Yesu​—Njia, Kweli, na Uzima

Soma katika kitabu hiki, kila tukio la maisha ya Yesu lililoandikwa katika Biblia.

UTANGULIZI

Njia, Kweli, na Uzima

Mafundisho na matendo ya Yesu, ambayo yameandikwa katika vitabu vya Injili, yanaweza kubadili maisha yako.

SURA YA 1

Wapokea Ujumbe Kutoka kwa Mungu

Malaika Gabrieli alileta ujumbe ambao ilikuwa vigumu kuuamini.

SURA YA 2

Yesu Aheshimiwa Kabla Hajazaliwa

Elisabeti na mtoto wake ambaye hakuwa amezaliwa walimheshimu Yesu jinsi gani?

SURA YA 3

Yule Atakayetayarisha Njia Azaliwa

Mara tu baada ya Zekaria kupata tena kimuujiza uwezo wake wa kuongea, alitoa unabii muhimu.

SURA YA 4

Maria​—Ana Mimba Lakini Hajaolewa

Je, Yosefu anamwamini Maria anaposema kwamba ana mimba, si kutokana na mwanamume, bali kupitia roho takatifu?

SURA YA 5

Yesu Alizaliwa Wapi na Wakati Gani?

Tunajuaje kwamba Yesu hakuzaliwa Desemba 25?

SURA YA 6

Mtoto Aliyeahidiwa

Yosefu na Maria wanapomleta Yesu hekaluni akiwa mchanga, Waisraeli wawili wenye umri mkubwa wanatabiri kuhusu maisha ya Yesu ya baadaye.

SURA YA 7

Wanajimu Wamtembelea Yesu

Kwa nini mwanzoni nyota ambayo waliona Mashariki haikuwaongoza kwa Yesu bali kwa Mfalme muuaji Herode?

SURA YA 8

Wanaokoka Kutoka kwa Mtawala Mwovu

Mambo matatu yaliyotabiriwa katika Biblia kumhusu Masihi yanatimizwa mwanzoni mwa maisha ya Yesu.

SURA YA 9

Maisha ya Utotoni Huko Nazareti

Yesu alikuwa na ndugu na dada wangapi?

SURA YA 10

Familia ya Yesu Yasafiri Kwenda Yerusalemu

Yosefu na Maria wanachanganyikiwa wanapokosa kumpata Yesu, naye anashangaa kwamba hawakutambua mara moja mahali ambapo wangempata

SURA YA 11

Yohana Mbatizaji Atayarisha Njia

Baadhi ya Mafarisayo na Masadukayo wanapomjia Yohana, anawashutumu. Kwa nini?

SURA YA 12

Yesu Abatizwa

Kwa nini Yesu alibatizwa ikiwa hakuwahi kutenda dhambi?

SURA YA 13

Jifunze Kutokana na Jinsi Yesu Alivyokabiliana na Vishawishi

Vishawishi alivyokabili Yesu vinathibitisha mambo mawili muhimu kumhusu Ibilisi.

SURA YA 14

Yesu Aanza Kufanya Wanafunzi

Ni nini kilichowasadikisha wanafunzi wa kwanza sita wa Yesu kwamba walikuwa wamempata Masihi?

SURA YA 15

Afanya Muujiza Wake wa Kwanza

Yesu amwonyesha mama yake kwamba sasa anaongozwa na Baba yake wa mbinguni bali si yeye.

SURA YA 16

Yesu Ana Bidii kwa Ajili ya Ibada ya Kweli

Sheria ya Mungu ilikubali watu wanunue wanyama huko Yerusalemu kwa ajili ya kutoa dhabihu, basi kwa nini Yesu aliwakasirikia wafanyabiashara hekaluni?

SURA YA 17

Amfundisha Nikodemo Usiku

Ni nini maana ya ‘kuzaliwa tena’?

SURA YA 18

Yesu Aongezeka Naye Yohana Apungua

Wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wana wivu, ingawa Yohana hana wivu.

SURA YA 19

Amfundisha Mwanamke Msamaria

Yesu anamwambia jambo ambalo inaonekana bado hajamwambia mtu yeyote.

SURA YA 20

Muujiza wa Pili Huko Kana

Yesu amponya mtoto akiwa umbali wa kilomita 26.

SURA YA 21

Katika Sinagogi Huko Nazareti

Yesu alisema jambo gani ambalo lilifanya watu wa mji wa nyumbani kwao watake kumuua?

