Sumala kan Juan 19:1-42

  • Hi Jesus ginlatigo ngan ginyaangyaangan (1-7)

  • Ginpakianhan utro ni Pilato hi Jesus (8-16a)

  • Hi Jesus iginraysang ha kahoy ha Golgotha (16b-24)

  • Tagana ni Jesus ha iya nanay (25-27)

  • Kamatayon ni Jesus (28-37)

  • Paglubong kan Jesus (38-42)

19  Salit ginkuha ni Pilato hi Jesus ngan ginlatigo hiya.+  Ngan an mga sundalo nagsalapid hin korona nga mga tunok ngan iginbutang ito ha iya ulo ngan ginsul-otan hiya hin hilaba nga bado nga purpura,*+  ngan padayon nga dinaop hira ha iya ngan nagsiring: “Maopay nga adlaw, Hadi han mga Judio!” Padayon liwat nga gintampalo nira hiya.+  Ginawas utro hi Pilato ngan nagsiring ha ira: “Kitaa! Igin-gawas ko hiya nganhi ha iyo basi hibaroan niyo nga waray ako nakita ha iya nga sayop.”+  Salit ginawas hi Jesus, nga sul-ot an korona nga mga tunok ngan an hilaba nga bado nga purpura. Ngan nagsiring hi Pilato ha ira: “Kitaa! An tawo!”  Pero pakakita ha iya han punoan nga mga saserdote ngan han mga gwardya, ginuliat hira: “Ibitay hiya ha kahoy! Ibitay hiya ha kahoy!”*+ Nagsiring hi Pilato ha ira: “Kamo mismo an pagkuha ha iya ngan pataya hiya,* kay waray ako nakita ha iya nga sayop.”+  Binaton an mga Judio: “May balaud kami, ngan sumala ha balaud kinahanglan mamatay hiya,+ kay ginhimo niya an iya kalugaringon nga anak han Dios.”+  Han nabatian ni Pilato an ira ginsisiring, mas nahadlok pa gud hiya,  ngan sinulod utro hiya ha urukyan han gobernador ngan nagpakiana kan Jesus: “Diin ka tikang?” Pero waray bumaton hi Jesus.+ 10  Salit nagsiring hi Pilato ha iya: “Diri ka ba makikiistorya ha akon? Diri ka ba maaram nga may awtoridad ako nga buhian ka ngan may awtoridad ako nga patayon ka?”* 11  Binaton hi Jesus: “Waray ka gud unta awtoridad ha akon kon waray ito ighatag ha imo tikang ha kahitas-an. Tungod hini, mas daku an sala han tawo nga nagtubyan ha akon nganhi ha imo.” 12  Salit hi Pilato padayon nga namiling hin paagi nga buhian hiya, pero ginuliat an mga Judio: “Kon buhian mo ini nga tawo, diri ka sangkay han Cesar. An bisan hin-o nga naghihimo ha iya kalugaringon nga hadi nagyayakan kontra* ha Cesar.”+ 13  Pakabati ni Pilato hini nga mga pulong, igin-gawas niya hi Jesus, ngan liningkod hiya ha lingkoran han paghukom ha lugar nga gintatawag nga an Salóg nga Bato, pero ha Hebreo, Gabʹba·tha. 14  Adlaw adto han Pagpangandam+ para ha Paskua; mga ikaunom nga oras* adto. Ngan nagsiring hiya ha mga Judio: “Kitaa! An iyo hadi!” 15  Pero ginuliat hira: “Pataya hiya! Pataya hiya! Ibitay hiya ha kahoy!”* Nagsiring hi Pilato ha ira: “Papatayon ko ba an iyo hadi?” Binaton an punoan nga mga saserdote: “Waray kami hadi kondi an Cesar.” 16  Tungod hito igintubyan niya hiya ha ira basi patayon ha kahoy.+ Salit ira ginkuha hi Jesus. 17  Samtang ginpapas-an niya mismo an pasakitan nga kahoy,* ginawas hiya ngan nagtipakadto ha gintatawag nga Lugar han Bungo,+ nga ha Hebreo gintatawag nga Golʹgo·tha.+ 18  Didto iginraysang nira hiya ha kahoy+ ha sapit han duha pa nga lalaki, nga an kada usa ha tagsa niya nga kagiliran, ngan hi Jesus an butnga.+ 19  Hi Pilato nagsurat liwat hin titulo ngan iginbutang ito ha pasakitan nga kahoy.* Ini an nakasurat: “Jesus nga Nazareno, an Hadi han mga Judio.”+ 20  Damu han mga Judio an nakabasa hito nga titulo, kay hirani ha syudad an lugar diin iginraysang hi Jesus ha kahoy, ngan iginsurat ito ha Hebreo, ha Latin, ngan ha Griego. 21  Pero an punoan nga mga saserdote han mga Judio nagsiring kan Pilato: “Ayaw igsurat, ‘An Hadi han mga Judio,’ kondi an ginsiring niya, ‘Ako an Hadi han mga Judio.’” 22  Binaton hi Pilato: “An iginsurat ko na, iginsurat ko na.” 23  Yana han iginraysang na han mga sundalo hi Jesus ha kahoy, ginkuha nira an iya pantungbaw nga mga bado ngan ginbahin ha upat, usa ka bahin para ha tagsa nga sundalo, ngan ginkuha liwat nira an pan-ilarom nga bado. Pero an pan-ilarom nga bado waray tinahian, kay hinablon ito tikang ha igbaw tubtob ha ubos. 24  Salit nagsiring hira ha usa kag usa: “Ayaw naton ini paggisia, kondi pagripa kita basi hibaroan kon hin-o an makakadara hini.”