Jeremia 33:1-26

  • Maisilaele basepiswa kukutiswa mwa naha yabona (1-13)

  • Buiketo mwa “lituhela lelilukile” (14-16)

  • Tumelelano ni Davida ni baprisita (17-26)

    • Tumelelano ka za musihali ni busihu (20)

33  Linzwi la Jehova lataha ku Jeremia lwabubeli, hanaa sakwalezwi mwa Lapa la Balibeleli,+ lali:  “Jehova, Muezi wa lifasi, Jehova, yena yalibupile ni kulitiisa; yena wa libizo la Jehova, sabulela ki se, uli:  ‘Uhuweleze ku na, mi nika kualaba ni kukubulelela lika zetuna, zesautwisisehi, ili zeusika ziba.’”+  “Kakuli Jehova, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, ka za mandu a mwa muleneñi wo ni mandu a malena ba Juda alutuluzwi kabakala milunda yeubezwi ni kabakala mukwale,+  ni ka za babataha kuto lwanisa Makaladeya, ni ka za libaka zetazwa litupu za batu beniyundisize ka bunyemi bwaka ni ka buhali bwaka, ili bao bumaswe bwabona butahisize kuli nipatele muleneñi wo pata yaka:  ‘Bona, nitahisa kuli muleneñi wo ufole mi uikangule,+ mi nika bafolisa ni kubafa kozo yetuna ni niti.+  Mi nikakutisa babahapilwe ba Juda ni babahapilwe ba Isilaele,+ mi nika bayaha sina mone niezelize sapili.+  Mi nika batwekisa kwa milatu kaufela ya libi zabona zeba nifoselize ka zona,+ mi nikaswalela milatu kaufela ya libi zabona ni lifoso zabona zeba nifoselize ka zona.+  Mi libizo la muleneñi wo ikaba nto yeenitabisa, ni tumbo, ni nto yende fapilaa macaba kaufela a lifasi aakautwa za bunde kaufela boni babonisa.+ Mi akasaba ni kungangama+ kabakala bunde kaufela ni kozo yenika bonisa muleneñi wo.’”+ 10  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Mwa sibaka se, semuka li ki matota, mokusa pili mutu kamba simunanu, mwa mileneñi ya Juda ni mwa mikwakwa ya Jerusalema yeli matota, mokusina mutu kamba yayahile mwateñi kamba simunanu, hape kukautwahala 11  mulumo wa nyakalalo ni mulumo wa tabo,+ linzwi la munyaliwa ni linzwi la munyali, ni linzwi la batu babali: “Muitumele ku Jehova wa limpi, kakuli Jehova ki yomunde;+ lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile!”’+ “‘Bakatisa linubu za buitumelo mwa ndu ya Jehova,+ kakuli nikakutisa bahapiwa ba naha, babe sina mone bainezi kwa makalelo,’ kubulela Jehova.” 12  “Jehova wa limpi, sabulela ki se, uli: ‘Mwa naha ye ya matota, mokusa pili mutu kamba simunanu, ni mwa mileneñi yayona kaufela, hape kukaba ni mafulisezo a balisana mobaka butisa mitapi yabona.’+ 13  “‘Mwa mileneñi ye mwa naha ya malundu, mwa mileneñi ye mwa naha ya mwatasi, mwa mileneñi ye kwa mboela, mwa naha ya Benjamine, mwa libaka zepotolohile Jerusalema,+ ni mwa mileneñi ya Juda,+ balisana bakabala hape mitapi yabona ya lingu,’ kubulela Jehova.” 14  “‘Hamubone! Mazazi aataha,’ kubulela Jehova, ‘Hanika taleleza sepiso yaka yende yenibulezi ka za ndu ya Isilaele ni ndu ya Juda.+ 15  Mwa mazazi ao ni ka nako yeo, nikameliseza Davida lituhela lelilukile,* +mi yena ukaatula ka katulo yelukile ni ka kuluka mwa naha.+ 16  Mwa mazazi ao, Juda ukapiliswa+ mi Jerusalema ukapila mwa buiketo.+ Mi ukabizwa kuli: Jehova ki Yena Kuluka Kwaluna.’”+ 17  “Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: ‘Hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwa Davida yakaina mwa lubona lwa ndu ya Isilaele,+ 18  mi baprisita ba Malivi habana kupalelwa kuba ni mutu yayema fapilaa ka kuli afe linubu za kucisa zefiwa mutumbi, acise linubu za bubeke ni kufa matabelo.’” 19  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku Jeremia, lali: 20  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Hane mukakona kufelisa tumelelano yaka ka za musihali ni tumelelano yaka ka za busihu, kuli mutibele musihali ni busihu kutaha ka nako yazona,+ 21  fohe tumelelano yaka ni mutangaaka Davida neika kona kufela,+ kuli asike aba ni mwana yabusa sina mulena mwa lubona lwahae,+ mi tumelelano yaka ni likombwa zaka, bona baprisita ba Malivi, ni yona neika kona kufela.+ 22  Sina feela mpi ya mahalimu haisa koni kubalwa ni mushabati wa liwate hausa koni kulikanyezwa, nikaatisa cwalo bana* ba mutangaaka Davida ni Malivi baba nisebeleza.’” 23  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku Jeremia, lali: 24  “Kikuli hausika lemuha sebabulela batu ba, kuli: ‘Jehova ukahana mabasi amabeli anaaketile’? Mi bashwaula batu baka, mi habasa baanga sina sicaba. 25  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Sina hanitiisize tumelelano yaka ka za musihali ni busihu,+ milao ya lihalimu ni lifasi,+ 26  ka mukwa oswana, hanina kuhana bana* ba Jakobo ni ba mutangaaka Davida, kuli mane nipalelwe kuunga kwa bana* bahae kuli babe babusi ba bana* ba Abrahama, Isaka, ni Jakobo. Kakuli nikakubukanya bahapiwa babona+ mi nika bashwela makeke.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “shwana yalukile.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”