Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok Blong Haf 13

Fastok Blong Haf 13

Jisas i kam long wol blong i ded from ol sinman. Taem hem i ded, hem i winim wol ya finis. Jehova i no fogetem Pikinini blong hem, be i mekem hem i laef bakegen. Go kasem taem we Jisas i ded, hem i mekem wok blong ol narafala mo i fogivim olgeta taem oli mestem. Afta we hem i laef bakegen, hem i kamtru long ol disaepol blong hem. Hem i tijim olgeta blong oli mekem impoten wok ya we hem i givim long olgeta. Tede, yumi stap mekem wok ya yet, taswe, sipos yu gat pikinini, yu givhan long hem blong i glad blong joen long wok ya.

LONG HAF YA

STORI 87

Las Kakae Blong Jisas

Jisas i givim ol impoten advaes long ol aposol blong hem long lastaem we oli kakae wanples.

STORI 88

Oli Holem Jisas

Judas Iskariot i lidim wan bigfala grup we oli karem ol naef blong faet mo ol nalnal, oli go long Garen blong Getsemane blong holem Jisas.

STORI 89

Pita i Giaman Se Hem i No Save Jisas

?Wanem i hapen long yad blong haos blong Kaeafas? ?Mo wanem i hapen long Jisas insaed long haos ya?

STORI 90

Jisas i Ded Long Golgota

?From wanem Paelat i talem se Jisas i mas ded?

STORI 91

Jisas i Laef Bakegen

?Wanem sam samting blong sapraes we oli hapen long ol dei afta we oli kilim Jisas i ded?

STORI 92

Jisas i Kamtru Long Ol Man Blong Pulum Fis

?Hem i mekem wanem blong oli luksave hem?

STORI 93

Jisas i Gobak Long Heven

Bifo we Jisas i gobak long heven, hem i talem sam impoten tok long ol disaepol blong hem.