Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA 137

Mamia Wamwona Kabla ya Pentekoste

Mamia Wamwona Kabla ya Pentekoste

MATHAYO 28:16-20 LUKA 24:50-52 MATENDO 1:1-12; 2:1-4

  • YESU AWATOKEA WENGI

  • APAA MBINGUNI

  • YESU AMIMINA ROHO TAKATIFU JUU YA WANAFUNZI 120

Baada ya kufufuliwa, Yesu anafanya mpango ili mitume wake 11 wakutane naye kwenye mlima fulani huko Galilaya. Pia, kuna wanafunzi wengine karibu 500, ambao baadhi yao mwanzoni walikuwa na shaka. (Mathayo 28:17; 1 Wakorintho 15:6) Lakini mambo ambayo sasa Yesu anasema yanamsadikishia kila mmoja wao kwamba kwa kweli yuko hai.

Yesu anaeleza kwamba Mungu amempa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu anawahimiza hivi: “Basi, nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu, na kuwafundisha kushika mambo yote niliyowaamuru.” (Mathayo 28:18-20) Naam, si kwamba tu Yesu yuko hai bali pia bado anataka habari njema ihubiriwe.

Wafuasi wote wa Yesu—wanaume, wanawake, na watoto—wanapewa agizo hilo la kufanya wanafunzi. Wapinzani watajaribu kuwazuia wasihubiri na kufundisha, lakini Yesu anawahakikishia hivi: “Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.” Hilo linamaanisha nini kwa wafuasi wake? Anawaambia hivi: “Tazama! mimi nipo pamoja nanyi sikuzote mpaka umalizio wa mfumo wa mambo.” Yesu hasemi kwamba wote watakaoshiriki kuhubiri habari njema watapewa uwezo wa kufanya miujiza. Lakini bado roho takatifu itawasaidia.

Kwa ujumla, Yesu anawatokea wanafunzi wake “kwa siku 40” baada ya kufufuliwa. Anajivika miili mbalimbali na kujionyesha “kwao akiwa hai kupitia uthibitisho mwingi wenye kusadikisha,” akiwafundisha “kuhusu Ufalme wa Mungu.”—Matendo 1:3; 1 Wakorintho 15:7.

Inaonekana mitume wakiwa bado Galilaya, Yesu anawaagiza warudi Yerusalemu. Anapokutana nao jijini, anasema: “Msiondoke Yerusalemu, bali endeleeni kusubiri kile ambacho Baba ameahidi, ambacho mlinisikia nikisema kukihusu; kwa maana Yohana, kwa kweli, alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa roho takatifu baada ya siku chache.”—Matendo 1:4, 5.

Baadaye, Yesu anakutana tena na mitume wake. Anaenda pamoja nao “mpaka Bethania,” kwenye mteremko wa mashariki wa Mlima wa Mizeituni. (Luka 24:50) Licha ya mambo yote ambayo Yesu amewaambia kuhusu kuondoka kwake, bado wanaamini kwamba kwa njia fulani Ufalme wake utakuwa duniani.—Luka 22:16, 18, 30; Yohana 14:2, 3.

Mitume wanamuuliza hivi Yesu: “Bwana, je, unaurudisha ufalme kwa Israeli wakati huu?” Anawajibu hivi: “Si juu yenu kujua nyakati au majira ambayo Baba ameweka katika mamlaka yake mwenyewe.” Kisha akikazia tena kazi ambayo wanapaswa kufanya, anasema: “Roho takatifu itakapokuja juu yenu mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Yudea yote na Samaria, na mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.”—Matendo 1:6-8.

Mitume wako kwenye Mlima wa Mizeituni pamoja na Yesu aliyefufuliwa anapoanza kupaa mbinguni. Baada ya muda mfupi, wingu linamfunika nao hawamwoni tena. Baada ya kufufuliwa, Yesu alijivika miili ya kibinadamu. Lakini sasa Yesu anavua mwili aliokuwa nao pindi hii, naye anapaa mbinguni akiwa kiumbe wa roho. (1 Wakorintho 15:44, 50; 1 Petro 3:18) Huku mitume waaminifu wakimtazama, “wanaume wawili wenye mavazi meupe” wanasimama kando yao. Hao ni malaika waliojivika miili ya kibinadamu, nao wanawauliza: “Wanaume wa Galilaya, kwa nini mnasimama mkitazama angani? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda angani atakuja vivyo hivyo kama vile ambavyo mmemwona akienda angani.”—Matendo 1:10, 11.

Yesu aliondoka duniani bila tamasha ya hadharani, wafuasi wake waaminifu ndio tu waliomwona.  Atarudi “vivyo hivyo”—bila tamasha ya hadharani, wafuasi wake waaminifu ndio tu watakaotambua kuwapo kwake katika mamlaka ya Ufalme.

Mitume wanarudi Yerusalemu. Katika siku zinazofuata, wanakusanyika pamoja na wanafunzi wengine, kutia ndani “Maria mama ya Yesu . . . na ndugu za Yesu.” (Matendo 1:14) Kikundi hicho kinaendelea kusali. Jambo moja wanalosali kuhusu ni kumchagua mwanafunzi mmoja ambaye atachukua nafasi ya Yuda Iskariote na hivyo kukamilisha idadi ya mitume 12. (Mathayo 19:28) Wanataka mwanafunzi ambaye amejionea kazi za Yesu na ufufuo wake. Kwa mara ya mwisho inayotajwa katika Biblia, kura zinapigwa ili kuamua mapenzi ya Mungu. (Zaburi 109:8; Methali 16:33) Matia, ambaye huenda alikuwa kati ya wale 70 ambao Yesu aliwatuma, anachaguliwa naye ‘anahesabiwa pamoja na wale mitume 11.’—Matendo 1:26.

Siku kumi baada ya Yesu kupaa mbinguni, Sherehe ya Wayahudi ya Pentekoste mwaka wa 33 W.K. inafanyika. Karibu wanafunzi 120 wamekusanyika katika chumba cha juu huko Yerusalemu. Ghafla, sauti kama ya upepo wenye nguvu unaovuma inajaa katika nyumba yote. Ndimi kama za moto zinaonekana, na mmoja unakaa juu ya kila mmoja wao. Wanafunzi wote wanaanza kuzungumza kwa lugha mbalimbali. Wamepokea roho takatifu kama Yesu alivyoahidi!—Yohana 14:26.