Jeremia 20:1-18

  • Pashuri unata Jeremia (1-6)

  • Jeremia hakoni kutuhela kukutaza (7-13)

    • Lushango lwa Jehova luswana sina mulilo otuka (9)

    • Jehova uswana sina ndwalume yasabisa (11)

  • Pilaelo ya Jeremia (14-18)

20  Cwale Pashuri mwanaa Imeri, muprisita, yena hape yanaali nduna yomuhulu mwa ndu ya Jehova, naanze ateeleza, Jeremia hanaapolofita litaba ze.  Pashuri kihaa nata mupolofita Jeremia mi amubeya mwa likulo+ lene lili kwa Munyako wa Kwahalimu wa Benjamine, one uli mwa ndu ya Jehova.  Kono habusa, Pashuri halukulula Jeremia mwa likulo, Jeremia ali ku yena: “Jehova ukubizisize libizo la Sabo Mwa Maneku Kaufela, isiñi la Pashuri.+  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: ‘Nika kueza nto yesabisa ku wena muñi ni kwa balikani bahao kaufela, mi bakabulaiwa ka mukwale wa lila zabona unzo talimezi;+ mi nikafa Juda kaufela mwa lizoho la mulena wa Babilona, mi yena uka baisa mwa buhapiwa kwa Babilona mi uka babulaya ka mukwale.+  Mi bufumu kamukana bwa muleneñi wo, ni maluwo aona kaufela, ni lika za mwateñi kaufela za butokwa, ni tutu kamukana ya malena ba Juda nika lifa mwa mazoho a lila zabona.+ Mi bakaikungela zona, baka lihapa, ni kuliisa kwa Babilona.+  Mi wena Pashuri, ni batu kaufela babapila mwa ndu yahao, mukaya mwa buhapiwa. Ukaya kwa Babilona ni kuyoshwela kwateñi, mi ukayo bulukelwa kwateñi ni balikani bahao kaufela, kakuli ubapolofitezi buhata.’”+   Wena Jehova, unikomokisize, mi niikomokezi. Uitusisize maata ahao kunilwanisa, mi unikonile.+ Nifetuhile nto yesehiwa lizazi kaufela;Mutu kaufela wanisheununa.+   Kakuli nako kaufela hanibulela, ninani kuhuweleza ni kushaela, nili:“Mifilifili ni sinyeho!” Linzwi la Jehova litahisa kuli nilwahiwe ni kusheununwa lizazi kaufela.+   Kiha senili: “Hanisana kubulela zahae,Mi hanisana kubulela ka libizo lahae.”+ Kono linzwi lahae mwa pilu yaka, laba inge mulilo otuka okwalezwi mwa masapo aka,Mi nenikatezi kuiswala;Napalelwa kuitiisa.+ 10  Kakuli neniutwile mabulatwi amañata amaswe;Nenipotolohilwe ki zesabisa.+ “Hamu munyaze; halu munyazeñi!” Mutu kaufela yanaa nilakaleza kozo naalibelezi kunibona haniwa+ “Mwendi ukaeza mafosisa,Mi luka mukona ni kumukutiseza misuha.” 11  Kono Jehova naainzi ni na inge ndwalume yasabisa.+ Ki lona libaka baba ninyandisa bakasitatala mi habana kunikona.+ Bakaswaba hahulu, kakuli habana kukona. Kushubulwa kwabona kwa kuya kuile hakuna kulibalwa.+ 12  Kono wena Jehova wa limpi, utatuba yalukile;Ubona mihupulo yetibile* ya mutu, ni pilu.+ Unibonise mouka bakutiseza bumaswe,+Kakuli nibeile muzeko waka ku wena.+ 13  Muopelele Jehova! Mulumbeke Jehova! Kakuli ulamulezi mubotana mwa lizoho la babamaswe. 14  Lizazi lene nipepilwe likutiwe! Lizazi lene banipepile bo ma lisike lafuyolwa!+ 15  Akutiwe mutu yanaatiselize bo ndate taba yende, ali: “Upepezwi mwana, mwanaa mushimani!” Ili kutabisa hahulu bo ndate. 16  Haike mutu yo abe sina mileneñi yanaasinyize Jehova asainyazi kabakala sinyeho yeo. Haike autwe muhuwo kakusasana ni mukosi fahalaa musihali. 17  Kiñi hanaasika nibulaela mwa mba,Kuli kambe bo ma nebabile libita lakaMi bazwelapili kuba baima kamita?+ 18  Nenizweziñi mwa mba ya bo maKuli nito bona manyando ni maswabi,Ni kuto feza mazazi a bupilo bwaka inze niswabile?+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maikuto a mwahali.” Linzwi ka linzwi, “lipio.”