Jeremia 31:1-40

  • Bo masiyaleti ba Isilaele bakapila hape mwa naha (1-30)

    • Rahele ulila bana bahae (15)

  • Tumelelano yenca (31-40)

31  “Ka nako yeo, nikaba Mulimu wa mabasi kaufela a Isilaele, mi bona bakaba sicaba saka,” kubulela Jehova.+   Jehova sabulela ki se, uli: “Batu bane babandukile kwa mukwale nebashemubilwe mwa lihalaupa,Isilaele hanaaya kwa sibaka sahae sa pumulo.”   Jehova abonahala ku na kuzwa kwahule mi ali: “Nikulatile ka lilato lelisa feli. Ki lona libaka hani kutisize fakaufi ni na ka lilato lelisa feli.*+   Kono nika kuyaha sinca hape mi ukayahiwa sinca.+ Wena mwalyanjo wa Isilaele, ukaanga tulupanyana twahao hapeMi ukazamaya inze ubina ka tabo.*+   Ukalima hape masimu a veine mwa malundu a Samaria;+Balimi bakalima ni kuikola zebeiwa mwateñi.+   Kakuli lizazi laataha muta balibeleli baba mwa malundu a Efraimi bakahuweleza, bali: ‘Hamunanuhe, lukambameleñi kwa Sione, ku Jehova Mulimu waluna.’”+   Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Muhuweleze ku Jakobo ka tabo. Muhuweleze ka tabo kabakala kuli mu fahalimwaa macaba.+ Mushaele taba yeo; mufe milumbeko mi mubulele, muli:‘Wena Jehova, ulamulele sicaba sahao, bona bo masiyaleti ba Isilaele.’+   Nika bakutisa kubazwisa kwa naha ya kwa mutulo.+ Nika bakubukanya hamoho kubazwisa kwa libaka za lifasi za kwahule-hule.+ Mwahalaa bona kukaba libofu ni lihole,+Hamoho ni musali yaitwezi ni musali yatuha apuluha. Bakakutela kwanu bali puteho yetuna.+   Bakataha inze balila.+ Nika baetelela ka nako yebakupa kushemubiwa. Nika baisa kwa linukana za mezi,*+Ka nzila yepatami, mobasike basitatala. Kakuli ki na Ndatahe Isilaele, mi Efraimi ki mweli waka.”+ 10  Hamuutwe linzwi la Jehova, mina macaba,Mi mulishaele mwahalaa lioli zekwahule, muli+ “Yena yahasanyize Isilaele uka mukubukanya hape. Uka mulibelela sina mulisana yalibelela mutapi wahae.+ 11  Kakuli Jehova ukaliulula Jakobo+Ni kumulamulela* mwa lizoho la yanani maata kumufita.+ 12  Bakataha mi bakahuweleza ka tabo fa lilundu la Sione+Mi bakataba hahulu kabakala bunde bwa* Jehova,Kabakala bubeke ni waine yenca+ ni oli,Ni kabakala lingunyana za mwa mutapi ni likomu.+ Bakaba sina simu yeselaelwa hande,+Habana kunyanda nikamuta.”+ 13  “Ka nako yeo, mwalyanjo ukabina ka tabo,Mitangana ni babahulu ni bona bakabina hamoho.+ Nikafetula sililo sabona kusieza tabo yetuna.+ Nika baomba-omba ni kubafa tabo mwa sibaka sa maswabi abona.+ 14  Nikakulisa baprisita ka lico zeñata,*Mi sicaba saka sikakula bunde bwaka,”+ kubulela Jehova. 15  “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kuutwahala linzwi mwa Rama,+ sililo ni kubokolola kokutuna: Rahele ulila bana bahae.+ Uhanile kuomba-ombiwa kabakala bana bahae,Kakuli habasa liyo.’”+ 16  Jehova sabulela ki se, uli: “‘Utibele linzwi lahao kuli lisike lalila, mi meeto ahao asike alotisa miyoko,Kakuli ukafumana mupuzo kabakala musebezi wahao,’ kubulela Jehova. ‘Bakakuta kuzwa mwa naha ya sila.’+ 17  ‘Mi ukaba ni nako yende kwapili,’+ kubulela Jehova. ‘Bana bahao bakakutela kwa naha yabona.’”+ 18  “Kaniti niutwile sitongo sa Efraimi, yaize:‘Unihakuluzi, mi niutwile,Niezize sina namani yesika tapiswa. Unikutise, mi nikasikuluha ka kuitatela,Kakuli ki wena Jehova Mulimu waka. 19  Kakuli nimano sikuluha, nainyaza;+Hase nitusizwe kuutwisisa nainata fa silupi kabakala kuswaba. Neniswabile ni kushubulwa,+Kakuli nenilwezi lishubu la kwa bunca bwaka.’” 20  “Kikuli Efraimi haki mwana wabutokwa ku na, ili mwana yalatwa?+ Kakuli nako kaufela hani muhalifela, nisa muhupulanga.+ Ki lona libaka haniziyelehile mwa maikuto* bakeñisa hae. Mi kaniti nika mushwela makeke,” kubulela Jehova.+ 21  “Uitomele misumo ya macwe mwa mukwakwa,Mi utome lisupa-nzila.+ Uise pilu kwa likululu, yona nzila yeuswanela kuya ka yona.