Sumala kan Juan 4:1-54

  • Hi Jesus ngan an Samaritana (1-38)

    • Singbaha an Dios “uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran” (23, 24)

  • Damu nga Samaritano an tinoo kan Jesus (39-42)

  • Gintambal ni Jesus an anak han opisyal (43-54)

4  Han hinbaroan han Ginoo nga hinbatian han mga Pariseo nga mas damu an iya* nahihimo ngan nababawtismohan+ nga mga disipulo kay ha kan Juan—  bisan kon hi Jesus mismo waray manbawtismo kondi an iya mga disipulo—  binaya hiya ha Judea ngan kinadto utro ha Galilea.  Pero kinahanglan umagi hiya ha Samaria.  Salit inabot hiya ha usa nga syudad han Samaria nga tinatawag nga Sicar, hirani ha tuna nga iginhatag ni Jacob ha iya anak nga hi Jose.+  Ha pagkamatuod, aadto an bubon ni Jacob.+ Yana nalingkod hi Jesus hirani ha bubon* kay ginkapoy hiya ha pagbiyahe. Mga ikaunom nga oras* adto.  Usa nga babaye nga taga-Samaria an inabot basi umalog hin tubig. Nagsiring hi Jesus ha iya: “Tagi ako hin maiinom.”  (Kay an iya mga disipulo kinadto ha syudad basi pumalit hin pagkaon.)  Salit nagpakiana ha iya an Samaritana nga babaye: “Kay ano nga ikaw, bisan kon Judio, naaro ha akon hin maiinom bisan kon Samaritana ako?” (Kay an mga Judio diri nakikiistorya ha mga Samaritano.)+ 10  Binaton hi Jesus: “Kon maaram ka la han waray bayad nga regalo han Dios+ ngan kon hin-o an nasiring ha imo, ‘Tagi ako hin maiinom,’ maaro ka gud ha iya, ngan tatagan ka niya hin tubig nga buhi.”+ 11  Nagsiring an Samaritana ha iya: “Mano, waray ka ngani pansarok han tubig, ngan hilarom an bubon.* Salit diin man tikang inin tubig nga buhi nga imo ginsisiring? 12  Mas labaw ka pa ba kay ha amon kaapoy-apoyan nga hi Jacob, nga naghatag ha amon hini nga bubon, ngan hiya ngan an iya mga anak ngan mga baka nanginom dinhi?” 13  Binaton hi Jesus: “An bisan hin-o nga nainom hini nga tubig uuhawon utro. 14  An bisan hin-o nga nainom han tubig nga ihahatag ko ha iya diri na gud uuhawon,+ kondi an tubig nga ihahatag ko ha iya magigin burabod han tubig dida ha iya nga nagbubugwak basi maghatag hin kinabuhi nga waray kataposan.”+ 15  An babaye nagsiring ha iya: “Mano, tagi ako hito nga tubig, basi diri na ako uhawon ngan diri na magbinalikbalik nganhi ha pag-alog.” 16  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Lakat, tawaga an imo bana ngan balik nganhi.” 17  Binaton an babaye: “Waray ako bana.” Nagsiring hi Jesus ha iya: “Husto ka ha pagsiring, ‘Waray ako bana.’ 18  Kay lima an imo nagin bana, ngan an lalaki nga iginkakaupod mo yana diri mo bana. Tinuod an imo ginsiring.” 19  Binaton an babaye: “Mano, sigurado nga usa ka nga propeta.+ 20  An amon mga kaapoy-apoyan nagsingba dinhi hini nga bukid, pero nasiring kamo nga ha Jerusalem an lugar diin kinahanglan magsingba an mga tawo.”+ 21  Ginsidngan hiya ni Jesus: “Tuod ha akon, babaye, maabot an oras nga magsisingba kamo ha Amay, diri dinhi hini nga bukid o ha Jerusalem. 22  An iyo ginsisingba diri niyo kilala; an amon ginsisingba kilala namon,+ kay an katalwasan nagtitikang ha mga Judio.+ 23  Pero tiabot na an oras, ngan yana na ito, nga an tinuod nga mga magsiringba magsisingba ha Amay uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran, kay ginbibiling han Amay an mga sugad ha ira nga magsisingba ha iya.+ 24  An Dios Espiritu,+ ngan an mga nagsisingba ha iya kinahanglan magsingba uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran.”+ 25  An babaye nagsiring ha iya: “Maaram ako nga maabot an Mesias, nga tinatawag nga Kristo. Pag-abot niya, isusumat niya ha amon an ngatanan.” 26  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Ako amo hiya, nga nakikiistorya ha imo.”