Sumala kan Juan 6:1-71

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (1-15)

  • Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (16-21)

  • Jesus, “an tinapay han kinabuhi” (22-59)

  • Damu an napakdol ha mga pulong ni Jesus (60-71)

6  Katapos hini tinabok hi Jesus ha Dagat han Galilea, o Tiberias.+  Ngan damu nga tawo an padayon nga nagsinunod ha iya,+ kay nakikita nira an milagroso nga mga tigaman nga iya ginbubuhat ha pagtambal ha mga may sakit.+  Salit sinagka hi Jesus ha usa nga bukid ngan liningkod didto upod an iya mga disipulo.  Yana hirani na an Paskua,+ an piyesta han mga Judio.  Han iginsiplat ni Jesus an iya mga mata ngan nakita an damu nga tawo nga nadaop ha iya, nagpakiana hiya kan Felipe: “Diin kita mapalit hin tinapay para kaunon hini nga mga tawo?”+  Pero ginsiring niya ini basi sarihan hiya, kay maaram na hi Jesus han iya bubuhaton.  Binaton ha iya hi Felipe: “An 200 ka denaryo* nga tinapay diri igo basi makakuha an tagsa ha ira hin bisan gutiay la.”  Usa han iya mga disipulo, hi Andres nga bugto ni Simon Pedro, an nagsiring ha iya:  “Aadi an usa nga bata nga lalaki nga may lima nga tinapay nga sebada ngan duha nga gudtiay nga isda. Pero paonan-o ini maeksakto ha damu gud nga tawo?”+ 10  Nagsiring hi Jesus: “Palingkora an mga tawo.” Tungod kay marabong an banwa hito nga lugar, nangalingkod hira; mga 5,000 ha ira an kalalakin-an.+ 11  Ginkuha ni Jesus an mga tinapay, ngan katapos magpasalamat, ginpanhatag niya ito ha mga nanlilingkod didto; sugad liwat hito an iya ginbuhat ha gudtiay nga mga isda, ngan nangaon hira tubtob ha ira karuyag. 12  Pero han busog na hira, nagsiring hiya ha iya mga disipulo: “Tiroka niyo an nahisalin nga mga tipik, basi waray makarag.” 13  Salit gintirok nira ito ngan nakapuno hin 12 ka basket nga mga tipik nga salin han mga nangaon han lima nga tinapay nga sebada. 14  Han nakita han mga tawo an tigaman nga iya ginhimo, nagtikang hira pagsiring: “Ini gud an Propeta nga makanhi ha kalibotan.”+ 15  Katapos hi Jesus, nga maaram nga maabot hira ngan kukuhaon hiya basi himoon nga hadi, kinadto+ utro ha bukid nga nag-uusahan.+ 16  Han tikasirom na, an iya mga disipulo linugsad ngadto ha dagat,+ 17  ngan pagsakay nira ha usa nga sakayan, tinabok hira ha dagat tipakadto ha Capernaum. Hito nga takna masirom na, ngan hi Jesus waray pa kumadto ha ira.+ 18  Sugad man, an dagat nagigin mabalud na tungod han paghuyop han makusog nga hangin.+ 19  Pero han mga tulo o upat ka milya* na an kahirayo han ira nabugsay, nakita nira hi Jesus nga naglalakat ha bawbaw han dagat ngan nagtitikahirani ha sakayan, ngan nahadlok hira. 20  Kondi nagsiring hiya ha ira: “Ako ini; ayaw kamo kahadlok!”+ 21  Katapos, karuyag gud nira nga pasakyon hiya ha sakayan, ngan waray pag-iha dinuong an sakayan ha lugar nga ira kakadtoan.+ 22  Kinabuwasan, nahinumdoman han mga tawo nga nagpabilin ha tabok han dagat nga waray nakadto nga iba nga sakayan labot han gutiay nga sakayan, ngan hi Jesus waray umupod ha iya mga disipulo ha pagsakay hito nga sakayan, kondi an iya mga disipulo binaya nga hira la. 23  Pero may mga sakayan tikang ha Tiberias nga nagkaabot hirani ha lugar diin nangaon hira han tinapay katapos magpasalamat an Ginoo. 24  Salit han nakita han mga tawo nga waray didto hi Jesus o an iya mga disipulo, sinakay hira ha mga sakayan ngan kinadto ha Capernaum basi bilngon hi Jesus. 