Sumala kan Juan 5:1-47

  • Tawo nga may sakit gintambal ha Bethzatha (1-18)

  • Hi Jesus gintagan hin awtoridad han iya Amay (19-24)

  • An mga patay makakabati han tingog ni Jesus (25-30)

  • Testimonya mahitungod kan Jesus (31-47)

5  Katapos hini nagkaada piyesta+ han mga Judio, ngan sinagka hi Jesus ha Jerusalem.  Yana ha Jerusalem, hirani ha Ganghaan han mga Karnero+ may karigoan nga ha Hebreo gintatawag nga Beth·zaʹtha, nga napapalibotan hin lima nga pasilyo.*  Nangangahigda didto an damu nga may sakit, buta, piay, ngan adton uga* an kamot o tiil. 4 * ——  Pero may usa nga tawo didto nga 38 ka tuig na nga may sakit.  Pakakita ni Jesus hini nga tawo nga nahigda didto, ngan tungod kay maaram hiya nga maiha na hiya nga may sakit, nagsiring hiya ha iya: “Karuyag mo ba mag-opay?”+  Binaton an tawo nga may sakit: “Ginoo,* waray nagdadara ha akon ngadto ha tubig kon nauukay ito, pero samtang tipakadto ako, nauunahan ako han iba ha paglugsong.”  Ginsidngan hiya ni Jesus: “Buhát! Kuhaa an imo banig* ngan lakat.”+  Ngan an tawo nag-opay dayon, ngan ginkuha niya an iya banig* ngan nagtikang paglakat. Adlaw adto han Sabbath. 10  Salit ginsidngan han mga Judio an tawo nga gintambal: “Sabbath yana, ngan diri uyon ha balaud nga dad-on mo an banig.”*+ 11  Kondi binaton hiya ha ira: “An nagtambal ha akon amo gihapon an nagsiring ha akon, ‘Kuhaa an imo banig* ngan lakat.’” 12  Nagpakiana hira ha iya: “Hin-o an tawo nga nagsiring ha imo, ‘Kuhaa ito ngan lakat’?” 13  Pero an tawo nga gintambal diri nakilala kon hin-o hiya, kay tumampo na hi Jesus ha damu nga tawo nga nakadto. 14  Katapos hini, nakita hiya ni Jesus ha templo ngan ginsidngan hiya: “Kitaa, nag-opay ka na. Ayaw na pagbuhat hin sala, basi waray mahitabo ha imo nga mas maraot pa.” 15  Binaya an tawo ngan nagsumat ha mga Judio nga hi Jesus an nagtambal ha iya. 16  Tungod hini gintimaraot han mga Judio hi Jesus, kay ginbubuhat niya ini nga mga butang durante han Sabbath. 17  Pero ginbaton niya hira: “An akon Amay padayon nga nagbubuhat tubtob yana, ngan ako liwat padayon nga nagbubuhat.”+ 18  Tungod hini an mga Judio mas nag-ikaparatay pa gud ha iya, diri la tungod kay gintatalapas niya an Sabbath kondi tungod liwat kay gintatawag niya nga iya mismo Amay an Dios,+ nga ginhihimo an iya kalugaringon nga katupong han Dios.+ 19  Salit nagsiring hi Jesus ha ira: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an Anak diri makakabuhat hin bisan usa nga butang ha kalugaringon niya nga pagbuot, kondi kon ano la an nakikita niya nga ginbubuhat han Amay.+ Kay anoman nga mga butang an ginbubuhat han Amay, ito liwat nga mga butang an ginbubuhat han Anak ha pariho nga paagi. 20  Kay pinalangga han Amay an Anak+ ngan iginpapakita ha iya an ngatanan nga butang nga Iya mismo ginbubuhat, ngan ipapakita Niya ha iya an mga buhat nga mas labaw pa hini, basi mahipausa kamo.+ 21  Kay sugad la nga ginbubuhi han Amay an mga patay ngan gintatagan hira hin kinabuhi,+ gintatagan liwat han Anak hin kinabuhi an bisan hin-o nga karuyag niya.+ 22  Kay an Amay diri gud naghuhukom ha bisan hin-o, lugod igintapod niya ha Anak an bug-os nga awtoridad ha paghukom,+ 23  basi an ngatanan magpasidungog ha Anak sugad la nga ginpapasidunggan nira an Amay. An bisan hin-o nga diri nagpapasidungog ha Anak diri nagpapasidungog ha Amay nga nagsugo ha iya.+ 24  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga namamati ha akon pulong ngan natoo ha Iya nga nagsugo ha akon may kinabuhi nga waray kataposan,+ ngan diri hiya ginhuhukman kondi nakatabok na tikang ha kamatayon ngadto ha kinabuhi.