Jeremia 6:1-30

  • Kutulwa kwa Jerusalema ku fakaufi (1-9)

  • Buhali bwa Jehova fahalimwaa Jerusalema (10-21)

    • Banze bali “Kozo!” hailifo kozo haiyo (14)

  • Twaniso ye situhu yezwa kwa mutulo (22-26)

  • Jeremia ukasebeza sina mutatubi wa sipi (27-30)

6  Mina bana ba Benjamine muzwe mwa Jerusalema muyo bata makundamo kusili. Mulize lunaka+ mwa Tekoa;+Mutukise mulilo wa sisupo mwa Beti-hakerema! Kakuli ziyezi yataha kuzwa kwa mutulo, ili kozi yetuna.+   Mwanaa musizana wa Sione uswana ni musali yomunde yabeka-bekiwa.+   Balisana bakataha ni mitapi yabona. Bakatoma litende zabona kumupotoloha,+Yomuñwi ni yomuñwi inzaa fulisa mutapi wafilwe kulisa.+   “Muitukiseze ndwa ya kumulwanisa! Hamuyeme, lumulwanise fahalaa musihali!” “Lunani bumai, kakuli lizazi selilikela,Kakuli miluti ya manzibwana isweli yahula!”   “Hamuyeme, lumutaseze busihuMi lusinye litawala zahae zesilelelizwe.”+   Kakuli Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Muleme likota mi muubele mulunda wa kulwanisa Jerusalema.+ Ki muleneñi oswanela kufiwa koto;Ku ona kutezi feela buhateleli.+   Sina lisima halibuluka hande mezi alona inzaa bata,Jerusalema ni yena ubuluka cwalo bumaswe bwahae. Mwa muleneñi kuutwahala mifilifili ni sinyeho;+Butuku ni ncwa li fapilaa ka kamita.   Uutwe temuso, wena Jerusalema, hakusicwalo nika kufulalela kabakala kukunyenya;+Nika kueza matota, naha yesina babayahile mwateñi.”+   Jehova wa limpi sabulela ki se, uli: “Bakabubula masiyaleti kaufela a Isilaele inge bababubula miselo ya mafelelezo ya veine kwa kota ya veine. Ufitise lizoho lahao hape inge yakubukanya miselo ya veine kwa likota za veine.” 10  “Ki mañi yeniswanela kubulelela ni kufa temuso? Ki mañi yakateeleza? Hamubone! Mazebe abona atibani,* kuli basike bateeleza.+ Hamubone! Linzwi la Jehova lifetuhile nto yesheununwa ku bona;+Haba litabeli. 11  Kabakaleo, mwahali ku na kutezi buhali bwa Jehova,Nikatezi kubutibela.”+ “Ubusululele mwanana mwa nzila,+Ubusululele likwata za mitangana babakopani hamoho. Bakaswaliwa kaufelaa bona, muuna ni musalaa hae,Babahulile ni macembele bakale.*+ 12  Mandu abona akafiwa batu basili,Hamoho ni masimu abona ni basali babona.+ Kakuli nikaotolola lizoho laka kulwanisa babapila mwa naha,” kubulela Jehova. 13  “Kakuli kuzwa ku yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomuhulu ka kufitisisa, mutu ni mutu uipumanela lika ka bupumi;+Kuzwa ku mupolofita kuya ku muprisita, mutu ni mutu uputelela babañwi.+ 14  Mi balika kufolisa sitombo sa sicaba saka ka likesha, banze bali:‘Kunani kozo! Kunani kozo!’ Hailifo kozo haiyo.+ 15  Kana bautwa maswabi kabakala zenyenyisa zebaezize? Habautwi maswabi nihanyinyani! Habazibi ni mokuutwahalela kuba mwa maswabi!+ Kabakaleo, bakawa mwahalaa babawile. Hanika bafa koto bakasitatala,” kubulela Jehova. 16  Jehova sabulela ki se, uli: “Muyeme fa manganandila mi mubone. Mubuze linzila zakale,Mubuze koiinzi nzila yende, mi muzamaye ku yona,+Mi muipumanele pumulo.” Kono bona bali: “Haluna kuzamaya ku yona.”+ 17  “Mi naketa balibeleli+ bane baize:‘Muteeleze kwa mulumo wa lunaka!’”+ Kono bona sebali: “Haluna kuteeleza.”+ 18  “Kabakaleo, hamuutwe, mina macaba! Mina batu, muzibeSesika ezahala ku bona. 19  Teeleza, wena lifasi! Nitisa kozi fahalimwaa sicaba se+Kabakala milelo yabona yemaswe,Kakuli habasika isa pilu kwa manzwi akaMi bahanile mulao* waka.” 20  “Ninani taba mañi niha munitiseza insense yesweu yezwa kwa ShebaNi mataka aamunati* aazwa kwa naha ya kwahule? Linubu zamina za kucisa zefiwa mutumbi hani liamuheli,Mi matabelo amina haanitabisi.”+ 21  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone, nibeela sicaba se lisitataliso,Mi bakasitatala ku zona,Bo ndate-bana hamoho ni bana,Mutu ni mulikanaa hae,Mi kaufelaa bona bakashwa.”+ 22  Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone! Kutaha sicaba sesizwa kwa naha ya kwa mutulo,Mi sicaba sesimaata sikayakuka kuzwa kwa libaka zekwahule hahulu za lifasi.+ 23  Bakaswala buta ni mukwazo. Banani lunya mi habana kubonisa makeke. Linzwi labona likaluma inge liwate,Mi bapahami fa lipizi.+ Bayema mwa libaka zabona inge muuna wa ndwa yatilo kulwanisa, wena mwanaa musizana wa Sione.” 24  Luutwile za taba yeo. Mazoho aluna atepelezi;+Lukeni mwa ziyezi,Luutwa butuku* bobuswana ni bwa musali yapuluha.+ 25  Usike wazwela mwa naheñi,Mi usike wazamaya mwa nzila,Kakuli sila sisweli mukwale;Sabo i mwa maneku kaufela. 26  Wena mwanaa sicaba saka wamusizana,Uapale lisila la saka+ mi uipitike mwa mufuse. Ulile inge yalila mwanaa hao wa libanda, ka sililo sesituna,+Kakuli musinyi uka lutaseza ka sipundumukela.+ 27  “Nikubeile* kuba mutatubi wa sipi mwahalaa sicaba saka,Yabatisisa ka tokomelo;Ulemuhe mi utatube nzila yabona. 28  Kaufelaa bona banani hahulu muñaña-toho,+Bazamaya-zamaya ka busawana.+ Baswana sina kopa ni sipi;Kaufelaa bona habasepahali. 29  Mapukuta ababauzwi. Mwa mulilo waona kuzwa loto. Mutu uzwelapili kukenisa ka taata kusatusi sesiñwi,+Mi babamaswe habasika ketahanyiwa.+ 30  Kaniti bakabizwa silivera yehanilwe,Kakuli Jehova ubahanile.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Zebe yabona haisika ya kwa mupato.”
Linzwi ka linzwi, “babafelize mazazi amañata.”
Kamba “tuto.”
Mataka aanunka hande.
Linzwi ka linzwi, “Butuku bwa lupepo.”
Fo kikuli, Jeremia.