+ Menuha, wena mwalyanjo wa Isilaele, ukutele mwa mileneñi yahao ye. 22  Ukaanga nako yekuma kai inze uya kafa ni kafa, wena mwanaa musizana yasasepahali? Kakuli Jehova uezize nto yenca mwa lifasi: Musali ukandongwama muuna.” 23  Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele, sabulela ki se, uli: “Bakabulela manzwi a hape mwa naha ya Juda ni mwa mileneñi yayona hanika kutisa babahapilwe babona, bakali: ‘Jehova akufuyole, wena sibaka sa kuluka,+ wena lilundu lelikenile.’+ 24  Mi Juda ni mileneñi yahae kaufela bakapila mwateñi hamoho, ni balimi ni babalisa mitapi.+ 25  Kakuli nikakatulusa mutu yatopwezi ni kukulisa mutu ni mutu yafokolisizwe ki tala.”+ 26  Kiha nizuha kwa buloko ni kutona, mi neniikozi buloko. 27  “Hamubone! Mazazi aataha,” kubulela Jehova, “hanika cala peu* ya batu ni peu ya limunanu mwa ndu ya Isilaele ni mwa ndu ya Juda.”+ 28  “Mi sina hane nitokomezi kuli nibakumule, nibalutulule, nibashandaule, nibasinye, ni kubaeza maswe,+ ka mukwa oswana nikatokomela kuli nibayahe ni kubacala,”+ kubulela Jehova. 29  “Mwa mazazi ao, habasana kubulela kuli: ‘Bo ndate-bana bacile miselo ya veine yewawata, kono meeno a bana babona ki ona alenga.’* + 30  Kono cwale mutu ni mutu ukashwela bufosi bwahae. Mutu kaufela yaca miselo ya veine yewawata, meeno ahae akalenga.” 31  “Hamubone! Mazazi ataha,” kubulela Jehova, “hanika eza tumelelano yenca ni ba ndu ya Isilaele ni ba ndu ya Juda.+ 32  Haina kuswana ni tumelelano yene niezize ni bo kuku wabona lizazi leni baswala kwa lizoho kubazwisa mwa naha ya Egepita,+ ‘yona tumelelano yaka yene balobile,+ ibo nenili muñaa bona waluli,’* kubulela Jehova.” 33  “Kakuli ye ki yona tumelelano yenika eza ni ba ndu ya Isilaele hamulaho wa mazazi ao,” kubulela Jehova. “Nikabeya mulao waka mwa lipilu zabona,+ mi nika uñola mwa lipilu zabona.+ Mi nikaba Mulimu wabona, mi bona bakaba sicaba saka.”+ 34  “Mi hakuna mutu yakaluta yomuñwi kamba mwanahabo yena, kuli: ‘Uzibe Jehova!’+ Kakuli kaufelaa bona baka niziba, kukala ka yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomuhulu ka kufitisisa ku bona,”+ kubulela Jehova. “Kakuli nikaswalela bufosi bwabona, mi hanisana kuhupula sibi sabona.”+ 35  Kakuli Jehova sabulela ki se:Yena yabeile lizazi kuli libenyise liseli musihali,Ni milao ya kweli ni ya linaleli kuli zeo libenyise liseli busihu,Yanyunga liwate ni kulumisa mandinda alona,Yo libizo lahae ki Jehova wa limpi,+ uli: 36  “‘Haiba litaelo zeo lifela,’ kubulela Jehova,‘Fohe, bana ba Isilaele bakatuhela kuba sicaba fapilaa ka kamita.’”+ 37  Jehova sabulela ki se, uli: “‘Kambe mahalimu a kwahalimu naakona kulikanyezwa mi mitomo ya lifasi kwatasi neikona kubatisiswa, fohe, nenika kona kuhana bana ba Isilaele kaufelaa bona bakeñisa zebaezize kaufela,’ kubulela Jehova.”+ 38  “Hamubone! Mazazi aataha,” kubulela Jehova, “muta muleneñi ukayahelwa+ Jehova, kukalela kwa Tawala ya Hananele+ kuyo fita kwa Munyako wa Mwa Kona.+ 39  Mi muhala wa kumishalisa+ ukazwelapili cwalo kuyo fita kwa lilundunyana la Garebi, mi ukasikuluhela kwa Goa. 40  Mi musindi* kaufela wa litupu ni wa mufuse* ni milunda kaufela yeyo fita kwa Musindi wa Kidroni,+ mane ni kuyo fita kwa kona ya Munyako wa Lipizi+ kwa upa, ukaba nto yekenile ku Jehova.+ Hausa tola ukumulwa kamba kushandaulwa hape.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hanizwezipili kukubonisa lilato lelisa feli.”
Kamba “ukazamaya inze ubina mubinelo wa babaseha.”
Kamba “milapo ya mezi.”
Kamba “kumuunga.”
Kamba “lika zende zezwa ku.”
Linzwi ka linzwi, “zenunile.”
Linzwi ka linzwi, “mwa mala.”
Kamba “bana.”
Linzwi ka linzwi, “ambumbutezi.”
Kamba mwendi, “muunaa bona.”
Kamba “libala.”
Kamba “mufuse wa mafula,” fo kikuli, mufuse okolobisizwe ki mafula a matabelo.