Jeremia 7:1-34

  • Sepo ya buhata mwa tempele ya Jehova (1-11)

  • Tempele ikaba sina Shilo (12-15)

  • Bulapeli bwa buhata bwanyaziwa (16-34)

    • “Mulena Wamusali wa Lihalimu” walapelwa (18)

    • Kucisa matabelo a banana mwa Hinomu (31)

7  Ki le linzwi lelizwa ku Jehova lene litile ku Jeremia, lelili:  “Uyeme mwa munyako wa ndu ya Jehova mi uzibahaze taba ye: ‘Hamuutwe linzwi la Jehova, mina batu kaufela ba mwa Juda, babakenanga mwa minyako ye, kuto kubamela Jehova.  Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Mucince linzila zamina ni likezo zamina, mi nika milumeleza kuzwelapili kuina mwa sibaka se.+  Musike mwasepa manzwi a buhata mi mwali: ‘Ye ki tempele ya Jehova, ye ki tempele ya Jehova, ye ki tempele ya Jehova!’+  Kakuli haiba luli mucinca linzila zamina ni likezo zamina; haiba luli muyemela katulo yelukile mwa taba ya mutu ni mwanahabo;+  haiba musahateleli bazwahule, lindiala,* ni limbelwa;+ haiba musasululi mali a batu babasina mulatu mwa sibaka se; mi haiba musalateleli milimu isili ili kuikutwisa feela butuku;+  fohe, nika milumeleza kuzwelapili kuina mwa sibaka se, mwa naha yene nifile bo kuku wamina kamita.”’”*  “Kono musepa manzwi a buhata+—hamuna kufumana tuso ni yekana.  Kana mwakona kuuzwa,+ kubulaya mutu, kubuka, kukonka ka buhata,+ kuezeza Baale matabelo,*+ ni kulatelela milimu yene musazibi, 10  kihona cwale mutaha ni kuto yema fapilaa ka mwa ndu ye yebizwa ka libizo laka ni kubulela kuli: ‘Lukapiliswa,’ inze muezize linto zenyenyisa zeo kaufela? 11  Kana ndu ye yebizwa ka libizo laka ifetuhile makundamo a masholi mwa meeto amina?+ Niiponezi taba yeo,” kubulela Jehova. 12  “‘Kono cwale muye kwa sibaka saka mwa Shilo,+ mone nibeile libizo laka lwapili,+ mi muyo bona mone nisiezelize kabakala bumaswe bwa sicaba saka sa Isilaele.+ 13  Kono nemuzwezipili kueza lika zeo kamukana,’ kubulela Jehova, ‘mi niha nenibulela ni mina hape ni hape,* nemusa teelezi.+ Neninze nimibiza, kono nemusa alabi.+ 14  Kabakaleo, nikaeza ndu ye yebizwa ka libizo laka,+ yona yemusepile,+ ni sibaka se, senifile mina ni bo kuku wamina, sina mone niezelize Shilo.+ 15  Nika mizwisa fapilaa meeto aka, sina mone nizwiselize banabahabo mina kaufela, bona kamukana babasimuluha ku Efraimi.’+ 16  “Haili wena, usike walapelela sicaba se. Usike walila kamba kulapela kamba kunikupa bakeñisa bona,+ kakuli hanina kukuteeleza.+ 17  Kana hauboni zebaeza mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema? 18  Bana babashimani balwalela likota, bo ndate-bana batumbula mulilo, mi basali babanyezwi baluba fulaulo kuli baezeze Mulena Wamusali wa Lihalimu* mañende a sitabelo,+ mi basululela milimu isili linubu za zenwiwa kuli banifoseze.+ 19  ‘Kono kana ki na yebautwisa butuku* nji?’ kubulela Jehova. ‘Kikuli habaikutwisi butuku bona beñi, ili kuiswabisisa feela?’+ 20  Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona! Buhali bwaka ni mabifi aka, likasuluhela sibaka se,+ likasuluhela mutu ni folofolo, ni likota za mwa mushitu ni zebeiwa ki mubu; buhali ni mabifi aka likatuka mi halina kutimiwa.’