Sumala kan Juan 12:1-50

  • Hi Maria nagbubo hin lana ha mga tiil ni Jesus (1-11)

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (12-19)

  • Igintagna ni Jesus an iya kamatayon (20-37)

  • An kawaray-pagtoo han mga Judio nagtuman han tagna (38-43)

  • Hi Jesus kinanhi basi talwason an kalibotan (44-50)

12  Unom ka adlaw antes han Paskua, inabot hi Jesus ha Betania, ha lugar ni Lazaro,+ nga ginbuhi ni Jesus tikang ha mga patay.  Salit nag-andam hira hin panihapon para ha iya didto, ngan hi Marta an nagsiserbi ha ira,+ pero hi Lazaro an usa han mga nangangaon* upod niya.  Katapos nagdara hi Maria hin usa ka libra* nga mahamot nga lana, nga tinuod nga nardo ngan marahalon gud, ngan iginbubo niya ito ha mga tiil ni Jesus ngan gintrapohan an iya mga tiil pinaagi han iya buhok. An balay nagharamot tungod han mahamot nga lana.+  Kondi hi Judas Iscariote,+ nga usa han iya mga disipulo, nga hirani na magtraydor ha iya, nagsiring:  “Kay ano nga iton mahamot nga lana waray na la ibaligya hin 300 ka denaryo* ngan ihatag ha mga pobre?”  Pero ginsiring niya ini, diri tungod kay nagtatagad hiya ha mga pobre, kondi tungod kay kawatan hiya ngan hiya an nakapot han kahon han kwarta ngan ginkikinawat niya an kwarta nga iginbubutang ngada hito.  Katapos hi Jesus nagsiring: “Pabay-i niyo hiya, basi mabuhat niya ini sugad nga pangandam para ha adlaw han akon lubong.+  Kay an mga pobre pirme niyo kaupod,+ pero ako diri niyo pirme makakaupod.”+  Hito liwat nga panahon, damu nga Judio an nahibaro nga nakadto hiya, ngan kinadto hira diri la tungod kan Jesus kondi basi makita liwat hi Lazaro, nga iya ginbuhi tikang ha mga patay.+ 10  Yana nagkunsabo an punoan nga mga saserdote nga patayon liwat hi Lazaro, 11  kay tungod ha iya damu han mga Judio an napakadto ngan natoo kan Jesus.+ 12  Han sunod nga adlaw an damu nga tawo nga kinadto ha piyesta nakabati nga tiabot hi Jesus ha Jerusalem. 13  Salit nanguha hira hin mga palwa han mga kahoy nga palma ngan nagkagawas basi tapoon hiya, ngan nagtikang hira pagguliat: “Talwasa hiya, nag-aampo kami ha imo! Binendisyonan hiya nga napakanhi ha ngaran ni Jehova,*+ an Hadi han Israel!”+ 14  Han nakaagi hi Jesus hin nati nga asno, liningkod hiya dida hito,+ sugad han nahisurat: 15  “Ayaw kahadlok, anak nga babaye han Zion. Kitaa! An imo hadi tiabot, nga nalingkod ha nati han usa nga asno.”+ 16  Ha siyahan ini nga mga butang waray masabti han iya mga disipulo, kondi han ginhimaya na hi Jesus,+ nahinumdom hira nga ini nga mga butang iginsurat mahitungod ha iya ngan ini nga mga butang ginbuhat nira ha iya.+ 17  Yana an mga tawo nga nakadto upod niya han gintawag niya hi Lazaro tikang ha lubnganan*+ ngan ginbuhi hiya tikang ha mga patay padayon nga nagpamatuod mahitungod hini.+ 18  Ini liwat an hinungdan nga kinadto an mga tawo basi tapoon hiya, kay nakabati hira nga ginbuhat niya ini nga tigaman. 19  Salit an mga Pariseo nagsiring ha usa kag usa: “Nakikita ba niyo? Waray kita nahihimo. Kitaa! Nasunod na ha iya an bug-os nga kalibotan.”+ 20  Yana may pipira nga Griego nga upod hadton kinadto basi magsingba ha panahon han piyesta. 21  Salit dinaop hira kan Felipe,+ nga tikang ha Betsaida ha Galilea, ngan nagtikang hira paghangyo ha iya, nga nasiring: “Karuyag namon makita hi Jesus.” 22  Hi Felipe kinadto kan Andres ngan ginsumatan hiya. Hira Andres ngan Felipe kinadto kan Jesus ngan ginsumatan hiya. 23  Kondi hi Jesus binaton ha ira: “Inabot na an oras basi himayaon an Anak han tawo.+ 24  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha iyo, an usa ka lugas* nga trigo magpapabilin nga usa la ka lugas labot la kon mahulog ito ha tuna ngan mamatay; pero kon mamatay ito,+ mamumunga ito hin damu. 25  An bisan hin-o nga nahigugma ha iya kinabuhi* nagbubungkag hito, pero an bisan hin-o nga nangangalas ha iya kinabuhi*+ dinhi hini nga kalibotan magpapanalipod hito para ha kinabuhi nga waray kataposan.+ 26  Kon an bisan hin-o naruruyag magserbi ha akon, sadang hiya sumunod ha akon, ngan kon hain ako, aadto liwat an nagsiserbi ha akon.