SURA YA 22

Wanafunzi Wanne Watakuwa Wavuvi wa Watu

Anawaalika waache aina moja ya uvuvi na kuanza aina nyingine.

SURA YA 23

Yesu Afanya Miujiza Huko Kapernaumu

Yesu anapowafukuza roho waovu, anawakataza roho hao wasiwaambie watu kwamba yeye ndiye Mwana wa Mungu. Kwa nini?

SURA YA 24

Apanua Huduma Yake Huko Galilaya

Watu wanakuja kwa Yesu ili waponywe, lakini Yesu anaeleza kwamba huduma yake ina kusudi kubwa zaidi.

SURA YA 25

Amponya Mtu Mwenye Ukoma kwa Huruma

Kwa maneno rahisi lakini yenye nguvu, Yesu anathibitisha kwamba anawajali sana watu anaowaponya.

SURA YA 26

“Umesamehewa Dhambi Zako”

Yesu anaonyesha uhusiano gani uliopo kati ya dhambi na magonjwa?

SURA YA 27

Mathayo Aitwa

Kwa nini Yesu anafurahia kula mlo pamoja na watenda dhambi sugu?

SURA YA 28

Kwa Nini Wanafunzi wa Yesu Hawafungi?

Yesu anatumia mfano wa kiriba cha ngozi cha divai ili kujibu.

SURA YA 29

Je, Mtu Anaweza Kufanya Mambo Mema Siku ya Sabato?

Kwa nini Wayahudi wanamtesa Yesu kwa kuponya mtu aliyekuwa mgonjwa miaka 38?

SURA YA 30

Uhusiano Kati ya Yesu na Baba Yake

Wayahudi wanafikiri kwamba Yesu anajilinganisha na Mungu, lakini Yesu anaonyesha wazi kwamba Mungu ni mkuu kuliko yeye.

SURA YA 31

Wakata Masuke ya Nafaka Siku ya Sabato

Kwa nini Yesu anajiita “Bwana wa Sabato?”

SURA YA 32

Ni Mambo Gani Yaliyo Halali Siku ya Sabato?

Ingawa kwa kawaida Masadukayo na Mafarisayo hawaelewani, sasa wanaungana wakiwa na nia moja.

SURA YA 33

Atimiza Unabii wa Isaya

Kwa nini Yesu anaamuru wale anaowaponya wasiwaambie wengine yeye ni nani au mambo ambayo amefanya?

SURA YA 34

Yesu Achagua Mitume Kumi na Wawili

Kuna tofauti gani kati ya mwanafunzi na mtume?

SURA YA 35

Mahubiri Maarufu ya Mlimani

Pata ufafanuzi wa mambo makuu katika hotuba ya Yesu.

SURA YA 36

Imani Kubwa ya Ofisa wa Jeshi

Ofisa huyu wa jeshi anafanya jambo gani ambalo linamshangaza Yesu?

SURA YA 37

Yesu Amfufua Mwana wa Mjane

Wale walioona muujiza huu walielewa ulivyomaanisha kikweli.

SURA YA 38

Yohana Anataka Kusikia Kutoka kwa Yesu

Kwa nini Yohana Mbatizaji anauliza kama Yesu ndiye Masihi? Je, Yohana ana shaka?

SURA YA 39

Ole kwa Kizazi Kisichotii

Yesu anasema kwamba katika Siku ya Hukumu, itakuwa afadhali zaidi kwa nchi ya Sodoma kuliko kwa Kapernaumu, jiji ambalo amekaa kwa muda fulani.

SURA YA 40

Somo Kuhusu Msamaha

Yesu alipomwambia mwanamke ambaye huenda alikuwa kahaba amesamehewa dhambi zake, je, alikuwa akisema ni sawa kuvunja sheria ya Mungu?

SURA YA 41

Anafanya Miujiza kwa Nguvu za Nani?

Ndugu za Yesu wanaamini kwamba Yesu amerukwa na akili.

SURA YA 42

Yesu Awakemea Mafarisayo

“Ishara ya nabii Yona” ni nini?

SURA YA 43

Mifano Kuhusu Ufalme wa Mbinguni

Yesu anatoa mifano minane ili kuelezea mambo mbalimbali kuhusu Ufalme mbinguni.

