Sumala kan Juan 1:1-51

  • An Pulong nagin tawo (1-18)

  • An pamatuod nga iginhatag ni Juan Bawtista (19-28)

  • Jesus, an Kordero han Dios (29-34)

  • Siyahan nga mga disipulo ni Jesus (35-42)

  • Hi Felipe ngan hi Natanael (43-51)

1  Ha tinikangan an Pulong ineksister,+ ngan an Pulong kaupod han Dios,+ ngan an Pulong usa nga dios.*+  Kaupod hiya han Dios tikang pa ha tinikangan.  An ngatanan nga butang ineksister pinaagi ha iya,+ ngan kon diri pinaagi ha iya waray bisan usa nga butang nga ineksister. An ineksister  pinaagi ha iya amo an kinabuhi, ngan an kinabuhi amo an kalamrag han mga tawo.+  Ngan an kalamrag nasanag ha kasisidman,+ kondi an kasisidman diri nakakadaog hito.  May usa nga tawo nga ginsugo sugad nga representante han Dios; Juan+ an iya ngaran.  Ini nga tawo kinanhi sugad nga testigo, basi magpamatuod mahitungod han kalamrag,+ basi an ngatanan nga klase hin tawo tumoo pinaagi ha iya.  Diri hiya ito nga kalamrag,+ kondi kinanhi hiya basi magpamatuod mahitungod hito nga kalamrag.  An tinuod nga kalamrag nga nasanag ha ngatanan nga klase hin tawo tiabot na ha kalibotan.+ 10  Ha pagkamatuod, nakanhi na hiya ha kalibotan,+ ngan an kalibotan ineksister pinaagi ha iya,+ pero an kalibotan waray kumilala ha iya. 11  Kinadto hiya ha iya kalugaringon nga lugar, pero an iya kalugaringon nga katawohan waray kumarawat ha iya. 12  Kondi an ngatanan nga nagkarawat ha iya gintagan niya hin awtoridad nga magin mga anak han Dios,+ kay nagpapakita hira hin pagtoo ha iya ngaran.+ 13  Ngan igin-anak hira, diri pinaagi han dugo o han kaburut-on han unod o han kaburut-on han tawo, kondi tikang ha Dios.+ 14  Salit an Pulong nagin tawo*+ ngan inukoy kaupod namon, ngan nakita namon an iya himaya, an himaya nga pariho gud han nakakarawat han bugtong* nga anak+ tikang ha usa nga amay; ngan puno hiya han pag-uyon han Dios* ngan han kamatuoran. 15  (Nagpamatuod hi Juan mahitungod ha iya, oo, ginuliat hiya: “Ini hiya an akon ginsiring, ‘Hiya nga maabot kasunod ko nag-una na ha akon, kay nahiuna hiya pag-eksister ha akon.’”)+ 16  Tungod kay puno hiya hito, kita ngatanan padayon nga nakakarawat hin diri matupngan nga pagkabuotan. 17  Kay an Balaud iginhatag pinaagi kan Moises,+ kondi an diri matupngan nga pagkabuotan+ ngan an kamatuoran iginhatag pinaagi kan Jesu-Kristo.+ 18  Waray tawo nga nakakita ha Dios ha bisan san-o;+ an bugtong nga anak nga usa nga dios+ nga aada ha sapit han Amay*+ amo an nag-esplikar mahitungod ha Iya.+ 19  Ini an pamatuod nga iginhatag ni Juan han an mga Judio nagsugo hin mga saserdote ngan mga Levita tikang ha Jerusalem basi magpakiana ha iya: “Hin-o ka?”+ 20  Ngan waray niya likyi an pakiana, lugod prangka nga binaton hiya: “Diri ako an Kristo.” 21  Ngan nagpakiana hira ha iya: “Kon sugad, hin-o ka? Ikaw ba hi Elias?”+ Binaton hiya: “Diri.” “Ikaw ba an Propeta?”+ Ngan binaton hiya: “Diri!” 22  Salit nagpakiana hira ha iya: “Hin-o ka? Sumati kami basi may maisumat kami ha mga nagsugo ha amon. Ano an masisiring mo mahitungod han imo kalugaringon?” 23  Binaton hiya: “Ako an tingog nga naguliat ha kamingawan, ‘Tadonga niyo an dalan ni Jehova,’*+ sugad han ginsiring ni Isaias nga propeta.”+ 24  Tikang ha mga Pariseo an mga ginsugo. 25  Salit nagpakiana hira ha iya: “Kon sugad, kay ano man nga nagbabawtismo ka kon diri ikaw an Kristo o hi Elias o an Propeta?” 26  Binaton hi Juan: “Nagbabawtismo ako ha tubig. Ha butnga niyo natindog an usa nga diri niyo kilala, 27  hiya nga maabot kasunod ko, ngan diri ako takos magbadbad han sintas han iya sandalyas.”+ 28  Ini nga mga butang nahitabo ha Betania ha tabok han Jordan, diin nagbabawtismo hi Juan.