+ Kon an bisan hin-o naruruyag magserbi ha akon, papasidunggan hiya han Amay. 27  Yana nasusubo gud ako,*+ ngan ano an akon masisiring? Amay, talwasa ako tikang hini nga oras.+ Bisan pa hito, ini an hinungdan kon kay ano nga inabot ako hini nga oras. 28  Amay, himayaa an imo ngaran.” Katapos may tingog+ nga nabatian tikang ha langit: “Ginhimaya ko na ito ngan hihimayaon ko utro ito.”+ 29  Nabatian ito han mga tawo nga naninindog didto ngan nagsiring hira nga dinalugdog. An iba nagsiring: “Usa nga anghel an nakiistorya ha iya.” 30  Binaton hi Jesus: “Hinbatian ini nga tingog, diri para ha akon, kondi para ha iyo. 31  Yana ginhuhukman ini nga kalibotan; yana paiiwason+ an magmarando hini nga kalibotan.+ 32  Pero kon alsahon ako tikang ha tuna,+ igpapahirani ko ha akon an ngatanan nga klase hin tawo.” 33  Ginyayakan gud niya ini basi ipakita kon ano nga klase hin kamatayon an hirani na niya maeksperyensyahan.+ 34  Katapos an mga tawo binaton ha iya: “Hinbatian namon tikang ha Balaud nga an Kristo nagpapabilin ha waray kataposan.+ Kay ano nga nasiring ka nga an Anak han tawo kinahanglan alsahon?+ Hin-o ini nga Anak han tawo?” 35  Salit hi Jesus nagsiring ha ira: “An kalamrag makakaupod niyo hin gutiay pa nga panahon. Lakat kamo samtang aada pa ha iyo an kalamrag, basi diri kamo madaog han kasisidman; an bisan hin-o nga naglalakat ha kasisidman diri maaram kon tipakain hiya.+ 36  Samtang aada ha iyo an kalamrag, magpakita kamo hin pagtoo ha kalamrag, basi magin mga anak kamo han kalamrag.”+ Ginyakan ni Jesus ini nga mga butang ngan linakat hiya ngan nagtago tikang ha ira. 37  Bisan kon damu gud nga tigaman an iya ginbuhat ha ira atubangan, waray hira tumoo ha iya, 38  basi matuman an pulong ni Isaias nga propeta, nga nagsiring: “Jehova,* hin-o an tinoo ha butang nga hinbatian tikang ha amon?*+ Ngan mahitungod han butkon ni Jehova,* kan kanay ito iginpakita?”+ 39  An hinungdan nga diri nira nahihimo nga tumoo amo an usa pa nga ginsiring ni Isaias: 40  “Ginbuta niya an ira mga mata ngan ginpatig-a an ira kasingkasing, basi diri hira makakita pinaagi han ira mga mata ngan makasabot pinaagi han ira kasingkasing ngan makabalik ngan matambal ko.”+ 41  Ginsiring ni Isaias ini nga mga butang kay nakita niya an himaya han Kristo, ngan nagyakan hiya mahitungod ha iya.+ 42  Kondi damu gihapon an tinoo kan Jesus, bisan an mga magmarando,+ pero waray nira hiya kilalaha tungod han mga Pariseo, basi diri hira paiwason ha sinagoga;+ 43  kay mas karuyag gud nira an kadungganan nga tikang ha mga tawo kay ha kadungganan nga tikang ha Dios.+ 44  Pero nagsiring hi Jesus ha daku nga tingog: “An bisan hin-o nga natoo ha akon natoo diri la ha akon kondi ha iya liwat nga nagsugo ha akon;+ 45  ngan an bisan hin-o nga nakakakita ha akon nakakakita liwat ha Iya nga nagsugo ha akon.+ 46  Kinanhi ako sugad nga kalamrag ha kalibotan,+ basi an bisan hin-o nga natoo ha akon diri magpabilin ha kasisidman.+ 47  Pero kon may bisan hin-o nga nakakabati ha akon mga pulong ngan diri nagtutuman hito, diri ko hiya ginhuhukman; kay kinanhi ako, diri basi hukman an kalibotan, kondi basi talwason an kalibotan.+ 48  An bisan hin-o nga nagbabalewaray ha akon ngan diri nakarawat ha akon mga pulong, may maghuhukom ha iya. An pulong nga akon ginyakan an maghuhukom ha iya ha kataposan nga adlaw. 49  Kay waray ako magyakan tikang ha akon kalugaringon nga mga ideya, kondi an Amay nga nagsugo ha akon, hiya mismo an naghatag ha akon hin sugo kon ano an igsisiring ngan kon ano an igyayakan.+ 50  Ngan maaram ako nga an iya sugo nangangahulogan hin kinabuhi nga waray kataposan.+ Salit anoman an akon ginyayakan, akon ginyayakan kon ano an iginsumat ha akon han Amay.”+

Mga footnote

O “nangangalingkod ha may lamesa.”
Karuyag sidngon, usa ka Romano nga libra, nga mga 327 g. Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. A5.
O “handumanan nga lubnganan.”
Kitaa an Glossary.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “an akon kalag.”
Kitaa an Ap. A5.
O “ha amon iginsumat?”
Kitaa an Ap. A5.