SURA YA 44

Yesu Atuliza Dhoruba Baharini

Yesu anapotuliza upepo na mawimbi, anafundisha somo muhimu kuhusu maisha yatakavyokuwa chini ya Ufalme wake.

SURA YA 45

Ana Nguvu Kuliko Kikosi cha Roho Waovu

Je, mtu anaweza kuingiwa na roho wengi waovu?

SURA YA 46

Aponywa kwa Kugusa Vazi la Yesu

Yesu anaonyesha nguvu zake na huruma katika tukio linalogusa moyo.

SURA YA 47

Msichana Mdogo Afufuliwa!

Watu wanamcheka Yesu anaposema kwamba msichana aliyekufa amelala tu. Ni nini anachojua ambacho hawajui?

SURA YA 48

Afanya Miujiza, Lakini Akataliwa Hata Huko Nazareti

Watu wa Nazareti hawamkatai Yesu kwa sababu ya mafundisho yake au miujiza yake, bali wana sababu nyingine.

SURA YA 49

Kuhubiri Galilaya na Kuwazoeza Mitume

Maneno “Ufalme wa mbinguni umekaribia” yanamaanisha nini hasa?

SURA YA 50

Tayari Kuhubiri Licha ya Mateso

Kwa nini Yesu anawaambia wakimbie wanapoteswa, ilhali hawapaswi kuogopa kifo?

SURA YA 51

Mauaji Kwenye Sherehe ya Sikukuu ya Kuzaliwa

Herode anafurahishwa sana na jinsi Salome anavyocheza dansi hivi kwamba anaahidi kumpa chochote atakachoomba. Anaomba jambo gani la ukatili?

SURA YA 52

Alisha Maelfu kwa Mikate na Samaki Wachache

Muujiza wa Yesu ni muhimu sana hivi kwamba vitabu vyote vinne vya Injili vinautaja.

SURA YA 53

Mtawala Anayeweza Kudhibiti Nguvu za Asili

Wanafunzi wanajifunza somo gani Yesu anapotembea juu ya maji na kuutuliza upepo?

SURA YA 54

Yesu​—“Mkate Kutoka Mbinguni”

Kwa nini Yesu anawakemea watu ingawa walijitahidi sana kumtafuta?

SURA YA 55

Maneno ya Yesu Yawashtua Wengi

Yesu anafundisha jambo lenye kushtua sana hivi kwamba wengi kati ya wanafunzi wake wanaacha kumfuata.

SURA YA 56

Ni Nini Hasa Kinachomchafua Mtu?

Je, ni kile kinachoingia mdomoni, au kile kinachotoka mdomoni?

SURA YA 57

Yesu Amponya Msichana na Mwanamume Kiziwi

Kwa nini mwanamke fulani hakasiriki Yesu anapolinganisha watu wa taifa lake na mbwa wadogo?

SURA YA 58

Afanya Mikate Iongezeke Kimuujiza na Kuonya Kuhusu Chachu

Mwishowe wanafunzi wa Yesu wanaelewa kuhusu aina ya chachu ambayo anazungumzia.

SURA YA 59

Mwana wa Binadamu Ni Nani?

Funguo za Ufalme ni zipi? Ni nani anayezitumia, na jinsi gani?

SURA YA 60

Kugeuka Sura​—Wamwona Kristo Katika Utukufu

Kugeuka sura ni nini? Kulimaanisha nini?

SURA YA 61

Yesu Amponya Mvulana Mwenye Roho Mwovu

Yesu anasema kwamba walishindwa kumponya kwa kukosa imani, lakini kwa nani? Mvulana, baba yake, au wanafunzi wake?

SURA YA 62

Somo Muhimu Kuhusu Unyenyekevu

Watu wazima wanajifunza jambo muhimu kutoka kwa mtoto mdogo.

SURA YA 63

Yesu Atoa Ushauri Kuhusu Kukwaza na Dhambi

Anafafanua hatua tatu za kushughulikia mambo mazito kati ya ndugu.

SURA YA 64

Umuhimu wa Kusamehe

Yesu anatumia mfano wa mtumwa asiye na rehema kuonyesha kwamba Mungu anaona utayari wetu wa kuwasamehe wengine kuwa jambo zito.

SURA YA 65

Kufundisha Akiwa Safarini Kwenda Yerusalemu

Yesu anazungumza na watu watatu na kuonyesha mitazamo inayoweza kumzuia mtu kumfuata.

