  Ngan ginpakianhan nira hira: “Ini ba an iyo anak nga ginsisiring niyo nga natawo nga buta? Paonan-o nahitabo nga nakakakita na hiya yana?” 20  Binaton an iya mga kag-anak: “Maaram kami nga ini an amon anak ngan natawo hiya nga buta. 21  Pero kon paonan-o nahitabo nga nakakakita na hiya yana, diri kami maaram; o kon hin-o an nagpukrat han iya mga mata, diri kami maaram. Pakianhi hiya. Aada na hiya ha husto nga edad. Kinahanglan magyakan hiya para ha iya kalugaringon.” 22  Ginsiring ini han iya mga kag-anak kay nahahadlok hira ha mga Judio,+ kay nagsarabot na an mga Judio nga kon may bisan hin-o nga kumilala kan Jesus sugad nga Kristo, ito nga tawo sadang paiwason ha sinagoga.+ 23  Ini an hinungdan nga nagsiring an iya mga kag-anak: “Aada na hiya ha husto nga edad. Pakianhi hiya.” 24  Salit ha ikaduha nga higayon, gintawag nira an lalaki nga buta hadto ngan ginsidngan hiya: “Himayaa an Dios; maaram kami nga makasasala ito nga tawo.” 25  Binaton hiya: “Diri ako maaram kon makasasala ba hiya. Usa la nga butang an akon hinbabaroan, nga buta ako hadto, pero yana nakakakita na ako.” 26  Salit nagpakiana hira ha iya: “Ano an iya ginbuhat ha imo? Paonan-o niya ginpukrat an imo mga mata?” 27  Binaton hiya ha ira: “Ginsumatan ko na kamo, pero waray kamo mamati. Kay ano nga karuyag niyo mabatian ito utro? Diri niyo karuyag nga magin mga disipulo liwat niya, diri ba?” 28  Tungod hito nakakainsulto nga ginsidngan nira hiya: “Disipulo ka hito nga tawo, pero kami mga disipulo ni Moises. 29  Maaram kami nga an Dios nakiistorya kan Moises, pero mahitungod hito nga tawo, diri kami maaram kon diin hiya tikang.” 30  Binaton hiya ha ira: “Urusahon gud ini, nga diri kamo maaram kon diin hiya tikang, kondi ginpukrat niya an akon mga mata. 31  Maaram kita nga an Dios diri namamati ha magpakasasala,+ pero kon an bisan hin-o may kahadlok ha Dios ngan nagbubuhat han iya kaburut-on, namamati hiya hito nga tawo.+ 32  Tikang hadto waray pa gud hinbatian nga may bisan hin-o nga nagpukrat han mga mata han usa nga natawo nga buta. 33  Kon ito nga tawo diri tikang ha Dios, diri gud hiya makakahimo hin bisan ano.”+ 34  Nagsiring hira ha iya: “Natawo ka nga salaan gud, katapos gintututdoan mo kami?” Ngan iginlabog nira hiya ha gawas!+ 35  Nakabati hi Jesus nga iginlabog nira hiya ha gawas, ngan han nakita niya an lalaki, nagpakiana hiya: “Natoo ka ba ha Anak han tawo?” 36  Binaton an lalaki: “Hin-o hiya, mano, basi tumoo ako ha iya?” 37  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Nakita mo na hiya, ngan ha pagkamatuod, hiya an nakikiistorya ha imo yana.” 38  Nagsiring hiya: “Natoo gud ako ha iya, Ginoo.” Ngan naghatag hiya hin katalahoran* ha iya. 39  Katapos nagsiring hi Jesus: “Kinanhi ako ha kalibotan para hini nga paghukom, basi makakita adton diri nakakakita+ ngan mabuta adton nakakakita.”+ 40  Nakabati hini an mga Pariseo nga nakadto, ngan nagpakiana hira ha iya: “Naghuhunahuna ka ba nga mga buta liwat kami?” 41  Binaton hi Jesus ha ira: “Kon mga buta kamo, waray unta kamo sala. Pero yana nasiring kamo, ‘Nakakakita kami.’ An iyo sala nagpapabilin ha iyo.”+

Mga footnote

O “nagyukbo hiya.”