25  Han hin-agian nira hi Jesus ha tabok han dagat, nagpakiana hira ha iya: “Rabbi,+ kakan-o ka inabot dinhi?” 26  Binaton hi Jesus ha ira: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, ginbibiling niyo ako, diri tungod kay nakakita kamo hin mga tigaman, kondi tungod kay nangaon kamo han mga tinapay ngan nabusog.+ 27  Pangalimbasog kamo, diri para ha pagkaon nga nadudunot, kondi para ha pagkaon nga nagpapadayon ngadto ha kinabuhi nga waray kataposan,+ nga ihahatag ha iyo han Anak han tawo; kay ha iya iginbutang han Amay, han Dios mismo, an iya selyo han pag-uyon.”+ 28  Salit nagpakiana hira ha iya: “Ano an kinahanglan namon buhaton basi matuman an mga buruhaton han Dios?” 29  Binaton hi Jesus ha ira: “Ini an buruhaton han Dios, nga magpakita kamo hin pagtoo ha iya ginsugo.”+ 30  Katapos nagpakiana hira ha iya: “Ano an imo bubuhaton sugad nga tigaman,+ basi makita namon ito ngan tumoo ha imo? Ano an imo bubuhaton? 31  An amon mga kaapoy-apoyan nangaon han manna ha kamingawan,+ sugad han nahisurat, ‘Naghatag hiya ha ira hin tinapay tikang ha langit basi kaunon.’”+ 32  Katapos hi Jesus nagsiring ha ira: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, hi Moises waray maghatag ha iyo han tinapay tikang ha langit, kondi an akon Amay naghahatag ha iyo han tinuod nga tinapay tikang ha langit. 33  Kay an tinapay han Dios amo hiya nga nalusad tikang ha langit ngan naghahatag hin kinabuhi ha kalibotan.” 34  Salit nagsiring hira ha iya: “Ginoo, tagi kami pirme hito nga tinapay.” 35  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Ako an tinapay han kinabuhi. An bisan hin-o nga napakadi ha akon diri na gud magugutom, ngan an bisan hin-o nga nagpapakita hin pagtoo ha akon diri na gud uuhawon.+ 36  Kondi sugad han ginsiring ko ha iyo, nakita na niyo ako pero diri kamo natoo.+ 37  An ngatanan nga iginhahatag ha akon han Amay makadi ha akon, ngan diri ko gud paiiwason hiya nga napakadi ha akon;+ 38  kay linusad ako tikang ha langit+ basi buhaton, diri an akon kalugaringon nga kaburut-on, kondi an kaburut-on niya nga nagsugo ha akon.+ 39  Ini an kaburut-on niya nga nagsugo ha akon, nga waray mawara ha akon nga bisan usa han ngatanan nga iginhatag niya ha akon, kondi banhawon+ ko hira ha kataposan nga adlaw. 40  Kay ini an kaburut-on han akon Amay, nga magkaada kinabuhi nga waray kataposan+ an bisan hin-o nga nakilala ha Anak ngan nagpapakita hin pagtoo ha iya, ngan babanhawon+ ko hiya ha kataposan nga adlaw.” 41  Katapos, an mga Judio nagtikang pagngurutob mahitungod ha iya kay nagsiring hiya: “Ako an tinapay nga linusad tikang ha langit.”+ 42  Ngan nagtikang hira pagsiring: “Diri ba ini hi Jesus nga anak ni Jose, nga an tatay ngan nanay kilala naton?+ Kay ano nga nasiring hiya yana, ‘Linusad ako tikang ha langit’?” 43  Ginsidngan hira ni Jesus: “Ayaw na kamo pagnginurutob. 44  Waray tawo nga makakakadi ha akon labot la kon igpahirani hiya han Amay,+ nga nagsugo ha akon, ngan babanhawon ko hiya ha kataposan nga adlaw.+ 45  Ini an ginsiring ha mga sinurat han mga Propeta: ‘Hira ngatanan tututdoan ni Jehova.’*+ An bisan hin-o nga namamati ha Amay ngan nahibabaro napakadi ha akon. 46  Waray tawo nga nakakita ha Amay,+ labot la ha iya nga tikang ha Dios; ini hiya an nakakita ha Amay.+ 47  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga natoo may kinabuhi nga waray kataposan.