SURA YA 66

Akiwa Yerusalemu kwa Ajili ya Sherehe ya Vibanda

Ni nini kilichofanya wale waliomsikiliza Yesu waamini kwamba ana roho mwovu?

SURA YA 67

‘Hakuna Mtu Mwingine Ambaye Amewahi Kuzungumza Hivyo’

Kwa ujumla mahakama kuu ya Wayahudi inampinga Yesu, lakini mshiriki mmoja anajitahidi kumtetea.

SURA YA 68

Mwana wa Mungu​—“Nuru ya Ulimwengu”

Yesu alisema “kweli itawaweka nyinyi huru.” Huru kutokana na nini?

SURA YA 69

Je, Baba Yao Ni Abrahamu au Ni Ibilisi?

Yesu anazungumzia jinsi ya kuwatambua watoto wa Abrahamu, pia anamtambulisha Baba yake.

SURA YA 70

Yesu Amponya Mtu Aliyezaliwa Kipofu

Wanafunzi wanauliza kwa nini mtu huyo alizaliwa kipofu. Je, alifanya dhambi? Je, wazazi wake walifanya dhambi? Watu wana maoni yanayotofautiana baada ya Yesu kumponya mtu huyo.

SURA YA 71

Mafarisayo Wamhoji Mtu Aliyekuwa Kipofu

Sababu anazotoa mtu aliyekuwa kipofu zinawakasirisha Mafarisayo. Mafarisayo wanamfukuza kwenye sinagogi, kama wazazi wake walivyohofia.

SURA YA 72

Yesu Awatuma Wanafunzi 70 Wakahubiri

Huko Yudea, Yesu anawatuma wahubiri 70 wa Ufalme wakiwa wawili wawili. Wanafunzi watawapata wapi watu ili wawahubirie​—ni katika masinagogi au katika nyumba zao?

SURA YA 73

Msamaria Athibitika Kuwa Jirani wa Kweli

Yesu anatumiaje hadithi ya Msamaria mwenye ujirani, au “Msamaria Mwema,” kufundisha somo muhimu?

SURA YA 74

Masomo Kuhusu Ukarimu na Sala

Yesu anawatembelea Maria na Martha nyumbani kwao. Anawafundisha nini kuhusu ukarimu? Na baadaye anawafundisha wanafunzi wake wasali kuhusu nini?

SURA YA 75

Yesu Afunua Chanzo cha Furaha

Yesu anawajibu adui zake, kwa kuwaambia kuhusu “kidole cha Mungu” na jinsi Ufalme wa Mungu ulivyowafikia ghafla. Pia anaonyesha jinsi wanavyoweza kupata furaha ya kweli.

SURA YA 76

Kula Mlo Pamoja na Farisayo

Yesu anafunua unafiki wa kidini wa waandishi na Mafarisayo. Wanawatwika watu mizigo gani mizito?

SURA YA 77

Yesu Atoa Ushauri Kuhusu Utajiri

Yesu anatoa mfano wa tajiri ambaye alijenga maghala makubwa. Anarudia kutoa ushauri gani kuhusu hatari ya kutafuta utajiri?

SURA YA 78

Uwe Tayari, Msimamizi Mwaminifu!

Yesu aonyesha kwamba angependa wanafunzi wake walishwe vizuri kiroho. Msimamizi atatimiza jukumu gani ili walishwe vizuri kiroho? Kwa nini ushauri wa kuwa tayari ni muhimu sana?

SURA YA 79

Kwa Nini Kutakuwa na Uharibifu Wakati Ujao?

Yesu anasema kwamba wale ambao anajaribu kuwasaidia wataharibiwa ikiwa hawatubu. Je, watajifunza somo muhimu ambalo Yesu anataka kuwafundisha kuhusu uhusiano wao pamoja na Mungu?

SURA YA 80

Mchungaji Mwema na Mazizi ya Kondoo

Uhusiano wa mchungaji na kondoo wake unafafanua vizuri jinsi Yesu anavyohisi kuhusu wanafunzi wake. Je, watatambua mafundisho yake na kufuata mwongozo wake?

SURA YA 81

Yesu na Baba Ni Kitu Kimoja, Lakini Yeye Si Mungu

Baadhi ya watu wanaomkosoa Yesu, wanamshtaki kwamba anajilinganisha na Mungu. Yesu anapingaje kwa ustadi mashtaka yao ya uwongo?