+ 21  “Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: ‘Mukopanye linubu zamina za kucisa zefiwa mutumbi ni matabelo amina amañwi, mi muce nama mina beñi.+ 22  Kakuli ka lizazi lenizwisa bo kuku wamina mwa naha ya Egepita, nenisika bulela ni bona kamba kubalaela sesiñwi ka za linubu za kucisa zefiwa mutumbi ni matabelo.+ 23  Kono neni bafile taelo ye: “Mumamele linzwi laka, mi nikaba Mulimu wamina, mi mina mukaba sicaba saka.+ Muzamaye mwa nzila kaufela yeni milaela, ilikuli zamina likonde.”’+ 24  Kono nebasika teeleza kamba kusikekela lizebe zabona ku na;+ bazamaya ka milelo* yabona yemaswe, bañañelela kulatelela pilu yabona yemaswe,+ mi bakutela mwamulaho, isiñi kuya kwapili, 25  kuzwa ka lizazi lebazwa mwa Egepita bo kuku wamina kufitela la kacenu le.+ Kabakaleo, nazwelapili kumilumela batanga baka ba bapolofita, neni baluma zazi ni zazi, hape ni hape.*+ 26  Kono nebahanile kuniteeleza, mi nebasika sikeka zebe yabona.+ Kono batatafaza litoho zabona,* mi baeza bumaswe bobufita bwa bo kuku wabona! 27  “Wena uka babulelela manzwi a kaufela,+ kono habana kukuteeleza; uka bahuweleza, kono habana kukualaba. 28  Mi uka babulelela, uli: ‘Se ki sicaba sene sisika mamela linzwi la Jehova Mulimu wasona mi nesihanile kalimelo. Busepahali bufelile mi nihaiba kubulelwa habusa bulelwa mwahalaa bona.’+ 29  “Ukute milili yahao yemitelele* mi uiyumbe, mi uopele pina ya malilo fa malundu aasina sesiñwi, kakuli Jehova uhanile lusika lo, lolu muhalifisize, mi uka luyubeka. 30  ‘Kakuli batu ba mwa Juda baezize zemaswe mwa meeto aka,’ kubulela Jehova. ‘Babeile milimu yabona yenyenyisa mwa ndu yebizwa ka libizo laka, ilikuli basilafaze ndu yeo.+ 31  Bayahile libaka zelumbile za Tofeti, ye mwa Musindi wa Mwanaa Hinomu,*+ kuli bacise bana babona babashimani ni babasizana mwa mulilo,+ ili nto yene nisika laela mi neisika taha nihaiba mwa pilu yaka.’*+ 32  “‘Kabakaleo, hamubone! Mazazi ataha,’ kubulela Jehova, ‘muta sibaka seo sisike sabizwa Tofeti kamba Musindi wa Mwanaa Hinomu* kono sikabizwa Musindi wa Pulao. Bakapumbeka litupu mwa Tofeti kufitela sibaka sitaela.+ 33  Mi litupu za sicaba se likaba sico sa linyunywani za mahalimu ni libatana za lifasi, kusina mutu yalisabisa.+ 34  Nikafelisa mulumo wa nyakalalo ni mulumo wa tabo, linzwi la munyali ni linzwi la munyaliwa,+ mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema, kakuli naha ikasiyala matota.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bana babashwezwi ki bo ndataa bona.”
Kamba “kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Kamba “kutushaniseza Baale musi wa matabelo.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha isali kakusasana ni kubulela.”
Leo ki lilumbatina la mulimu wamusali yanaalapelwa ki Maisilaele babakwenuheli; mwendi neeli mulimu wamusali walupepo.
Kamba “yebafoseza; yebashemaeta.”
Kamba “kelezo.”
Linzwi ka linzwi, “nenizuha zazi ni zazi isali kakusasana ni kubaluma.”
Linzwi ka linzwi, “baandalaza milala yabona.”
Kamba “yeneezwi ku Mulimu.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Gehena.”
Kamba “neisika taha mwa mihupulo yaka.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Gehena.”