+ 48  “Ako an tinapay han kinabuhi.+ 49  An iyo mga kaapoy-apoyan nangaon han manna ha kamingawan pero namatay la gihapon hira.+ 50  Ini an tinapay nga nalusad tikang ha langit, basi an bisan hin-o makakaon hito ngan diri mamatay. 51  Ako an buhi nga tinapay nga linusad tikang ha langit. Kon may bisan hin-o nga kumaon hini nga tinapay mabubuhi hiya ha kadayonan; ngan ha pagkamatuod, an tinapay nga akon ihahatag amo an akon unod basi mabuhi an kalibotan.”+ 52  Tungod hito an mga Judio nagtikang pagdiskusyon ha usa kag usa, nga nasiring: “Paonan-o maihahatag ha aton hini nga tawo an iya unod basi kaunon naton?” 53  Salit nagsiring hi Jesus ha ira: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, diri kamo magkakaada kinabuhi ha iyo kalugaringon labot la kon kaunon niyo an unod han Anak han tawo ngan inumon an iya dugo.+ 54  An bisan hin-o nga nakaon han akon unod ngan nainom han akon dugo may kinabuhi nga waray kataposan, ngan babanhawon+ ko hiya ha kataposan nga adlaw; 55  kay an akon unod tinuod nga pagkaon ngan an akon dugo tinuod nga irimnon. 56  An bisan hin-o nga nakaon han akon unod ngan nainom han akon dugo nagpapabilin nga kahiusa ko, ngan ako kahiusa niya.+ 57  Sugad la nga ginsugo ako han buhi nga Amay ngan nabubuhi ako tungod han Amay, hiya nga nakaon han akon unod mabubuhi liwat tungod ha akon.+ 58  Ini an tinapay nga linusad tikang ha langit. Diri ini pariho han ginkaon han iyo mga kaapoy-apoyan pero namatay la gihapon hira. An bisan hin-o nga nakaon hini nga tinapay mabubuhi ha kadayonan.”+ 59  Ginyakan niya ini nga mga butang samtang nagtututdo hiya ha usa nga sinagoga* ha Capernaum. 60  Pakabati nira hini, damu han iya mga disipulo an nagsiring: “Makangingirhat ini nga mga pulong; hin-o an makakailob pagpinamati hini?” 61  Pero hi Jesus, tungod kay maaram hiya nga an iya mga disipulo nagngungurutob mahitungod hini, nagsiring ha ira: “Nakakapakdol* ba ini ha iyo? 62  Ano daw la kon makita niyo an Anak han tawo nga nasaka ha iya hadto gintikangan?+ 63  An espiritu an naghahatag hin kinabuhi;+ an unod waray gud kapulsanan. An mga pulong nga akon ginyakan ha iyo espiritu ngan kinabuhi.+ 64  Pero may pipira ha iyo nga diri natoo.” Kay ha tinikangan pa la maaram na hi Jesus kon hin-o an mga diri natoo ngan kon hin-o an magtatraydor ha iya.+ 65  Nagpadayon hiya ha pagsiring: “Ini an hinungdan nga nagsiring ako ha iyo, waray bisan hin-o nga makakakadi ha akon labot la kon dad-on hiya han Amay.”+ 66  Tungod hini, damu han iya mga disipulo an binalik ha mga butang nga ira ginbayaan+ ngan waray na sumunod ha iya. 67  Salit ginsidngan ni Jesus an Dose: “Karuyag ba liwat niyo bumaya?” 68  Binaton hi Simon Pedro: “Ginoo, hin-o man an amon kakadtoan?+ Ikaw an may mga pulong han kinabuhi nga waray kataposan.+ 69  Natoo kami ngan maaram nga ikaw an Baraan han Dios.”+ 70  Binaton hi Jesus ha ira: “Ako an nagpili ha iyo nga 12, diri ba?+ Pero parapakaraot* an usa ha iyo.”+ 71  Ha pagkamatuod, hi Judas nga anak ni Simon Iscariote an gintutudlok ni Jesus, kay hiya an magtatraydor ha iya, bisan kon usa hiya han Dose.+

Mga footnote

Kitaa an Ap. B14.
Mga 5 o 6 km. Lit., “mga 25 o 30 ka estadyo.” Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. A5.
O “katirok han publiko.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “yawa.”