+ 29  Han sumunod nga adlaw, nakita niya hi Jesus nga nadaop ha iya, ngan nagsiring hiya: “Kitaa, an Kordero+ han Dios nga nagkukuha han sala+ han kalibotan!+ 30  Ini hiya an akon ginsiring: ‘Kasunod ko maabot an usa nga tawo nga nag-una na ha akon, kay nahiuna hiya pag-eksister ha akon.’+ 31  Bisan ako waray makakilala ha iya, pero kinanhi ako nga nagbabawtismo ha tubig basi maipadayag hiya ha Israel.”+ 32  Nagpamatuod liwat hi Juan, nga nasiring: “Nakita ko an espiritu nga nalusad sugad hin sarapati tikang ha langit, ngan nagpabilin ito ha bawbaw niya.+ 33  Bisan ako waray makakilala ha iya, pero Hiya mismo nga nagsugo ha akon nga magbawtismo ha tubig nagsiring ha akon: ‘Kon hin-o an imo makita nga ha iya malusad ngan magpapabilin an espiritu,+ ini hiya an nagbabawtismo pinaagi han baraan nga espiritu.’+ 34  Ngan nakita ko ito, ngan nagpapamatuod ako nga ini hiya an Anak han Dios.”+ 35  Han sumunod na liwat nga adlaw, hi Juan natindog kaupod an duha han iya mga disipulo, 36  ngan samtang nakikita niya hi Jesus nga naglalakat, nagsiring hiya: “Kitaa, an Kordero+ han Dios!” 37  Pakabati han duha nga disipulo hini nga iya ginsiring, sinunod hira kan Jesus. 38  Katapos, liningi hi Jesus, ngan pakakita niya ha ira nga nagsisinunod, nagpakiana hiya ha ira: “Ano an iyo tuyo?” Binaton hira: “Rabbi (nga nangangahulogan, kon ihuhubad, “Magturutdo”), diin ka naukoy?”* 39  Binaton hiya: “Tana, ngan makikita niyo.” Salit inupod hira ngan nakita nira kon diin hiya naukoy, ngan nagpabilin hira upod niya hito nga adlaw; mga ikanapulo nga oras* adto. 40  Hi Andres,+ nga bugto ni Simon Pedro, an usa han duha nga nakabati han ginsiring ni Juan ngan sinunod kan Jesus. 41  Ginbiling niya siyahan an iya mismo bugto nga hi Simon ngan ginsumatan hiya: “Hin-agian namon an Mesias”+ (nga nangangahulogan, kon ihuhubad, “Kristo”), 42  ngan gindara niya hiya kan Jesus. Han nakita ni Jesus hi Simon, nagsiring hiya: “Ikaw hi Simon,+ nga anak ni Juan; tatawagon ka nga Cefas” (nga iginhubad nga “Pedro”).+ 43  Han sumunod nga adlaw, karuyag ni Jesus kumadto ha Galilea. Katapos nakita niya hi Felipe+ ngan ginsidngan hiya: “Sunod ha akon.” 44  Hi Felipe taga-Betsaida, tikang ha syudad nira Andres ngan Pedro. 45  Nakita ni Felipe hi Natanael+ ngan ginsumatan hiya: “Hin-agian namon an gin-uunabi ni Moises, han Balaud, ngan han mga sinurat han mga Propeta: hi Jesus, nga anak ni Jose,+ nga taga-Nazaret.” 46  Pero nagsiring hi Natanael ha iya: “May maopay ba nga magtitikang ha Nazaret?” Binaton hi Felipe: “Kadi ngan kitaa.” 47  Nakita ni Jesus hi Natanael nga nadaop ha iya ngan nagsiring mahitungod ha iya: “Kitaa, usa nga tinuod nga Israelita nga diri nanlilimbong.”+ 48  Nagpakiana ha iya hi Natanael: “Paonan-o mo ako nakilala?” Binaton hi Jesus: “Antes ka tawagon ni Felipe, samtang nakadto ka ha ilarom han kahoy nga igos, nakita ko ikaw.” 49  Nagsiring hi Natanael: “Rabbi, ikaw an Anak han Dios, ikaw an Hadi han Israel.”+ 50  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Natoo ka ba tungod kay nagsumat ako ha imo nga nakita ko ikaw ha ilarom han kahoy nga igos? Makakakita ka hin mga butang nga mas urusahon pa hini.” 51  Katapos nagsiring hiya: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, makikita niyo nga abrido an langit ngan an mga anghel han Dios nasaka ngadto ngan nalusad ngada ha Anak han tawo.”+

Mga footnote

O “pariho han Dios.”
Lit., “unod.”
Lit., “han amo la nga igin-anak.”
O “han diri matupngan nga pagkabuotan.”
O “aada ha may dughan han Amay.” Nagtutudlok ini hin espesyal nga pwesto nga nagpapakita hin duok nga relasyon.
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “naistar.”
Karuyag sidngon, mga alas-4 han kulop.