Sumala kan Juan 13:1-38

  • Ginhimsawan ni Jesus an iya mga disipulo (1-20)

  • Iginpakita ni Jesus nga hi Judas an traydor (21-30)

  • Bag-o nga sugo (31-35)

    • “Kon nahigugma kamo ha usa kag usa” (35)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (36-38)

13  Yana maaram na hi Jesus antes pa han piyesta han Paskua nga inabot na an iya oras+ nga bumaya hini nga kalibotan ngan kumadto ha Amay,+ ngan tungod kay hinigugma niya an iya mga sumurunod nga aanhi ha kalibotan, ginhigugma niya hira tubtob ha kataposan.+  Nagpapadayon an panihapon hito nga takna, ngan iginbutang na han Yawa ha kasingkasing ni Judas Iscariote,+ nga anak ni Simon, an pagtraydor ha iya.+  Salit hi Jesus, nga maaram nga iginhatag na han Amay ngada ha iya mga kamot an ngatanan nga butang, ngan maaram liwat hiya nga tikang hiya ha Dios ngan makadto ha Dios,+  binuhát samtang naninihapon ngan iginpiliw an iya pantungbaw nga mga bado. Ngan nagkuha hiya hin tuwalya ngan iginhigot ito ha iya hawak.*+  Katapos, nagbutang hiya hin tubig ha planggana ngan nagtikang paghimsaw ha mga tiil han mga disipulo ngan ha pagtrapo hito gamit an tuwalya nga nakahigot ha iya hawak.*  Katapos dinaop hiya kan Simon Pedro. Nagsiring hiya ha iya: “Ginoo, hihimsawan mo ba ako?”  Binaton hi Jesus: “Diri mo nasasabtan yana an akon ginbubuhat, pero masasabtan mo ito katapos hini nga mga butang.”  Nagsiring hi Pedro ha iya: “Diri mo gud ako hihimsawan.” Binaton hi Jesus: “Kon diri ko ikaw himsawan,+ waray ka bahín kaupod ko.”  Nagsiring hi Simon Pedro ha iya: “Ginoo, diri la an akon mga tiil an himsawi, kondi hugasi liwat an akon mga kamot ngan an akon ulo.” 10  Binaton hi Jesus ha iya: “An bisan hin-o nga kinarigo na limpyo na an bug-os nga lawas, salit an iya na la mga tiil an kinahanglan himsawan. Ngan mga limpyo na kamo, pero diri kamo ngatanan.” 11  Kay kilala niya an tawo nga magtatraydor ha iya.+ Amo nga nagsiring hiya: “Diri an ngatanan ha iyo limpyo.” 12  Yana, han natapos na hiya paghimsaw ha ira ngan naisul-ot na niya an iya pantungbaw nga mga bado, liningkod hiya utro ha may lamesa ngan nagsiring ha ira: “Nasasabtan ba niyo an akon ginbuhat ha iyo? 13  Gintatawag niyo ako nga ‘Magturutdo’ ngan ‘Ginoo,’ ngan husto kamo, kay amo ako hito.+ 14  Salit, kon ako, nga Ginoo ngan Magturutdo, naghimsaw ha iyo,+ kinahanglan liwat niyo* himsawan an usa kag usa.+ 15  Kay iginpakita ko an susbaranan para ha iyo, nga sugad la han akon ginbuhat ha iyo, ito liwat an kinahanglan niyo buhaton.+ 16  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an uripon diri labaw ha iya agaron, ngan an ginsugo diri labaw ha nagsugo ha iya. 17  Kon maaram kamo hini nga mga butang, malipayon kamo kon buhaton niyo ini.+ 18  Diri kamo ngatanan an akon gintutudlok; kilala ko an akon mga pinili. Pero katumanan ini han ginsiring han kasuratan:+ ‘Hiya nga kaupod ko ha pagkaon han akon tinapay nagtraydor ha akon.’*+ 19  Yana ginsusumatan ko kamo antes ito mahitabo, basi kon mahitabo na ito, tumoo kamo nga ako amo hiya.