+ 25  “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, maabot an oras, ngan yana na ito, nga an mga patay makakabati han tingog han Anak han Dios, ngan an mga naghatag hin atensyon mabubuhi. 26  Kay sugad la nga an Amay may kinabuhi ha iya kalugaringon,*+ ginpahinabo liwat niya nga an Anak magkaada kinabuhi ha iya kalugaringon.+ 27  Ngan Iya gintagan hiya hin awtoridad ha paghukom,+ kay hiya an Anak han tawo.+ 28  Ayaw kamo kahipausa hini, kay maabot an oras nga an ngatanan nga aadto ha handumanan nga mga lubnganan makakabati han iya tingog+ 29  ngan magawas. An mga nagbuhat hin maopay makakakarawat hin pagkabanhaw ngadto ha kinabuhi, ngan an mga nagbuhat hin maraot makakakarawat hin pagkabanhaw ngadto ha paghukom.+ 30  Diri ako makakabuhat hin bisan usa nga butang ha kalugaringon ko nga pagbuot. Naghuhukom ako uyon ha akon nababatian, ngan matadong an akon paghukom+ tungod kay nangangalimbasog ako nga buhaton, diri an akon kalugaringon nga kaburut-on, kondi an kaburut-on niya nga nagsugo ha akon.+ 31  “Kon ako la an nagpapamatuod mahitungod han akon kalugaringon, diri tinuod an akon pamatuod.+ 32  May usa pa nga nagpapamatuod mahitungod ha akon, ngan maaram ako nga tinuod an iya pamatuod mahitungod ha akon.+ 33  Nagsugo kamo hin mga tawo ngadto kan Juan, ngan nagpamatuod hiya mahitungod han kamatuoran.+ 34  Pero diri ko ginkakarawat an pamatuod tikang ha tawo, kondi ginsisiring ko ini nga mga butang basi matalwas kamo. 35  Ito nga tawo usa nga naglalaga ngan nasanag nga lampara, ngan ha halipot nga panahon andam kamo nga malipay gud ha iya kalamrag.+ 36  Pero aadi ha akon an pamatuod nga mas labaw kay han pamatuod ni Juan, kay an mga buruhaton mismo nga iginsugo ha akon han akon Amay nga buhaton, ini nga mga buruhaton nga akon ginbubuhat, nagpapamatuod nga ginsugo ako han Amay.+ 37  Ngan an Amay nga nagsugo ha akon nagpamatuod mismo mahitungod ha akon.+ Waray pa kamo makabati han iya tingog ha bisan san-o o makakita han iya dagway,+ 38  ngan waray dida ha iyo an iya pulong, kay diri kamo natoo ha iya mismo ginsugo. 39  “Gin-uusisa niyo an Kasuratan+ kay naghuhunahuna kamo nga pinaagi hito magkakaada kamo kinabuhi nga waray kataposan; ngan ito* mismo an nagpapamatuod mahitungod ha akon.+ 40  Kondi diri kamo naruruyag pagdaop ha akon+ basi magkaada kamo kinabuhi. 41  Diri ko ginkakarawat an kadungganan nga tikang ha mga tawo, 42  pero maaram gud ako nga an gugma ha Dios waray dida ha iyo. 43  Kinanhi ako ha ngaran han akon Amay, pero diri niyo ako ginkakarawat. Kon may iba nga kumanhi ha iya kalugaringon nga ngaran, kakarawaton niyo hiya. 44  Paonan-o kamo matoo, nga ginkakarawat man niyo an kadungganan nga tikang ha usa kag usa ngan diri niyo ginpapangalimbasogan nga makarawat an kadungganan nga tikang ha amo la nga Dios?+ 45  Ayaw kamo paghunahuna nga aakusaran ko kamo ha Amay; may usa nga nag-aakusar ha iyo, hi Moises,+ nga iyo ginlalaoman. 46  Ha pagkamatuod, kon tinoo kamo kan Moises, matoo kamo ha akon, kay nagsurat hiya mahitungod ha akon.+ 47  Pero kon diri kamo natoo ha iya mga sinurat, paonan-o kamo matoo ha akon ginsisiring?”

Mga footnote

May-ada ini atop ngan damu nga harigi.
O “paralisado.”
Kitaa an Ap. A3.
Dinhi an pulong nga “Ginoo” ginagamit sugad nga katalahoran.
O “higdaan.”
O “higdaan.”
O “higdaan.”
O “higdaan.”
O “aada ha Amay an regalo nga kinabuhi.”
Karuyag sidngon, an Kasuratan.