Sumala kan Juan 18:1-40

  • Hi Judas nagtraydor kan Jesus (1-9)

  • Hi Pedro naggamit hin espada (10, 11)

  • Hi Jesus gindara kan Anas (12-14)

  • Siyahan nga pagnigar ni Pedro (15-18)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Anas (19-24)

  • Ikaduha ngan ikatulo nga pagnigar ni Pedro (25-27)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (28-40)

    • “An akon Ginhadian diri bahin hini nga kalibotan” (36)

18  Katapos ni Jesus igsiring ini nga mga butang, ginawas hiya upod an iya mga disipulo ngan tinabok ha Walog han Kidron*+ ngan kinadto ha dapit diin may garden, ngan hiya ngan an iya mga disipulo sinulod hito.+  Yana hi Judas, nga nagtatraydor ha iya, maaram liwat hito nga lugar, kay agsob makigkita didto hi Jesus ha iya mga disipulo.  Salit igin-upod ni Judas an grupo han mga sundalo ngan an mga gwardya han punoan nga mga saserdote ngan han mga Pariseo ngan kinadto didto nga may mga sulô, mga lampara, ngan mga armas.+  Katapos, tungod kay maaram hi Jesus han ngatanan nga mahitatabo ha iya, dinaop hiya ngan nagpakiana ha ira: “Hin-o an iyo ginbibiling?”  Binaton hira ha iya: “Hi Jesus nga Nazareno.”+ Nagsiring hiya ha ira: “Ako amo hiya.” Yana hi Judas, nga nagtatraydor ha iya, natindog liwat kaupod nira.+  Pero han nagsiring hi Jesus ha ira, “Ako amo hiya,” inatras hira ngan nagkatutumba.+  Salit nagpakiana utro hiya ha ira: “Hin-o an iyo ginbibiling?” Binaton hira: “Hi Jesus nga Nazareno.”  Binaton hi Jesus: “Ginsidngan ko na kamo nga ako amo hiya. Salit kon ako an iyo ginbibiling, palakta ini nga kalalakin-an.”  Tungod hini natuman an iya ginsiring: “Ha mga iginhatag mo ha akon, waray bisan usa nga nawara ha akon.”+ 10  Katapos hi Simon Pedro, nga may espada, naghulbot hito ngan gintigbas an uripon han hitaas nga saserdote salit napalong an iya too nga talinga.+ Malco an ngaran han uripon. 11  Pero ginsidngan ni Jesus hi Pedro: “Itakob an espada.+ Diri ko ba iimnon an kopa nga iginhatag ha akon han Amay?”+ 12  Katapos, hi Jesus gindakop* ngan gin-gapos han mga sundalo ngan han kumander han militar ngan han mga gwardya han mga Judio. 13  Gindara nira hiya siyahan kan Anas, kay hiya an ugangan ni Caifas,+ nga hitaas nga saserdote hito nga tuig.+ 14  Ha pagkamatuod, hi Caifas an nagsagdon ha mga Judio nga para ha ira kaopayan nga mamatay an usa ka tawo para ha katawohan.+ 15  Yana hi Simon Pedro, pati an usa pa nga disipulo, nagsisinunod kan Jesus.+ Ito nga disipulo kilala han hitaas nga saserdote, ngan inupod hiya kan Jesus pagsulod ha bungsaran han hitaas nga saserdote, 16  pero hi Pedro nagtitinindog ha gawas ha may purtahan.* Salit an usa pa nga disipulo, nga kilala han hitaas nga saserdote, ginawas ngan nakiistorya ha parabantay han purtahan ngan ginpasulod hi Pedro. 17  Katapos, an surugoon nga babaye nga amo an parabantay han purtahan nagsiring kan Pedro: “Usa ka liwat han mga disipulo hini nga tawo, diri ba?” Binaton hiya: “Diri.”+ 18  Yana an mga uripon ngan an mga gwardya naninindog ha palibot han kalayo nga ira ginharing, kay mahagkot hadto ngan nagpapapaso hira. Hi Pedro nagtitinindog liwat upod nira ngan nagpapapaso. 19  Salit ginpakianhan han punoan nga saserdote hi Jesus mahitungod han iya mga disipulo ngan han iya katutdoan. 20  Hi Jesus binaton ha iya: “Nagyakan ako hin dayag ha kalibotan. Pirme ako nagtututdo ha sinagoga ngan ha templo,+ diin nagkakatirok an ngatanan nga Judio, ngan waray ako ginyakan hin patago. 