Kolosanům 1:1–29

  • Pozdravy (1, 2)

  • Díky za víru Kolosanů (3–8)

  • Modlitba o duchovní růst (9–12)

  • Klíčová úloha Krista (13–23)

  • Pavel tvrdě pracuje pro sbor (24–29)

1  Já, Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, píšu spolu s naším bratrem Timoteem+  svatým a věrným bratrům v Kolosech, kteří jsou v jednotě s Kristem: Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce.  Vždy děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, když se za vás modlíme,  protože jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým  díky naději, která je pro vás vyhrazena v nebesích.+ O této naději jste slyšeli už dříve, když se kázalo slovo pravdy, dobrá zpráva,  která se k vám dostala. Ta přináší ovoce a šíří se po celém světě+ a stejně působí i mezi vámi ode dne, kdy jste slyšeli a přesně poznali pravdu o Boží nezasloužené laskavosti.  Naučili jste se to od našeho milovaného spoluotroka Epafra,+ který nás jako věrný Kristův služebník zastupuje.  On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí duch.*  Proto se ode dne, kdy jsme o tom slyšeli, nepřestáváme za vás modlit+ a prosit, abyste byli naplněni přesným poznáním+ Boží vůle a měli veškerou moudrost a duchovní pochopení,+ 10  a tak mohli vést život* hodný Jehovy* a ve všem se mu líbili, přinášeli ovoce každým dobrým skutkem a rostli v přesném poznání Boha.+ 11  Také se modlíme, aby vám Bůh, který oplývá slavnou mocí,+ dával veškerou potřebnou sílu, abyste mohli ve všem vytrvávat s trpělivostí a radostí 12  a děkovat Otci, který vám dal způsobilost k tomu, abyste mohli získat podíl na dědictví svatých,+ kteří jsou ve světle. 13  Vysvobodil nás z moci tmy+ a přenesl nás do království svého milovaného Syna, 14  jehož prostřednictvím jsme propuštěni na základě výkupného – jsou nám odpuštěny hříchy.+ 15  On je obrazem neviditelného Boha,+ prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno.+ 16  Jeho prostřednictvím bylo stvořeno všechno ostatní v nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné,+ ať jsou to trůny, panství, vlády, nebo moci. Všechno ostatní bylo stvořeno skrze něho+ a pro něho. 17  On byl před vším ostatním+ a všechno ostatní začalo existovat jeho prostřednictvím. 18  On je hlavou těla, tedy sboru.+ On je počátek, prvorozený z mrtvých,+ takže je ve všem první. 19  Bůh totiž chtěl, aby v něm byla veškerá plnost+ 20  a aby skrze něho se sebou smířil všechno ostatní,+ ať na zemi, nebo v nebi, tím, že způsobil pokoj prostřednictvím krve,+ kterou Kristus prolil na mučednickém kůlu.* 21  I vás, kdo jste byli kdysi odcizeni Bohu a byli jste jeho nepřáteli, protože vaše mysl byla zaměřena na špatné skutky, 22  teď smířil se sebou smrtí toho, kdo obětoval své lidské tělo, abyste před něj předstoupili svatí, bez vady a bez obvinění.+ 23  Musíte ale zůstat ve víře,+ postavení na pevném základě+ a stálí,+ a nesmíte se nechat odvést od naděje pramenící z dobré zprávy, kterou jste slyšeli a která se kázala všude* pod nebem.+ Této dobré zprávy jsem se já, Pavel, stal služebníkem.+ 24  Teď se raduji, že pro vás můžu snášet utrpení,+ protože jsem ještě ve svém těle netrpěl pro Krista v plné míře. Moje utrpení přináší prospěch jeho tělu,+ kterým je sbor.+ 25  Stal jsem se služebníkem tohoto sboru v souladu se správcovstvím,+ které mi Bůh svěřil ve váš prospěch, abych mohl naplno kázat Boží slovo, 26  posvátné tajemství,+ které bylo utajeno před minulými systémy*+ a generacemi. Ale teď bylo odhaleno jeho svatým.+ 27  Bůh jim chtěl dát poznat toto posvátné tajemství, slavné bohatství, které se oznamuje mezi národy.+ Tímto tajemstvím je Kristus v jednotě s vámi, což znamená, že máte naději být oslaveni spolu s ním.+ 28  Je to on, koho hlásáme, a přitom všechny napomínáme a s veškerou moudrostí vyučujeme, abychom každého člověka představili jako zralého Kristova následovníka.+ 29  To je cíl, pro který tvrdě pracuji a namáhám se s pomocí jeho síly, která ve mně mocně působí.+

Poznámky

Dosl. „o vaší lásce v duchu“.
Dosl. „chodili“.
Dosl. „v celém stvoření“.
Nebo „věky, dobami“. Viz Slovníček pojmů.