SURA YA 82

Huduma ya Yesu Huko Perea

Yesu anawaeleza wasikilizaji wake jambo wanalohitaji kufanya ili kuokolewa. Ushauri wake ulikuwa muhimu wakati huo. Namna gani leo?

SURA YA 83

Kualikwa Kwenye Mlo​—Mungu Anawaalika Nani?

Akiwa kwenye mlo katika nyumba ya Farisayo, Yesu anatoa mfano kuhusu mlo mkubwa wa jioni. Anafundisha somo muhimu kwa watu wote wa Mungu. Ni somo gani hilo?

SURA YA 84

Kuwa Mwanafunzi​—Kwa Nini Ni Jambo Zito?

Kuwa mwanafunzi wa Yesu ni wajibu mzito. Yesu anaonyesha kwamba mengi yanahusika. Wengine wanashangazwa na mambo anayosema.

SURA YA 85

Kushangilia Mtenda Dhambi Anapotubu

Mafarisayo na waandishi wanamshutumu Yesu kwa kushirikiana na watu wa kawaida. Ili kuwajibu, Yesu anatumia mifano kuonyesha jinsi Mungu anavyowaona watenda dhambi.

SURA YA 86

Mwana Aliyepotea Arudi

Tunaweza kujifunza masomo gani kutokana na mfano wa Yesu wa mwana mpotevu?

SURA YA 87

Panga Mapema​—Tumia Hekima Inayotumika

Yesu anatumia mfano wa msimamizi wa nyumba mjanja na aliye fisadi kufundisha ukweli unaoshangaza.

SURA YA 88

Mabadiliko Katika Hali ya Tajiri na Lazaro

Siri ya kuuelewa mfano wa Yesu ni kuwatambua watu wanaowakilishwa na wahusika wawili wakuu.

SURA YA 89

Afundisha Huko Perea Akiwa Njiani Kwenda Yudea

Anakazia sifa inayoweza kutusaidia kuwasamehe hata wale wanaotukosea tena na tena.

SURA YA 90

“Ufufuo na Uzima”

Yesu alimaanisha nini aliposema kwamba wale wanaomwamini ‘hawatakufa kamwe’?

SURA YA 91

Lazaro Afufuliwa

Mambo mawili muhimu katika tukio hili yanafanya isiwezekane kwa wapinzani wa Yesu kupinga muujiza huo.

SURA YA 92

Watu Kumi Wenye Ukoma Waponywa​—Mmoja Ashukuru

Mtu huyo aliyeponywa anamshukuru Yesu na pia Mungu.

SURA YA 93

Mwana wa Binadamu Atafunuliwa

Kuwapo kwa Kristo kutakuwa kama radi jinsi gani?

SURA YA 94

Mambo Mawili Muhimu Sana​—Sala na Unyenyekevu

Katika mfano wa mwamuzi mwovu na mjane, Yesu anakazia thamani ya sifa fulani.

SURA YA 95

Afundisha Kuhusu Talaka na Kuwapenda Watoto

Maoni ya Yesu kuhusu watoto wadogo ni tofauti sana na maoni ya wanafunzi wake. Kwa nini?

SURA YA 96

Yesu Amjibu Mtawala Kijana Aliye Tajiri

Ni nini kinachomchochea Yesu kusema kwamba ni rahisi kwa ngamia kupitia katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu?

SURA YA 97

Mfano wa Wafanyakazi Katika Shamba la Mizabibu

Wa kwanza wanakuwaje wa mwisho na wa mwisho wanakuwaje wa kwanza?

SURA YA 98

Mitume Wabishana Tena Kuhusu Umashuhuri

Yakobo na Yohana wanaomba kupewa vyeo vya pekee katika Ufalme, lakini wengine pia wana tamaa kama hiyo.

SURA YA 99

Yesu Awaponya Wanaume Vipofu, Kisha Amsaidia Zakayo

Inaonekana masimulizi ya Biblia kuhusu jinsi Yesu alivyomponya mwanamume kipofu karibu na Yeriko yanapingana, lakini yanawezaje kupatanishwa?

SURA YA 100

Mfano wa Mina Kumi

Yesu alimaanisha nini aliposema: “Kila mtu aliye na kitu, ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa”?