21  Kay ano nga ginpapakianhan mo ako? Pakianhi an mga nakabati han akon iginsumat ha ira. Kitaa! Maaram hira han akon ginsiring.” 22  Katapos ni Jesus igsiring ini nga mga butang, gintampalo hiya+ han usa han mga gwardya nga natindog didto ngan ginsidngan: “Sugad ba hito an imo pagbaton ha punoan nga saserdote?” 23  Binaton hi Jesus ha iya: “Kon may ginsiring ako nga sayop, sumati ako* kon ano ito; pero kon husto an akon ginsiring, kay ano nga gintampalo mo ako?” 24  Katapos, nakagapos nga iginpadara hiya ni Anas ngadto kan Caifas nga hitaas nga saserdote.+ 25  Yana hi Simon Pedro nagtitinindog didto ngan nagpapapaso. Katapos ginsidngan nira hiya: “Usa ka liwat han iya mga disipulo, diri ba?” Iginnigar niya ito ngan nagsiring: “Diri.”+ 26  An usa han mga uripon han hitaas nga saserdote, nga paryente han tawo nga an talinga napalong ni Pedro,+ nagsiring: “Diri ba nakita ko ikaw nga kaupod niya ha garden?” 27  Pero iginnigar na liwat ito ni Pedro, ngan katapos gud hito, tinugaok an manok.+ 28  Katapos gindara nira hi Jesus tikang kan Caifas ngadto ha urukyan han gobernador.+ Temprano adto han aga. Pero hira mismo waray sumulod ha urukyan han gobernador, basi diri hira mahugawan+ kondi makakaon hira han panihapon ha Paskua. 29  Salit ginawas hi Pilato ngadto ha ira ngan nagpakiana: “Ano an iyo akusasyon kontra hini nga tawo?” 30  Binaton hira ha iya: “Kon ini nga tawo diri nagbubuhat hin sala,* diri unta namon hiya igtutubyan ha imo.” 31  Salit hi Pilato nagsiring ha ira: “Kamo mismo an pagkuha ha iya ngan hukmi hiya sumala ha iyo balaud.”+ Nagsiring ha iya an mga Judio: “Diri uyon ha balaud nga patayon namon an bisan hin-o.”+ 32  Tungod hini natuman an pulong nga ginyakan ni Jesus basi ipakita kon ano nga klase hin kamatayon an hirani na niya maeksperyensyahan.+ 33  Salit sinulod utro hi Pilato ha urukyan han gobernador ngan gintawag hi Jesus ngan ginpakianhan hiya: “Ikaw ba an Hadi han mga Judio?”+ 34  Binaton hi Jesus: “Iginpapakiana mo ba ini tikang ha imo kalugaringon nga ideya, o ginsumatan ka han iba mahitungod ha akon?” 35  Binaton hi Pilato: “Diri ako Judio, diri ba? Igintubyan ka ha akon han imo kalugaringon nga nasud ngan han punoan nga mga saserdote. Ano an imo ginbuhat?” 36  Binaton hi Jesus:+ “An akon Ginhadian diri bahin hini nga kalibotan.+ Kon an akon ginhadian bahin hini nga kalibotan, nakig-away unta an akon mga sumurunod basi diri ako maitubyan ha mga Judio.+ Pero ha pagkamatuod, an akon Ginhadian diri tikang dinhi.” 37  Salit hi Pilato nagsiring ha iya: “Kon sugad, hadi ka ba?” Binaton hi Jesus: “Ikaw mismo an nasiring nga hadi ako.+ Tungod hini natawo ako, ngan tungod hini kinanhi ako ha kalibotan, basi magpamatuod ako han kamatuoran.+ An bisan hin-o nga nadapig ha kamatuoran namamati ha akon tingog.” 38  Nagsiring ha iya hi Pilato: “Ano an kamatuoran?” Katapos niya ini igsiring, ginawas utro hiya ngadto ha mga Judio ngan nagsiring ha ira: “Waray ako nakita ha iya nga sayop.+ 39  Dugang pa, kustomre niyo nga buhian ko an usa nga tawo ha panahon han Paskua.+ Salit karuyag ba niyo nga buhian ko an Hadi han mga Judio?” 40  Ginuliat na liwat hira: “Diri ini nga tawo, kondi hi Barabas!” Hi Barabas usa nga tulisan.+

Mga footnote

Ini nga walog mamara bisan ha kathagkot, labot la kon makusog gud an uran.
O “gin-aresto.”
O “aragian tipasulod.”
O “pagtestigo.”
O “diri kriminal.”