Jeremia 29:1-32

  • Liñolo la Jeremia kwa bahapiwa mwa Babilona (1-23)

    • Isilaele ukakuta hamulaho wa lilimo ze 70 (10)

  • Lushango loluya ku Shemaya (24-32)

29  Ki a manzwi a liñolo lanaalumile mupolofita Jeremia kuzwelela mwa Jerusalema, lanaalumezi baana-bahulu kaufela mwahalaa bahapiwa, ni baprisita, ni bapolofita, ni batu kaufela, banaaisize Nebukadenezare mwa buhapiwa, kuzwa mwa Jerusalema kuya kwa Babilona,  Mulena Jekonia,+ ni mahe mulena,*+ ni manduna ba kwa lapa la mulena, ni manduna ba mwa Juda ni Jerusalema, ni likwala za misebezi ya mazoho, ni bambuti* hase bazwile mwa Jerusalema.+  Alumela liñolo leo ka lizoho la Elasa mwanaa Shafani+ ni Gemaria mwanaa Hilikia, banaalumile Mulena Zedekia+ wa Juda kuli baye kwa Babilona ku Mulena Nebukadenezare wa Babilona. Liñolo leo nelibala cwana:  “Ki se sabulela Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, kwa batu kaufela baba mwa buhapiwa, beniisize mwa buhapiwa kwa Babilona kubazwisa mwa Jerusalema:  ‘Muyahe mandu mi muine ku ona. Mulime masimu mi muce zebeiwa ki ona.  Munyale basali mi mupepe bana babashimani ni babasizana; mufumanele bana bamina babashimani basali mi munyalise bana bamina babasizana, ilikuli ni bona bapepe bana babashimani ni babasizana. Muate mwateñi, mi musike mwafukuzeha.  Mi mukupe kuli kube ni kozo mwa muleneñi oni miisize ku ona mwa buhapiwa, mi muulapelele ku Jehova, kakuli haiba muleneñi wo uba mwa kozo ni mina mukaba mwa kozo.+  Kakuli Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Musike mwapumiwa ki bapolofita bamina ni balauli baba mwahalaa mina,+ mi musike mwateeleza kwa litolo zebalola.  Kakuli ‘bamipolofitela buhata ka libizo laka. Hanisika baluma,’+ kubulela Jehova.”’” 10  “Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: ‘Lilimo ze 70 hase likwanile munze muli mwa Babilona, nikasikuluhela ku mina,+ mi nikataleleza sepiso yaka ka kumikutiseza mwa sibaka se.’+ 11  “‘Kakuli niziba hande mihupulo yeni minahanela,’ kubulela Jehova, ‘ili mihupulo ya kozo, isiñi ya kozi,+ kuli nimife bupilo bobunde kwapili, ni sepo.+ 12  Mi muka nibiza ni kutaha kuto lapela ku na, mi nika miteeleza.’+ 13  “‘Muka nibata mi muka nifumana,+ kakuli muka nibata ka pilu yamina kaufela.+ 14  Mi nikatahisa kuli munifumane,’+ kubulela Jehova. ‘Mi nikakubukanya babahapilwe bamina ni kumikopanya hamoho kumizwisa mwa macaba kaufela ni mwa libaka moni mihasanyelize,’+ kubulela Jehova. ‘Mi nika mikutiseza mwa sibaka mone nimizwisize hani miisa mwa buhapiwa.’+ 15  “Kono muize: ‘Jehova ulufile bapolofita mwa Babilona.’ 16  “Kakuli Jehova sabulela ki se ku mulena yainzi mwa lubona lwa Davida+ ni kwa batu kaufela babapila mwa muleneñi wo, bona banabahabo mina babasika ya ni mina mwa buhapiwa, uli: 17  ‘Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Hamubone, nibalumela mukwale, ni lukupwe, ni butuku bobuyambukela bobubulaya,+ mi nika baeza sina lifeiga zebolile,* zesinyehile hahulu kuli mane halikonwi kuciwa.”’+ 18  “‘Mi nika bandongwama ka mukwale,+ ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela bobubulaya, mi nikatahisa kuli babe nto yesabisa hahulu kwa mibuso kaufela ya lifasi,+ babe babakutilwe, ni nto yemakalisa, yebaka komoka batu ka kuliza muloli,+ ni nto yeshubulwa mwahalaa macaba kaufela monika bahasanyeza,+ 19  kakuli habasika utwa manzwi aka eni balumezi ka batanga baka, bona bapolofita,’ kubulela Jehova, ‘ninze nibaluma hape ni hape.’*+ “‘Kono hamusika utwa,’+ kubulela Jehova. 20  “Kabakaleo, muutwe linzwi la Jehova, mina kaufela babahapilwe, benizwisize mwa Jerusalema kubaisa kwa Babilona. 21  Ki se sabulela Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, ka za Akabe mwanaa Kolaya ni ka za Zedekia mwanaa Maaseya, baba mipolofitela buhata ka libizo laka+ ‘Hamubone, nibafa mwa lizoho la Mulena Nebukadenezare* wa Babilona, mi uka babulaela fapilaa meeto amina. 22  Mi sesika ezahala ku bona ikaba sikuto sesibulelwa ki batu kaufela ba Juda babahapilwe mwa Babilona, bali: “Haike Jehova akueze sina Zedekia ni Akabe, banaabesize mulena wa Babilona mwa mulilo!” 23  kakuli baezize zeswabisa mwa Isilaele,+ babukile ni basali ba babañwi ni kubulela manzwi a buhata ka libizo laka, enisika balaela.+ “‘“Ki na yaziba, mi ki na paki,”+ kubulela Jehova.’” 24  “Mi ukabulelela Shemaya+ wa kwa Nehelami, uli: 25  ‘Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli ulumezi mañolo ka libizo lahao kwa batu kaufela ba mwa Jerusalema, ku Zefania+ mwanaa Maaseya, muprisita, ni kwa baprisita kaufela, wali: 26  ‘Jehova ukuezize muprisita mwa sibaka sa muprisita Jehoyada kuli uokamele ndu ya Jehova, kuli uzamaise mutu kaufela yapulumuka yaikeza inge mupolofita ni kumukenya mwa likulo;+ 27  ki kabakalañi he, hausika kalimela Jeremia wa kwa Anatota,+ yaikeza inge mupolofita wamina?+ 28  Kakuli mane naalulumezi liñusa le mwa Babilona, lelili: “Kukafita nako yetelele! Muyahe mandu mi muine ku ona. Mulime masimu mi muce zebeiwa ki ona,—”’”’”+ 29  Muprisita Zefania+ hanaabalile liñolo le, mupolofita Jeremia inzaa ikutwela, 30  linzwi la Jehova lataha ku Jeremia, lali: 31  “Ulumele liñusa kwa batu kaufela babahapilwe, lelili: ‘Jehova sabulela ki se, ka za Shemaya wa kwa Nehelami: “Bakeñisa kuli Shemaya naapolofitile ku mina, nihaike nenisika muluma, mi naalikile kumikolwisa buhata,+ 32  kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: ‘Hamubone, ninata Shemaya wa kwa Nehelami ni baikulu bahae. Hakuna nihaiba mutu alimuñwi yasimuluha ku yena yakapunyuha mwa sicaba se, mi haana kubona bunde bonika ezeza batu baka,’ kubulela Jehova, ‘kakuli ususuelize batu kukwenuhela Jehova.’”’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mufumahali.”
Kamba mwendi, “bayahi ba mamota.”
Kamba mwendi, “zepazuhile.”
Linzwi ka linzwi, “nizuha isali kakusasana ni kubaluma.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.