Sumala kan Juan 16:1-33

  • An mga disipulo ni Jesus posible patayon (1-4a)

  • An bubuhaton han baraan nga espiritu (4b-16)

  • An kasubo han mga disipulo magigin kalipay (17-24)

  • Pagdaog ni Jesus ha kalibotan (25-33)

16  “Ginyayakan ko ha iyo ini nga mga butang basi diri kamo mahipakdol.*  Paiiwason kamo han mga tawo tikang ha sinagoga.+ Ha pagkamatuod, maabot an oras nga an bisan hin-o nga nagpapatay ha iyo+ maghuhunahuna nga nagbubuhat hiya hin sagrado nga pag-alagad ha Dios.  Pero bubuhaton nira ini nga mga butang kay diri hira nakilala ha Amay o ha akon.+  Kondi iginsusumat ko ha iyo ini nga mga butang basi kon umabot na an oras nga mahitabo ini, mahinunumdom kamo nga iginsumat ko ini ha iyo.+ “Ha siyahan waray ko isumat ha iyo ini nga mga butang, tungod kay kaupod pa niyo ako.  Pero yana makadto ako ha Iya nga nagsugo ha akon;+ pero waray bisan usa ha iyo nga napakiana ha akon, ‘Makain ka?’  Pero tungod kay iginsumat ko ha iyo ini nga mga butang, napuno hin kasubo an iyo kasingkasing.+  Kondi ginsusumatan ko kamo han kamatuoran, para ha iyo kaopayan an akon pagbaya. Kay kon diri ako bumaya, an parabulig+ diri makanhi ha iyo; kondi kon bumaya ako, susugoon ko hiya nganhi ha iyo.  Ngan kon umabot na ito, tatagan niya an kalibotan hin makakombinse nga ebidensya may kalabotan ha sala ngan may kalabotan ha pagkamatadong ngan may kalabotan ha paghukom:  siyahan, may kalabotan ha sala,+ kay diri hira nagpapakita hin pagtoo ha akon;+ 10  sunod, may kalabotan ha pagkamatadong, kay makadto ako ha Amay ngan diri na niyo ako makikita; 11  katapos, may kalabotan ha paghukom, kay ginhukman na an magmarando hini nga kalibotan.+ 12  “Damu pa nga butang an akon igsisiring ha iyo, pero diri niyo ito masasabtan yana. 13  Kondi kon umabot na ito,* an espiritu han kamatuoran,+ gigiyahan niya kamo ha ngatanan nga kamatuoran, kay diri hiya magyayakan tikang ha iya kalugaringon nga mga ideya, kondi kon ano an iya hinbabatian amo an iya igyayakan, ngan igsusumat niya ha iyo an mga butang nga mahitatabo.+ 14  Maghihimaya ito ha akon,+ kay magsusumat hiya ha iyo han makakarawat niya tikang ha akon.+ 15  An ngatanan nga gintatag-iya han Amay akon.+ Ini an hinungdan nga nagsiring ako nga nagsusumat hiya ha iyo han nakakarawat niya tikang ha akon. 16  Gutiay na la nga panahon diri na niyo ako makikita,+ ngan sugad man, gutiay na la nga panahon makikita niyo ako.” 17  Salit an pipira han iya mga disipulo nagsiring ha usa kag usa: “Ano an iya karuyag sidngon ha pagsiring niya ha aton, ‘Gutiay na la nga panahon diri na niyo ako makikita, ngan sugad man, gutiay na la nga panahon makikita niyo ako,’ ngan, ‘kay makadto ako ha Amay’?” 18  Salit nagsiniring hira: “Ano an iya karuyag sidngon ha iya pagsiring, ‘gutiay na la nga panahon’? Diri kita maaram han iya ginyiyinakan.” 19  Maaram hi Jesus nga karuyag nira magpakiana ha iya, salit nagsiring hiya ha ira: “Nagpapakiana ba kamo ha usa kag usa tungod kay nagsiring ako: ‘Gutiay na la nga panahon diri na niyo ako makikita, ngan sugad man, gutiay na la nga panahon makikita niyo ako’? 20  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, magtatangis kamo ngan magngunguyngoy, pero an kalibotan magrarayhak; masusubo kamo, pero an iyo kasubo magigin kalipay.+ 21  Kon nag-aanak an usa nga babaye, naabat hiya hin kaul-ol* tungod kay inabot na an iya oras, pero katapos niya ig-anak an bata, diri na hiya nahinunumdom han kasakit tungod han kalipay nga usa nga tawo an igin-anak ha kalibotan. 22  Salit kamo liwat nasusubo yana; pero makikita ko kamo utro, ngan an iyo kasingkasing magrarayhak,+ ngan waray makakakuha han iyo kalipay. 23  Hito nga adlaw waray na gud kamo ipapakiana ha akon. Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, kon mangaro kamo ha Amay hin bisan ano,+ ihahatag niya ito ha iyo ha akon ngaran.+ 24  Tubtob yana waray pa kamo mangaro hin bisan usa nga butang ha akon ngaran. Pangaro ngan makakakarawat kamo, basi an iyo kalipay mabug-os. 25  “Ginyayakan ko ha iyo ini nga mga butang pinaagi hin mga pagtanding. Maabot an oras nga diri na ako magyayakan ha iyo pinaagi hin mga pagtanding, pero susumatan ko kamo hin klaro mahitungod ha Amay. 26  Hito nga adlaw maghahangyo kamo ha Amay ha akon ngaran; ha pagsiring ko hini, diri ko iginpapasabot nga maghahangyo ako para ha iyo. 27  Kay pinalangga kamo han Amay mismo, tungod kay pinalangga niyo ako+ ngan natoo kamo nga kinanhi ako sugad nga representante han Dios.+ 28  Kinanhi ako sugad nga representante han Amay ngan kinanhi ako ha kalibotan. Yana mabaya ako ha kalibotan ngan makadto ha Amay.”+ 29  Nagsiring an iya mga disipulo: “Kitaa! Yana nagyayakan ka na hin klaro ngan diri na nagamit hin mga pagtanding. 30  Yana maaram na kami nga maaram ka han ngatanan nga butang ngan diri na kinahanglan magpakiana ha imo an bisan hin-o. Tungod hini natoo kami nga tikang ka ha Dios.” 31  Nagsiring hi Jesus ha ira: “Natoo na ba kamo yana? 32  Kitaa! Maabot an oras, ha pagkamatuod, inabot na ito, nga an tagsa ha iyo mapalagiw ngadto ha iya kalugaringon nga balay ngan babayaan niyo ako nga nag-uusahan.+ Pero diri ako nag-uusahan, kay kaupod ko an Amay.+ 33  Ginsisiring ko ha iyo ini nga mga butang basi pinaagi ha akon magkaada kamo kamurayawan.+ Ha kalibotan magkakaada kamo kasakitan, pero magmaisugon kamo! Gindaog ko an kalibotan.”+

Mga footnote

Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
An “ito” ngan “hiya” ha ber. 13 ngan 14 nagtutudlok ha “parabulig” ha ber. 7. Gin-gamit ni Jesus an pulong nga “parabulig” sugad nga personipikasyon han baraan nga espiritu (usa nga pwersa, diri usa nga persona).
Lit., “kasubo.”