+ 27  Hito gud nga takna, inabot an iya mga disipulo, ngan nahipausa hira kay nakikiistorya hiya ha usa nga babaye. Syempre, waray nagpakiana: “Ano an imo karuyag?” o “Kay ano nga nakikiistorya ka ha iya?” 28  Salit ginbayaan han babaye an iya tibod ngan kinadto ha syudad ngan nagsumat ha mga tawo: 29  “Kadi kamo ngan kitaa an tawo nga nagsumat ha akon han ngatanan nga akon ginbuhat. Posible ba nga hiya an Kristo?” 30  Binaya hira ha syudad ngan kinadto ha iya. 31  Durante hito nga takna, an iya mga disipulo naghinangyo ha iya: “Rabbi,+ kaon na.” 32  Pero nagsiring hiya ha ira: “May pagkaon ako nga diri niyo hinbabaroan.” 33  Salit an mga disipulo nagsiring ha usa kag usa: “Waray iba nga nagdara ha iya hin pagkaon, diri ba?” 34  Nagsiring hi Jesus ha ira: “An akon pagkaon amo an pagbuhat han kaburut-on niya nga nagsugo ha akon+ ngan an paghuman han iya buruhaton.+ 35  Diri ba nasiring kamo nga upat pa ka bulan antes an pangani? Kitaa! Nasiring ako ha iyo: Itan-aw an iyo mga mata ngan kitaa an kaumhan, busag na ito ngan andam na ha pangani.+ Yana 36  an mag-arani nakakakarawat na hin suhol ngan nagtitirok na hin bunga para ha kinabuhi nga waray kataposan, basi an parasabwag ngan an mag-arani magkalipay nga magkaupod.+ 37  Kay may kalabotan hini, tinuod ini nga puplunganon: An usa amo an parasabwag ngan an usa amo an mag-arani. 38  Ginsugo ko kamo nga anihon an waray niyo trabahoa. Iba an nagtrabaho, ngan nagpapahimulos kamo han ira gintrabahoan.” 39  Damu nga Samaritano hito nga syudad an tinoo kan Jesus tungod hini nga ginsiring han babaye nga nagpamatuod: “Iya iginsumat ha akon an ngatanan nga akon ginbuhat.”+ 40  Salit han kinadto ha iya an mga Samaritano, ginhangyo nira hiya nga magpabilin kaupod nira, ngan nagpabilin hiya didto hin duha ka adlaw. 41  Sugad nga resulta, damu pa gud an tinoo tungod han iya ginsiring, 42  ngan nagsiring hira ha babaye: “Yana natoo kami diri tungod la han imo ginsiring; kay kami mismo nakabati, ngan maaram kami nga ini nga tawo amo gud an paratalwas han kalibotan.”+ 43  Katapos han duha ka adlaw, binaya hiya didto ngan kinadto ha Galilea. 44  Kondi hi Jesus mismo nagsiring nga an usa nga propeta diri ginpapasidunggan ha iya kalugaringon nga lugar.+ 45  Salit pag-abot niya ha Galilea, ginkarawat hiya han mga taga-Galilea, kay nakita nira an ngatanan nga iya ginbuhat ha Jerusalem durante han piyesta,+ kay nakadto liwat hira ha piyesta.+ 46  Katapos kinadto utro hiya ha Cana ha Galilea, diin ginhimo niya nga bino an tubig.+ May-ada didto opisyal han hadi nga an anak nga lalaki may sakit ha Capernaum. 47  Han nakabati ini nga tawo nga inabot hi Jesus ha Galilea tikang ha Judea, kinadto hiya ha iya ngan naghangyo nga lumugsad hiya ha Capernaum ngan tambalon an iya anak, kay tikamatay na hiya. 48  Pero nagsiring hi Jesus ha iya: “Diri gud kamo matoo labot la kon makakita kamo hin mga tigaman ngan urusahon nga mga butang.”+ 49  An opisyal han hadi nagsiring ha iya: “Ginoo, lugsad ngadto antes pa mamatay an akon bata pa nga anak.” 50  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Lakat na; buhi an imo anak.”+ Tinoo an tawo ha ginsiring ni Jesus ha iya, ngan binaya hiya. 51  Kondi samtang nakada hiya ha dalan, gintapo hiya han iya mga uripon basi sumatan nga buhi* an iya anak. 52  Salit nagpakiana hiya ha ira kon ano nga oras nagtikaopay an bata. Binaton hira ha iya: “Kakulop* han ikapito nga oras* nawara an iya hiranat.” 53  Nasantop han tatay nga nahitabo ito ha oras mismo han nagsiring ha iya hi Jesus: “Buhi an imo anak.”+ Salit nagin tumuroo hiya ngan an iya bug-os nga panimalay. 54  Ini an ikaduha nga tigaman+ nga ginbuhat ni Jesus han kinadto hiya ha Galilea tikang ha Judea.

Mga footnote

Lit., “kan Jesus.”
O “burabod.”
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Ha iba nga lugar, “atabay.”
O “tikaopay na.”
Ha iba nga lugar, “Kahapon.”
Karuyag sidngon, mga ala-1 han kulop.