SURA YA 101

Mlo Katika Nyumba ya Simoni Huko Bethania

Maria, dada yake Lazaro, anafanya jambo linalotokeza mabishano, lakini Yesu anamtetea.

SURA YA 102

Mfalme Aingia Yerusalemu Akiwa Juu ya Mwanapunda

Anatimiza unabii uliotolewa miaka mia tano mapema.

SURA YA 103

Hekalu Lasafishwa Tena

Wafanyabiashara walio Yerusalemu wanaonekana kuwa wanafanya biashara halali, basi kwa nini Yesu anawaita wanyang’anyi?

SURA YA 104

Wayahudi Wasikia Sauti ya Mungu​—Je, Wataonyesha Imani?

Je, kuna tofauti kati ya kumwamini Yesu na kutenda kulingana na imani hiyo?

SURA YA 105

Atumia Mtini Kufundisha Kuhusu Imani

Yesu awafundisha wanafunzi wake kuhusu nguvu za imani na kueleza sababu inayofanya Mungu alikatae taifa la Israeli.

SURA YA 106

Mifano Miwili Kuhusu Mashamba ya Mizabibu

Soma kuhusu maana ya mfano wa mtu aliyewaomba wanawe wakafanye kazi katika shamba lake la mizabibu na mfano wa mtu aliyewakodisha wakulima waovu shamba lake la mizabibu.

SURA YA 107

Mfalme Awaita Wale Walioalikwa Kwenye Karamu ya Ndoa

Kwa kweli mfano wa Yesu ni unabii.

SURA YA 108

Yesu Apangua Njama za Kumtega

Kwanza anawanyamazisha Mafarisayo, kisha Masadukayo, na mwishowe muungano wa wapinzani wake.

SURA YA 109

Awashutumu Wapinzani wa Kidini

Kwa nini Yesu havumilii tofauti za kidini?

SURA YA 110

Siku ya Mwisho ya Yesu Hekaluni

Anatumia mfano wa mjane maskini kufundisha somo muhimu sana.

SURA YA 111

Mitume Waomba Ishara

Unabii wake ulikuwa na utimizo wa kwanza katika karne ya kwanza. Je, utakuwa na utimizo mkubwa wakati ujao?

SURA YA 112

Somo Kuhusu Kuwa Macho​—Mabikira

Je, Yesu alifundisha kwamba nusu ya wanafunzi wake ni wapumbavu na nusu nyingine ni wenye busara?

SURA YA 113

Somo Kuhusu Bidii​—Talanta

Mfano wa Yesu unafafanua maneno yake: “Kila mtu aliye na kitu ataongezewa.”

SURA YA 114

Kristo Akiwa na Mamlaka Awahukumu Kondoo na Mbuzi

Yesu anatumia mfano unaoeleweka kufafanua msingi wa hukumu ya milele.

SURA YA 115

Pasaka ya Mwisho ya Yesu Yakaribia

Kwa nini viongozi wa kidini wanakubali kumlipa Yuda vipande 30 tu vya fedha ili kumsaliti Yesu?

SURA YA 116

Afundisha Kuhusu Unyenyekevu Kwenye Pasaka ya Mwisho

Anawashangaza mitume kwa kufanya kazi ya mtumwa.

SURA YA 117

Mlo wa Jioni wa Bwana

Yesu anaanzisha mwadhimisho ambao wanafunzi wake wanapaswa kufanya siku ya Nisani 14 kila mwaka.

SURA YA 118

Wabishana Kuhusu Aliye Mkuu Zaidi

Tayari mitume wamesahau somo ambalo Yesu aliwafundisha mapema jioni ya siku hiyo.

SURA YA 119

Yesu​—Njia, Kweli, na Uzima

Yesu anafundisha ukweli muhimu kuhusu jinsi ya kufika kwa Mungu.

SURA YA 120

Kuzaa Matunda Kama Matawi na Kuwa Rafiki za Yesu

Wanafunzi wa Yesu ‘wanazaa matunda’ kwa njia gani?

SURA YA 121

“Jipeni Moyo! Mimi Nimeushinda Ulimwengu”

Yesu aliushindaje ulimwengu ingawa ulimwengu ulimuua?

SURA YA 122

Sala ya Mwisho ya Yesu Katika Chumba cha Juu

Anataja wazi kwamba alitimiza jambo muhimu kuliko kuwaletea wanadamu wokovu.