+ Tungod hini natuman an kasuratan: “Ginbarahin nira an akon mga panapton, ngan ginripahan nira an akon bado.”+ Salit ini nga mga butang ginbuhat gud han mga sundalo. 25  Pero hirani ha pasakitan nga kahoy* ni Jesus nagtitinindog an iya nanay+ ngan an bugto nga babaye han iya nanay; hi Maria nga asawa ni Clopas ngan hi Maria Magdalena.+ 26  Salit han nakita ni Jesus an iya nanay ngan an disipulo nga iya hinigugma+ nga nagtitinindog ha hirani, nagsiring hiya ha iya nanay: “Babaye, kitaa! An imo anak!” 27  Katapos nagsiring hiya ha disipulo: “Kitaa! An imo nanay!” Ngan tikang hito nga oras, gindara hiya han disipulo ngadto ha iya kalugaringon nga balay. 28  Katapos hini, han nahibaroan ni Jesus nga hito nga takna natuman na an ngatanan nga butang, basi matuman an kasuratan nagsiring hiya: “Gin-uuhaw ako.”+ 29  May tibod didto nga puno hin maaslom nga bino. Salit an usa nga espongha nga igintunlob ha maaslom nga bino iginbutang nira ha tangbo han hisopo* ngan iginduldol ito ha iya baba.+ 30  Pakatilaw ni Jesus han maaslom nga bino, nagsiring hiya: “Natuman na!”+ ngan pagduko niya, igintubyan niya an iya espiritu.*+ 31  Tungod kay adlaw adto han Pagpangandam,+ naghangyo an mga Judio kan Pilato nga ipabari an mga bitiis ngan ipakuha an mga lawas basi an mga lawas diri magpabilin ha mga pasakitan nga kahoy+ durante han Sabbath (kay daku adto nga adlaw han Sabbath).+ 32  Salit kinadto an mga sundalo ngan ginbari an mga bitiis han siyahan nga lalaki ngan han usa pa nga lalaki nga iginbitay ha kahoy ha sapit niya. 33  Pero pagdaop nira kan Jesus, nakita nira nga patay na hiya, salit waray nira baria an iya mga bitiis. 34  Pero usa han mga sundalo an nagbuno han iya kagiliran pinaagi hin bangkaw,+ ngan may ginawas dayon nga dugo ngan tubig. 35  Ngan an tawo nga nakakita hito naghahatag hini nga pamatuod, ngan tinuod an iya pamatuod, ngan maaram hiya nga tinuod an iya ginsisiring, basi tumoo liwat kamo.+ 36  Ha pagkamatuod, nahitabo ini nga mga butang basi matuman an kasuratan: “Waray bisan usa niya nga tul-an an mababari.”*+ 37  Dugang pa, an lain nga kasuratan nasiring: “Pagkikinitaon nira hiya nga ira ginbuno.”+ 38  Katapos hini nga mga butang, hi Jose nga taga-Arimatea, nga disipulo ni Jesus pero patago la tungod han iya kahadlok ha mga Judio,+ naghangyo kan Pilato kon puydi niya kuhaon an lawas ni Jesus, ngan gintugotan hiya ni Pilato. Salit kinadto hiya ngan ginkuha an lawas.+ 39  Hi Nicodemo,+ an lalaki nga kinadto hadto kan Jesus durante han gab-i, kinadto liwat nga may dara nga ginsalakot* nga mira ngan aloe* nga mga 100 ka libra* an kabug-aton.+ 40  Salit ginkuha nira an lawas ni Jesus ngan ginputos ito hin mga tela nga lino nga may maghamot nga mga herba,*+ sumala han kustomre han mga Judio ha paglubong. 41  Nahituman nga may garden hirani ha lugar diin hiya ginpatay,* ngan hito nga garden may bag-o nga lubnganan*+ nga waray pa gud malubngi. 42  Tungod kay adlaw adto han Pagpangandam+ han mga Judio ngan hirani la an lubnganan, didto nira iginbutang hi Jesus.

Mga footnote

Ha Ingles, purple.
O “Pataya hiya ha kahoy! Pataya hiya ha kahoy!”
O “pataya hiya ha kahoy.”
O “patayon ka ha kahoy?”
O “nakontra.”
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
O “Pataya hiya ha kahoy!”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
O “nautdan hiya hin gininhawa.”
O “madudugmok.”
O posible nga “nakarolyo.”
Kitaa an ftn. ha Sal 45:8.
Karuyag sidngon, Romano nga mga libra. Kitaa an Ap. B14.
Mga pulbos o mga dahon ngan mga lana nga ginagamit ha pag-andam han lawas para ha paglubong.
O “ginpatay ha kahoy.”
O “handumanan nga lubnganan.”