+ 20  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga nakarawat ha akon ginsusugo nakarawat liwat ha akon,+ ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha akon nakarawat liwat ha Iya nga nagsugo ha akon.”+ 21  Katapos igyakan ni Jesus ini nga mga butang, nasakit gud hiya ngan nagsiring: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, usa ha iyo an magtatraydor ha akon.”+ 22  An mga disipulo nagtikang pagkita ha usa kag usa, kay nawuwurok hira kon hin-o an iya ginsisiring.+ 23  An usa han mga disipulo, hiya nga hinigugma ni Jesus,+ nalingkod ha sapit* ni Jesus. 24  Salit hi Simon Pedro nagsinyas pinaagi han iya ulo ngada hini nga disipulo ngan nagsiring ha iya: “Sumati kami kon hin-o an iya ginsisiring.” 25  Salit ini nga disipulo sinandig ha dughan ni Jesus ngan nagpakiana ha iya: “Ginoo, hin-o hiya?”+ 26  Binaton hi Jesus: “Hiya an tatagan ko han tinapay nga akon igtutunlob.”+ Salit katapos niya itunlob an tinapay, ginkuha niya ito ngan iginhatag kan Judas, nga anak ni Simon Iscariote. 27  Katapos makarawat ni Judas an tinapay, hi Satanas sinulod ha iya.+ Salit nagsiring hi Jesus ha iya: “Kon ano an imo ginbubuhat, durodagmita ito.” 28  Pero waray bisan usa han mga nangangalingkod ha may lamesa an maaram kon kay ano nga ginsiring ini ni Jesus ha iya. 29  Ngani, may pipira nga naghunahuna nga tungod kay hi Judas an nakapot han kahon han kwarta,+ ginsisidngan hiya ni Jesus, “Palita an aton ginkikinahanglan ha piyesta,” o nga kinahanglan hiya maghatag ha mga pobre. 30  Salit pakakarawat niya han tinapay, ginawas dayon hiya. Ngan gab-i na adto.+ 31  Han ginawas na hi Judas, nagsiring hi Jesus: “Yana an Anak han tawo ginhihimaya,+ ngan an Dios ginhihimaya pinaagi ha iya. 32  An Dios mismo maghihimaya ha iya,+ ngan hihimayaon dayon niya hiya. 33  Hinigugma nga mga anak, makakaupod niyo ako hin gutiay pa nga panahon. Bibilngon niyo ako; ngan sugad la han akon ginsiring ha mga Judio, ‘Diri kamo makakakadto ha akon kakadtoan,’+ ginsisiring ko liwat ito yana ha iyo. 34  Naghahatag ako ha iyo hin bag-o nga sugo, nga higugmaon niyo an usa kag usa; sugad la han paghigugma ko ha iyo,+ higugmaa liwat niyo an usa kag usa.+ 35  Pinaagi hini an ngatanan mahibabaro nga mga disipulo ko kamo—kon nahigugma kamo ha usa kag usa.”+ 36  Hi Simon Pedro nagsiring ha iya: “Ginoo, makain ka?” Binaton hi Jesus: “Kon makain ako, diri ka makakasunod ha akon yana, pero masunod ka paglabay han panahon.”+ 37  Nagsiring hi Pedro ha iya: “Ginoo, kay ano nga diri ako makakasunod ha imo yana? Ihahatag ko an akon kinabuhi* para ha imo.”+ 38  Binaton hi Jesus: “Ihahatag mo ba an imo kinabuhi* para ha akon? Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha imo, an manok diri gud matugaok samtang diri mo pa ako naininigar hin tulo ka beses.”+

Mga footnote

O “igintakgong ito.”
O “nga iya igintakgong.”
O “obligado liwat kamo nga.”
Lit., “nag-alsa han iya tikod kontra ha akon.”
Lit., “ha may dughan.”
O “kalag.”
O “kalag.”