SURA YA 123

Yesu Anasali Akiwa na Huzuni Nyingi

Kwa nini Yesu anasali hivi: “Niondolee kikombe hiki”? Je, anakimbia jukumu lake la kufa ili kutoa fidia?

SURA YA 124

Kristo Asalitiwa na Kukamatwa

Yuda anafaulu kumpata Yesu ingawa ni usiku wa manane.

SURA YA 125

Yesu Apelekwa kwa Anasi, Kisha kwa Kayafa

Kesi ya Yesu haifanywi kwa haki.

SURA YA 126

Akanwa Nyumbani kwa Kayafa

Petro mwanamume mwenye imani na ujitoaji angewezaje kumgeuka Yesu haraka sana hivyo?

SURA YA 127

Kesi Mbele ya Sanhedrini, Kisha Apelekwa kwa Pilato

Viongozi wa kidini wa Wayahudi wanafunua kusudi lao halisi.

SURA YA 128

Pilato na Herode Wakosa Kumpata Yesu na Hatia

Kwa nini Pilato anaagiza Yesu akahukumiwe na Herode? Je, Pilato hana mamlaka ya kumhukumu Yesu?

SURA YA 129

Pilato Asema: “Tazama! Mwanamume!”

Hata Pilato anatambua sifa nzuri ambazo Yesu anaonyesha.

SURA YA 130

Yesu Akabidhiwa na Kupelekwa Akauawe

Kwa nini Yesu anawaambia wanawake wanaomboleza walie kwa ajili yao wenyewe na watoto wao badala ya kumlilia Yesu?

SURA YA 131

Mfalme Asiye na Hatia Ateseka Kwenye Mti

Yesu anampa ahadi kubwa mmoja wa wahalifu wanaoteswa pamoja naye.

SURA YA 132

“Hakika Mtu Huyu Alikuwa Mwana wa Mungu”

Giza linalotokea kimuujiza, tetemeko kali, na kupasuka kwa pazia la hekaluni kunathibitisha jambo moja.

SURA YA 133

Mwili wa Yesu Watayarishwa na Kuzikwa

Kwa nini mwili wa Yesu unazikwa haraka haraka kabla ya jua kutua?

SURA YA 134

Kaburi Tupu​—Yesu Yuko Hai!

Baada ya kufufuliwa, Yesu anajionyesha kwanza kwa mwanafunzi mwanamke badala ya mitume wake.

SURA YA 135

Yesu Aliyefufuliwa Awatokea Wengi

Yesu anawathibitishiaje wanafunzi wake kwamba amefufuliwa?

SURA YA 136

Kwenye Ufuo wa Bahari ya Galilaya

Petro anakumbushwa mara tatu jinsi anavyoweza kuonyesha kwamba anampenda Yesu.

SURA YA 137

Mamia Wamwona Kabla ya Pentekoste

Baada ya kufufuliwa na kabla ya kwenda mbinguni, Yesu anawasisitizia tena na tena wanafunzi wake kile watakachopokea na jinsi wanavyopaswa kukitumia.

SURA YA 138

Kristo Akiwa Kwenye Mkono wa Kuume wa Mungu

Yesu angekuwa akifanya nini alipokuwa akisubiri wakati wa kuwachukulia hatua maadui wake ufike?

SURA YA 139

Yesu Aleta Paradiso na Kumaliza Mgawo Wake

Bado ana mengi ya kufanya kabla ya kumkabidhi Ufalme Mungu na Baba yake.

Mwige Yesu kwa Kusitawisha Sifa Zifuatazo:

Yesu alionyesha sifa nane tena na tena katika maisha yake yote.

Fahirisi ya Maandiko

Tumia fahirisi hii ili kupata mahali ambapo kila mstari wa vitabu vya Injili umezungumziwa katika kitabu hiki.

Fahirisi ya Mifano (Vielelezo)

Ona sura katika kitabu hiki ambapo kila mfano wa Yesu unazungumziwa.

Baadhi ya Unabii wa Kimasihi

Unganisha matukio ya maisha ya Yesu na unabii wa Biblia unaothibitisha kwamba yeye ndiye Masihi na sura za kitabu hiki ambapo matukio hayo yanazungumziwa.

Maeneo Ambayo Yesu Aliishi na Kufundisha

Ramani hii inaonyesha maeneo ambayo Yesu alifanya huduma yake.