Jeremia 17:1-27

  • Sibi sa Juda sitomile mibisi (1-4)

  • Limbuyoti zetahiswa ki kusepa Jehova (5-8)

  • Pilu yepuma (9-11)

  • Jehova, sepo ya Isilaele (12, 13)

  • Tapelo ya Jeremia (14-18)

  • Kubuluka Sabata inze ikenile (19-27)

17  “Sibi sa Juda siñozwi ka siñoliso sa sipi. Sicakuzwi fa litapa la pilu yabona ni fa manaka a lialetare zabonaKa ngo ya daimani,   Bana babona inze bahupula lialetare zabona ni likota zabona za kulapela*+Mwatasaa kota ya matali amañata, fa malundunyana,+   Fa malundu ainzi mwa libala. Maluwo ahao, bufumu bwahao kamukana, nika lifa batu sina mbuya+ —Ki cwalo, nikafanisa libaka zahao zelumbile kabakala sibi sesiezwa mwa libaka zahao kamukana.+   Ukatuhelela saanda sahao kusinyeha, ka kulata kwahao, sona saanda sene nikufile.+ Mi nikatahisa kuli usebeleze lila zahao mwa naha yeusa zibi,+Kakuli utumbuzi buhali bwaka inge mulilo.*+ Bukatuka kamita.”   Jehova sabulela ki se, uli: “Ukutilwe mutu* yasepile batu,+Yaitinga fa maata a butu,*+Ili yazwisa pilu yahae ku Jehova.   Ukaba inge kota yeyemi inosi mwa lihalaupa. Haana kubona bunde habutaha,Kono ukapila mwa libaka zeomile mwa lihalaupa,Mwa naha ya lizwai* mokusa koni kupila mutu.   Ufuyozwi mutu* yanani sepo ku Jehova,Yasepile Jehova.+   Ukaba inge kota yecalezwi kwatuko ni mezi,Yenamiseza mibisi yayona kwa nukana. Haana kulemuha sesiñwi hakutaha kalengelenge ka lizazi,Kono matali ahae akaba amanca kamita.+ Mi haana kubilaela mwa silimo sa linanga,Kamba kutuhela kubeya miselo.   Pilu yapuma kufita linto kaufela mi iziyelehile.*+ Ki mañi yakona kuiziba? 10  Na Jehova nitatuba lipilu,+Nitatuba mihupulo* ya mutu,Kuli nife mutu ni mutu kulikana ni linzila zahae,Kulikana ni miselo ya misebezi yahae.+ 11  Sina likwali lelikubukanya mai elisika zwala,Ki mona mwainezi mutu yaipumanela bufumu ka kusasepahala.*+ Buka mubolomokela fahalaa bupilo bwahae,Mi kwa mafelelezo ukabonahala kutokwa ngana.” 12  Lubona lwa kanya, lolupahami kuzwa kwa makalelo,Ki sona sibaka saluna sesikenile.+ 13  Jehova, wena sepo ya Isilaele,Baba kufulalela kaufela bakaswaba. Baba kukwenuhela bakañolwa mwa mubu,+Kakuli bafulalezi Jehova, liweluwelu la mezi apilisa.+ 14  Unifolise wena Jehova, mi nikafola. Unipilise, mi nikapila,+Kakuli ki wena yenilumbeka. 15  Bona! Kunani baba nibulelela kuli: “Likai linzwi la Jehova?+ Halipetahale!” 16  Haili na, hanisika tuhela kukulatelela sina mulisana,Mi hanisika lakaza lizazi la kozi. Waziba lika kaufela zeubulezi mulomo waka;Kaufelaa zona nelibulelezwi fapilaa hao! 17  Usike wanisabisa. Ki wena masabelo aka mwa lizazi la ziyezi. 18  Haike baba ninyandisa baswabe,+Kono na usike wanituhelela kuswabiswa. Haike baswalwe ki sabo,Kono na usike wanituhelela kuswalwa ki sabo. Ubatahiseze lizazi la ziyezi,+Mi ubatube ni kubayundiseleza.* 19  Jehova unibulelezi cwana, uli: “Zamaya, uyo yema mwa munyako wa bana ba sicaba, ona munyako obakenanga ka ona ni kuzwa ka ona malena ba Juda, ni mwa minyako kaufela ya Jerusalema.+ 20  Ubabulelele, uli: ‘Hamuutwe linzwi la Jehova, mina malena ba Juda, mina batu kaufela ba Juda, ni mina kaufela babayahile mwa Jerusalema, babakenanga ka minyako ye. 21  Jehova sabulela ki se, uli: “Mutokomele, musike mwalwala mushimbo ufi kamba ufi ka lizazi la Sabata kamba kuukenya mwahali ka minyako ya Jerusalema.+ 22  Musike mwazwisa mushimbo ufi kamba ufi mwa mandu amina ka lizazi la Sabata; mi musike mwaeza musebezi ufi kamba ufi.+ Mubuluke lizazi la Sabata inze likenile, sina mone nilaelezi bo kuku wamina.+ 23  Kono nebasika teeleza kamba kusikeka zebe yabona, mi ka muñañatoho wabona, bahana kuutwa kamba kuamuhela kalimelo.”’+ 24  “‘“Kono haiba muniutwa luli,” kubulela Jehova, “mi mwabona teñi kuli hamukenyi mushimbo ufi kamba ufi ka minyako ya muleneñi wo ka lizazi la Sabata, mi mwabuluka lizazi la Sabata inze likenile ka kusaeza musebezi ufi kamba ufi mwa lizazi leo,+ 25  fohe, malena ni manduna babaina mwa lubona lwa Davida+ ni bona bakakena ka minyako ya muleneñi wo, bali mwa likoloi ni fa lipizi, bona ni manduna babona, batu ba Juda ni babayahile mwa Jerusalema;+ mi mwa muleneñi wo kukapila batu kamita. 26  Mi batu bakazwa mwa mileneñi ya Juda, mwa libaka zepotolohile Jerusalema, mwa naha ya Benjamine,+ mwa naha yemwatasi,+ mwa naha ya malundu, ni kwa Negebe,* batise linubu za kucisa zefiwa mutumbi,+ matabelo,+ linubu za bubeke,+ insense yesweu, ni matabelo a buitumelo mwa ndu ya Jehova.+ 27  “‘“Kono haiba muhana kuniutwa ka kusabuluka lizazi la Sabata inze likenile ni ka kulwala mishimbo ni kuikenya mwahali ka minyako ya Jerusalema ka lizazi la Sabata, nikatumbeka minyako yahae mulilo, mi kaniti mulilo ukacisa litawala zesilelelizwe za Jerusalema+ mi hauna kutimiwa.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Kakuli utumbuzwi sina mulilo ka buhali bwaka.”
Kamba “mutu yatiile.”
Linzwi ka linzwi, “Yaeza nama kuba lizoho lahae.”
Kamba “sikela.”
Kamba “mutu yatiile.”
Kamba mwendi, “haifoli.”
Kamba “maikuto a mwahali.” Linzwi ka linzwi, “lipio.”
Kamba “isi ka katulo yelukile.”
Kamba “kubayundisa habeli.”
Kamba “kwa mboela.”